Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88"— Presentationens avskrift:

1 Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88
BUDGET (Fö 6.2) Budgetens syfte, möjligheter/problem, mål och mått Budgetens form; dess struktur och fyra faser Resultatbudget (Övning) Likviditetsbudget (Övning) Budgeterad balansräkning (Övning) 27/10 Lektion Styrmedel och mätning: (budget), analys, nyckeltal Övningsexempel: Landstinget i Västmanland Utdelning av inlämningsuppgift (ABB) Må 1/11 (ej lektion) Inlämning senast 15.00 Ti 2/11 Lektion Redovisning PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

2 Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88
Budgetens roll Budgetprocessen och budgeteringens processer Budgetens form; struktur och fyra faser Relation till andra områden såsom organisation och externredovisning Relation till prestationsmätningssystem Relation till styrkort (BSC) PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

3 Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88
Budgeteringens syfte För verksamhetsplanering i företagsekonomiskt perspektiv – inte samhällsekonomiskt. Budgeten som styrmedel har väglett vid organisationsförändringar i kommuner, landsting och andra offentliga organisationer Budgeteringen syftar till att åstadkomma förändrat beteende Vad är troligt (what is likely)? Vad är önskvärt (what is desired)? ”What gets measured gets done” ”What you measure is what you get” PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

4 För verksamhetsplanering ?
Nedbrytning av de övergripande strategiska planerna till enhetsnivå Viktigt forum för kunskapsutbyte Här gör man t ex: Cost-/Benefitanalys Nollbasgranskning (zero-based review) Tidshorisont; några år PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

5 Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88
Som styrmedel? Kommunikation Motivera chefer att upprätta planer Informera chefer om vad som förväntas av dem Åstadkomma ett åtagande från cheferna Åstadkomma en standard för bedömning av verkligt resultat Resursfördelning Samordna organisationens aktiviteter Lagstadgad i kommuner och landsting PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

6 Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88
Förändrat beteende? Val av styrningsmetoder får effekter för mätning, uppföljning, utvärdering, beteende, personalnöjdhet etc.: effekten är det viktiga! Effektivitet allmänt kriterium: för mycket mätning och för mycket information minskar effektiviteten För mycket betoning av t ex budget kan ge negativa beteendeeffekter Motivera och skapa delaktighet PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

7 Relation till organisationen
Att få individerna i organisationen att handla i linje med målen för organisationen som helhet = målkongruens Att styra beteendet genom att belöna och uppmuntra beslut och beteenden som är målkongruenta/undvika suboptimering Medel för samordning och kommunikation Tydliggöra förväntningar Decentralisering av ansvar PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

8 Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88
Några grundproblem… Att balansera intressen och hantera målkonflikter ”Delen tycker alltid att den är viktigare än helheten” Reducera komplexiteten – hitta rätt faktorer att basera organisationsstyrningen på En del kommer att tycka att det är orättvist Motivationsaspekter Olika individer har olika drivkrafter Arbetsgivaransvar – stimulera vissa individer, begränsa andra PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

9 Vilken nivå? Styrningspyramiden
Modell som avbildar en organisation i tre nivåer Antar att organisationen är hierarkisk (vilket väl alltid stämmer) Strategisk planering Verksamhetsstyrning Aktivitetsstyrning Verksamhetsstyrningen kan sägas vara länken för att genomföra strategierna Problem, beslut och information olika på olika nivåer PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

10 Om budgetprocessen i sig…
Traditionellt: planering (resultatplan), samordning, kontroll. Senare: också för motivation (kommunikativt redskap, ”träning” i ekonomisk tänkande för chefer…) Om effektmålet: En budget som inte påverkar handling är en dålig budget! Om budget i offentlig verksamhet; Viktigt eftersom det inte finns någon marknad som reglerar utbud och efterfrågan Om tekniker: Top-down och bottom-up PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

11 Budgeteringens processer
RESURSBASERAD MARKNADSBASERAD PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

12 Resursbaserad process (vid t ex sjukhus)
SWOT Kartlägga resurser och kompetenser Fastställa strategi Patientgrupper Utbud Specialisering Tillväxt Analys av makro- och mikromiljö PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

13 Marknadsbaserad process (vid t ex sjukhus)
”Kundsegment” Verksamhetens varumärke/image Varför marknadsföra? Jfr. förskjutning i valmöjligheter och maktrelationer sedan några decennier tillbaka Marknadsföringens budbärare Marknadsföringens målgrupp (intressenter) PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

14 Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88
Budgetform Fast vs. rörlig budget; i förväg fastställt samband mellan kostnadsnivå och produktionsnivå/-volym Rullande budget; organisationen befinner sig i en ständig budgeteringsprocess Rambudgetering Reviderad budget (men spelregler ändras) Behovsbaserad budgetering Prestationsbudgetering Uppräkning av förra årets budget PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

15 Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88
Budgetens struktur Resultatbudget (Övning) Likviditetsbudget (Övning) Budgeterad balansräkning (Övning) PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

16 Behöver vi budgetera? Diskutera!
PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

17 Behöver vi budgetera? Diskutera!
Budget låser upp tankarna Minskar flexibiliteten Konstlad periodindelning Kan leda till osolidariskt avdelningstänkande Benchmarking som alternativ PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

18 Några funderingar till sist…
Fundera över och diskutera: Vem har tillgång till informationen? Hur distribueras den? Vilket fokus har informationen? Vilken rytm präglar informationsgivningen? Åtgärdsorientering (proaktiv, reaktiv) Vilken information mörkas? Hur presenteras informationen? Jfr det som finns i påvb-icke påvb, att kunna förstå o argumentera m h a ekonomisk terminologi PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

