Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRETAG OCH MARKNAD KALKYLER OCH BESLUT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRETAG OCH MARKNAD KALKYLER OCH BESLUT."— Presentationens avskrift:

1 FÖRETAG OCH MARKNAD KALKYLER OCH BESLUT

2 Inlämningsuppgift till 22 maj
Skriftlig inlämning vid slutföreläsning Obligatorisk och betygsatt uppgift Du ska kunna presentera på 5-10 minuter Beskriv ett företag med kursens begrepp Varor och/eller tjänster Kunder - Segment Hur marknadsför man sig? Tänkbara produktkalkyler och investeringsbeslut Organisation och ledning Redovisning

3 Kalkyler Kalkyler för beslut (beslutsunderlag)
T ex för att beräkna kostnader eller lönsamhet för: Åtgärd – T.ex. genomföra personalutbildning Tjänst – T.ex. vid offert Vara – T.ex. för prissättning Kund – T.ex. för lönsamhetsberäkning Org. enhet – T.ex. för outsorcingbeslut

4 Olika typer av kalkyler
Förkalkyler Bistå beslutsfattaren med underlag Efterkalkyler Som argument i debatter eller bekräfta fattade beslut

5 Begrepp Fast kostnad (FK) Förblir densamma oavsett volym
Kapacitetskostnad (en typ av fast kostnad) Rörlig kostnad (RK) Förändras med volymen

6 Fast kostnad Kort sikt vs lång sikt (varierar) Helt fast kostnad
Driftsbetingad fast kostnad Halvfast kostnad

7 Rörliga kostnader Proportionellt rörliga Degressivt rörliga
Progressivt rörliga

8 Vanliga kalkyler Självkostnadskalkyl
Rättvisetänkande, kostnad som avser hela företaget fördelas på varor och tjänster Bidragskalkyl Direkt påverkan av förändringen i produktion av vara eller tjänst, förändringen beroende på aktuell åtgärd

9 Vilket är bäst? Självkostnads vs bidragskalkyl ger ofta olika utfall
Beror på alternativkostnaden (hänsyn till denna tas i teoretisk kalkyl) Alternativkostnaden beräknas ”intutivt” Dvs den bästa lönsamhet man går miste om genom att välja visst alternativ

10 Slutsatser Självkostnadskalkyl väljs om det intuitivt antas att det finns lönsamma alternativ Bidragskalkyl om det inte intuitivt finns lönsamma alternativ Tidsperspektivet Om lång sikt – självkostnadskalkyl Om kort sikt - bidragskalkyl

11 Exempel 1 Bergsbyn Sidan 159-169 Olika utfall vid olika kalkyler
Självkostnad Bidrag Teoretisk kalkyl Olika kalkyler bäst för olika situationer

12 Begrepp självkostnadskalkyl
Produktkalkylering, fullständig kostnadsfördelning per kalkylobjekt Syfte Produktval Prissättning Kostnadskontroll

13 Självkostnad Rättvis fördelning av kostnader för specifik vara eller tjänst, bedömning av lönsamhet för visst kalkylobjekt Direkta kostnader Indirekta kostnader Pålägg

14 Direkta kostnader Direkt material Direkta löner
Speciella direkta tillverkningskostnader Speciella direkta försäljningskostnader

15 Indirekta kostnader (=omkostnader)
Fördelas via pålägg Materialomkostnader (MO) Tillverkningsomkostnader (TO) Administrationsomkostnader (AO) Försäljningsomkostnader (FO) AO+FO = Affo (affärsomkostnader)

16 Exempel 2 Självkostnadskalkyl med flera produktslag AB Duo
Sidan Olika påläggsbaser för omkostnader Med antal produktenheter som bas Med direkt tillverkningskostnad som bas

17 Andra typer av produktkalkyler
T ex ABC-kalkylering (Activity Based Costing) Aktivitetsbaserad kalkylering Dela upp indirekta kostnader utifrån aktiviteter i företaget Vilken aktivitet driver/orsakar kostnader? Tillverkning av specifik produkt? Förbrukning av materialvolym eller –vikt? Antal tillverkningsorder? Antal arbetade timmar?

