Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagordning Information om Krav- och kvalitetsbok 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagordning Information om Krav- och kvalitetsbok 2012"— Presentationens avskrift:

1 Krav- och kvalitetsbok VG Primärvård from 1 april 2012 - väsentliga förändringar

2 Dagordning Information om Krav- och kvalitetsbok 2012
Fortsatt utveckling av VG Primärvård Aktuell information från VG Pv-kontoret: - Medicinsk revision - KPP - IT

3 Beslutsordning Krav- och kvalitetsbok 2012 samt fortsatt utveckling av VG Primärvård Hälso- och sjukvårdsutskottet 17 augusti Regionstyrelsen 6 september Regionfullmäktige 20 september

4 Justering av Krav- och kvalitetsbok för 2012
Inriktning Vidareutveckla modellen efter beslutade mål för primärvården (Idéskissen – medborgarens primärvård) - Anpassa/justera utifrån gjorda erfarenheter - Vid behov förtydliga uppdraget

5 Krav- och kvalitetsboken ett förfrågningsunderlag enligt LOV
Anger krav och villkor samt förutsättningar för uppdraget Kompletteras med tillämpningsanvisningar på VG PV:s hemsida Några förslag behöver utredas ytterligare andra är av karaktär att de behöver hanteras i särskild ordning

6 Svar på remiss och synpunkter
Hälso- och sjukvårdsnämnderna SÄS, SU, Angereds närsjukhus, NU-sjukvården, Skas, Kungälvs sjukhus Habilitering och hälsa Läkemedelsenheten Asylenheten Enheten för läkemedelsnära produkter Delaktighet och tillgänglighet Västfastigheter Smittskyddsenheten PKMC ------ Vårdgivare – via Dialogforum Erfarenheter från 1 år med VG PV Utredning – vidareutveckling av ersättningsmodellen Utveckling/revidering av uppföljnings-/kvalitetsindikatorer

7 Krav- och kvalitetsbok 2012
UPPDRAGET Godkännande varar i 4 månader istället för 6 månader Nämndområdena 5, 11 och 12 utgör ett gemensamt jour- och beredskapsområde i Göteborg Plan för kvälls- och helgöppna mottagningar och läkare i beredskap ska godkännas av VGR VGR har ansvar för utbudsstruktur för besök av primärvårdspatienter nattetid (kl. 22 – 07) Inget skäl att godkännande behöver vara längre än 4 mån innan kontrakt kan skrivas. Inga stora avstånd i Gbg, möjliggör samverkan Ger hsn möjligheter att inte godkänna planer om ej uppfyller kraven

8 Krav- och kvalitetsbok 2012
FÖRTYDLIGANDEN Fast läkarkontakt ska erbjudas äldre, kroniskt sjuka och personer med sammansatta behov Hembesök till personer i hemsjukvård minst 1 gång per år Vårdenhet/läkare ska för patienter i hemsjukvård vara tillgänglig på direkttelefon för kommunens sjuksköterskor Adressbyte samt filial ska godkännas av HSN Läkare i beredskap ska lösas i samverkan inom fastställda jour- och beredskapsområden Samverkan om familjecentral ska ske inom ramen för närområdesansvaret Riktlinjer och rekommendationer för marknadsföring inom VG PV Tydligare skrivning. Krav om hemb tidigare – nu minst en ggr/år Enkät till mas:ar i VGR visat att möjlighterna för ssk i kommunen att nå VE brister på vissa ställen Adress är reglerat i kontrakt, om ska ändras ska det finnas särskilda skäl för detta. Filial ska godkännas under vissa förutsättningar. Är till för de listade, där det finns stora geografiska avstånd, avser mottagning som omfattar läkare. Ändring från kan till ska Öppnar för gemensamma lösningar inom ramen för närområdesansvar Förtydligande om vad som gäller, PM tas fram som vägledning

9 VG Primärvård KoK 2012 kap 6 samt Budget 2012

10 Beräkning av budgetbelopp 2012
Budget VG Pv mnkr Uppräkning 2012 (2,27 %) mnkr utgångspunkt prognos SKL 18 augusti 2011 Effektiviseringskrav (-0,7 %) mnkr Kompensation befolkningsökning mnkr Justeringar KoK mnkr Budget VG Pv mnkr