19 Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88
Några ord om… roller, byråkrati, attityder och makt Budgetstyrning av sjukvården som tjänste eller kunskapsorganisation? (Diskutera) PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

20 Tjänsteorganisationer
Tjänster är personalkrävande Kvaliteten är svår att värdera Unika inslag i “tjänsteproduktionen” Patienten/Kunden deltar - patientkontakten viktig Delegering av ansvar är ofta en viktig framgångsfaktor Tjänster kan vara lågkvalificerade och högkvalificerade, jfr. kunskapsorganisationer PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

21 Kunskapsorganisationer
Svårt att mäta utfall/resultat, t ex av undervisning Olika från gång till gång Traditionellt sett stor frihet för de professionella (t ex. präster, läkare, professor) att inte behöva rapportera hur de använder sin tid Marknadsföringsaktiviteterna inte skilda från ”produktionen” Ofta mindre utvecklade rutiner för budget och strategisk planering PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

22 Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88
inför övningen… Resultat och Balansbudget med Resultatanalys Likviditetsbudget Effektivitetsmålet Prestationsnyckeltal Finansiella nyckeltal Icke-finansiella nyckeltal Balanserat styrkort PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

23 BALANSBUDGET budget i balans vid årets slut Tillgångar Skulder
Anläggningstillgångar Maskiner Inventarier Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Likvida medel Eget kapital Aktiekapital Balanserade vinstmedel Budgeterad vinst Långfristiga skulder Banklån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

24 Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88
Resultatbudgeten ger balansen utifrån årets händelser Kostnader Intäkter Direkta inköpskostnader Försäljning Direkta personalkostnader Rörelseomkostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Finansiella intäkter Budgeterad vinst PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

25 LIKVIDITETSBUDGET Inbetalningar Utbetalningar
Från kunder Till leverantörer Från ägare Till ägare Från långivare Till långivare Till anställda Till myndigheter Likvida medel vid årets början + inbetalningar – utbetalningar = Likvida medel vid årets slut PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

26 Balansbudget och Resultatbudget utifrån en Resultatanalys
Begreppen ”Vinst” och vinstmarginal Avkastning Lönsamhet Räntabilitet Kalkylmässig ränta (efter finansnetto) Totalt kapital Sysselsatt kapital Omsättningshastighet PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

27 Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88
Ett annat sätt att beräkna avkastning… Räntabilitet på TOTALT KAPITAL = % Ränta EK x EK % Ränta S x S TK TK PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

28 Ett ytterligare sätt att beräkna avkastning
Räntabilitet på SYSSELSATT KAPITAL KKM ränta (vägd mellan E och S) och inflationsrensad Sysselsatt kapital PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

29 Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88
Sysselsatt kapital Kalkylmässig ränta ska bara beräknas på det kapital som är räntebelastat ( = bara på det sysselsatta kapitalet) Ej räntebelastade leverantörsskulder ska då inte medräknas. (Totalt kapital ./. Leverantörsskulder = Sysselsatt kapital) De tillgångar som ska generera avkastning värderas oftast till bruksvärde (nuanskaffningsvärde ./. kkm avskrivningar) (Se Karlsson s. 107) PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

30 Denna känner vi igen:Lönsamhet/räntabilitet versus kapitaleffektivitet
PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

31 Intern ”effektivitet” (produktivitet) är att göra sakerna rätt
Externt betyder EFFEKTIVITET att göra rätt saker! Vad är viktigast ? Produktivitet är framförallt kvantitet. Effektivitet är framförallt kvalitet ! PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

32 Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88
PRESTATION ? Vad är en prestation då? Process 1 Process 2 ? PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

33 Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88
PRESTATIONER Vi mäter på Företag och andra arbetsplatser (lönsamhet, resultat, kostnader, försäljning, trivsel) Skolor (betyg) (kursutvärderingar) + Möjlighet till kontroll av läget. - Allt mäts på redan gjorda saker. Men hjälper det? Och vem hjälper det? Ericsson 3-månaders rapporter… Varför denna mätning? För att se måluppfyllelse? PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

34 Prestationsnyckeltal
…några exempel: Lönsamhet Försäljning Kassationsprocent Ledtid Kundtillfredsställelse PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

35 Finansiella nyckeltal
Marginaler vs avkastningsmått Lönsamhet på försäljning Räntabilitet på totalt kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

36 Icke finansiella nyckeltal
Kvalitativa och kvantitativa mått som exempelvis Antal/andel nöjda kunder (strukturellt mått) Nivån på anställdas trivsel (socialt mått) Andel personer med viss kompetens (strukturellt mått) Andel resurser levererade i rätt tid; ex FOU (strukturellt mått) Volymen in/ut i olika processer (tekniskt-ekologiskt mått) Värdet av nyttan från olika processer (ekonomiskt mått) PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

37 Kundtillfredsställelse
Ett kvalitetsmått kan givetvis mätas som Täckningsbidrag per kund …men ännu bättre med intervjusvar på en skala (bra – dåligt etc) PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

38 Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88
BSC En metod med hög ambitionsnivå Det balanserade styrkortet - utifrån en vald strategi! Finansiellt perspektiv Internt perspektiv Medarbetareperspektiv Kundperspektiv Lärande- och tillväxtperspektiv PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88


Ladda ner ppt "Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88"

Liknande presentationer


Google-annonser