Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektet startade Beräknas hålla på till och med 2006

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektet startade Beräknas hålla på till och med 2006"— Presentationens avskrift:

1 Projektet startade 2004. Beräknas hålla på till och med 2006
Projektet startade Beräknas hålla på till och med Därefter ska projektet gå i drift. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är projektägare och är tillsammans med Västra Götalandsregionen huvudfinansiärer av projektet.

2 Informationskartan GIS Västra Götaland
Version 2 av Informationskartan GIS Västra Götaland. Informationskartan utvecklas under projektfasen och nya data läggs till efter hand. Webbapplikationen bygger på ArcIMS från ESRI och är utvecklad från Länsstyrelsens interna karttittskåp, OGIS3.

3 Projektets grundtanke
Allmänhet Kommuner GIS Västra Götaland Organisationer Övriga Stora mängder geografiska data produceras av myndigheter och kommuner som till största delen används internt eller läggs upp i egna webbtjänster. Genom att i projektet GIS Västra Götaland tillhandahålla en gemensam webbtjänst där data från olika aktörer kan läggas upp blir det lättare att få en överblick på tillgången av data för handläggare och den allmänheten. Myndigheter Skolor Förvaltningar

4 Samarbete om geografiska data finns även i andra län, t ex i Stockholms län med Länsstyrelsen och Regionplane- och trafikkontoret som huvudaktörer. Värmlands län med data från fysisk planering. Kronobergs län med bl a turistdata. Dessa samarbeten har dock inte samma inriktning som GIS Västra Götaland. I Norge finns Arealis som är ett nationellt samarbete om data.

5 Deltagare i projektet Länsstyrelsen (projektägare) Skogsvårdsstyrelsen
Lantmäteriet Vägverket Banverket (från 2005) Regionen Naturgeografen, GU Kulturgeografen, GU Chalmers HTU HiS SLU Myndigheter och kommuner är deltagare i projektet. Länsstyrelsen i VG är projektägare. Andra myndigheter är Skogsvårdsstyrelsen, Lantm… Universitet och Högskolor är huvudsakligen med i delprojekt Kompetensutveckling. 23 av 49 kommuner. Flera andra kommuner har visat intresse. 23 kommuner

6 Tre delprojekt Kompetens Teknik Information Fortbildning
Högskole-samordning Teknik Information Huvudprojektet GIS Västra Götaland är indelat i tre delprojekt och som jag nämnde är Universitet och Högskolor deltagare i delprojekt Kompetensutveckling. Under två år har Västsvenska GIS-dagarna anordnats m h a Universitet och Högskolor i länet. Fortbildningsdagar inom GIS för kommuner och myndigheter i länet. Delprojekt Teknisk plattform – ansvar för gemensam lösning av lagring och utbyte av data. Gemensam Webbkarta/or Delprojekt Informationsutveckling –gemensamma standarder för data och metadata. Producera och ajourhålla data. Dataväxel Gemensamma webbgistjänster Standarder Dataleveranser

7 GIS Västra Götaland skapar nytta
Ökad regional konkurrenskraft genom att IT-utvecklingen forceras och kompetensen höjs inom GIS-området. Ökat samarbete kring användning av geografisk information mellan kommuner och myndigheter. Mer samlad och tillgänglig information för medborgare, företag och organisationer. GIS Västra Götaland skapar nytta i flera avseenden. Gemensamma tjänster innebär sänkta kostnader då färre tjänster behöver utvecklas inom den egna organisationen.

8 Grundmodell för gemensam standard/struktur
Allmänt Koordinatsystem i rikets nät – RT90 2,5 gon väst Dataformat – MapInfos tab och ArcViews shape Gemensamma metadata, d.v.s. kvalitetsbeskrivning av data Delprojekt informationsutveckling; som jag nämnde behövs det gemensamma standarder för data och metadata.

9 Grundmodell för gemensam standard/struktur
Vid ihopslagning av lokala filer till länsfiler Bestämda filnamn, t ex vandringsleder, motionssparomraden (motionsspårområden) Grundläggande tabellattribut med bestämd fältstruktur på fältnamn, fälttyp och fältlängd. Ex: Namn, Beskrivnin, Klass, Objtyp, Objektlank, Leverantor När kommuner ska lägga upp sina data, t e x vandringsleder, som ska slås ihop till en länsfil, måste filnamnen vara bestämda. Fältstrukturen måste också vara bestämd då det gäller fältnamn, fälttyp och fältlängd. Alias för fältnamnen skrivs in för att underlätta för användaren. Fälttyp = text, tal .

10 Olika sätt att lägga in data till Informationskartan
Registrering av data via antecknings-funktion i Informationskartan. Uppladdning av filer via projektets upp/nedladdningssida. Uppladdas på nytt vid ajourhållning. Sammanslagna länsfiler kan här laddas ner.Avancerade användare kan ladda ner data för egna analyser i GIS-program. Data kan läggas in direkt på webbkartan via anteckningsfunktion. T e x kan en idrottsanläggning läggs in som en punkt. Beskrivning av idrottsanläggningen fylls i i ett formulär. Data kan också laddas upp via en upp/nedladdningssida.

11 Ämnesområden Infrastruktur Kulturmiljö Turism/friluftsliv Naturvård
Folkhälsa/sjukvård Statistik/befolkning Samhällsservice Delprojekt information jobbar med åtta ämnesområden. Varje ämnesområde utom Samhällsservice har en arbetsgrupp. Data till Samhällsservice tas fram av Länsstyrelsen. Totalt har över 50 personer från kommuner och myndigheter arbetat i dessa sju arbetsgrupper. Infrastruktur har en skyddad webbtjänst inriktat för planerare.

12 Infrastruktur I infrastrukturkartan finns dagens infrastruktur i form av t e x järnvägar, vägar, linjenät, hållplatser. Finns också planerad infrastruktur och bebyggelse.

13 Kulturmiljö Exempel på innehåll; Riksintressen kulturmiljövård
Sevärdheter Fornminnen Kulturmiljöer i kommunerna Kyrkor Planer enligt PBL som har skyddsbestämmelser för kulturmiljö Häradskartan Byggnadsinventering Kulturstigar                                                                                                                                                                          Arbetsgruppen för kulturmiljö har liksom de andra arbetsgrupperna jobbat med att ta fram vilka kartlager som är möjliga och intressanta att lägga in i webbkartan. Fr v: Ylva West, Mats Herklint, Bosse Lagerqvist, Agneta Gustafsson

14 Kulturmiljöer i kommunerna
                                                                                                                                                                         Kulturmiljöer i kommunerna har digitaliserats på Länsstyrelsen. Materialet har hämtats från kommunala bevarandeprogram för kulturmiljö eller byggnadsinventeringar. Länkar till texter som beskriver områdena. Kommunerna är tillfrågade om medgivande till att lägga ut materialet. Planeringen är att kommunerna själva ska kunna uppdatera materialet i takt med att nya program tas fram.

15 Häradskartan                                                                                                                                                                          Historisk karta från 1800-talet över Älvsborgs län ska läggas in i GIS VG kartan.

16 Skyddsbestämmelser för kulturmiljö
                                                                                                                                                                         Vi försöker få fram områden med skyddsbestämmelser för kulturmiljö i kommunerna. Länsstyrelsen har alla Planer och Bestämmelseområden som ett kartlager i det interna karttittskåpet. Det framgår dock inte där vilka områden som har skyddsbestämmelser för kulturmiljö. Vi har bett deltagarkommunerna att i en exceltabell fylla i vilka områden som har skyddsbestämmelser för kulturmiljö och vilken sorts bestämmelse.

17 Ämnesområden – vad är kvar?
Infrastruktur Kulturmiljö Turism/friluftsliv Naturvård Miljö Folkhälsa/sjukvård Statistik/befolkning Samhällsservice Skyddad tjänst för planerare Publik tjänst Vi har lagt in data i sex ämnesområden men dessa ska fyllas på mer. Statistik/befolkning och Samhällsservice är kvar. Fem ämnesområden i den publika tjänsten finns på Informationskartan. Data ska fyllas på.

18 Några erfarenheter så långt i projektet;
Lång startsträcka för att bilda arbetsgrupper med intresserade personer från olika kommuner och myndigheter. Utmaning men lärorikt med många kommunkontakter. Bra att försöka ha personlig kontakt med deltagarna. Samarbete ger mycket kunskap om vad som händer inom IT/GIS branschen i olika organisationer. Projektet fortsätter mycket troligt under 2006.

19

20

21

22

23

24 http://www.vastragotaland.se/gisvg/ http://www.gis.lst.se/gisvg/
Fler län har visat intresse. Kanske kan GIS Västra Götaland utökas till GIS Västra Sverige? Projektets hemsida och Informationskartans webbadress.


Ladda ner ppt "Projektet startade Beräknas hålla på till och med 2006"

Liknande presentationer


Google-annonser