11 Ersättningsmodellens delar
Beräkningsunderlag Ersättningsnivå per månad 2012 Ersättning för ålder och kön Totalt ca poäng 289 kr per poäng Ersättning för vårdtyngd Poäng för ålder och kön X ACG-vikt Totalt ca 647 200 poäng Målrelaterad ersättning för täckningsgrad %-enhet TG >50% och <=80% X antal poäng för ålder och kön 3,75 kr per %-enhet TG >50% och <= 80% och poäng Målrelaterad ersättning för kvalitet Angivna kvalitetsindikatorer, deras målnivåer och inbördes viktning – som regel X antal poäng för ålder och kön 7 500 kr per vårdenhet + 0,80 kr per poäng vid full måluppfyllelse Ersättning för socioekonomi Antal CNI-poäng för vårdenheter med faktor > 2,5 per listad invånare X antal poäng för ålder och kön för dessa enheter 67 kr per 0,1 CNI >2,5 per listad invånare och poäng Ersättning för geografi Antal geografiska poäng för vårdenheter med faktor >9 X antal poäng för ålder och kön för dessa enheter Totalt tkr Tolkersättning Antal tillfällen när tolk har anlitats 1 000 kr per tolktillfälle när auktoriserad språktolk har anlitats i patientrelaterat arbete 250 kr per besök med annan tolk

12 Ersättning för ålder och kön
En ny viktlista har beräknats utifrån konsumtionsdata för perioden oktober 2009 – september 2010 samt läkemedelskostnader för oktober 2010. En skillnad jämfört med nu tillämpad viktlista är att kostnaden för SärNär inte påverkar vikterna. OBSERVERA att den nya viktlistan ger ca 20 % fler poäng än den tidigare. Detta innebär lägre ersättning per poäng! Antalet listningspoäng påverkar ersättningen i flera andra delar i modellen! Budgeten är beräknad utifrån prognostiserad befolkning vid halvårsskiftet 2012.

13 Målrelaterad ersättning för täckningsgrad
Oförändrad beräkningsgrund (fördjupade studier) En genomsnittlig täckningsgrad om 62 % ryms inom budgetramen.

14 Målrelaterad ersättning för kvalitet
Målrelaterad ersättning för kvalitet kan 2012 utgå för 40 indikatorer – i princip desamma som 2011 För tre av dessa utgår ersättning med ett fast belopp, utan koppling till antal listningspoäng, om målen uppnås. En genomsnittlig måluppfyllelse om 75 % ryms inom budgetramen (3 % av total ersättning).

15 Ersättning för geografi
Justerad poängberäkning: Ö-poäng 2 extra poäng till vårdenhet belägen på ö med bilfärja (motsvarar tidsåtgång motsvarande 20 – 29 km), 4 extra poäng till vårdenhet på ö utan bro eller bilfärja (motsvarar tidsåtgång motsvarande 40 – 49 km) Justeringen ger ingen likvidpåverkan.

16 Ersättning för socioekonomi
Förändring till absolut beräkning av särskild ersättning för socioekonomi - det vill säga ett fastställt belopp per listningspoäng för vårdenheter som når tröskelvärdet Budgeten är beräknad utifrån att de vårdenheter som uppbar ersättning i oktober 2010 gör detta även under 2012.

17 Ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper
Läkemedelskommittén – Nivå 3 Medicinska terapigrupper (24 stycken) – Nivå 3 Medicinska sektorsrådet i allmänmedicin och primärvård – Nivå 1 Gränssnittsgruppen – Nivå 2 PINT - kvalitetsindikatorer i primärvården – Nivå 3 Nivå 1 är grupper som bedöms ha mer än 25 möteshalvdagar per år Nivå 2 är grupper som bedöms ha mellan 13 och 24 möteshalvdagar per år Nivå 3 är grupper som bedöms ha maximalt 12 möteshalvdagar per år

18 Patientavgifter Patientavgift för läkarbesök på annan vårdcentral än den valda höjs från 200 kr till 300 kr Patientavgift vid besök natt likställs till 300 kr Patientavgift för telefonrecept tas bort Stärka fördelar med att gå till vald vårdcentral Finns ingen gemensam bra hantering, många tar inte in denna patientavgift

