Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetdialog budgetberedningen – barn- och utbildningsnämnden 20100504.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetdialog budgetberedningen – barn- och utbildningsnämnden 20100504."— Presentationens avskrift:

1 Budgetdialog budgetberedningen – barn- och utbildningsnämnden

2 Bokslut 2009 Totalt kkr – kkr till rörelsekapitalet Orsaker Interkommunala avgifter kkr Familjecentral kkr Ej återbesättning av vakanta tjänster Återhållsamhet med vikarier

3 Aktuellt budgetläge Årsprognos mars kkr Familjecentralen Osäkerhet kring löneavtal interkommunala avgifter förskolan tjänsteplanering hösten 2010 – Personalpool inom förskolan

4 Ramminskning steg 1 – 3 Steg 1 – kkr Steg 2 etapp 1 – kkr Steg 2 etapp 2 – kkr Steg 3 – kkr Totalt kkr (ca 5,2 %) Tillfälligt konjukturstöd 2010 – kkr

5 Etapp 1 Minskning av antalet tjänster inom barnomsorg och skola med ca 30,0 årsarbetare, ca kkr Minskning av kostnader för timanställda, övertid och fyllnadstid, ca kkr Minskning av antalet tjänster inom barnomsorg med 10,0 årsarbetare till följd av minskat barnantal och minskade placeringstider, kkr Införande av avgift på pedagogisk måltid, kkr Nedläggning av läromedelscentralen, kkr Minskning av städorganisationen inom skolorna, kkr Minskning av verksamhetsservice i skolorna, kkr Minskning av köksorganisationen inom barnomsorg och skola med 2,8 årsarbetare (ej återbesättning vid pensionsavgång) ca kkkr Rationalisering av administrationen med 0,7 årsarbetare, kkr Minskning av utvecklingstjänster med 0,5 tj, kkr

6 Etapp 2 Totalt utnyttjade 35 årsarbetare erbjudandet, varav 5 har fått återbesättas.

7 Etapp 3 Reducera antalet sammanträden för barn- och utbildningsnämnden. Förbättrad samordning av matlagning, dels mellan små enheter inom förskola- skola, dels i samverkan med äldreomsorgen. Översyn av IT-organisationen. Översyn av de arbetsuppgifter lärare i grundskolan och gymnasieskolan är ålagda att utföra med målet att öka lärarnas tid med eleverna. Översyn av hur förskolans verksamhet kan organiseras effektivare, t ex de s k 15 timmars barnen, på sikt minska antalet en-avdelningsförskolor. Översyn av hur förskolornas lokalvård bedrivs. Översyn av kommunens skolorganisation (upptagningsområden, bättre fyllnadsgrad på skolor mm). Översyn av kommunens skolskjutsorganisation. Fördjupat samarbete mellan FiGy och Vux. Fördjupat samarbete mellan FiGy och kringliggande kommuners gymnasieskola. Översyn av ersättningar till gymnasieelevernas resor och inackorderingstillägg.

8 Etapp 1-2 Konsekvenser av effektiviseringar etapp 1-2

9 Etapp 1-2 Konsekvenser av effektiviseringar etapp 1-2

10 Budget effektiviseringar

11 Budget 2011 – tillfällig kostnadsökning Stora skolreformer – Ny skollag – Ny gymnasieskola – Nya kursplaner grundskolan – Nytt betygsystem – Ny lärarutbildning Inga statliga medel för lokal implementering – Vill avsätta kkr ur rörelsekapitalet (1 500 kkr under 2010 och kkr under 2011)

12 Utom-ramäskningar Datorer till elever på Figy (1 800 kkr fr o m 2011) Hyresökningar till följd av nyinvestering (700 kkr fr o m 2011) – Apladalens skolgård – NO-salar Figy – Lärararbetsplatser Figy – Ventilation Ängens förskola – Fjärrvärme Gröndal Minskat statsbidrag gymnasiet (2 400 kkr från 2012)

13 Konsekvenser om utomram-äskanden inte beviljas 2011 – Besparing på samtliga områdens budget ökas från 0,55 % till 1,07 % (ökas från kkr till kkr). – Vissa investeringar skulle kunna komma att omprövas? 2012 tillkommer besparingskrav på ytterligare kkr inom IV-sektorn (högre krav nya skollagen) – Vi anser inte att denna effektivisering kan genomföras från 2012, möjligen från 2014 – Effektiviseringskrav på IV-sektor på Figy

14 Investeringsönskemål

15

16


Ladda ner ppt "Budgetdialog budgetberedningen – barn- och utbildningsnämnden 20100504."

Liknande presentationer


Google-annonser