Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OMRÅDESSKYDD i Skåne län Lägesrapport 2 december 2013 ChP 2013-12-02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OMRÅDESSKYDD i Skåne län Lägesrapport 2 december 2013 ChP 2013-12-02."— Presentationens avskrift:

1 OMRÅDESSKYDD i Skåne län Lägesrapport 2 december 2013 ChP 2013-12-02

2 Lagakraftvunna områdesskydd i Skåne län Källa: VicNatur 2013-12-02 * Lunds kommun har bildat ett kommunalt biotopskydd men det saknas uppgift om att det har vunnit laga kraft (areal 7,4 ha) **NVA avser intrångsavtal. Skogsstyrelsens NVA finns inte i VicNatur. Det rör sig om minst 101 st. med en areal på minst 758 ha Christer Persson 2013-12-02

3 Lagakraftvunna beslut* och NVA* i Skåne län 1997 – 2013 fördelat på prioriteringsgrund (varje skydd kan innehålla flera olika prioriteringsgrunder)s ChP 2013-12-02 * beslutade/fastställda av länsstyrelsen eller kommun

4 Lagakraftvunna nya/reviderade/upphävda områdesskydd 2013 (lst & kommunbeslut) ChP 2013-12-02 Antal nya statliga NR: 12. Antal nya kommunala NR: 2 Antal reviderade/upphävda statliga NR: 8 Antal upphävda statliga DVO: 1 Antal nya NVA (länsstyrelsen): 2

5 ChP 2008-05-13 Södra Bjärekusten Sammanlagt ca 5 000 ha varav 280 ha land 15 byalag !! Många sakägare

6 ChP 2008-05-13 Södra Bjärekusten, vid Skaudd, Faritslöv

7 Södra Bjärekusten, Slättaröds by ChP 2007-05-09

8 Djurrödsbäckens dalgång

9 ChP 2008-05-13 Djurrödsbäckens dalgång, Planeringsarbete i fält 5 maj 2008 Sammanlagt ca 121 ha

10 Foto: GDL Djurrödsbäckens dalgång

11 Lagakraftvunna nya/reviderade skötselplaner 2013 ChP 2013-12-02

12 Lagakraftvunna områdesskydd 2013 på fastigheter som ägs av Naturvårdsverket ChP 2013-12-12 Naturvårdsverket äger cirka 10 000 ha mark i Skåne. Cirka 1200 ha återstår att skydda eller delvis avyttra. Samtliga oskyddade fastigheter (utom en) berörs av pågående områdesskyddsärenden.

13 LÄNSSTYRELSENS GÄLLANDE NATURVÅRDSAVTAL (intrångsavtal) ChP 2013-12-02

14 LÄNSSTYRELSENS GÄLLANDE NATURVÅRDSAVTAL (intrångsavtal) ChP 2012-12-02 1.Norra Ripa Sandar 2.Södra Ripa Sandar 3.Gladsax 34:74 4.Ramsåsa 28:7 5.Ramsåsa 43:5 6.Ramåsa 48:1 7.Gulastorp 9:26 (KOMET) 8.Biskopsmöllan 1:1 9.Åkaröd 2:3 (KOMET) 10.N Rågeboda 1:28 (KOMET) 11.Svanshals 2:3 (KOMET) 12.Rönnebröd 1:34 (KOMET) 13.Marklunda 3:20 (KOMET) 14.Källstorp 1:2 (KOMET) 15.Grevlunda 18:29 (KOMET) 1 2 3 4-6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15 Länsstyrelsens beslutade, ej lagakraftvunna beslut om områdesskydd i Skåne ChP 2013-12-02 Kommunala, ej lagakraftvunna beslut om områdesskydd i Skåne

16 Pågående förelägganden / samråd (NVA) ChP 2013-10-17

17 PÅGÅENDE STÖRRE OMRÅDESSKYDD ChP 2012-11-20 1.Hallabäckens dalgång 2.Bjärekusten 3.Jonstorp Vegeåns mynning 4.Torups bokskog ? 5.Fyledalen 6.Fjällmossen 7.Ivön 8.Klingavälsåns dalgång 1 2 3 4 5 6 7 8

18 BoL 2013-02-14

19 BoL 2013-06-10

20 BoL 2013-07-01

21 BoL 2013-06-05 Upphävande av länsramarna 30/6 Vad gäller under resten av 2013: Från 1 juli upphör länsramarna och vi prioriterar affärerna efter prövning i varje enskilt fall. Vi använder samma prioriteringsordning som tidigare, dvs vi prioriterar: uppgörelser inom KOMET-områdena i G, M, O, X och AC län uppgörelser i län som inte upparbetat länsramen uppgörelser med privatpersoner billiga uppgörelser före dyra, dvs vi försöker klara så många avtal som möjligt under resten av året Arbetssättet som vi införde i våras, att länsstyrelsen (och inte våra förhandlarkonsulter!) prioriterar uppgörelserna i respektive län har fungerat bra och det vill vi fortsätta med. Trevlig sommar! Bol

22 PRIORITERING - LÄNSSTYRELSENS OMRÅDESSKYDD I SKÅNE 1.Oskyddade fastigheter som ägs av Naturvårdsverket, 2.Oskyddade, intrångsersatta fastigheter, 3.Slutföra äldre statsbidragsärenden, 4.Oskyddade objekt som ingår i N2000, 5.Skydda områden som berörs av strategier, främst tätortsnära natur och ädellövskog men även våtmarker, limniska och marina områden, rikkärr, ÅGP, grönstrukturplanområden m.m., 6.”KOMET”-objekt belägna inom områden som berörs av punkt 4 och 5, 7.Regionalt särskilt skyddsvärda livsmiljöer och arter, t.ex. sandmarker, groddjur och hasselmus, 8.Översyn av befintliga områdesskydd och skötselplaner. Christer Persson 2013-04-09

23 BoL 2013-06-05 Nytt från Regering och centrala myndigheter Synliggöra värdet av ekosystemtjänster, SOU 2013:68, Uppdrag NV 2014 Proposition om Biologisk mångfald 6 mars 2014 Regleringsbrev HaV Regleringsbrev NV Regleringsbrev Lsty (It älgförvaltning, Älgbete, E-tjänst SKS/Lsty Översyn myndigheter miljöområdet, klart 31 mars 2015 CAP 2014-2010, Nytt landsbygdsprogram Nytt Life Nature från EU 2014-2020 Rovdjursprop 6 dec 2013 Utredning ny Jaktmyndighet LOVA tillbaka, 75 milj kr 2014 Vattenprojekt 2014, 40 milj kr EU-förordning om främmande, invasiva arter Grön infrastruktur, landskapsstrategier 2015 Översyn Riksintresse friluftslivet, lsty 28 feb 2014, NV 30 juni 201 4


Ladda ner ppt "OMRÅDESSKYDD i Skåne län Lägesrapport 2 december 2013 ChP 2013-12-02."

Liknande presentationer


Google-annonser