Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

V-DALA MILJÖ & BYGG.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "V-DALA MILJÖ & BYGG."— Presentationens avskrift:

1 V-DALA MILJÖ & BYGG

2 ENERGITILLSYN V-Dala - 7 års erfarenheter

3 Energitillsyn Grund för energitillsyn enl MB
VU har en skyldighet att hushålla med energi (2 kap 5 § MB) Bästa möjliga teknik (2 kap 3 § MB) gäller även för energihushållning Skälighetsregeln (2 kap 7 § MB) kraven kan vara större än vad som är lönsamt (återbetalningstiden bör enligt MÖD inte överstiga anläggningens återstående tekniska livslängd) VU:s egenkontroll (26 kap 19 § MB) den som bedriver verksamhet.... skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten…. hålla sig underrättad om påverkan på miljön…. skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till TM om TM begär det Krav på VU vad gäller åtgärder beträffande energieffektivisering måste bedömas från fall till fall Om frågan om energieffektivisering är prövad i tillståndet har tillståndet rättskraft och tillsynsmyndigheten kan inte ställa några ytterligare villkor utöver vad som framgår i tillståndet (24 kap 1 § MB)

4 Varför prioriterar V-Dala detta?
Nämnden vill bidra i klimatfrågan

5 Energitillsyn 2005 – 2011 Vad gjorde vi - iakttagelser
Länsprojekt i Dalarna Inriktning på A och B objekt, undantag företag med i PFE Inledningsvis – föreläggande om att inge energikartläggning Inga förelägganden om åtgärder gjordes i brist på tydlig TVL Många har gjort förändringar efter våra inspektioner tillsynsbesök där enbart energitillsyn har utövats

6 Energitillsyn 2005 – 2011 Inspektion
Vid flera byggnader/verksamheter på området - bra att komma överens om vad som ska ingå, tex allt innanför ”staketet” Finns el-/energimätning för enbart deras verksamhet? Ibland kan flera företag dela på mätare eller att de har fler mätare för olika byggnader Äger företaget lokalen? Om det är en annan fastighetsägare kan det bli lite mer komplicerat. Vem ställer vi kraven på? VU ska ta fram lämpliga nyckeltal, t ex kWh/ton, kWh/m² Inspektionsrapporten blev antingen ett ok eller att företaget “ska” inkomma med någon redovisning tex kontrollera ventilationen, utreda byte av uppvärmning Uppföljning av åtgärder gjordes antingen genom extra kontroll/inlämning av uppgift eller vid nästa ordinarie inspektion

7 Energitillsyn 2005 – 2011 Exempel på brister vi såg
Dålig styrning av värme-, ventilations- och kylsystem för lokaler Ingen kontroll om ventilationen är anpassad efter behovet Ingen värmeåtervinning på frånluften Inte funderat på frikyla eller ”nattkyla” under sommaren Ingen rutin för läcksökning av tryckluft, ej funderat på alternativ (5 – 10 % är nyttigt arbete resten är värme) För mycket belysning, dåliga armaturer eller felaktigt placerade, belysningen tänd när lokalen är tom För varmt i lokaler där personal endast vistas korta stunder Ingen kontroll på om pumpar/fläktar är rätt dimensionerade (en för stor pump och strypt flöde ökar energianvändningen) = fullgas + broms Maskiner/motorer är inte varvtalsstyrda Dålig kunskap om möjligheter till utbyte av energislag Fortsätter elda olja för att man tror att det är så mycket problem med pellets

8 Energitillsyn 2005 – 2011 Det här var bra!
Utbildningsinsatser för inspektörerna Gemensam sak – länsprojekt Gemensamt material tex metodstöd, checklista Tydliggjorde att energifrågan är en naturligdel i tillsynen Uppföljning av energianvändning och nyckeltal Ökade inspektörernas kunskaper om energieffektivisering Ökade företagens kunskaper om energieffektivisering Ta del av energiutredningar Bidragit till att energieffektiviseringsmålet (regionala) kan uppfyllas

9 Energitillsyn 2005 – 2011 Det här var mindre bra - Feltänk!
Tre-års pay-off tid för krav på åtgärder Vi trodde att genom att visa/informera om besparingar skulle åtgärder ske - så var det inte! Projektet saknade plan för uppföljning Med tre års pay-off kunde ev uppföljning ske först tre år senare Inga krav (förelägganden) ställdes på energieffektiviseringsåtgärder Osäkerhet kring kravnivåer

10 Energitillsyn 2012 – Omstart för energitillsynen
Samma syfte som tidigare: Nämndens bidrag till klimatfrågan och att alla verksameter som vi bedriver tillsyn på ska hushålla med energi Målet är att VU ska uppnå det nationella energieffektiviseringsmålet minst 20 % till 2020 jfr med 2008 (Energimyndigheten tillsynsvägleder att detta bör vara utgångspunkten för kraven på VU) Vi bedriver miljötillsyn, ej information Vi ställer krav enligt effektiviseringsmålet via föreläggande/förbud. Kraven utifrån miljöbalkens avvägningar tekniskt, ekonomiskt, miljömässigt Energitillsynen är en del av miljötillsynen

