Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksintresse för kulturmiljön Fördjupad beskrivning – Förbättrat planeringsunderlag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksintresse för kulturmiljön Fördjupad beskrivning – Förbättrat planeringsunderlag."— Presentationens avskrift:

1 Riksintresse för kulturmiljön Fördjupad beskrivning – Förbättrat planeringsunderlag

2 PROBLEM ? Enig bild av värdekärna saknas...tungt ansvar för den enskilde handläggaren... Samlat, Lättillgängligt och Anpassat underlag saknas Skapa en gemensam bild av riksintresset MÅLSÄTTNING Diskussion först i konkret exploateringssituation Tydliga riktlinjer.......en långsiktig plan En smidigare och effektivare arbetsgång Ett effektivt kunskapsunderlag och en god och tidig dialog

3 Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp- Spåningslanda Fördjupad beskrivning av ett riksintresse för kulturmiljön

4 Hamneda Fördjupad beskrivning av ett riksintresse för kulturmiljön

5 Römningen Fördjupad beskrivning av ett riksintresse för kulturmiljön

6 Älmhult Fördjupad beskrivning av ett riksintresse för kulturmiljön

7 Muntlig presentation Rapport Dynamisk karta Affisch

8 Centralbygden...

9

10

11 E4 SSJ Lagastigen

12 Muntlig presentation Rapport Dynamisk karta Affisch

13 SSJ Lagastigen Sunnerborg Riksintresse för kulturmiljövård Hamneda [G7] Motivering: Centralbygd vid viktigt kommunikationsstråk som ger en uppfattning om kyrkans, gästgivargårdens och stationens betydelse för samhällsutvecklingen. (Kommunikationsmiljö, Fornlämningsmiljö, Borgmiljö) Uttryck: Sockencentrum vid Lagaån med ruin av 1100-tals kyrka, nygotisk kyrka, skola och sockenstuga. Gamla riksvägen med gästgivargård, milstolpe och stenvalvsbro. Välbevarat stationssamhälle från tiden omkring 1900. I området ingår också förhistoriska gravfält, äldre stenbundna åkrar samt en borgruin från medeltiden. Riktlinjer:  Bevara och tydliggör det gamla vägnätets sträckning med sina milstenar  Låt ny bebyggelse framhäva vägarnas centrala roll  Den tätortsmässiga karaktären längs Hamnedavägen bör underhållas och förstärkas  Vårda och aktivera miljön kring stationsgatan  Bebyggelse och anläggningar med en funktionell relation till kommunikationsstråken såsom gästgivaregård, bro, stationsbyggnad, och stationsgata bör vårdas och framhävas  Bebyggelse och anläggningar med en visuell relation till kommunikationsstråken såsom gravfält, kyrka, kyrkoruin, och galgbacke bör vårdas och framhävas Bakom en kuliss av tätortsbebyggelse tränger det agrara landskapet fram... Gravfält, kyrkor och inte minst galgbacken har placerats så att de är väl synliga för resande Om Hamnedas roll som sockencentrum vittnar ruinen av 1100-tals kyrkan, den nygotiska kyrkan, skolan och sockenstugan. Vägnätet gjorde det möjligt för sockenborna att ta sig till kyrkan. När järnvägen kom till byn flyttades handel, service och bostäder successivt mot öster. Kring Hamnedavägen växte en modern villabebyggelse fram. Längs Lagan löper färdvägarna som förbinder hela landet med kontinenten. Först var där Lagastigen, sedan Riksettan och nu E4:an... Sunnerbo var länge Sveriges gräns mot Danmark. Försvarsanläggningar längs Lagan vittnar om bygdens utsatthet.

14 Muntlig presentation Rapport Dynamisk karta Affisch

15 Landskapet Värde Uttryck Riktlinjer

16 Muntlig presentation Rapport Dynamisk karta Affisch

17 Effektivt planeringsunderlag? Motsvarar behoven? Lättillgängligt? Vad kan bli bättre ? Saknas något?

18 Nov 2011-Jan 2012 Avsluta tio-i-topp listan; Römningen, Älmhult Sammanställ underlag för ändringar Samråd internt, med berörda kommuner och RAÄ

19 2012 UTVÄRDERA FÖRANKRA LANDSKAPSKONVENTIONEN Bred samverkan......medborgardialog AKTIVERA...samordna med Kulturmiljöprogrammet I dialog med RAÄ

20 2012 Utvärdering Effektivt planeringsunderlag? Vad saknas? Stärka riksintressenas roll i planarbetet, integrera Landskapskonventionen och lägga grunden till en bredare samverkan för aktivering. Internt seminarium och workshopserie med kommunerna RI och Landskapskonventionen? Hur anpassa och aktivera? Bred samverkan med andra regionala aktörer Aktivering av ett antal riksintressen. T.ex KulTuren, Lagaslingan

21 Följ projektet!


Ladda ner ppt "Riksintresse för kulturmiljön Fördjupad beskrivning – Förbättrat planeringsunderlag."

Liknande presentationer


Google-annonser