18 Bidragskalkylering, begrepp
Fokusera på beslutssituationen, avgör vilka kostnader och intäkter som ska tas med. Endast de som påverkas av förändringen. Särintäkt Särkostnad Samintäkt Samkostnad

19 forts Beräkna täckningsbidrag TB = särintäkt – särkostnad
TB = den förändring i företagets resultat som aktuellt beslut orsakar (skilj mellan TB och resultat. Resultat är samtliga kostnader och intäkter)

20 Bidragskalkyler Lönsamhetskalkyl som underlag för beslut vid
Ledig kapacitet Trång sektor (flask-halsar)

21 Exempel 3 Lönsamhetskalkyl vid ledig kapacitet AB Sima
Ingen alternativ användning inom kalkylhorisonten Sidan

22 Resultat och verksamhetsvolym
Resultatplanering genom att se hur resultatet påverkas av Verksamhetsvolym Kostnader Priser

23 Resultat vid intäkter och kostnader
Resultat = totala intäkter – totala RK – totala FK Resultat = pris/styck*antal – rk/styck*antal – totala FK Resultat = (pris/styck-rk/styck)*antal – total fast kostnad

24 Fler begrepp Kritisk punkt: Intäkter – kostnader = 0
Säkerhetsmarginal: skillnad mellan kritisk punkt och aktuella verksamhetsvolym (i antal eller kr), dvs hur mycket verksamheten kan minska innan förlust

25 Investeringsbedömning
Kort sikt Hur utnyttja befintliga resurser på bästa sätt? (kalkyler ger underlag) Lång sikt Vilka förändringar av resurssammansättningen krävs för att maximera företagets framtids lönsamhet?

26 Investeringar Realinvesteringar Maskiner Byggnader Inventarier m.m.
Strategiska investeringar Låser verksamhetsinriktningen för lång tid Svåra att förändra Företagets långsiktiga överlevnad

27 Lönsamhetsmått Olika typer av lönsamhetsmått
Hela företaget (resultat- och balansräkning) Specifikt produkt (produktkalkyl) Specifik åtgärd (köpa maskin, realinvestering) Investeringskalkyl

28 Investeringsbegrepp Ersättnings- eller rationaliseringsinvesteringar
Expansions- eller intäktshöjande investeringar

29 Investeringsbedömning
Problemanalys Analys av alternativ och konsekvenser Val av alternativ Satisifierande lösning, optimal lösning

30 Investeringskalkyl (nuvärdesberäkning)
Räntejusterade inbetalningar minus utbetalningar Centrala begrepp: Grundinvestering Inbetalningsöverskott (inbetalning-utbetalning) Ekonomisk livslängd Restvärde Kalkylränta

31 Exempel 4 Nuvärde och nuvärdekvot AB Solvens Sidan 279-281
Lönsamhet respektive relativ lönsamhet

32 Investeringskalkyl (pay-back)
Förenklad kalkylform Bortse från ränteeffekter Beräkna hur lång tid det tar att tjäna in det investerade beloppet Pay-backtiden kan aldrig vara längre än den ekonomiska livslängden

33 Prissättning i praktiken
Trial and error Med bestäms utifrån Kunderna (kundgrupp, produkt, etc) - Tak Konkurrenterna (prisnivå i förhållande till konkurrenter) Kostnaderna (miniminivå) - Golv (Ägarnas avkastningskrav) – Höjer golvnivån

34 Priser och lönsamhet Lönsamhet (t ex ägarnas avkastningskrav)
Försäljningsvolym Pris Kostnad

35 Frågor Vad är produktkalkylering och vilka är dess syften?
Vad är en självkostnadskalkyl? Vad är direkta kostnader resp. indirekta kostnader)? Vad är pålägg i samband med kalkylering? Varför beräknas dessa?

36 Frågor Förklara begreppen särintäkter, särkostnader och täckningsbidrag. I vilka situationer är bidragskalkylering användbar? När och varför kan det vara lönsamt att sälja en produkt till ett pris som understiger självkostnaden?

37 Frågor Förklara begreppet alternativkostnad.
Förklara begreppen fast resp. rörlig kostnad och illustrera hur dessa påverkar den totala kostnaden. Beskriv på vilket sätt kurvan för totalkostnader förändras om de fasta kostnaderna ökar resp. minskar.

38 Frågor Vad kännetecknar ett investeringsbeslut?
Ge exempel på olika typer av investeringar. Vad menas med ekonomiska livslängd? Vad avses med kalkylränta? Vad är nuvärde?

39 Frågor Vilka faktorer bestämmer priset på en produkt?
Redogör för det resonemang som kan föras kring prissättning och konkurrensförhållanden för nya produkter resp. för befintliga produkter. Vad avses med ägarnas avkastningskrav på insatt kapital och hur tar man hänsyn till detta vid prissättning?


Ladda ner ppt "FÖRETAG OCH MARKNAD KALKYLER OCH BESLUT."

Liknande presentationer


Google-annonser