19 Kostnadsansvar Tillägg till besöksersättning (500 kr) kvällar, helger tas bort Sommartillägg till besöksersättning gäller endast vid besök i annan kommun än där personen är listad Kostnadsansvar för patienters besök hos allmänläkare verksam på nationella taxan begränsas till 4 besök per invånare och år Kostnadsansvar för primärvårdsbesök natt (tillhandahållet av HSN) tas bort Kostnadsansvar för sjukhusens triagering tas bort Schablonavdrag för itererade recept styks (tillfälligt) Vissa IT-stöd (obligatoriska) finansieras utanför modellen Extra ersättning efter kl. 17 o helger faller bort. Affärsverksamhet.Finns idag några som inriktat sin verksamhet på att vara tillgänglig för olistade dessa tider. Rättar till ersättningen, syftet är att VE i områden med många sommargäster ska kompenseras för detta Finns idag ingen begränsning i antalet besök, arbetar olika, många har i genomsnitt klart fler besök än vid VE Få besök, lösningar idag medför olika förutsättningar för vårdgivarna Tidigare: triagering och bokad tid på VE ger ersätnting om 300 kr. Triagering ingår i sjh uppdrag, VE har svårt att påverka inflödet till sjh, utlovat väntetidsgaranti, VE bära kostn? Obligatoriska IT-stöd, ändrad adm hantering.

20 UTBILDNINGSUPPDRAG 2012

21 Utbildningsuppdrag i VG Primärvård
Vårdenheten ska medverka i Västa Götalandsregionen långsiktiga strategi för personal- och kompetensförsörjning Tillhandahålla verksamhetsförlagda utbildningsplatser för de professioner som är verksamma vid vårdenheten

22 Godkänd utbildningsvårdenhet
Fullt godkänd uppfylla fastställda kvalitetskriterier för utbildningsvårdenhet och tillhandahålla utbildningsplatser för de professioner som är verksamma vid vårdenheten Delvis godkänd Ej godkänd

23 Läkarstudenter - AT - ST
Minst två specialister i allmänmedicin på vårdenheten AT-läkare placeras av AT-studierektor i dialog med vårdenheterna För ST–läkare ska studierektor tillsammans med handledare och verksamhetschef intyga uppnådd kompetens i allmänmedicin Ingångskrav på ST-läkaren, språkkrav C1 och ”AT”-kompetens Handledaren ska inte handleda fler än två ST-läkare Vårdenheten kvalificera sig för att få ST genom att delta i utbildning av läkarstudenter och AT-läkare.

24 Ersättningar ST Extra ersättning
10.000kr /mån /heltid vid tjänstgöring i kommuner utanför StorGöteborg (StorGöteborg = Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund,Tjörn, Öckerö) Ersättning för max fem anställda ST både VE-tjänst och sidotjänst Ersättning för övriga anställda ST under sidotjänst Maxantal månader för ersättning ( ) För tagna beslut om andra ersättningar: kommer på VGPV:s hemsida

25 Fortsatt utveckling av VG PV (2013)
Tillgänglighet Följa och utvärdera utvecklingen av öppethållande och patientströmmar från primärvård till sjukhus – ingår i uppdrag konsekvenser av VG PV Utvärdera skuggning av primärvårdsbesök på akutmottagningar - ställningstagande om kostnadsansvar 2. Äldre Utreda hur modellen kan stimulera till fler hembesök till sjuka äldre med stora vård och omsorgsbehov. Analys av uppföljningsindikatorer relaterade till äldres vård och behandling. Totalt sett har tillgängligheten ökat med fler VE/mott som har öppet till 22 vard och helger. Men några (Skarabor, S Älvsborg) har på jourmott helger som tidigare haft längre öppethållande minskat sina öppettider till minimikrav dvs 6 tim Angeläget att följa o utvärdera utvecklingen – ev. öka krav på öppethållande helger 2. Hembesök till hemsjukvpat har minskat. Angeläget att undersöka hur det går att stimulera till fler hembesök 3. Nya uppföljningsindikatorer, bör analyseras och utvärderas

26 Fortsatt utveckling av VG PV
3. Psykisk ohälsa Analys av uppföljningsindikatorer relaterade till psykisk ohälsa. På sikt bör krav om att tillhandahålla psykolog införas i VG PV – ”i takt med” regional utvecklingsplan för psykiatri. 4. Revidera dokument som anger ansvar, gränser och samverkan mellan primärvården och specialistpsykiatrin (HSA-uppdrag). Utvärdera och analysera nuvarande indik för ställningstagande om fler eller justeringar Gränssnittsdokument ”Vertikala prioriteringar” och om ”Konsultationsmodell” behöver revideras så att de ger stöd för ansvarsfördelning och samverkan kring gemensamma patienter Diskuterats vilka kompetenskrav som ska gälla – VGR kommer att ställa krav på att psykolog kan tillhandahållas av alla VE

