Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HYPERTONI Anna-Clara Collén Med/Ger/Akut SU/Östra September 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HYPERTONI Anna-Clara Collén Med/Ger/Akut SU/Östra September 2013."— Presentationens avskrift:

1 HYPERTONI Anna-Clara Collén Med/Ger/Akut SU/Östra September 2013

2 Disposition Bakgrund Sekundär hypertoni Resistent hypertoni Nya behandlingsmetoder

3 Kearney et al. Lancet 2005; 365:217-23 Etablerade marknads- ekonomier Mellanöstern Afrika söder om Sahara “Former socialist economies” Hypertoni(%) Förekomst av hypertoni i olika regioner i världen 0 10 20 30 40 50 Män Kvinnor 2000: 972 miljoner 2025 ≈ 1.56 miljarder

4 Läkartidningen 2013;110:CCAF

5 Global burden of disease study 2010. Lancet Dec 2012

6 Hypertoni i Sverige 2 miljoner individer i Sverige har hypertoni (27 % av vuxna) Lika många män som kvinnor Hypertoni är den vanligaste diagnosen i svensk primärvård ≥180/>110 mmHg 160-179/100-109 mmHg 140-159/90-99 mmHg

7 Hypertonikomplikationer Stroke Hjärtsvikt Njurskada Hjärtinfarkt Arteriella kärlskador

8 Riskökning i relation till blodtryck

9 ” Personens hela riskprofil måste behandlas för att blodtryckssänkande terapi skall ge vinster för hjärta och kärl ” Kön Ålder Ärftlighet Blodtryck Blodfetter Blodsocker Vikt Motion Kost RÖKNING

10 Varför är hypertoni farligt? Hjärta diastolisk dysfunktion försämrad pumpförmåga Blodkärl fibros, stelhet

11 Hur påverkas kärlet av högt blodtryck? normalt blodkärl perivaskulär fibros låg kärleftergivlighet liten koronar flödesreserv 1) Willenheimer. Int J Cardiol 2000; 72: 143-50

12 Ateroskleros Normal Fatty streak Foam cells Lipid-rich plaque Lipid core Fibrous cap Thrombus

13 Utveckling av högt blodtryck Förhöjt kärlmotstånd eller Ökad hjärtminutvolym Ofta överskott i kroppen av natrium och vätska Ökad neurohormonell aktivering –Sympatiska nervsystemet –Renin – angiotensin - aldosteron systemet

14 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension

15 När för högt? VGR Medicinska riktlinjer/Hypertoni 2013

16 Målblodtryck – helst inom 3 – 12 månader Majoritet: < 140/90 Diabetiker: < 140/80 Äldre med SBT > 160: 140 - 150/90 (eller lägre om ”vital”) ”Ju fler mätningar desto bättre”

17 Hemblodtrycksmätning SBU Alert rapport 2010 –Lika effektivt att styra behandlingen som vid mottagningsbesök –Förutsäger risk för hjärtkärlsjukdom och död –Kan vara kostnadsbesparande –För- och nackdelar för patienter Bekvämlighet Oro SBU. Hemblodtrycksmätning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU Alert-rapport nr 2010- 04. ISSN 1652-7151. http://www.sbu.se 135/85 mmHg

18 24-timmars blodtryck (ABPM) Medeltryck dag 130 - 135/80 - 85 mmHg natt 120/70 mmHg Dipping; nedgång 10 - 15/10 mm Hg under natten Total pressure load; % av dygnet då BT ligger över rekommenderat blodtryck Förutsäger CV risk bättre än office BT

19 Vid stress i samband med mottagningsbesök Höga blodtryck men avsaknad av organpåverkan Osäker diagnos Oönskade eller oväntade effekter av terapin Uteblivet behandlingssvar Systolisk hypertoni Noggrann kontroll av stor vikt Oftast? När och hur ska vi använda 24-timmars blodtrycksmätning och hemblodtryck ?

20 Varför hypertoni? Essentiell hypertoni 95 % Sekundär hypertoni 5 % ålder ateroskleros insulinresistens genetik ärftlighet stress rökning motion salt njursjukdomar hormonella orsaker kärl

21 Utredning - basal Anamnes –Ärftlighet, symtom, kardiovaskulär sjuklighet, läkemedel/substanser Status –BT sittande och stående, auskultation hjärta och njurartärer, BT i benen/perifera pulsar, ögonbotten Undersökningar - lab, EKG, u-sticka

22 Hypertensiv organskada Hjärta –Vänsterkammarhypertrofi (LVH) Arteriella kärlförändringar –Ögonbottenförändringar –Kärlhypertrofi –Ateroskleros Njurar –Mikroalbuminuri (ökat tryck i njuren) –Kreatininstegring (nedsatt funktion)

23 Varför är LVH farligt? Leder till hjärtsvikt Leder till ischemi Leder till arytmi Är ett uttryck för organskada Ökar CV risken 7 - 10 ggr

24 © 2006 Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.2 Microalbuminuria and tubular proteinuria as risk predictors of cardiovascular morbidity and mortality in essential hypertension: final results of a prospective long-term study (MARPLE Study)*. Schrader, Joachim; Luders, Stephan; Kulschewski, Anke; Hammersen, Frank; Zuchner, Christel; Venneklaas, Ulla; Schrandt, Gunter; Schnieders, Marion; Rangoonwala, Badrudin; Berger, Jurgen; Dominiak, Peter; Zidek, Walter Journal of Hypertension. 24(3):541-548, March 2006. DOI: 10.1097/01.hjh.0000209991.48928.c4 Proteinuri ökar risken för kardiovaskulär händelse hos patienter med hypertoni

25 Utredning – utvidgad Yngre (<35 år) Tre eller fler läkemedel utan att nå målblodtryck Plötslig blodtrycksstegring Stenoser i andra kärlsystem Dålig/ingen blodtryckssänkning nattetid

26 Sekundära orsaker till hypertoni Hyperaldosteronism aldosteron/fritt renin > 65 (4-65) Renovaskulär och renal etiologi: njurartärstenos, fibromuskulär dysplasi, njursjukdom Coarctatio aorta Hyperparathyroidism Cushing Feokromocytom

27 RAAS

28 Resistent hypertoni “ Hypertension is usually defined as resistant or refractory to treatment when a therapeutic plan that has included attention to lifestyle measures and the prescription of at least three drugs (including a diuretic) in adequate doses has failed to lower systolic and diastolic blood pressure to goal.” European Heart Journal (2007) 28, 1462–1536 Okontrollerad hypertoni är inte synonymt med resistent hypertoni

29 ”Pseudo”resistent (okontrollerad) hypertoni – dålig compliance – felaktiga BT mätningar – vitrockshypertoni – kärlstelhet – läkemedel (NSAID, steroider, TCA, p-piller…) – substanser (alkohol, droger, lakrits, naturpreparat) – livsstil

30 ”Äkta” resistent hypertoni Sömnapné Odiagnosticerad sekundär HT Målorganskada –Njure, kärl Prevalens 5 – 30 %  = 10 %?

31 Hur handlägga resistent hypertoni? Kontrollera följsamhet (läkemedel, alkohol, salt, lakrits) 24h ABPM/HBPM Uteslut primär hyperaldosteronism Uteslut njurartärstenos Uteslut sömnapné

32 RH – behandling Öka diuretikados? Tillägg av Spironolakton Baroreceptorstimulering –Sänker SBP och DBP; få patienter/lite data Renal denervation –Sänker office BT; lovande metod; mer data behövs

33 Renal denervation –Njuren har hög förekomst av sympatiska nerver –Sympatikus är involverat i hypertoni Ökar risk för hjärtkärlsjukdom –Om man påverkar njurens nerver Sänks blodtrycket? Hur gör man?

34 Renal denervation Kateterburen ablation –Termisk skada på efferenta och afferenta nerver –Inte fullständig denervering –BT sänkning genom Minskad reninfrisättning Minskad salt-vattenresorption Minskad systemvaskulär resistens Symplicity – resultat efter 6 månader –RDN gruppen sjönk 32/12 mmHg –Kontrollgruppen: ingen BT sänkning –Säker procedur Långtidsdata behövs – mortalitet och morbiditet

35 Weinehall J et al, Am J Hypertens 2002 69 % 31 % Normalt blodtryck 50 % 25 % 15 % Oupptäckt Obehandlad Bristfällig behandling Får adekvat behandling! Högt blodtryck 10 % Hypertoni är underbehandlat!

36 Läkemedel Livsstils- intervention Behandlingspyramiden vid hypertoni Livsstilsintervention och läkemedel behandling går hand i hand

37 Rökförbud!

38 Viktigt med tidig intervention år 5 10 15 Intervention Sjukdom 1 (t ex hypertoni) Sjukdom 2 (t ex hjärtsvikt) Överlevnad Ref R Willenheimer, 2004 Ju tidigare behandling initieras desto mer kan sjukdomsförloppet i grunden påverkas

39 När läkemedel?

40 Riskfaktorer – ökar behandlingsindikationen Vänsterkammarhypertrofi Microalbuminuri Diabetes Tidigare kardiovaskulär händelse Tung hereditet

41 Läkemedelsbehandling ACE hämmare/ARB Thiazid diuretika Ca antagonist ß-blockerare Alfa-blockerare Aldosteronantagonist CNS hämmande

42 Alla läkemedel har biverkningar – men DOSEN har betydelse Diuretika, vätskedrivande: Gikt och förändringar i saltbalansen i blodet ACE hämmare /ARB: Hosta, njurfunktionspåverkan Calciumblockerare: Ankelsvullnad, rodnad, huvudvärk Betablockerare: Trötthet, mardrömmar, impotens, bradykardi

43 Vettiga kombinationer

44 Behandlingseffekter BehandlingEffekt sänkt SBP Frukt/grönt/mindre fett - 5 mm Hg Viktnedgång - 5 mm Hg Motion - 5 mm Hg Läkemedel (per preparat) - 10 mm Hg Stressreduktion ? Motion förstärker effekten av läkemedel

45 Behandling - kvinnor och män Blodtrycksgränser är lika Den relativa behandlingsnyttan är lika Läkemedelsvalet är lika Kostnadsbesparande att behandla äldre kvinnor och män samt medelålders män Det saknas kunskap om eventuella skillnader i olika utfallsvariabler mellan könen

46 Högt blodtryck hos kvinnor - speciella aspekter genom livet P-piller – blodtrycksstegring hos alla Beakta graviditet – följ upp blodtrycket Vätskedrivande behandling - motverkar osteoporos BT förändring postmenopausalt

47 En del frågetecken…

48 En del frågetecken 2…

49 TACK!


Ladda ner ppt "HYPERTONI Anna-Clara Collén Med/Ger/Akut SU/Östra September 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser