Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krav- och kvalitetsbok VG Primärvård from 1 april 2012 - väsentliga förändringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krav- och kvalitetsbok VG Primärvård from 1 april 2012 - väsentliga förändringar."— Presentationens avskrift:

1 Krav- och kvalitetsbok VG Primärvård from 1 april 2012 - väsentliga förändringar

2 Dagordning 1.Information om Krav- och kvalitetsbok 2012 2.Fortsatt utveckling av VG Primärvård 3.Aktuell information från VG Pv-kontoret: - Medicinsk revision - KPP - IT

3 Beslutsordning Krav- och kvalitetsbok 2012 samt fortsatt utveckling av VG Primärvård Hälso- och sjukvårdsutskottet 17 augusti Regionstyrelsen 6 september Regionfullmäktige 20 september

4 Justering av Krav- och kvalitetsbok för 2012 Inriktning Vidareutveckla modellen efter beslutade mål för primärvården (Idéskissen – medborgarens primärvård) - Anpassa/justera utifrån gjorda erfarenheter - Vid behov förtydliga uppdraget

5 Krav- och kvalitetsboken ett förfrågningsunderlag enligt LOV Anger krav och villkor samt förutsättningar för uppdraget Kompletteras med tillämpningsanvisningar på VG PV:s hemsida www.vgregion.se/vgprimarvardwww.vgregion.se/vgprimarvard Några förslag behöver utredas ytterligare andra är av karaktär att de behöver hanteras i särskild ordning

6 Svar på remiss och synpunkter Hälso- och sjukvårdsnämnderna SÄS, SU, Angereds närsjukhus, NU-sjukvården, Skas, Kungälvs sjukhus Habilitering och hälsa Läkemedelsenheten Asylenheten Enheten för läkemedelsnära produkter Delaktighet och tillgänglighet Västfastigheter Smittskyddsenheten PKMC ------ Vårdgivare – via Dialogforum Erfarenheter från 1 år med VG PV Utredning – vidareutveckling av ersättningsmodellen Utveckling/revidering av uppföljnings-/kvalitetsindikatorer

7 Krav- och kvalitetsbok 2012 UPPDRAGET Godkännande varar i 4 månader istället för 6 månader Nämndområdena 5, 11 och 12 utgör ett gemensamt jour- och beredskapsområde i Göteborg Plan för kvälls- och helgöppna mottagningar och läkare i beredskap ska godkännas av VGR VGR har ansvar för utbudsstruktur för besök av primärvårdspatienter nattetid (kl. 22 – 07)

8 Krav- och kvalitetsbok 2012 FÖRTYDLIGANDEN Fast läkarkontakt ska erbjudas äldre, kroniskt sjuka och personer med sammansatta behov Hembesök till personer i hemsjukvård minst 1 gång per år Vårdenhet/läkare ska för patienter i hemsjukvård vara tillgänglig på direkttelefon för kommunens sjuksköterskor Adressbyte samt filial ska godkännas av HSN Läkare i beredskap ska lösas i samverkan inom fastställda jour- och beredskapsområden Samverkan om familjecentral ska ske inom ramen för närområdesansvaret Riktlinjer och rekommendationer för marknadsföring inom VG PV

9 VG Primärvård KoK 2012 kap 6 samt Budget 2012

10 Beräkning av budgetbelopp 2012 Budget VG Pv 20115 160 mnkr Uppräkning 2012 (2,27 %) 117 mnkr - utgångspunkt prognos SKL 18 augusti 2011 Effektiviseringskrav (-0,7 %)- 36 mnkr Kompensation befolkningsökning 46 mnkr Justeringar KoK 2012- 20 mnkr Budget VG Pv 20125 267 mnkr

11 Ersättningsmodellens delarBeräkningsunderlagErsättningsnivå per månad 2012 Ersättning för ålder och könTotalt ca 647 200 poäng289 kr per poäng Ersättning för vårdtyngdPoäng för ålder och kön X ACG-vikt Totalt ca 647 200 poäng 289 kr per poäng Målrelaterad ersättning för täckningsgrad %-enhet TG >50% och <=80% X antal poäng för ålder och kön 3,75 kr per %-enhet TG >50% och <= 80% och poäng Målrelaterad ersättning för kvalitetAngivna kvalitetsindikatorer, deras målnivåer och inbördes viktning – som regel X antal poäng för ålder och kön 7 500 kr per vårdenhet + 0,80 kr per poäng vid full måluppfyllelse Ersättning för socioekonomiAntal CNI-poäng för vårdenheter med faktor > 2,5 per listad invånare X antal poäng för ålder och kön för dessa enheter 67 kr per 0,1 CNI >2,5 per listad invånare och poäng Ersättning för geografiAntal geografiska poäng för vårdenheter med faktor >9 X antal poäng för ålder och kön för dessa enheter Totalt 8 450 tkr TolkersättningAntal tillfällen när tolk har anlitats1 000 kr per tolktillfälle när auktoriserad språktolk har anlitats i patientrelaterat arbete 250 kr per besök med annan tolk

12 Ersättning för ålder och kön En ny viktlista har beräknats utifrån konsumtionsdata för perioden oktober 2009 – september 2010 samt läkemedelskostnader för oktober 2010. En skillnad jämfört med nu tillämpad viktlista är att kostnaden för SärNär inte påverkar vikterna. OBSERVERA att den nya viktlistan ger ca 20 % fler poäng än den tidigare. Detta innebär lägre ersättning per poäng! Antalet listningspoäng påverkar ersättningen i flera andra delar i modellen! Budgeten är beräknad utifrån prognostiserad befolkning vid halvårsskiftet 2012.

13 Målrelaterad ersättning för täckningsgrad Oförändrad beräkningsgrund (fördjupade studier) En genomsnittlig täckningsgrad om 62 % ryms inom budgetramen.

14 Målrelaterad ersättning för kvalitet Målrelaterad ersättning för kvalitet kan 2012 utgå för 40 indikatorer – i princip desamma som 2011 För tre av dessa utgår ersättning med ett fast belopp, utan koppling till antal listningspoäng, om målen uppnås. En genomsnittlig måluppfyllelse om 75 % ryms inom budgetramen (3 % av total ersättning).

15 Ersättning för geografi Justerad poängberäkning: -Ö-poäng 2 extra poäng till vårdenhet belägen på ö med bilfärja (motsvarar tidsåtgång motsvarande 20 – 29 km), 4 extra poäng till vårdenhet på ö utan bro eller bilfärja (motsvarar tidsåtgång motsvarande 40 – 49 km) Justeringen ger ingen likvidpåverkan.

16 Ersättning för socioekonomi Förändring till absolut beräkning av särskild ersättning för socioekonomi - det vill säga ett fastställt belopp per listningspoäng för vårdenheter som når tröskelvärdet Budgeten är beräknad utifrån att de vårdenheter som uppbar ersättning i oktober 2010 gör detta även under 2012.

17 Ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper Läkemedelskommittén – Nivå 3 Medicinska terapigrupper (24 stycken) – Nivå 3 Medicinska sektorsrådet i allmänmedicin och primärvård – Nivå 1 Gränssnittsgruppen – Nivå 2 PINT - kvalitetsindikatorer i primärvården – Nivå 3 Nivå 1 är grupper som bedöms ha mer än 25 möteshalvdagar per år Nivå 2 är grupper som bedöms ha mellan 13 och 24 möteshalvdagar per år Nivå 3 är grupper som bedöms ha maximalt 12 möteshalvdagar per år

18 Patientavgifter Patientavgift för läkarbesök på annan vårdcentral än den valda höjs från 200 kr till 300 kr Patientavgift vid besök natt likställs till 300 kr Patientavgift för telefonrecept tas bort

19 Kostnadsansvar Tillägg till besöksersättning (500 kr) kvällar, helger tas bort Sommartillägg till besöksersättning gäller endast vid besök i annan kommun än där personen är listad Kostnadsansvar för patienters besök hos allmänläkare verksam på nationella taxan begränsas till 4 besök per invånare och år Kostnadsansvar för primärvårdsbesök natt (tillhandahållet av HSN) tas bort Kostnadsansvar för sjukhusens triagering tas bort Schablonavdrag för itererade recept styks (tillfälligt) Vissa IT-stöd (obligatoriska) finansieras utanför modellen

20 UTBILDNINGSUPPDRAG 2012

21 Utbildningsuppdrag i VG Primärvård Vårdenheten ska medverka i Västa Götalandsregionen långsiktiga strategi för personal- och kompetensförsörjning Tillhandahålla verksamhetsförlagda utbildningsplatser för de professioner som är verksamma vid vårdenheten

22 Godkänd utbildningsvårdenhet Fullt godkänd uppfylla fastställda kvalitetskriterier för utbildningsvårdenhet och tillhandahålla utbildningsplatser för de professioner som är verksamma vid vårdenheten Delvis godkänd Ej godkänd

23 Läkarstudenter - AT - ST Minst två specialister i allmänmedicin på vårdenheten AT-läkare placeras av AT-studierektor i dialog med vårdenheterna För ST–läkare ska studierektor tillsammans med handledare och verksamhetschef intyga uppnådd kompetens i allmänmedicin Ingångskrav på ST-läkaren, språkkrav C1 och ”AT”- kompetens Handledaren ska inte handleda fler än två ST-läkare Vårdenheten kvalificera sig för att få ST genom att delta i utbildning av läkarstudenter och AT-läkare.

24 Ersättningar ST Extra ersättning 10.000kr /mån /heltid vid tjänstgöring i kommuner utanför StorGöteborg (StorGöteborg = Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund,Tjörn, Öckerö) Ersättning för max fem anställda ST både VE-tjänst och sidotjänst Ersättning för övriga anställda ST under sidotjänst Maxantal månader för ersättning (45 + 20) För tagna beslut om andra ersättningar: kommer på VGPV:s hemsida

25 Fortsatt utveckling av VG PV (2013) 1.Tillgänglighet Följa och utvärdera utvecklingen av öppethållande och patientströmmar från primärvård till sjukhus – ingår i uppdrag konsekvenser av VG PV Utvärdera skuggning av primärvårdsbesök på akutmottagningar - ställningstagande om kostnadsansvar 2. Äldre Utreda hur modellen kan stimulera till fler hembesök till sjuka äldre med stora vård och omsorgsbehov. Analys av uppföljningsindikatorer relaterade till äldres vård och behandling.

26 Fortsatt utveckling av VG PV 3. Psykisk ohälsa Analys av uppföljningsindikatorer relaterade till psykisk ohälsa. På sikt bör krav om att tillhandahålla psykolog införas i VG PV – ”i takt med” regional utvecklingsplan för psykiatri. 4. Revidera dokument som anger ansvar, gränser och samverkan mellan primärvården och specialistpsykiatrin (HSA-uppdrag).

27 Fortsatt utveckling av VG PV 5. Målrelaterad ersättning för kvalitet Utvärdering av nya Uppföljnings- och kvalitetsindikatorerna för 2011 (PINT)

28 Fortsatt utveckling av VG PV ERSÄTTNINGSMODELLEN Vårdtyngd (senare) ACG-ersättningens andel av totala ersättningen bör öka på sikt - för att ersättningen i högre grad ska spegla vårdtyngden. Förutsätter att regionala kostnadsvikter tas fram. 6. Täckningsgrad Undersöka hur modellen bättre kan stimulera till bredd i utbud och kompetenser - fördjupad utredning och analys av effekterna av täckningsgraden och dess tillämpning

29 Fortsatt utveckling av VG PV ERSÄTTNINGSMODELLEN Kostnadsansvar 7. Följa upp och analysera konsekvenserna av förskrivarbaserat kostnadsansvar - Stimulera till att läkare med annan specialitet än allmänmedicin ökar - Undersöka om regelverk för förskrivning av läkemedel, läkemedelsnära produkter och medicinsk diagnostik behöver justeras – ev. lyfta ut fler områden än ”Särnär” alt. Försäkringslösning

30 Fortsatt utveckling av VG PV ÖVRIGA UPPDRAG 8. Undersöka möjligheter att underlätta inlämning av diagnoser från taxeläkare 9. Öppna jämförelser för invånare i VGR 10. Beskrivning av uppdrag för dietister och logopeder inkl. dimensionering på primärvårdsnivå. 11. Underlag för ställningstagande om arbetsterapi och sjukgymnastik i primärvården ska ingå i vårdval eller ej 12. Undersöka hur hälsofrämjande och förebyggande insatser kan stimuleras och ökas i linje med nationella/regionala riktlinjer

31 VG-PV Medicinsk revision Främja patientsäkerheten Främja medicinsk kvalitet Stödja vårdcentralerna i arbetet med kvalitet och patientsäkerhet

32 Medicinsk revision 2011 Ett antal uppdrag pågår, t ex: Uppföljning av låga läkemedelskostnader Uppföljning av hög andel tolkbesök Uppföljning av BVC med litet antal barn och få hembesök Specialist i allmänmedicin enl KoK-boken på vårdcentralen

33 Nästa omgång av årlig uppföljning En regiongemensam schablon, uppföljning av krav ställda i KoK-boken Uppföljning av kvalitetsindikatorer (SPEAR) Tilläggsfrågor kring uppdraget hälso -och sjukvård åt äldre och mest sjuka ex läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, hembesök åt 75 år och äldre Vårdcentralens frågor Dialog och diskussion kring ovanstående

34 KPP KPP i Primärvård resultat av ett pilotprojekt

35 PA Bakgrund – vikten av egna vikter En stor del av ersättningen i VGPv baseras på ACG Kostnadsvikter från Östergötland & Blekinge från 2006 Uppdrag och gränssnitt ser annorlunda ut i VGR – och diagnossättningsgraden är högre Kostnadsstrukturer har förändrats sedan 2006 Vidareutvecklingen av ACG inom VGPv kräver egna vikter!

36 PA Uppdraget Pilotverksamhet vid 6 vårdenheter inom VG Primärvård Föreslå regelverk för införande av KPP inom VG Primärvård Föreslå organisation och tidplan för ett breddinförande av KPP inom VG Primärvård

37 PA VC Bollebygd ( Pv S Älvsborg) VC Ågårdsskogen (Pv Skaraborg) Stenungsunds läkarhus (Backa Läkarhusgrupp) VC Dals-Ed (Pv Fyrbodal) VC Lärjedalen (Pv Göteborg) VC Landvetter (Pv S Bohuslän) Vårdcentraler i pilotprojektet

38 PA Steg 1 ACG Fas 2

39 PA Slutsatser 1:2 Ett breddinförande kräver kompetens, resurser och anpassade IT-stöd Matchning av några kostnadsslag förutsätter fortsatt utveckling Egna ACG-vikter bör kunna finnas framme för användning i ersättningsmodellen 2014.

40 PA Slutsatser 2:2 En central producentneutral enhet bör stöda breddgenomförandet och fortsatt arbete Arbetet ska följas av en särskild styrgrupp Det viktiga i pilotprojektet har inte varit att få fram KPP-data i sig utan snarare de lärdomar erfarenheter vi har skaffat oss på vägen dit.

41 IT

42 Införandet av SITHS kort I takt med att allt fler gemensamma IT-stöd inom hälso- och sjukvård tas fram så ställs kravet på en säker identifiering parterna emellan. Införandet följer den nationella säkerhetsutvecklingen inom hälso- och sjukvård och Patientdatalagen. Västra Götalandsregionen erbjuder därför privata vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen att via regionen köpa eTjänstekort Efter årsskiftet 2011/2012 kommer flera system, såsom Pascal (ersätter tidigare e-DOS) och Nationella patientöversikt (NPÖ) kräva SITHS.

