Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studieplanering i MinPlan. 2 Varför MinPlan? Universitetet skall ordna undervisning och studiehandledning så att heltidsstuderande kan avlägga examina.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studieplanering i MinPlan. 2 Varför MinPlan? Universitetet skall ordna undervisning och studiehandledning så att heltidsstuderande kan avlägga examina."— Presentationens avskrift:

1 Studieplanering i MinPlan

2 2 Varför MinPlan? Universitetet skall ordna undervisning och studiehandledning så att heltidsstuderande kan avlägga examina inom den tid som föreskrivs (universitetslagen) Varje studerande för lägre eller högre högskoleexamen gör upp en personlig studieplan för sin utbildning…En godkänd studieplan är en förutsättning för inskrivning för läsåret och för betygets utskrivande…. På det sätt som fakulteten bestämmer (examensstadgan)

3 3 Beskrivning av MinPlan-projektet Målsättning Utveckla och ta i bruk en för hela Åbo Akademi enhetlig studieplaneringsprocess, som omfattar alla de direkt eller indirekt berörda aktörernas intressen, behov och nyttoförväntningar. Hösten 2005 utveckla och ta i bruk ett för hela Åbo Akademi gemensamt IT-verktyg i syfte att stöda studieplaneringen och uppgörande av individuella studieplaner –Skall stöda hela studieplaneringsprocessen, dvs. erbjuder redskap för olika intressegrupper –studerande, lärare, tutorer, egenlärare, ämnen, fakulteter, handledare, intresseföreningar –”utomstående”, så som abiturienter och sökande, arbetsgivare, alumner osv

4 4 Studieplaneringsprocess för livslångt lärande STUDIEUTBUD & ÅRSPLANERING REKRYTERING & VÄGLEDNING ANSÖKAN & ANTAGNING INSKRIVNING & ÅRSANMÄLAN STUDIER UNDER LÄSÅRET UTEXAMINERING & SLUTINTYG FORTBILDNING & KOMPLETTERING Stöder en studerandes hela livscykel –potentiell studerande: evaluerar Akademin som en potentiell studieplats –ny studerande: gör sin första studieplan –äldre studerande: har studieplanen som en rutin i sin årscykel –alumni: planerar sin vidareutbildning efter slutförd examen –extern studerande: planerar att ta enskilda kurser vid Akademin …

5 5 Centrala begrepp Programplan –knuten till ett färdigt program –innehåller studiernas struktur för hela examen, huvudämne och ev. biämnen, obligatoriska kurser, generellt tidsschema Undervisningsplan –studiehelheter och detaljerade kursbeskrivningar för inkommande år –utsedda egenlärare för olika studentgrupper Studieplan –plan och struktur för egen examen eller utbildning –kopplad till en person, baserad på programplan eller helt individuell –innehåll: karriärvision, valt huvudämne, valda biämnen, kurser som skall avklaras (inkommande år per termin, senare (per termin eller år)), kurser eller helheter utanför ÅA, avklarade kurser, datum för examen, anvisad egenlärare Egenlärare –stöder och följer upp ”egna” namngivna studerandes studier –studenten har alltid en egenlärare, personen kan variera

6 Studieutbud och årsplanering REKRYTERING OCH VÄGLEDNING Fastställande av utbildnings- strukturen F Uppgörande och upp- datering av kursbeskr. L Uppgörande av under- visnings- schemat F Anvisande av tutorer och egen- lärare F Godkännande av under- visnings- planen F Uppgörande av förhands- ifyllda program- planer F Tryckning av undervisnings- och utbildnings- informationen A ROLLERNA: S = studenten L = läraren F = fakulteten A = akademiförv

7 Rekrytering och vägledning STUDIEUTBUD OCH ÅRSPLANERING ANSÖKAN OCH ANTAGNING Studierådgivning (självbetjänande./personlig) Program- baserad Intresse- anmälan för utbildnings- inriktning S Uppföljning av intresse- anmälan F Marknads- förings- material och -åtgärder F Evaluering av utbildnings- alternativ S Potentiella sökande Uppgörande av individuell studieplan S Icke-program- baserad S - Genomförbarhet - Ändamålsenlighet - Formella krav - Tillgodoräknande - Karriäraspekter - Finansiering Granskning av individuell studieplan F OK Brister ROLLERNA: S = studenten L = läraren F = fakulteten A = akademiförv

8 Ansökan och antagning Ansökan om studieplats REKRYTERING OCH VÄGLEDNING INSKRIVNING OCH ÅRSANMÄLAN S Rangordning och antagning F Akademins antagning A Bekräftelse av studieplats och starttid S A A Notering av bekräftade studieplatser (Harek) A A Uppgörande av välkomst- breven F Ny stud. Mottagande av välkomst- breven S A Generering av datoranvändar- rättigheter (DC) A - Beviljande av studierätt - Aktivering av program- plan eller individuell studieplan Godkännande och arkivering av individuell studieplan F Icke-program- baserad Program- baserad ROLLERNA: S = studenten L = läraren F = fakulteten A = akademiförv

9 Utexaminering och slutintyg STUDIER UNDER LÄSÅRET FORTBILDNING OCH KOMPLETTERING Slutlig plan för examen S Aktivering av slut- granskning S Granskning av studie- prestationer mot formella krav F Brister = studieplanen uppdateras Slut- bedömning LF OK Medgivande till utfärdande av betyg S Nej = studieplanen uppdateras Utfärdande av betyg/ slutintyg F OK Slutlig karriär- rådgivning (Arbetsforum) A Brister ROLLERNA: S = studenten L = läraren F = fakulteten A = akademiförv

10 Fortbildning och komplettering UTEXAMINERING OCH SLUTINTYG Uppdatering av intressent- registren A Marknads- föring och specialanbud A Anmälan om Alumni- medlemsskap S Studierådgivn. och evaluering av utbildnings- alternativ S Program- baserad Icke-program- baserad Fortbildning för individ Fortbildning för företag Uppföljning Estimering av kommande behov A Se: ansökning och antagning för programbaserad utbildning Se: ansökning och antagning för genomförande av individuell studieplan Uppföljning av utnyttjande av tjänster A Notering av Alumni- anmälningar A Upprättande och upprätt- hållande av personprofil S Process för hantering av fortbildningskurser Ide – Planering – Marknadsf. – Genomföring - Avslutande Uppgörande och upp- datering av studieplan S ROLLERNA: S = studenten L = läraren F = fakulteten A = akademiförv

11 Inskrivning och årsanmälan Nyinskrivning och studie- orientering Uppgörande av den första studieplanen Uppgörande av alternativa studieplaner Uppdatering av studieplan inför årsanmälan och formell gransk. Anhållan om externa studie- rättigheter Inlämning av studieplan för god- kännande Granskning av planens innehåll och struktur Beslut om tillgodo- räknande Revidering av studie- planen Årsanmälan/ ändrad årsanmälan Uppgörande av personlig studie- handbok Uppföljning av intresset för egna kurser ANSÖKAN OCH ANTAGNING STUDIER UNDER LÄSÅRET Registrering som ÅA- studerande Aktivering av datoranv.rätt (DC) Äldre stud. HAR godkänd studieplan Granskning av studieplan Äldre stud. S S S S S S S S S L FF A A * Godkänd studieplan = preliminär kursanmälan ROLLERNA: S = studenten L = läraren F = fakulteten A = akademiförv Anhållan om tillgodräkn. och erstättande S HAR INTE godkänd studieplan Nya stud. Godkännande och arkivering planen F - Studieråd- givning för lågprod. studerande - Byte av egenlärare S S

12 12 Studier under läsåret INSKRIVNING OCH ÅRSANMÄLAN UTEXAMINERING OCH SLUTINTYG Anmälan till kurs eller prestation S Rangordning och accep- terande av deltagare L Förändringar i under- visnings- planen L Genomförande av studie- prestation LS - Deltagande i kurs (S) - Undervisning och handledning (L) - Tentanmälan (S) - Tentamen (S) - Examination (L) Registrering av kursresultat & prestation Uppföljning av egen- studerandes framsteg F L * Smärre förändringar under läsåret Uppdatering av existerande studieplan S * Förändringar med formella konsekvenser under läsåret * Läsåret tar slut Upprätt- hållande av CV S Karriär- rådgivning (Arbetsforum) A ROLLERNA: S = studenten L = läraren F = fakulteten A = akademiförv

13 13 Detta förändras per process och roll STUDIEUTBUD & ÅRSPLANERING STUDIEUTBUD & ÅRSPLANERING REKRYTERING & VÄGLEDNING ANSÖKAN & ANTAGNING INSKRIVNING & ÅRSANMÄLAN STUDIER UNDER LÄSÅRET UTEXAMINERING & SLUTINTYG FORTBILDNING & KOMPLETTERING STUDENTENTillgång till uppdaterat studieutbud i ett tidigare skede i elektroniskt format LÄRARENUppgörande av kursfordringar och undervisningsschema för följande läsår tidigareläggs Möjlighet till förhandsinformation om ungefärligt antal deltagare på kurserna Kursbeskrivningar införs i Akademins gemensamma kursdatabas, där man också kan ange krav på förhandsanmälan Uppdragen som egenlärare fördelas per studentgrupp per år FAKULTETENVarje studentgrupp anvisas egenlärare Programplaner blir verktyg för rekrytering Planeringen av följande läsår tidigareläggs AKADEMI- FÖRVALTNINGEN, STÖDFUNKTIONE RNA Tryckning av undervisningsprogram och studiehandböcker utgående från kursdatabasens uppgifter, dock i mindre upplaga. Tyngdpunkten ligger i elektronisk publicering. Alltid aktuell kursinformation.

14 14 Detta förändras per process och roll STUDIEUTBUD & ÅRSPLANERING REKRYTERING & VÄGLEDNING REKRYTERING & VÄGLEDNING ANSÖKAN & ANTAGNING INSKRIVNING & ÅRSANMÄLAN STUDIER UNDER LÄSÅRET UTEXAMINERING & SLUTINTYG FORTBILDNING & KOMPLETTERING STUDENTENVal av utbildning och karriär med hjälp av alumniprofiler Programplaner blir (elektroniskt) tillgängliga för individuell studierådgivning (självbetjänande/personlig) Intresseanmälan kan göras för mer riktad information (t.ex. för vissa program) LÄRAREN FAKULTETENDen individuella studieplanen för behörighetsgivande studier granskas, godkänns och arkiveras innan ansökan kan göras Den godkända, individuella studieplanen delges den sökande och bifogas ansökan AKADEMI- FÖRVALTNINGEN, STÖDFUNKTIONE RNA

15 15 Detta förändras per process och roll STUDIEUTBUD & ÅRSPLANERING REKRYTERING & VÄGLEDNING ANSÖKAN & ANTAGNING ANSÖKAN & ANTAGNING INSKRIVNING & ÅRSANMÄLAN STUDIER UNDER LÄSÅRET UTEXAMINERING & SLUTINTYG FORTBILDNING & KOMPLETTERING STUDENTENVälkomstbrevet innehåller lösenord för tillgång till förhandsifylld programplan och den första personliga studiehandboken LÄRAREN FAKULTETEN (SPT,FC) För programbaserad utbildning kopplas varje individ ihop med den relevanta programplanen AKADEMI- FÖRVALTNINGEN, STÖDFUNKTIONE RNA Datacentralen ger tillfälligt lösenord till dem som antagits.

16 16 Detta förändras per process och roll STUDIEUTBUD & ÅRSPLANERING REKRYTERING & VÄGLEDNING ANSÖKAN & ANTAGNING INSKRIVNING & ÅRSANMÄLAN INSKRIVNING & ÅRSANMÄLAN STUDIER UNDER LÄSÅRET UTEXAMINERING & SLUTINTYG FORTBILDNING & KOMPLETTERING STUDENTENÅrsanmälan för äldre förutsätter årligen godkänd studieplan => studieplanen för inkommande läsår bör göras och godkännas föregående vår Godkänd studieplan = preliminär anmälan till de kurser som finns insatta i planen Anhållan om tillgodoräknande och ersättande av studier görs som bilaga till studieplanen Personlig studiehandbok genereras utgående från godkänd studieplan LÄRARENEgenläraren går igenom sina egna studerandes studieplaner på våren (låg- producerande egenstuderande kan identifieras vid granskning av studieplanen) Godkänd studieplan = preliminär anmälan till de kurser som finns insatta i den godkända planen => kan följa upp det preliminära intresset för sina egna kurser FAKULTETENStudieplanernas formella krav, tillgodoräknande och ersättande av studier granskas Lågproducerande studerande kan identifieras vid granskning av studieplan De granskade studieplanerna godkänns AKADEMI- FÖRVALTNINGEN, STÖDFUNKT. Vid inskrivningen kontrolleras att studieplanen för läsåret är godkänd

