Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Prehospital akutsjukvård Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Prehospital akutsjukvård Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Prehospital akutsjukvård Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret 2012. Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. Frågor om rapporten: Marianne Förars 070 887 56 61 Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys www.vgregion.se/verksamhetsanalys Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 2

3 Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 20122 Inledning5 Regionens befolkning8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning11 Prehospital akutsjukvård26 Tillgänglighet30 Konsumtion av hälso- och sjukvård38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. Nationella Diabetesregistret, NDR. Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Svenskt NjurRegister (SNR) Svenskt Bråckregister Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) RättspsyK Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Riksät Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret Svenska palliativregister Cancer121 Maligna hudtumörer Huvud- och Halscancer Lungcancer Bröstcancer Äggstockscancer Njurcancer Urinblåsecancer Prostatacancer Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Patientsäkerhet153 God Vård – Uppföljningsrapport 2012160 Patientnämndernas uppföljning171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården178 Läkemedel180 Tandvård och tandhälsa189 Hälso- och sjukvårdens personal197 Del 2 Basala uppgifter200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 3 Innehållsförteckning VA 2012

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Befolknings-/patientsammansättning ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden -Arbetssätt och behandlingsmetoder ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram -Struktur, arbetsorganisation och kultur ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter -Resurser Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 4

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Täckningsgrad – ex kvalitetsregister -Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall -Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler -Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall -Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen -Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper -Val av presentation – ex skala på diagramaxel -Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra -Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 5

6 Prehospital akutsjukvård

7 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 7

8 Tio i topplista över kontaktorsaker inom ambulanssjukvården Bröstsmärta Andnöd Buksmärta Cerebrala problem (stroke, förvirring etc) Nedsatt allmäntillsånd Trauma mot höft Förgiftning Trauma mot skalle Yrsel Kramper Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 8

9 Figur D1 procentuell fördelning av ambulansuppdrag fördelat på Prio 1,2 och 3. Prioritet på väg ut till patienten. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 9

10 Figur D-2 Mediantid från larm tills ambulans anländer till patient vid Prio 1 larm. Mål <12 min. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 10

11 Figur D-3 Andel patienter i % som nås av ambulans inom 20 minuter vid Prio 1 larm. Mål > 90% Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 11

12 Figur D-4 Första stapeln visar tidspassningsprecision för sjuktransporter till bokad behandling/undersökning om resan förbeställts minst 24 h i förväg. Mål 100%. Andra stapeln visar förbeställda resor, inte till bokad behandling/undersökning. Mål 100% inom 30 min från utlovad tid. Sista stapeln visar icke förbeställda sjuktransporter. Mål 100% av resorna skall vara utförda inom 120 min från beställning. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 12

13 Fig D-5 Första stapeln visar andel sjuksköterskor med specialistutbildning, mål 100%. Andra stapeln visar andel av alla sjuksköterskor som har specialistutbildning inom ambulanssjukvård, mål >50%. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 13

14 Figur D-6 visar andel triagerade patienter inom ambulanssjukvården. Mål > 90%. Grafen visar hela VGR samlat, då samtliga förvaltningar ligger mycket nära dessa mätetal. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 14

15 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 15


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Prehospital akutsjukvård Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser