Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa VUXENPEDAGOGISK FORSKNING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa VUXENPEDAGOGISK FORSKNING."— Presentationens avskrift:

1 PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa VUXENPEDAGOGISK FORSKNING

2 PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning MÅL OCH SYFTE MED KURSEN Ett allmänt mål Att ni blir bekanta med aktuell vuxenpedago- gisk forskning Vad handlar vuxenpedagogisk forskning om? Var och hur bedrivs den? Ett mera specificerat mål Var och en av deltagarna bestämmer sig för ett specifikt intresseområde 1. Med detsamma! 2. Utgående från de preliminära gestaltningarna av forskningsområden! 3. Utgående från en preliminär bekantskap med aktuell forskning

3 PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning MÅL OCH SYFTE MED KURSEN Var och en av deltagarna bekantar sig med forskning inom det egna intresseområdet € De centrala begreppen genom vilket området kan fångas och beskrivas € Ett antal olika/goda exempel på studier som redovisas mera detaljerat (Mål/syfte, teoretisk bakgrund, population/ metoder, resultat) € Ett flertal exempel (10 st.) som redovisas på ett allmänt plan (främst utgående från abstrakt) och några som presenteras i detalj Efter presterad kurs har samtliga deltagare minst tio vuxen- pedagogiska studier som utgångspunkt för sin kandidat- avhandling eller pro gradu arbete.

4 PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Hur går vi tillväga? Ni bestämmer Er vad Ni är/blir intresserade av! Jag gestaltar de vuxenpedagogiska forskningsområdena på ett allmänt plan = ger några möjliga kartor med hjälp av vilka man kan orientera sig Ni bestämmer Er vad Ni är/blir intresserade av! Vi övar oss på att ta del av och läsa abstrakt Vi letar fram och tar del av vuxenpedagogisk forskning (vetenskapliga tidskrifter, vetenskapliga konferenser, forskning vid universiteten) Vi går igenom vuxenpedagogisk forskning under de senaste åren i små grupper – redovisar våra fynd åt varandra Var och en sammanfattar och redovisar för forskning inom sitt intresse- område – dessa sammanfattningar presenteras vid ett avslutande tillfälle (10 st. studier rapporterade i artiklar eller vetenskapliga rapporter) Vuxenpedagogiska forskning

5 PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Vad är vuxenpedagogik?

6 PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Vad är vuxenpedagogik? En diskussionvetenskap eller en reparerande och helande verksamhet? Vad är vuxenpedagogisk forskning?

7 PETRI SALO Andragogik “Implies a scientific discipline examining problems of adult education and learning in all of its manifestations and expressions, whether formal or informal, organised or self-guided.” (Dusan Savicevic 1991) Åbo Akademi i Vasa En vid definition på vuxenpedagogik Centrala element Handlar om vuxenutbildning eller de vuxnas lärande i dess alla tänkbara uttrycksformer i alla tänkbara sammanhang i alla tänkbara former Vuxenpedagogiska forskning

8 PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning VUXENPEDAGOGISK FORSKNING ÖVERSIKTSKARTOR

9 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Källa: http://www.uni-bamberg.de/ppp/andragogik/andragogy Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning

10 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning DET ”UNIKA” MED VUXENPEDAGOGIK? HUR OCH VARFÖR VUXNA LÄR, FÖRÄNDRAS UYVECKLAS = VÄXER SOM MÄNNISKOR, MEDBORGARE OCH MEDARBETARE STYRKAN LIGGER I ATT INTE BETRAKTA DETTA ENDAST I ETT INLÄRNINGSPERSPEKTIV (VAD? HUR?) – UTAN ÄVEN GENOM FÖRHÅLLANDET INDIVID – SAMHÄLLE (VARFÖR?) Rose 2002 DEN VUXNES VARDAGLIGA LIV OCH VERK- SAMHET I EN SOCIAL OCH SAMHÄLLELIG KONTEXT (allt mellan jord och himmel?)

11 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning VUXENPEDAGOGIK... studerar vuxna människors möjligheter och förutsättningar för lärande, bildning och utveckling på det individuella och sociala planet... i interaktion med andra kan vuxna utveckla sig, förändra sina liv och den sociala och materiella verkligheten... forskning och teori hjälper oss att förstå vad som konstituerar dessa processer Agniezska Bron 2006, 58

12 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning FORSKNING – FÖR VEM? TEORETISK REFLEKTION över verkligheten (språk) SANNING Den distanserade filosofen TEKNISK Handla för att åstadkomma METOD – RESULTAT Den effektiva läraren PRAKTISK Handla på ett klokt (etiskt-moraliskt) sätt Medmänniskan KRITISK-EMANCIPATORISK Handla med syfte att avslöja/ åtgärda orättvisa/missförhållande FÖRÄNDRA VÄRLDEN Revolutionären

13 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Lärandeprocesserna har att göra med Kunskaper och färdigheter Emotioner, motivation och intresse Det (sociala) sammanhanget Vuxenpedagogiska forskning Revolutionären Medmänniskan Den effektiva läraren Filosofen FORSKNING - MED VILKEN FOKUS?

14 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Synen på den vuxnes olika roller i olika samhälleliga sammanhang Adjusting position Critical position ModernPostmodern ConsumerSkilled member of an organization ParticipantInvolved person Human resource development/ management Personnel development Further vocational education On educational markets As hedonistic practice Flexibility, uncertainty on labour market Experience industry Empowerment Critical, enlightened conciousness Transformative learning Life politics, life-world (inter)action on local level Solidarity, sense of community Bottom up -pedagogics Vuxenpedagogiska forskning

15 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning HUMAN CAPITAL SOCIAL CAPITAL IDENTITY CAPITAL Skills Knowledge Qualifications Networks Associations Family, friends Self- concept Health Shuller, T., Preston, J. Hammond, C. Brasset-Grundy, A. & Bynner, J. 2004. The benefits of learning. The impact of education on health, family life and social capital. Intresse för de mänskliga egenskaperna i ett informationssamhälle

16 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Säganden Sayings Produktion ARBETE – färdighet, kapacitet Social tillhörighet MAKT – värden, känslor Kommunikation SPRÅK - förståelse HUMAN KAPITAL Materiellt-ekonomisk SOCIALT KAPITAL Socialt-politiskt IDENTITETS KAPITAL Kulturellt-diskursiv Praktik- arkitekturer Relateranden Relatings Göranden Doings

17 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning KUNSKAP OCH IDENTITET ALLMÄN UTTRYCKS FORM SOCIAL MEDIA STRUKTUR FörståelseKommuni- kation SpråkKulturell Diskursiv Värden, känslor Social tillhörighet MaktSocialt politisk Färdighet, kapacitet ProduktionArbeteMateriellt ekonomisk Samhälleligt sociala verksamhetsfält

18 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Olika sätt att gestalta vuxnas verksamhet och livslångt lärande @ från utifrån styrd, målinriktad och organiserad utbildning till lärande i vardagen @ förutsättningar för lärande - interaktion med andra – i syfte att förändra, påverka @ det livslånga lärandets olika sammanhang (formell, nonformell, informell) @ strukturer och mål för verksamhet och lärande på samhälls- nivå, i organisationer, hos individer @ lärande i spänningsfältet individ – samfund, förändring – kontinuitet @ den vuxne i samhället aktiv/passiv, anpassande/förändringsinriktad @ lärandeprocessers kognitiva, emotionella och sociala dimen- sioner

19 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Förändring inom arbetslivet och arbetsmarknaderna Arbetsmarknadspolitisk vuxenutbildning, arbetslöshet, lärande i arbetet samt växelverkan mellan utbildning och arbetsliv Organisationsutveckling Metoder och modeller, teamarbete, lärande organisation Undervisning av vuxna och de vuxnas studier Akademisk undervisning och studier, flerformsundervisning Den vuxne som lärande (individ) Vuxenhet, den sociala och samhälleliga betydelsen av vuxenstudier, vuxenstudier i människans livsförlopp Bubbling under Informations- och kommunikationsteknik, kön (kvinnoperspektiv), expertis och kunnande, personalutveckling, företagsamhet, ledarskap Den finländska vuxenpedagogiska forskningen de senaste tio åren

20 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Arbetslivspedagogik (=vuxenpedagogik? ) Pedagogik i arbetslivet – sju forskningsområden @ Urval och rekrytering @ Arbete, arbetskrav och utbildningsbehov @ Personalutbildning och kompetensutveckling @ Chefs-/ledarskaputbildning - ledares arbete, ledarskap&lärande @ Förändrings- och utvecklingsprocesser i grupper/organisationer @ Upplevelse av arbete och utbildning @ Informallt lärande och arbetsplatsen som lärandemiljö Ellström, P-E., Löfberg, A. & Svensson, L. 2005. Pedagogik i arbetslivet. Ett historiskt perspektiv.Pedagogisk forskning i Sverige, 10 (3/4), 162-181.

21 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Teman för vuxenpedagogiska årsböcker (Aikuiskasvatuksen vuosikirja) som ges årligen ut av Kansanvalistusseura YHTEISÖLLISYYS LIIKKEESSÄ HILJAINEN TIETO – TIETÄMISTÄ, TOIMIMISTA, TAITAVUUTTA AMMATILLISUUS JA AMMATILLINEN KASVU KONSTRUKTIVISMI JA REALISMI ELÄMÄLAAJUINEN OPPIMINEN JA AIKUISKASVATUS OPETTAJUUS MUUTOKSESSA VERKOT JA TEKNOLOGIA AIKUISOPISKELUN TUKENA OPPIMINEN JA IKÄÄNTYMINEN SIVISTYSTYÖ OSAAMISYHTEISKUNNASSA ARKIPÄIVÄN OPPIMINEN, TYÖN MUUTOS JA OPPIMINEN, OPPIMINEN JA ELÄMÄNHISTORIA, AIKUISKOULUTUKSEN ARVIOINTI - PANORAAMOJA JA LÄHIKUVIA, ELINIKÄINEN OPPIMINEN, AIKUISTEN OPPIMISEN UUDET MUODOT - KOHTI AKTIIVISTA OPPIMISTA Vuxenpedagogiska forskning

22 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Från medborgare till medarbetare Arbetslivet Arbetsmarknaden Effektiv och produktiv medarbetare Vuxenpedagogiska forskning Utbildningssystemet Samhälle/Stat Laglydig medborgare Den vuxne som människa?

23 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Presentation på KTOL:s 90-års jubileum 2009

24 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Korsgaard, O. 2009

25 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Korsgaard, O. 2009

26 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Korsgaard, O. 2009


Ladda ner ppt "PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa VUXENPEDAGOGISK FORSKNING."

Liknande presentationer


Google-annonser