27 Fortsatt utveckling av VG PV
5. Målrelaterad ersättning för kvalitet Utvärdering av nya Uppföljnings- och kvalitetsindikatorerna för 2011 (PINT) Inför 2011 stor genomgång och förändring av uppföljnings- och kvalitetsindikatorerna. Principer för målrelaterd ersättning togs fram. Den målrelaterade ersättningen ökade till 4,3 %, viket innebar att antalet kvalitetsindikatorer också ökade. Det fanns ej möjlighet att pröva indikatorer eller målnivåer innan införandet, krävs att justeringar görs, några målnivåer har ej varit möjliga att uppfylla. Stor osäkerhet för vårdgivarna då denna del är så stor av totala ersättningen. Förslag: andelen målrelaterad ers sänks tillfälligt till erfarenheter och kunskaper om lämpliga indikatorer och målnivåer finns

28 Fortsatt utveckling av VG PV
ERSÄTTNINGSMODELLEN Vårdtyngd (senare) ACG-ersättningens andel av totala ersättningen bör öka på sikt - för att ersättningen i högre grad ska spegla vårdtyngden. Förutsätter att regionala kostnadsvikter tas fram. 6. Täckningsgrad Undersöka hur modellen bättre kan stimulera till bredd i utbud och kompetenser - fördjupad utredning och analys av effekterna av täckningsgraden och dess tillämpning En utredning har genomförts med ledning av AL. Den visar behov av att justera vissa delar i modellen för att bättre motsvara uppsatta mål. Har också visat sig att förändringar ger konsekvenser för vårdgivarna, för att at rimliga förutsättningar att anpassa sig till ändringar i ersättningsmodellen föreslås stegvisa ändringar. En av de större ändringarna är att så sikt bör ACG-ersättningens andel av den totala ersättningen öka. Då kommer vårdtyngden få större genomslag i ersättningen. Förutsätter regionala kostnadsvikter (KPP). 2. Täckningsgraden har inte ökat i förväntad takt, finns olika skäl, men effekterna av täckningsgraden och dess tillämpning bör utredas och analyseras. Bör också undersöka hur modellen bättre kan stimulera till bredd och utbud i kompetenser.

29 Fortsatt utveckling av VG PV
ERSÄTTNINGSMODELLEN Kostnadsansvar 7. Följa upp och analysera konsekvenserna av förskrivarbaserat kostnadsansvar - Stimulera till att läkare med annan specialitet än allmänmedicin ökar - Undersöka om regelverk för förskrivning av läkemedel, läkemedelsnära produkter och medicinsk diagnostik behöver justeras – ev. lyfta ut fler områden än ”Särnär” alt. Försäkringslösning Med anledning av farhågor om underförskrivning angeläget att följa och analysera konsekvenserna av förskrivarbaserat kostnadsansvar. Bör också undersöka om fler områden än ”särnär” bör lyftas ut eller förenas via ”försäkringslösning” Ser över regelverken Stimulera till att läkare med andra specialiteter än allm med ökar Skuggning av pv-besök på akutmottagningar har pågått sedan i början av året, dock har tillförlitligheten i de rapporterade uppgifterna brustit, skuggningen har förlängts året ut. Därefter ställningstagande till om VE ska ha kostnadsansvar.

30 Fortsatt utveckling av VG PV
ÖVRIGA UPPDRAG 8. Undersöka möjligheter att underlätta inlämning av diagnoser från taxeläkare 9. Öppna jämförelser för invånare i VGR 10. Beskrivning av uppdrag för dietister och logopeder inkl. dimensionering på primärvårdsnivå. 11. Underlag för ställningstagande om arbetsterapi och sjukgymnastik i primärvården ska ingå i vårdval eller ej 12. Undersöka hur hälsofrämjande och förebyggande insatser kan stimuleras och ökas i linje med nationella/regionala riktlinjer Vårdgivare med flera patienter som går hos specialist i allmänmedicin verksam enligt nationella taxan får - låg ACG pga diagnoser saknas - avdrag för besök, ibland många fler besök än i genomsnitt hos allmänläkare på vårdenhet - vårdenhet i VG PV får ta den ”ekonomiska risken” - ej samma uppföljning eller medicinsk revision som för VG PV- enheter 2. Ge invånare i VGR möjlighet att kunna jämföra olika vårdenheter som underlag för val av VE 3. Har i tidigare utredningar konstaterats att dessa yrkesgrupper inte bör ingå i vGPV. Tillhandahålls av HSN. För att ge lika förutsättningar för inv ska uppdrag om att beskriva pv nivån och dimensioneringen i pv tas fram. 4. Ställningstagande för At o sg, ingå el ej i VGPV. Med bakgrund av hittills gjorda utredningar beskriva för- respektive nackdel av nedanstående alternativ Utveckla formerna för alternativ 2 (beskriva åtagande inkl. omfattning, principer för ersättning etc.) Integrering i VG PV (ingå i vårdenhetens åtagande) Eget vårdval Som idag – utanför VG PV

31 VG-PV Medicinsk revision
Främja patientsäkerheten Främja medicinsk kvalitet Stödja vårdcentralerna i arbetet med kvalitet och patientsäkerhet

32 Medicinsk revision 2011 Ett antal uppdrag pågår, t ex:
Uppföljning av låga läkemedelskostnader Uppföljning av hög andel tolkbesök Uppföljning av BVC med litet antal barn och få hembesök Specialist i allmänmedicin enl KoK-boken på vårdcentralen

33 Nästa omgång av årlig uppföljning
En regiongemensam schablon, uppföljning av krav ställda i KoK-boken Uppföljning av kvalitetsindikatorer (SPEAR) Tilläggsfrågor kring uppdraget hälso -och sjukvård åt äldre och mest sjuka ex läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, hembesök åt 75 år och äldre Vårdcentralens frågor Dialog och diskussion kring ovanstående

34 KPP KPP i Primärvård resultat av ett pilotprojekt

35 Bakgrund – vikten av egna vikter
En stor del av ersättningen i VGPv baseras på ACG Kostnadsvikter från Östergötland & Blekinge från 2006 Uppdrag och gränssnitt ser annorlunda ut i VGR – och diagnossättningsgraden är högre Kostnadsstrukturer har förändrats sedan 2006 Vidareutvecklingen av ACG inom VGPv kräver egna vikter! PA

36 Uppdraget Pilotverksamhet vid 6 vårdenheter inom VG Primärvård
Föreslå regelverk för införande av KPP inom Föreslå organisation och tidplan för ett breddinförande av KPP inom VG Primärvård PA

37 Vårdcentraler i pilotprojektet
VC Bollebygd ( Pv S Älvsborg) VC Ågårdsskogen (Pv Skaraborg) Stenungsunds läkarhus (Backa Läkarhusgrupp) VC Dals-Ed (Pv Fyrbodal) VC Lärjedalen (Pv Göteborg) VC Landvetter (Pv S Bohuslän) PA

38 Steg 1 ACG Fas 2 PA

39 Slutsatser 1:2 Ett breddinförande kräver kompetens, resurser
och anpassade IT-stöd Matchning av några kostnadsslag förutsätter fortsatt utveckling Egna ACG-vikter bör kunna finnas framme för användning i ersättningsmodellen 2014. PA

40 Slutsatser 2:2 En central producentneutral enhet bör stöda
breddgenomförandet och fortsatt arbete Arbetet ska följas av en särskild styrgrupp Det viktiga i pilotprojektet har inte varit att få fram KPP-data i sig utan snarare de lärdomar erfarenheter vi har skaffat oss på vägen dit. PA

41 IT

42 Införandet av SITHS kort
I takt med att allt fler gemensamma IT-stöd inom hälso- och sjukvård tas fram så ställs kravet på en säker identifiering parterna emellan. Införandet följer den nationella säkerhetsutvecklingen inom hälso- och sjukvård och Patientdatalagen. Västra Götalandsregionen erbjuder därför privata vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen att via regionen köpa eTjänstekort Efter årsskiftet 2011/2012 kommer flera system, såsom Pascal (ersätter tidigare e-DOS) och Nationella patientöversikt (NPÖ) kräva SITHS.

43 Införandet av SITHS kort
Korten kostar 650 kronor per anställd Genom att anta erbjudandet från Västra Götalandsregionen ingår vårdgivaren i Västra Götalands organisation för SITHS. Västra Götalandsregionen tar på sig ansvaret som registration authority (RA) för samtliga vårdgivare som ansluter sig till eTjänstekort.

44 Införandet av SITHS kort
Hälso- och sjukvårdskanslierna administrerar erbjudandet till de privata vårdgivarna med vilka kanslierna har avtal med. Mer finns att läsa på:

45 Implementering webbapplikation Pascal – ordinationsverktyg för dosordinationer
Vad ska göras? Migrering till ETT dosregister Ny webbapplikation för dosordinationer – Pascal För att kunna använda Pascal krävs SITHS-kort Ang SITHS-korten Utredning pågår om vilka parametrar som måste in i HSA katalogen Alla måste införa SITHS-kort Kommunerna måste införa Pascal, Mölndal först ut att breddinföra Ett problem som kan uppstå under införandet är att fax-ordinationerna kan öka, vilket kan påverka patientsäkerheten Regionkansliet Funktionsområde Vård

46 Tidplan Pilot i VGR start 23 januari i samverkan med alla berörda parter i kedjan Breddinförande i VGR – mitten av mars Ska vara breddinfört i hela landet 23/ ”Gamla” e-dos kan ej användas efter migrering! Nationella avtal för drift och förvaltning håller på att tas fram En sammanhållande införandeorganisation är bildad i VGR. Denna svarar för: Nationell samverkan Information till verksamheter Samarbete med kommun/landsting Att utbilda utbildare. Förvaltningsorganisationen kommer att vara samma som för e-recept. Regionkansliet Funktionsområde Vård

47 Kontaktuppgifter Susanne Olsson (Implementationsansvarig VGR)
Mobil: e-post: Carolina Jansson (Implementationskoordinator VGR) Mobil e-post: Regionkansliet Funktionsområde Vård Regionkansliet Funktionsområde Vård 47

48 VGPV IT-stöd IT Vårdval IT Ersättning Upload/Vip IT Stat
Översikts bild av VGPV (de fyra system som ingår) och några av de system som vgpv hämtar och/eller levererar data till 48

49 VGPV IT-stöd IT Vårdval IT Ersättning Upload/Vip IT Stat Release – information kommer med nyhetsbrevet Hur fungerar IT-stöden ? Vad kan vi göra bättre ? Finns behov/intresse för utbildning i IT-stöden ? Översikts bild av VGPV (de fyra system som ingår) och några av de system som vgpv hämtar och/eller levererar data till 49

50 VGPV översikt Vårdval Ersättning Vip Stat Västfolket Augustus Sweco
Katalog i Väst (KIV) Privata vårdcentraler Västfolket Offentliga vårdcentraler Augustus Sweco VEGA Registercentrum (RC) Acg Asak Spear Översikts bild av VGPV (de fyra system som ingår) och några av de system som vgpv hämtar och/eller levererar data till 50

51 VGPV GUI (silverlight)
VGPV översikt Spear Vårdval STAT Ersättning VEGA VGPV GUI (silverlight) Fileshare VIP En översiktlig beskrivning av flöde emellan vgpv systemen samt de stora externa intressenterna (VEGA, vårdcentraler, användare och spear) Filer till VIP laddas upp i vgpv gui’t till ett Offentliga vårdcentraler Användare 51

52 Ersättning Ersättning
Ersättningssystemet hanterar huvudsakligen tre stora områden Avtal Indatahämtning för beräkningsunderlag Beräkningar (för ersättning till vårdcentraler) Ersättning Katalog i väst - För inhämtning av avtalsinformation VEGA Besökströmmar Journaldata SCB CNI (care need index) (ut) Vårdval (in) Augustus Matcha nämnd med person Vårdval Personer med vårdval som ersätts på Raindance - Ersättnings-underlag STAT Kvalitetsmål (ut) Enhetsdata (in) Loke Apoteksdata Registercentrum Asak (ut) Vårdval &Avtal (in) .kva fil, även kallad b-fil (in)

53 Security – roller VC Sjukhus HSK 1S. Vårdvalsläsare 6. Rapportläsare
1. Vårdvalsläsare 2. Vårdvalsutförare 3. Rapportläsare 4. VC-chef 4A. VC-chef på avslutad enhet 1S. Vårdvalsläsare 4S. Roll-Administratör 6. Rapportläsare 7. VC-administratör 8. Attestant Enhetslösa 10. PUO 20. ACG-admin 21. VIP-admin 22. Utomlänsfaktura Superuser – Alla behörigheter Endast en roll per enhet (VC,sjukhus,nämnd) En roll ger uppsättning rättigheter i GUIt. Enhetskopplingen filtrerar data. Behörighet


Ladda ner ppt "Dagordning Information om Krav- och kvalitetsbok 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser