Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OMRÅDESSKYDD i Skåne län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OMRÅDESSKYDD i Skåne län"— Presentationens avskrift:

1 OMRÅDESSKYDD i Skåne län
Lägesrapport 2 december 2013 ChP

2 Lagakraftvunna områdesskydd i Skåne län Källa: VicNatur 2013-12-02
* Lunds kommun har bildat ett kommunalt biotopskydd men det saknas uppgift om att det har vunnit laga kraft (areal 7,4 ha) **NVA avser intrångsavtal. Skogsstyrelsens NVA finns inte i VicNatur. Det rör sig om minst 101 st. med en areal på minst 758 ha Christer Persson

3 Lagakraftvunna beslut. och NVA
Lagakraftvunna beslut* och NVA* i Skåne län 1997 – 2013 fördelat på prioriteringsgrund (varje skydd kan innehålla flera olika prioriteringsgrunder)s * beslutade/fastställda av länsstyrelsen eller kommun ChP

4 Lagakraftvunna nya/reviderade/upphävda områdesskydd 2013 (lst & kommunbeslut)
Antal nya statliga NR: Antal nya kommunala NR: 2 Antal reviderade/upphävda statliga NR: 8 Antal upphävda statliga DVO: 1 Antal nya NVA (länsstyrelsen): 2 ChP

5 Södra Bjärekusten Sammanlagt ca 5 000 ha varav 280 ha land
15 byalag !! Många sakägare ChP

6 Södra Bjärekusten, vid Skaudd, Faritslöv
ChP

7 Södra Bjärekusten, Slättaröds by
ChP

8 Djurrödsbäckens dalgång

9 Djurrödsbäckens dalgång, Planeringsarbete i fält 5 maj 2008
Sammanlagt ca 121 ha ChP

10 Djurrödsbäckens dalgång
Foto: GDL

11 Lagakraftvunna nya/reviderade skötselplaner 2013
ChP

12 Lagakraftvunna områdesskydd 2013 på fastigheter som ägs av Naturvårdsverket
Naturvårdsverket äger cirka ha mark i Skåne. Cirka 1200 ha återstår att skydda eller delvis avyttra. Samtliga oskyddade fastigheter (utom en) berörs av pågående områdesskyddsärenden. ChP

13 LÄNSSTYRELSENS GÄLLANDE NATURVÅRDSAVTAL (intrångsavtal)
ChP

14 LÄNSSTYRELSENS GÄLLANDE NATURVÅRDSAVTAL (intrångsavtal)
Norra Ripa Sandar Södra Ripa Sandar Gladsax 34:74 Ramsåsa 28:7 Ramsåsa 43:5 Ramåsa 48:1 Gulastorp 9:26 (KOMET) Biskopsmöllan 1:1 Åkaröd 2:3 (KOMET) N Rågeboda 1:28 (KOMET) Svanshals 2:3 (KOMET) Rönnebröd 1:34 (KOMET) Marklunda 3:20 (KOMET) Källstorp 1:2 (KOMET) Grevlunda 18:29 (KOMET) 1 2 3 4-6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ChP

15 Kommunala, ej lagakraftvunna beslut om områdesskydd i Skåne
Länsstyrelsens beslutade, ej lagakraftvunna beslut om områdesskydd i Skåne Kommunala, ej lagakraftvunna beslut om områdesskydd i Skåne ChP

16 Pågående förelägganden / samråd (NVA)
ChP

17 PÅGÅENDE STÖRRE OMRÅDESSKYDD
2 Hallabäckens dalgång Bjärekusten Jonstorp Vegeåns mynning Torups bokskog ? Fyledalen Fjällmossen Ivön Klingavälsåns dalgång 3 7 1 6 8 5 4 ChP

18 BoL

19 BoL

20 BoL

21 Upphävande av länsramarna 30/6 Vad gäller under resten av 2013:
Från 1 juli upphör länsramarna och vi prioriterar affärerna efter prövning i varje enskilt fall. Vi använder samma prioriteringsordning som tidigare, dvs vi prioriterar: uppgörelser inom KOMET-områdena i G, M, O, X och AC län uppgörelser i län som inte upparbetat länsramen uppgörelser med privatpersoner billiga uppgörelser före dyra, dvs vi försöker klara så många avtal som möjligt under resten av året Arbetssättet som vi införde i våras, att länsstyrelsen (och inte våra förhandlarkonsulter!) prioriterar uppgörelserna i respektive län har fungerat bra och det vill vi fortsätta med. Trevlig sommar! Bol BoL

22 PRIORITERING - LÄNSSTYRELSENS OMRÅDESSKYDD I SKÅNE
Oskyddade fastigheter som ägs av Naturvårdsverket, Oskyddade, intrångsersatta fastigheter, Slutföra äldre statsbidragsärenden, Oskyddade objekt som ingår i N2000, Skydda områden som berörs av strategier, främst tätortsnära natur och ädellövskog men även våtmarker, limniska och marina områden, rikkärr, ÅGP, grönstrukturplanområden m.m., ”KOMET”-objekt belägna inom områden som berörs av punkt 4 och 5, Regionalt särskilt skyddsvärda livsmiljöer och arter, t.ex. sandmarker, groddjur och hasselmus, Översyn av befintliga områdesskydd och skötselplaner. Christer Persson

23 Nytt från Regering och centrala myndigheter
Synliggöra värdet av ekosystemtjänster, SOU 2013:68, Uppdrag NV 2014 Proposition om Biologisk mångfald 6 mars 2014 Regleringsbrev HaV Regleringsbrev NV Regleringsbrev Lsty (It älgförvaltning, Älgbete, E-tjänst SKS/Lsty Översyn myndigheter miljöområdet, klart 31 mars 2015 CAP , Nytt landsbygdsprogram Nytt Life Nature från EU Rovdjursprop 6 dec 2013 Utredning ny Jaktmyndighet LOVA tillbaka, 75 milj kr 2014 Vattenprojekt 2014, 40 milj kr EU-förordning om främmande, invasiva arter Grön infrastruktur, landskapsstrategier 2015 Översyn Riksintresse friluftslivet, lsty 28 feb 2014, NV 30 juni 2014 BoL


Ladda ner ppt "OMRÅDESSKYDD i Skåne län"

Liknande presentationer


Google-annonser