17 17 Detta förändras per process och roll STUDIEUTBUD & ÅRSPLANERING REKRYTERING & VÄGLEDNING ANSÖKAN & ANTAGNING INSKRIVNING & ÅRSANMÄLAN STUDIER UNDER LÄSÅRET STUDIER UNDER LÄSÅRET UTEXAMINERING & SLUTINTYG FORTBILDNING & KOMPLETTERING STUDENTENKurser valda till studieplanen utgör samtidigt en preliminär förhandsanmälan till kurserna ifråga => fördel vid trängsel Planen uppdateras automatiskt med avklarade prestationer Kan följa upp sina egna framsteg i relation till gjorda planer => möjlighet att identifiera problem och söka stöd Möjlighet att ändra sin studieplan under läsåret Alternativa studieplaner kan göras Automatiskt info då förändringar i kursupplägget sker Kan elektroniskt upprätthålla sin CV i samband med studieplanen LÄRARENPreliminär kursanmälan via studieplanerna, möjliggör uppskattning av antal deltagare/kurs Möjligheter att meddela om förändringar i kurser Kan följa upp egenstuderandes studier => möjlighet till aktivt stöd FAKULTETENMöjlighet till estimat för såväl planer som resultat gällande studiepoäng, examina etc. utgående från studieplaner => stöd för verksamhetsplanering och rapportering AKADEMI- FÖRVALTNINGEN, STÖDFUNKTIONER Möjlighet till estimat för såväl planer som resultat gällande studiepoäng, examina etc. utgående från studieplaner => stöd för verksamhetsplanering och rapportering Möjlighet till karriärrådgivning på basis av studieplan

18 18 Detta förändras per process och roll STUDIEUTBUD & ÅRSPLANERING REKRYTERING & VÄGLEDNING ANSÖKAN & ANTAGNING INSKRIVNING & ÅRSANMÄLAN STUDIER UNDER LÄSÅRET UTEXAMINERING & SLUTINTYG UTEXAMINERING & SLUTINTYG FORTBILDNING & KOMPLETTERING STUDENTENMöjlighet att beskriva och kontrollera sin examens innehåll före den officiella granskningen Möjlighet till slutlig karriärplanering på basis av examensplan/ studieplan Möjlighet att elektroniskt aktivera slutgranskning Möjlighet att på basis av fakultetens medgivande elektroniskt anhålla om/neka betygs-/ intygsutskrift samt meddela om önskat överlämningsdatum och –sätt. LÄRAREN FAKULTETENGranskade examensplaner underlag för utskrift av betyg/intyg Möjlighet att elektroniskt få studentens medgivande för betygs-/ intygsutskrift AKADEMI- FÖRVALTNINGEN, STÖDFUNKTIONE RNA Möjlighet till slutlig karriärrådgivning på basis av examensplan/ studieplan

19 19 Detta förändras per process och roll STUDIEUTBUD & ÅRSPLANERING REKRYTERING & VÄGLEDNING ANSÖKAN & ANTAGNING INSKRIVNING & ÅRSANMÄLAN STUDIER UNDER LÄSÅRET UTEXAMINERING & SLUTINTYG FORTBILDNING & KOMPLETTERING FORTBILDNING & KOMPLETTERING STUDENTEN (Alumni, fortbildnings- kunder) Möjlighet att upprätthålla sin alumniprofil och därmed möjlighet att: –fortlöpande få information om ÅA, det egna ämnet, fortbildningsmöjligheter –upprätthålla kontakten till andra alumni (studiekompisarna...) Möjlighet att långsiktigt planera och ”beställa” sin fortbildning via existerande eller skräddarsydda fortbildningsprogram och –kurser (via en individuell studieplan eller en studieplan för företaget) Möjlighet att ta initiativ till utbildning/beskriva behov LÄRARENMöjlighet att rekrytera alumni som föreläsare eller mentor på basis av profil och kunnande FAKULTETEN (CSK, FC) Möjlighet att riktat erbjuda fortbildning enligt alumnis preferenser Möjlighet att knyta alumni till forskning Möjlighet att följa upp och förutse alumnis utnyttjande av fortbildningstjänster Möjlighet att rekrytera alumni som föreläsare på basis av profil och kunnande AKADEMI- FÖRVALTNINGEN, STÖDFUNKTIONER Möjlighet att följa upp alumnis placering i arbetslivet Möjlighet att utnyttja alumniprofiler i marknadsföring av utbildning


Ladda ner ppt "Studieplanering i MinPlan. 2 Varför MinPlan? Universitetet skall ordna undervisning och studiehandledning så att heltidsstuderande kan avlägga examina."

Liknande presentationer


Google-annonser