Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OMRÅDESSKYDD i Skåne län Lägesrapport 2 december 2013 ChP 2013-12-02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OMRÅDESSKYDD i Skåne län Lägesrapport 2 december 2013 ChP 2013-12-02."— Presentationens avskrift:

1 OMRÅDESSKYDD i Skåne län Lägesrapport 2 december 2013 ChP

2 Lagakraftvunna områdesskydd i Skåne län Källa: VicNatur * Lunds kommun har bildat ett kommunalt biotopskydd men det saknas uppgift om att det har vunnit laga kraft (areal 7,4 ha) **NVA avser intrångsavtal. Skogsstyrelsens NVA finns inte i VicNatur. Det rör sig om minst 101 st. med en areal på minst 758 ha Christer Persson

3 Lagakraftvunna beslut* och NVA* i Skåne län 1997 – 2013 fördelat på prioriteringsgrund (varje skydd kan innehålla flera olika prioriteringsgrunder)s ChP * beslutade/fastställda av länsstyrelsen eller kommun

4 Lagakraftvunna nya/reviderade/upphävda områdesskydd 2013 (lst & kommunbeslut) ChP Antal nya statliga NR: 12. Antal nya kommunala NR: 2 Antal reviderade/upphävda statliga NR: 8 Antal upphävda statliga DVO: 1 Antal nya NVA (länsstyrelsen): 2

5 ChP Södra Bjärekusten Sammanlagt ca ha varav 280 ha land 15 byalag !! Många sakägare

6 ChP Södra Bjärekusten, vid Skaudd, Faritslöv

7 Södra Bjärekusten, Slättaröds by ChP

8 Djurrödsbäckens dalgång

9 ChP Djurrödsbäckens dalgång, Planeringsarbete i fält 5 maj 2008 Sammanlagt ca 121 ha

10 Foto: GDL Djurrödsbäckens dalgång

11 Lagakraftvunna nya/reviderade skötselplaner 2013 ChP

12 Lagakraftvunna områdesskydd 2013 på fastigheter som ägs av Naturvårdsverket ChP Naturvårdsverket äger cirka ha mark i Skåne. Cirka 1200 ha återstår att skydda eller delvis avyttra. Samtliga oskyddade fastigheter (utom en) berörs av pågående områdesskyddsärenden.

13 LÄNSSTYRELSENS GÄLLANDE NATURVÅRDSAVTAL (intrångsavtal) ChP

14 LÄNSSTYRELSENS GÄLLANDE NATURVÅRDSAVTAL (intrångsavtal) ChP Norra Ripa Sandar 2.Södra Ripa Sandar 3.Gladsax 34:74 4.Ramsåsa 28:7 5.Ramsåsa 43:5 6.Ramåsa 48:1 7.Gulastorp 9:26 (KOMET) 8.Biskopsmöllan 1:1 9.Åkaröd 2:3 (KOMET) 10.N Rågeboda 1:28 (KOMET) 11.Svanshals 2:3 (KOMET) 12.Rönnebröd 1:34 (KOMET) 13.Marklunda 3:20 (KOMET) 14.Källstorp 1:2 (KOMET) 15.Grevlunda 18:29 (KOMET)

15 Länsstyrelsens beslutade, ej lagakraftvunna beslut om områdesskydd i Skåne ChP Kommunala, ej lagakraftvunna beslut om områdesskydd i Skåne

16 Pågående förelägganden / samråd (NVA) ChP

17 PÅGÅENDE STÖRRE OMRÅDESSKYDD ChP Hallabäckens dalgång 2.Bjärekusten 3.Jonstorp Vegeåns mynning 4.Torups bokskog ? 5.Fyledalen 6.Fjällmossen 7.Ivön 8.Klingavälsåns dalgång

18 BoL

19 BoL

20 BoL

21 BoL Upphävande av länsramarna 30/6 Vad gäller under resten av 2013: Från 1 juli upphör länsramarna och vi prioriterar affärerna efter prövning i varje enskilt fall. Vi använder samma prioriteringsordning som tidigare, dvs vi prioriterar: uppgörelser inom KOMET-områdena i G, M, O, X och AC län uppgörelser i län som inte upparbetat länsramen uppgörelser med privatpersoner billiga uppgörelser före dyra, dvs vi försöker klara så många avtal som möjligt under resten av året Arbetssättet som vi införde i våras, att länsstyrelsen (och inte våra förhandlarkonsulter!) prioriterar uppgörelserna i respektive län har fungerat bra och det vill vi fortsätta med. Trevlig sommar! Bol

22 PRIORITERING - LÄNSSTYRELSENS OMRÅDESSKYDD I SKÅNE 1.Oskyddade fastigheter som ägs av Naturvårdsverket, 2.Oskyddade, intrångsersatta fastigheter, 3.Slutföra äldre statsbidragsärenden, 4.Oskyddade objekt som ingår i N2000, 5.Skydda områden som berörs av strategier, främst tätortsnära natur och ädellövskog men även våtmarker, limniska och marina områden, rikkärr, ÅGP, grönstrukturplanområden m.m., 6.”KOMET”-objekt belägna inom områden som berörs av punkt 4 och 5, 7.Regionalt särskilt skyddsvärda livsmiljöer och arter, t.ex. sandmarker, groddjur och hasselmus, 8.Översyn av befintliga områdesskydd och skötselplaner. Christer Persson

23 BoL Nytt från Regering och centrala myndigheter Synliggöra värdet av ekosystemtjänster, SOU 2013:68, Uppdrag NV 2014 Proposition om Biologisk mångfald 6 mars 2014 Regleringsbrev HaV Regleringsbrev NV Regleringsbrev Lsty (It älgförvaltning, Älgbete, E-tjänst SKS/Lsty Översyn myndigheter miljöområdet, klart 31 mars 2015 CAP , Nytt landsbygdsprogram Nytt Life Nature från EU Rovdjursprop 6 dec 2013 Utredning ny Jaktmyndighet LOVA tillbaka, 75 milj kr 2014 Vattenprojekt 2014, 40 milj kr EU-förordning om främmande, invasiva arter Grön infrastruktur, landskapsstrategier 2015 Översyn Riksintresse friluftslivet, lsty 28 feb 2014, NV 30 juni 201 4


Ladda ner ppt "OMRÅDESSKYDD i Skåne län Lägesrapport 2 december 2013 ChP 2013-12-02."

Liknande presentationer


Google-annonser