Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är FREDA? FREDA kortfrågor identifierar våldsutsatthet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är FREDA? FREDA kortfrågor identifierar våldsutsatthet."— Presentationens avskrift:

1

2 Vad är FREDA? FREDA kortfrågor identifierar våldsutsatthet.
Freda riskbedömning består av tre frågeformulär: Freda beskrivning av psykiskt våld och hot Freda beskrivning av fysiskt och sexuellt våld och hot Freda farlighetsbedömning OBSERVERA! Riskbedömningen är en bedömning av de tre frågeformulären tillsammans! Skall ej användas var för sig!

3 FREDA- Beskrivning Baserat på sju internationella vetenskapligt prövade instrument Beskriver karaktär och omfattning på våldet. 30 frågor om fysiskt/sexuellt våld och 45 frågor om psykisk utsatthet och hot. Frågar om förövaren har utsatt barn och husdjur Frågar om upplevd fara för sin fysiska och psykiska hälsa och rädsla för förövaren Ger underlag för att bedöma behovet av insats och behov av ytterligare riskbedömning

4 FREDA-farlighetsbedömning
Baserat på ett internationellt riskbedömningsinstrument (Danger Assessment) med 20 frågor. Valdes av Socialstyrelsen, då den bygger på information från den utsatte, en nödvändig egenskap för bedömning av den utsattes behov. Resulterar i en farlighetsnivå med rekommendationer för säkerhetsplanering FREDA-farlighet ska ses som en del av en helhetsbedömning av risk. Resultatet från FREDA-farlighet ska relateras till annan relevant information och kvinnans egen uppfattning om risk

5 Socialstyrelsens prövning av FREDA
FREDA-kortfrågor är reviderade och har inte prövats i nuvarande form och avsedda för att identifiera om våld förekommer. FREDA-beskrivning har god vetenskaplig kvalitet och synliggör olika grader av och olika slags våld. FREDA-farlighet har god vetenskaplig kvalitet enligt internationella studier och korrelerar på ett logiskt sätt med FREDA beskrivningarna vilket indikerar god validitet i ett svenskt sammanhang.

6 Vad säger socialstyrelsen om FREDA idag?
FREDA förfaller användbart i socialtjänstens arbetet mot våld i nära relationer FREDA verkar accepteras av brukare/klient Vi vet inte än hur väl manualen stöder ett gott användande av FREDA Socialstyrelsen kommer att följa de verksamheter som börjar använda FREDA för att utveckla manualen Testkommuner som prövat FREDA har gjort återkoppling i enkät. Enkäten kommer under 2014 att gå ut till övriga kommuner som anmält intresse av att använda FREDA.

7 Stöd och utbildning kring FREDA
Det krävs idag ingen formell utbildning för att börja använda FREDA, manualen är ett stöd. Socialstyrelsen betonar att användning av standardiserade bedömningsmetoder på ett oreflekterat sätt kan få negativa konsekvenser. För en professionell användning behövs kunskap om den specifika bedömningsmetoden. Manualen beskriver införandet av FREDA som ett förändringsarbete som kräver chefsstöd, tid och resurser i likhet med annat förändringsarbete.

8 Före FREDA En stor del av FREDA är hämtat från Changing Ways, en standardiserad och evidensbaserad metod från Kanada. Metoden kallades efter översättning till svenska och certifiering ”Säkerhetsprogrammet” Säkerhetsprogrammet infördes i Norrtälje kommun 2004, utvärderades 2007 och visade lovande resultat. Hässleholm fick 2008 utbildning i Säkerhetsprogrammet, har använts av Familjefridsteamet fram till december 2012 då vi övergick till FREDA.

9

10 Organisering Var i organisationen skall ansvaret för FREDA riskbedömning ligga? Alla verksamhetsområden i förvaltningen? Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd och vuxenverksamhet? Särskild verksamhet för ärenden som rör våld i nära relation? Vem/vilka skall göra FREDA riskbedömning? Alla handläggare? Utsedda handläggare inom varje verksamhetsområde? Person med spetskompetens om våld i nära relation, som gör riskbedömning som bifogas utredning för beslut om insats? Person med spetskompetens om våld i nära relation som gör riskbedömning, utredning och fattar beslut om insats?

11 Organisering Vem/vilka skall tillgodose de behov av skydd och stöd som uppenbaras vid riskbedömning? Finns rutiner för vem som: ger praktiskt krisstöd? verkställer behov av skydd? ger samtalsstöd/samtalsterapi? Finns resurser och beredskap att möta behoven? Var i organisationen skall resurserna finnas?

12 FAMILJEFRIDSTEAMET Utredning inleds alltid vid behov av FREDA riskbedömning och behov av insats. Säkerhetsplanering och genomförandeplan görs tillsammans med stödsökande. Uppföljning av insats var tredje månad och vid avslut. Akut krisstöd vid behov av praktisk hjälp och kontakt med andra myndigheter internt och externt. Erbjuder rådgivning och samtalsstöd som service.

13 Vad innebär FREDA? kvinnan får ett professionellt bemötande och känner sig tagen på allvar synliggörande av våldet, dess betydelse och möjliggör kvinnans berättande gör våldet onormalt och bryter normaliseringsprocessen tydliggör våldsmönster medverkar till att bryta skam och synliggöra motstånd tydliggör utövarens ansvar och skuld återupprättar kvinnans värde och ger hopp ger en bild av kvinnans eget säkerhetstänkande trygghet för handläggare/terapeut vid utredning och behandling

14 Kontaktuppgifter Familjefridssamordnare Helén Elmqvist Familjeterapeut Helena Larsson Familjeterapeut Marie Persson 0734 –


Ladda ner ppt "Vad är FREDA? FREDA kortfrågor identifierar våldsutsatthet."

Liknande presentationer


Google-annonser