Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Frivilligt producentansvar byggsektorns åtagande för en hållbar byggd miljö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Frivilligt producentansvar byggsektorns åtagande för en hållbar byggd miljö."— Presentationens avskrift:

1 1 Frivilligt producentansvar byggsektorns åtagande för en hållbar byggd miljö

2 Bakgrund 2  Byggnader har lång livslängd  Byggnader innehåller många produkter  Många intressenter är inblandade => Det går inte att peka ut en enskild ”producent” ”Byggsektorns miljöansvar för byggvaror inom ett kretsloppstänkande”

3 Agenda  Det frivilliga producentansvaret  Kretsloppsrådet  Handlingsplan 1994 - 2000  Miljöutredning 2000/Miljöprogram 2010  Verktyg  Vad händer i omvärlden?  Nästa steg? Efter Kretsloppsrådet?

4 4 Byggsektorn Antal sysselsatta i byggsektorns ca 70 000 företag Tillverkning, försäljning och transport av byggmaterial Ca 90 000 ByggindustriCa 250 000 Projektering, finansiering, fastighetsförvaltning, installationsservice Ca 120 000 TotaltCa 460 000 Dessutom berörs indirekt ytterligare ca 250 000 personer av sektorns arbete.

5 5  35 % av energin  50 % av elen  1 000 miljoner ton vatten  8 000 miljarder m 3 luft Sektorns miljöpåverkan  20 % direkta/indirekta växthusgaserna  15 % av avfallet  Utsläpp..

6 6  Byggnader har lång livslängd  Byggnader innehåller många produkter  Många intressenter är inblandade => Det går inte att peka ut en enskild producent Bakgrund ”Byggsektorns miljöansvar för byggvaror inom ett kretsloppstänkande”

7 7  Bildades 1994 i dialog med Kretsloppsdelegationen  Representerade 34 organisationer och företag  Läggs ner den 31 december 2010 Kretsloppsrådet

8 8 Arbetsuppgifter  Begränsa sektorns negativa miljöpåverkan  Främja långsiktig hushållning med naturresurser  Frivilligt producentansvar  Branschnormering i stället för lagstiftning På marknadsekonomisk grund. Bildat 1994

9 9 Handlingsplan 1994 - 2000

10 Sektorn åtar sig att…. 1. Förbättra kompetensen och kunskapen i miljöfrågor 2. Miljöanpassa projekteringen 3. Tillhandahåll byggvarudeklarationer, senast 1997 4. Kretsloppsanpassa branschstandarder, senast 1998 5. Sortera ut miljöfarligt avfall 6. Källsortera restprodukter för återvinning senast 1997 7. Lämna avfall till godkända avfallslämnare (GAL) 8. Halvera byggsektorns deponimängder senast år 2000 9. Följa upp handlingsplanens åtaganden

11 Kretsloppsrådets delprojekt n Utbildning och information n Tidiga skeden - miljöriktig projektering n Kretsloppsanpassning av branschdokument n Byggvarudeklarationer n Godkända avfallslämnare (GAL) n PCB i byggnader n Utvärdering av handlingsplanen Arbetsgrupper

12 Miljöutredning 2000 Miljöprogram 2010 12

13 13 Miljöaspekter Miljöaspekter för hus  Energianvändning för driften  Materialanvändning inkl. avfallshantering  Farliga ämnen under produktion och drift  Luftkvalitet  Buller Miljöaspekter för anläggningar, tillkommer  Transporter under produktion

14 14 Målområden  Energihushållning  Materialhushållning  Utfasning av farliga ämnen  Säkerställande av en god innemiljö Miljöprogram 2010

15 15 Egennormering Exempel  Byggvarudeklarationer – BVD 3 (juni 2007)  Avfallshantering vid byggande och rivning - Kretsloppsrådets riktlinjer Kretsloppsrådets affärsidé: sektorns egennormering – ”branschstandarder”. Ny utgåva av Byggvarudeklarationer i juni 2007, BVD 3

16 16 Farliga ämnen Övergripande mål 1:  Användningen av oönskade ämnen skall till år 2010 reduceras till ett minimum Övergripande mål 2:  Senast år 2006 ska ca 3/4 av byggvarorna vara försedda med byggvarudeklarationer

17 17 Farliga ämnen Uppnått, mål 1:  Svårt följa upp  ingen minskning av kemiska produkter  sannolikt en viss minskning av farlighet Uppnått, mål 2:  BASTA, kriterier o system  Nytt BVD-formulär (BVD 3)  Ca 6.000 – 7.000 BVD Webbportal, under utveckling

18 BASTA Kretsloppsrådet Webbportal för  BVD  Säkerhetsdatablad Bedömningssystem  Byggvarubedömningen  SundaHus Hjälpmedel på marknaden www.bastaonline.se www.kretsloppsradet.com 18

19 Grundkriterier, BASTA För alla typer av produkter  Cancerframkallande  Mutagena  Reproduktionstoxiska  Spädbarnsskador  Mycket persistenta  Bioackumulerbara  Mycket bioackumulerbara  Persistenta  Bly (Pb)  Kvicksilver (Hg)  Kadmium (Cd)  Farliga för ozonskiktet 19

20  Tillförda ämnen  Ämnen enligt PRIO  Utrotningshotade arter  Ohälsa eller lukt  Resurssnålhet  Inre miljö  Yttre miljö, samt  Livscykelbedömning (LCA) Byggvarudeklarationer 20

21 www.sundahus.se

22 www.byggvarubedomningen.se

23 23 Miljöutredning Förändringar 1998-2005  Bygginvesteringar + 24 % i fasta priser  Materialanvändningen + 15 %  Uppvärmd area + 9 Mkvm (ca 3 %)  Energianvändning./. 40 % fossila bränslen  CO2-ekvivalenter minskat 1000 Kton, motsvarande 6 %!  Avfallsmängderna bedöms ha minskat något  Avfall till deponi har minskat till ca 25-30 %  Mängden kemikalier bedöms ha ökat med ca 8 %

24 24 Energi Övergripande mål 1, byggnader:  Användningen av köpt energi/m 2 ska minska med 10 % mellan 2000 och 2010  Användningen av fossila bränslen för uppvärmning ska minska med 20 % mellan 2000 och 2010 Övergripande mål 2, anläggningar  Användningen av fossila bränslen ska minska med 10 % mellan 2004 och 2010

25 25 Energihushållning Uppnått, byggnader  Ca 0,5 % energieffektivisering per år  Ca 40 % minskning av fossila bränslen Uppnått, anläggningar  Ca 0,5 % energieffektivisering per år  Ca 40 % minskning av fossila bränslen På gång!  Sammanställning av goda exempel

26 26 Materialhushållning Övergripande mål:  Mängden byggavfall som deponeras ska minska med 50 % mellan 2004 och 2010

27 27 Materialhushållning Uppnått  Kretsloppsrådets riktlinjer  Mängden byggavfall som deponeras minskar snabbt.  Idag deponeras 25-30 %  <10 % deponi är realistiskt (till rimliga kostnader) Avfallsskatten – ett bra styrmedel!

28 28 God innemiljö Övergripande mål:  Nya byggnader ska utformas och uppföras så att de inte orsakar hälsoproblem  Befintliga byggnader som orsakar hälsoproblem ska identifieras och åtgärdas senast år 2010

29 29 God innemiljö Uppnått Anvisningar för fuktsäkerhet vid  Projektering  Byggande  Förvaltning ByggaF - i samarbete med FoU Väst, SP och Fuktgruppen i Lund, LTH

30 ByggaF  En metod för fuktsäker byggprocess  Inarbetas i verksamhetssystem samt kvalitets- och miljöplan.  Anpassas till projektet  Byggherrens ansvar! 30 ByggaF-materialet finns att ladda ner från www.fuktcentrum.lth.sewww.fuktcentrum.lth.se

31 Efter Kretsloppsrådet?  Kretsloppsrådet avvecklas i sin nuvarande form 2010 -12 - 31  Produkterna lever kvar, förvaltas och utvecklas sektorsgemensamt  Webbsidan lever åtminstone till 2015 31

32 Kretsloppsrådet kanske dör men Producentansvaret lever!


Ladda ner ppt "1 Frivilligt producentansvar byggsektorns åtagande för en hållbar byggd miljö."

Liknande presentationer


Google-annonser