11 Energitillsyn 2012 – Begrepp
Energiprincipen - Energi kan inte skapas eller förbrukas Energianvändning - Energiförbrukning Energieffektivisering - Få ut mer nyttigt arbete Energibesparing - Minska energianvändningen Energihushållning Energiåtervinning

12 Energitillsyn 2012 - Tre tillsynsprojekt Miljöfarliga verksamheter
Lokaler (butiker och idrottsanläggningar). Länsprojekt som drivs av miljöenheterna i Dalarna Dessutom vissa kontrollfrågor inom större fastighetsägare

13 Energitillsyn 2012 Miljöfarliga verksamheter
Inspekterat 26 företag Två av företagen uppfyller redan idag eller kommer under 2013 att uppfylla energieffektiviseringsmålet 21 förelägganden om plan för energieffektiviseringsmålet 15 förelägganden om nyckeltal för energianvändningen Ett föreläggande om energiuppgifter De flesta företagen är positiva till tillsynen Uppföljning av inkomna redovisningar kommer att ske under hösten 2013

14 Energitillsyn 2012 Lokaler
Butiker och idrottsanläggningar Inspekterat 9 verksamheter Alla verksamheter fick föreläggande om plan för energieffektiviseringsmålet 6 förelägganden om nyckeltal för energianvändningen Ett fasighetsbolag har mål för energieffektivisering dock ej på respektive anläggning De flesta företagen positiva till tillsynen

15 Energitillsyn 2012 Stora fastighetsägare
En del i egenkontrollinspektionen Frågorna rör fastighetsägarens övergripande energiarbete Inspekterat 7 fastighetsägare Inga krav har ställt då denna tillsyn inte är platsspecifik

16 Energitillsyn 2012 Uppföljning
Hösten 2013 uppföljning av inlämnade uppgifter Därefter beslut om genomförande av åtgärder så att energieffektiviseringsmålet uppfylls. Om företaget inte kan genomföra 20 % energieffektiviseringar, kan miljöenheten få göra annan bedömning av energieffektiviseringsnivån Problem olika fastighetsägare och VU komplikationer med att reda ut vem som har rådighet och därmed ansvaret för att vidta åtgärder

17 Energitillsyn Vår erfarenhet
Stor potential att minska energianvändningen Nya tillsynsområden ger möjlighet att identifiera stora energianvändare Svårt med rimlig kravnivå, stöd behövs Tryck på miljönytta/miljökraven - inte besparing Energitillsynen hamnar ofta i lönsamhetsfällan – vi måste tänka miljöbalkens krav Energitillsyn är normal miljötillsyn Ibland annan kontaktperson än miljöansvarig Ev ta hjälp av energirådgivare Ökad kunskap hos inspektörer och verksamhetsutövare

18 Energitillsyn Forts – vår erfarenhet
Tillsynen har hjälpt till att lyfta upp energieffektivisering på agendan De flesta företag har ingen energieffektiviseringsplan Många företag har gjort vissa effektiviseringar Några företag har tagit fram planer på effektiviseringar men inte gjort något fast det kan vara lönsamt på kort tid Den här tillsynen är lyckad eftersom det bidrar till minskad miljöbelastning och minskade utsläpp av växthusgasen koldioxid

19 Energitillsyn Sammanfattning
Det är roligt med tillsyn på energieffektivisering! Det går att mäta Det går att jämföra Det går att följa upp Det finns morötter för företagen Det finns massor för företagen att göra Det finns enkla saker för företagen att göra Det går att nå effektiviseringsmålet 20% till 2020

20 Energitillsyn Vad kan vi göra som inte andra gör
Ställa krav med stöd av lagstiftning (miljöbalken) Energieffektiviseringsplaner Genomförande av planen/åtgärder Redovisning av läget (ligger de i fas med effektiviseringsmålet) Lönsamheten ej det viktigaste Miljömålen är vägledande

21 Energitillsyn Tillstånd
Vi avger yttranden vid prövningar Får Energimyndigheten lämna yttrande? Behov av fler och tydliga villkor? Behov av bättre energiredovisningar Behov av bättre energieffektiviseringsplaner

22 Energitillsyn och tillsynsvägledning
Vi behöver mer stöd t ex detaljer som: Är energieffektiviseringsmålet tillämpbart Kan vi ställa krav på utbyte av utrustning Kan vi ställa krav på utbyte av energislag Hur detaljerade krav kan vi ställa Hur ska vi värdera ekonomist rimligt Vad kan vara rimlig tid för åtgärder Avsaknad av vägledande domar Vem kan vi rikta kraven på

23 Energitillsyn och tillsynsvägledning Vi behöver
Utbildningsdagar för inspektörer (Energimyndigheten/NV?) Återkommande grundutbildning Fortsättningskurser kring kravnivåer Vi vill veta hur TVL anser att vi ska jobba med tillsynen till 2020 och 2050 tex prioriteringar av områden, tillsynsmetoder Vilka kan vi tillsyna på, kan 500 MWh vara en vägledning? Ska alla kommuner lägga upp egen strategi eller är det lämpligt med en nationell strategi?

24 Energitillsyn Tack för er tid
Att värma ett hus med el är ungefär lika effektivt som att skära smör med motorsåg Att ”meta” är att veta!!! Leif Markfjärd


Ladda ner ppt "V-DALA MILJÖ & BYGG."

Liknande presentationer


Google-annonser