43 Införandet av SITHS kort Korten kostar 650 kronor per anställd Genom att anta erbjudandet från Västra Götalandsregionen ingår vårdgivaren i Västra Götalands organisation för SITHS. Västra Götalandsregionen tar på sig ansvaret som registration authority (RA) för samtliga vårdgivare som ansluter sig till eTjänstekort.

44 Införandet av SITHS kort Hälso- och sjukvårdskanslierna administrerar erbjudandet till de privata vårdgivarna med vilka kanslierna har avtal med. Mer finns att läsa på: http://www.vgregion.se/etjanstekort

45 Regionkansliet Funktionsområde Vård Vad ska göras? Migrering till ETT dosregister Ny webbapplikation för dosordinationer – Pascal För att kunna använda Pascal krävs SITHS-kort Implementering webbapplikation Pascal – ordinationsverktyg för dosordinationer

46 Regionkansliet Funktionsområde Vård Pilot i VGR start 23 januari i samverkan med alla berörda parter i kedjan Breddinförande i VGR – mitten av mars Ska vara breddinfört i hela landet 23/4 - 2012 ”Gamla” e-dos kan ej användas efter migrering! Tidplan

47 Regionkansliet Funktionsområde Vård Susanne Olsson (Implementationsansvarig VGR) Mobil: 073-9734833 e-post: susanne.olsson@b3it.sesusanne.olsson@b3it.se Carolina Jansson (Implementationskoordinator VGR) Mobil.070-2755233 e-post: carolina.jansson@vgregion.secarolina.jansson@vgregion.se Kontaktuppgifter

48 VGPV IT-stöd IT VårdvalIT Ersättning Upload/VipIT Stat

49 VGPV IT-stöd IT VårdvalIT Ersättning Upload/VipIT Stat Release 2011-10-27 – information kommer med nyhetsbrevet 2011-10-20 Hur fungerar IT-stöden ? Vad kan vi göra bättre ? Finns behov/intresse för utbildning i IT-stöden ?

50 VGPV översikt VårdvalErsättning VipStat Katalog i Väst (KIV) Västfolket Augustus Sweco Registercentru m (RC) VEGA AcgAsak Spear Offentliga vårdcentraler Privata vårdcentraler

51 VGPV översikt Vårdval Ersättnin g STAT VIP VEGA Offentliga vårdcentraler VGPV GUI (silverlight) Användare Spear Fileshar e

52 Ersättning Ersättningssystemet hanterar huvudsakligen tre stora områden Avtal Indatahämtning för beräkningsunderlag Beräkningar (för ersättning till vårdcentraler) Ersättning Katalog i väst - För inhämtning av avtalsinformation VEGA -Besökströmma r -Journaldata SCB -CNI (care need index) (ut) -Vårdval (in) Augustus -Matcha nämnd med person Vårdval -Personer med vårdval som ersätts på Raindance - Ersättnings- underlag STAT -Kvalitetsmål (ut) -Vårdval (in) -Enhetsdata (in) Loke -Apoteksdata Registercentrum -Asak (ut) -Vårdval &Avtal (in) -.kva fil, även kallad b-fil (in)

53 Security – roller 1. Vårdvalsläsare 2. Vårdvalsutförare 3. Rapportläsare 4. VC-chef 4A. VC-chef på avslutad enhet 1S. Vårdvalsläsare 4S. Roll- Administratör 6. Rapportläsare 7. VC- administratör 8. Attestant Enhetslösa 10. PUO 20. ACG-admin 21. VIP-admin 22. Utomlänsfaktura VCSjukhusHSK Superuser – Alla behörigheter Endast en roll per enhet (VC,sjukhus,nämnd) En roll ger uppsättning rättigheter i GUIt. Enhetskopplingen filtrerar data. Behörighet (Roll@enhetstyp:enhetsnamn)


Ladda ner ppt "Krav- och kvalitetsbok VG Primärvård from 1 april 2012 - väsentliga förändringar."

Liknande presentationer


Google-annonser