Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FRAMGÅNGSRIKA INTERVJUER Björn Bjerke

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FRAMGÅNGSRIKA INTERVJUER Björn Bjerke"— Presentationens avskrift:

1 FRAMGÅNGSRIKA INTERVJUER Björn Bjerke bvb@fek.su.se

2 Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke bvb@fek.su.se 2 Innehåll 1.Tre typfall av intervjuer 2.Kvantitativt och/eller kvalitativt 3.Standardiserat och/eller strukturerat 4.Innan intervjun 5.Intervjusituationen 6.Intervjuinnehållet 7.Kan man fråga om man inte vet? 8.Intervjuer och observationer 9.Etiska frågor

3 Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke bvb@fek.su.se 3 Innehåll (forts.) 10. Framgångsrika intervjuare 11. Framgångsrika intervjuer 12. En sammanfattning

4 Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke bvb@fek.su.se 4 Vad jag inte behandlar:  Urval  Planering och uppläggning av en studie som helhet  Bearbetning och analyser av resultat  Enkäter  Icke-personliga intervjuer Den direkta personliga intervjun/dialogen och frågor i samband därmed Utan

5 Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke bvb@fek.su.se 5 1.Tre typer av intervjuer  Den klassiska avbildande intervjun (Intervjuaren som rapporterande resenär)  Den samtalande intervjun (Intervjuaren som gruvarbetare)  Den dialoga intervjun (Intervjuaren som samkunskapare)

6 Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke bvb@fek.su.se 6 2.Kvantitativt och/eller kvalitativt  Kvantitativt (KVT.): Siffror, frekvenser och (kausala) förklaringar [MODELLER]  Kvalitativt (KVL.): Konceptualiseringar och förståelse [TOLKNINGAR] Datainsamling Analys/Bearb. Resultat KVT.KVL. KVT. KVL. KVT.KVL. KVT.KVL. RELATIONER TILL DE TRE TYPFALLEN? A B C D E F G H

7 Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke bvb@fek.su.se 7 3.Standardiserat och/eller strukturerat  Standardisering: Samma frågor till alla Samma intervjusituation för alla  Strukturering: Fasta svarsalternativ (Väl) planerad intervju

8 Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke bvb@fek.su.se 8 4.Innan intervjun 1.Intervjuaren och frågan 2.Intervjuaren själv och dennes historia, traditioner, etik och politik 3.Teoretiska utgångspunkter och perspektiv 4.Undersökningens utformning 5.Datainsamlingsmetod 6.Tillvägagångssätt vid genomförandet 7.Insamlade data 8.Tillvägagångssätt vid analysen 9.Tillvägagångssätt vid presentationen 10.Användningsområde

9 Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke bvb@fek.su.se 9 5.Intervjusituationen  Första kontakten  Provintervjuer  Subjekt – subjektrelationer  Tystnadsplikt  Plats för intervjun  Intervjuaren  Anteckningar/bandspelare  Feedback

10 Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke bvb@fek.su.se 10 6.Intervjuinnehåll  De första frågorna  Intervjuguide  Olika slag av frågor (innehåll, egenskaper och placering)  Frågekonstruktion  Intervjuarens bidrag  Tystnad och uppehåll  Avsluta intervjun

11 Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke bvb@fek.su.se 11 Vilken är frågans innehåll? Erfarenhet/Beteende Åsikter/Uppfattningar Känslor Kunskap Sinnesintryck Bakgrund/Demografi Kan man fråga om vad som helst?

12 Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke bvb@fek.su.se 12 Vilken är frågans egenskaper? Enkla och raka frågor Provocerande frågor Hypotetiska frågor Retrospektiva frågor

13 Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke bvb@fek.su.se 13 Vilken är frågans placering? Introducerande frågor Uppföljningsfrågor Fördjupningsfrågor Specificerande frågor Strukturerande frågor Tolkande frågor

14 Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke bvb@fek.su.se 14 7.Intervjuer och observation  Situationen  Beteenden  Kroppsspråk

15 Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke bvb@fek.su.se 15 8.Etiska frågor  I olika undersökningssteg: Tematisering Upplägg Intervjusituationen Bearbetning Analys Verifiering Rapportering  I själva intervjun: Förtjänstmässighet? Informerat medgivande? Konfidentialitet? Konsekvenser (för den inervjuade)? Undersökarens roll?

16 Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke bvb@fek.su.se 16 9.Framgångsrika intervjuare  Kunnig  Strukturerande  Klar  Vänlig  Känslig  Öppen  Styrande  Kritisk  Ihågkommande  Modellerande/tolkande

17 Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke bvb@fek.su.se 17 10.Framgångsrika intervjuer  Den klassiska avbildande och samtalande intervjun: Avbildningsförmåga/validitet Objektivitet Precision Relevans/allmängiltighet Kongruens Samstämmighet

18 Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke bvb@fek.su.se 18 Framgångsrika intervjuer (forts.)  Den dialoga intervjun: Meningsfullhet för subjekten Vardagsverkligheten Innebörder Specifikitet Förändring Mångtydighet

19 Framgångsrika intervjuer ppt. slides Technical editing: Krisztian Szecsi Björn Bjerke bvb@fek.su.se 19 12. En sammanfattning ATT FÖRKLARAATT FÖRSTÅ Verkligheten ses som omständighets- full Verkligheten ses som menings-full Människan ses som ett resultat av omständigheter Människan ses som skapare av mening Forskarens ambitioner är att i s.k. modeller sammanfatta de mest avgörande omständigheterna och deras relationer Forskarens ambitioner är att i s.k. tolkningar problematisera samt skapa en djupare grund för gemenskap mellan forskaren som aktör och observatör samt de som beforskas, dvs. andra aktörer


Ladda ner ppt "FRAMGÅNGSRIKA INTERVJUER Björn Bjerke"

Liknande presentationer


Google-annonser