Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FRAMGÅNGSRIKA INTERVJUER

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FRAMGÅNGSRIKA INTERVJUER"— Presentationens avskrift:

1 FRAMGÅNGSRIKA INTERVJUER
Björn Bjerke

2 Björn Bjerke bvb@fek.su.se
Innehåll Tre typfall av intervjuer Kvantitativt och/eller kvalitativt Standardiserat och/eller strukturerat Innan intervjun Intervjusituationen Intervjuinnehållet Kan man fråga om man inte vet? Intervjuer och observationer Etiska frågor Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke

3 Björn Bjerke bvb@fek.su.se
Innehåll (forts.) 10. Framgångsrika intervjuare 11. Framgångsrika intervjuer 12. En sammanfattning Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke

4 Vad jag inte behandlar:
Urval Planering och uppläggning av en studie som helhet Bearbetning och analyser av resultat Enkäter Icke-personliga intervjuer Utan Den direkta personliga intervjun/dialogen och frågor i samband därmed Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke

5 Tre typer av intervjuer
Den klassiska avbildande intervjun (Intervjuaren som rapporterande resenär) Den samtalande intervjun (Intervjuaren som gruvarbetare) Den dialoga intervjun (Intervjuaren som samkunskapare) Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke

6 Kvantitativt och/eller kvalitativt
Kvantitativt (KVT.): Siffror, frekvenser och (kausala) förklaringar [MODELLER] Kvalitativt (KVL.): Konceptualiseringar och förståelse [TOLKNINGAR] Datainsamling KVT. KVL. Analys/Bearb. KVT. KVL. KVT. KVL. Resultat KVT. KVL. KVT. KVL. KVT. KVL. KVT. KVL. A B C D E F G H RELATIONER TILL DE TRE TYPFALLEN? Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke

7 Standardiserat och/eller strukturerat
Standardisering: Samma frågor till alla Samma intervjusituation för alla Strukturering: Fasta svarsalternativ (Väl) planerad intervju Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke

8 Björn Bjerke bvb@fek.su.se
Innan intervjun Intervjuaren och frågan Intervjuaren själv och dennes historia, traditioner, etik och politik Teoretiska utgångspunkter och perspektiv Undersökningens utformning Datainsamlingsmetod Tillvägagångssätt vid genomförandet Insamlade data Tillvägagångssätt vid analysen Tillvägagångssätt vid presentationen Användningsområde Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke

9 Björn Bjerke bvb@fek.su.se
Intervjusituationen Första kontakten Provintervjuer Subjekt – subjektrelationer Tystnadsplikt Plats för intervjun Intervjuaren Anteckningar/bandspelare Feedback Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke

10 Björn Bjerke bvb@fek.su.se
Intervjuinnehåll De första frågorna Intervjuguide Olika slag av frågor (innehåll, egenskaper och placering) Frågekonstruktion Intervjuarens bidrag Tystnad och uppehåll Avsluta intervjun Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke

11 Vilken är frågans innehåll?
Erfarenhet/Beteende Åsikter/Uppfattningar Känslor Kunskap Sinnesintryck Bakgrund/Demografi Kan man fråga om vad som helst? Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke

12 Vilken är frågans egenskaper?
Enkla och raka frågor Provocerande frågor Hypotetiska frågor Retrospektiva frågor Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke

13 Vilken är frågans placering?
Introducerande frågor Uppföljningsfrågor Fördjupningsfrågor Specificerande frågor Strukturerande frågor Tolkande frågor Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke

14 Intervjuer och observation
Situationen Beteenden Kroppsspråk Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke

15 Björn Bjerke bvb@fek.su.se
Etiska frågor I olika undersökningssteg: Tematisering Upplägg Intervjusituationen Bearbetning Analys Verifiering Rapportering I själva intervjun: Förtjänstmässighet? Informerat medgivande? Konfidentialitet? Konsekvenser (för den inervjuade)? Undersökarens roll? Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke

16 Framgångsrika intervjuare
Kunnig Strukturerande Klar Vänlig Känslig Öppen Styrande Kritisk Ihågkommande Modellerande/tolkande Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke

17 Framgångsrika intervjuer
Den klassiska avbildande och samtalande intervjun: Avbildningsförmåga/validitet Objektivitet Precision Relevans/allmängiltighet Kongruens Samstämmighet Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke

18 Framgångsrika intervjuer (forts.)
Den dialoga intervjun: Meningsfullhet för subjekten Vardagsverkligheten Innebörder Specifikitet Förändring Mångtydighet Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke

19 Björn Bjerke bvb@fek.su.se
12. En sammanfattning ATT FÖRKLARA ATT FÖRSTÅ Verkligheten ses som omständighets-full Verkligheten ses som menings-full Människan ses som ett resultat av omständigheter Människan ses som skapare av mening Forskarens ambitioner är att i s.k. modeller sammanfatta de mest avgörande omständigheterna och deras relationer Forskarens ambitioner är att i s.k. tolkningar problematisera samt skapa en djupare grund för gemenskap mellan forskaren som aktör och observatör samt de som beforskas, dvs. andra aktörer Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke


Ladda ner ppt "FRAMGÅNGSRIKA INTERVJUER"

Liknande presentationer


Google-annonser