Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 1 Sammanhållningspolitiken 2007 - 2013 Kommissionens förslag till nya regler 14 juli.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 1 Sammanhållningspolitiken 2007 - 2013 Kommissionens förslag till nya regler 14 juli."— Presentationens avskrift:

1 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 1 Sammanhållningspolitiken 2007 - 2013 Kommissionens förslag till nya regler 14 juli 2004 http://europa.eu.int/comm/regional_policy

2 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 2 Allmän förordning om ERUF, ESF och sammanhållningsfonden  Förordningen om ERUF  Förordningen om ESF  Förordningen om samman- hållningsfonden En kommissionsförordning Information, publicitet, ekonomisk kontroll och ekonomiska korrigeringar Enhällighet i rådet, godkännande av EP ERUF, ESF: medbeslutande, Sammanhållnings- fonden: samråd Förslag till ny rättslig struktur Nytt: Den allmänna förordningen tillämpas för sammanhållningsfonden, en ny fond för landsbygdsutveckling ligger nu utanför sammanhållningspolitiken, en kommissions- förordning istället för fem för särskilda aspekter, reglerna för stödberättigande förenklade och införlivade i den allmänna förordningen och fondförordningarna. Förordning om inrättande av europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete (EGCC)

3 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 3 Bakgrund Mellan 2001 och 2003: kommissionen anordnar stor debatt med medlemsstaterna, regionerna och andra aktörer om framtida prioriteringar och förvaltning Februari 2004: kommissionen antar meddelandet om budgetplan för 2007-13 som anslår 336 miljarder euro till sammanhållningspolitiken och den tredje rapporten om sammanhållning som fastställer ramarna för reformering av politiken på det området Maj 2004: Ett tredje forum om sammanhållning hålls i Bryssel med fler än 1 400 intressenter som i stort sett stödde kommissionens strategi

4 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 4 Tillväxt: Genom sammanhållnings- instrumenten ökar de offentliga och privata investeringarna i stödberättigade regioner Konvergens: Fonderna bidrar till en ökning av BNP i regioner som släpar efter Sysselsättning: Arbetstillfällen skapas och potentialen för de mänskliga resurserna maximeras Ökar det fysiska kapitalet och humankapitalet Bättre regional och lokal förvaltning Ekonomisk stabilitet under 7 år Sammanhållningspolitikens genomslag

5 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 5 Mål stärka den ekono- miska och sociala sammanhållningen samt minska regionala skillnader Instrument tre mål och fyra ge- menskapsinitiativ, 49,5 % av befolk- ningen i EU25 bor i områden som omfattas av Mål 1 eller Mål 2 Ekonomiska medel ca 233 miljarder euro, vilket utgör en tredje- del av EU:s totala budget eller 0,45 % av EU:s BNP Sammanhållningspolitiken2000- 2006 Sammanhållningspolitiken 2000- 2006

6 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar Sammanhållnings- politiken 2007-2013 3 Mål Budget: 336,1 miljarder euro (0,41 % av EU-BNP) Art. 3-7 och 15-18 i allmänna förordningen jämte budgetplanen Program och instrument StödberättigandePrioriteringarAnslag Regionala och nationella program ERUF ESF Sammanhållnings- fonden Regioner med en BNP/capita som är <75 % av genomsnittet i EU25 Statistiska effekter: Regioner med en BNP/ capita som är <75 % av EU15 och >75 % av EU25 Medlemsländer med en BNI/capita som är <90 % av genomsnittet i EU25 innovation, miljö/ riskförebyggande åtgärder, tillgänglighet, infrastruktur, mänskliga resurser, administrativ kapacitet transport (TEN), hållbara transporter, miljö, förnyelsebar energi 67,34 % = 177,8 miljarder euro 8,38 % = 22,14 miljarder euro 23,86 % = 62,99 miljarer euro Regionala program (ERUF) och nationella program (ESF) Medlemsstaterna föreslår en lista med regioner (NUTS1 eller NUTS2) ”Infasningsregioner” som omfattas av mål 1 under 2000-06 och inte av konvergensmålet innovation miljö/ riskförebyggande åtgärder, tillgänglighet, europeiska sysselsättningsstrategin 83,44 % = 48,31 miljarer euro 16,56 % = 9,58 miljarer euro Gränsöverskridande och transnationella program och nätverk(ERUF) Gränsregioner och större regioner i transnationellt samarbete innovation, miljö/riskförebyggande åtgärder, tillgänglighet, kultur, utbildning 35,61 % gräns- överskridande 12,12 % instrumentet för europeiskt grannskap och partnerskap 47,73 % transnationellt 4,54 % nätverk Mål: Konvergens 78,5 % Inklusive ett särskilt program för de yttersta randområdena (264 miljarder euro) Mål: Regional konkurrenskraft och sysselsättning 17,2 % (57,9 miljarder euro) Mål: Europeiskt territoriellt samarbete 3,94 % (13,2 miljarder euro)

7 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 7 Konvergens Regional konkurrenskraft och sysselsättning Europeiskt territoriellt samarbete Regioner med BNP under 75 % Statistiskt drabbade regioner Sammanhållningsfonden Särskilt program för de yttersta randområdena: 1,1 Regioner utanför konvergensmålet ”Infasning” för regioner inom mål 1 under 2000-06 Gränsöverskridande samarbete: 4,7 Transnationellt samarbete: 6,3 Yttre gränser: 1,6 Nätverk: 0,6 Sammanhållningspolitiken 2007-2013 Fördelning efter mål, miljarder euro (totalt 336,1 miljarder euro) Art. 15-18 i allmänna förordningen

8 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 8 Reformens vägledande principer Koncentration: ett mera strategiskt angreppssätt som förstärker unionens prioriteringar; geografisk – ca 80 % av medlen till de mindre utvecklade regionerna; tematisk – fokusering på Lissabon- och Göteborgsstrategierna Förenkling: minskning av antalet regler; färre mål – färre fonder; programplanering: ingen indelning i områden, en fond per program; en mera flexibel ekonomisk förvaltning; proportionalitet avseende kontroll, utvärdering och övervakning; stödberättigande utgifter Decentralisering: en starkare roll för regionerna och lokala aktörer

9 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 9 Koncentration: ett mera strategiskt angreppssätt Rådet antar ett övergripande strategiskt dokument för sammanhållningspolitiken med ett yttrande från Europaparlamentet innan den nya programperioden inleds, definition av tydliga prioriteringar för medlemsstaterna och regionerna En tydlig koppling mellan sammanhållningspolitiken och Lissabon- och Göteborgsstrategierna, ökad överensstämmelse med de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och den europeiska sysselsättningsstrategin Årsrapport från kommissionen till EU-institutionerna för att bedöma medlemsstaternas framsteg och granskning av rådet Art. 23-30 i allmänna förordningen

10 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar under 75 % i EU25 Statistiskt drabbade under 75 % i EU15 över i EU25 "naturligt" över 75 % pga. tillväxt övriga regioner Index EU 25 = 100 Källa: Eurostat Art. 5+6 i allmänna förordningen Genomsnittlig BNP/capita 2000-2001-2002 Geografisk koncentration Regioner under eller i närheten av tröskelvärdet 75 %

11 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 11 Ekonomiska medel: större koncentration på de mindre utvecklade regionerna Konvergensmålet: 78,5 % (264 miljarder euro) av det totala anslaget till medlemsstaterna och regionerna på NUTS2-nivå, tilldelning utifrån stödberättigande befolkning, regionalt och nationellt välstånd och arbetslöshet Regional konkurrenskraft och sysselsättning: 17,2 % (57,9 miljarder euro) av det totala anslaget för regioner på NUTS-nivå 1 eller 2, tilldelning utifrån stödberättigande befolkning, regionalt välstånd, arbetslöshet, sysselsättningsgrad, utbildningsnivå hos dem som har anställning samt befolkningstäthet Europeiskt territoriellt samarbete: 3,94 % (13,2 miljarder euro) av det totala anslaget till medlemsstaterna, utifrån stödberättigande befolkning Art. 16-18 i allmänna förordningen

12 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 12 Förenkling Allmänt: 3 i stället för 7 mål, 3 i stället för 5 fonder, en fond per program, ingen indelning i områden utanför konvergensmålet Programplanering: 2 steg i stället för 3 Kontroll av additionalitet genomförs endast inom konvergensmålet Ekonomisk förvaltning på prioriteringsnivå möjliggör större flexibilitet i anpassningen av programmen Stödberättigande utgifter definieras enligt nationella regler (med några undantag) Kontrollsystem: proportionellt om gemenskapens finansiering understiger 33 % och 250 miljoner euro av totalkostnaden Art. 8-13 och 73 i allmänna förordningen

13 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 13 Decentralisering En starkare roll för regionerna: delad förvaltning mellan europeisk, nationell, regional, lokal och stadsnivå Alla regioner omfattas av sammanhållningspolitiken Stadsfrågor: vidaredelegering till stadsmyndigheter möjlig Art. 12 och 58 1a) i allmänna. Reg.

14 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 14 Bibehålla viktiga politiska principer (1) Komplementaritet, enhetlighet och överensstämmelse: insatserna kompletterar nationella, regionala, lokala och EU:s prioriteringar, överensstämmer med strategiska ramar och fördraget Flerårig programplanering säkerställer kontinuitet Partnerskap: berör politikens strategiska och operationella aspekter och förutsätter engagemang från regionala, lokala och stadsmyndigheter, ekonomiska och sociala partner och medborgare, miljö- och jämställdhetsorganisationer Art. 8-10 i allmänna förordningen

15 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 15 Bibehålla viktiga politiska principer (2) Subsidiaritet och proportionalitet: insatserna respekterar medlemsstaternas institutionella system och förvaltningen är proportionell mot EU-stödet när det gäller kontroll, utvärdering och övervakning Delad förvaltning: medlemsstaterna och kommissionen delar på ansvaret för budgetkontrollen Additionalitet: strukturfonderna får inte ersätta nationella offentliga utgifter (gäller konvergensmålet) Jämställdhet mellan män och kvinnor: gäller alla steg i fondförvaltningen Art. 11 - 14 Gen.Reg. Art. 11-14 i allmänna förordningen

16 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 16 Ekonomiska medel: kvalitet och större flexibilitet belönas Kvalitets- och resultatreserv: 3 % av anslagen till målen ”konvergens” och ”regional konkurrenskraft och sysselsättning”, rådet beslutar år 2011 om tilldelningen utifrån kvalitetskriterier Nationell reserv för oförutsedda utgifter: 1 % av målen ”konvergens” och ”regional konkurrenskraft och sysselsättning” anslås till oförutsedd ekonomisk och social omstrukturering Art. 35 and 36 Gen.Reg. Art. 20, 48 och 49 i allmänna förordningen

17 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 17 EU:s strategiska riktlinjer för sammanhållning föreslagna av kommissionen, antagna av rådet, godkända av Europaparlamentet1 Nationella strategiska referensramar föreslagna av medlemsstaterna genom tillämpning av partnerskapsprincipen, bygger på EU:s inriktningar, fastställer en nationell strategi och dess programplanering, beslutas slutgiltigt av kommissionen2 Operativa program ett program per fond och medlemsstat eller region, beskrivning av prioriteringar, förvaltning och finansieringskällor, föreslås av medlemsstaten eller regionen, beslutas slutgiltigt av kommissionen3 Programförvaltning och urval av projekt av medlemsstaterna och regionerna, principen ”delat ansvar” = enighet med kommissionen4 Strategiska riktlinjer, programplanering och uppföljning 5 Strategisk uppföljning och årlig debatt av Europeiska rådet på våren, baserad på kommissionens och medlemsstaternas årsrapport Art. 16-21 and 28 Gen.Reg. Art. 23-29 i allmänna förordningen

18 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 18 Delad förvaltning och kontroll Art. 42 - 46 and 52 - 54 Gen.Reg. Allmänt: medlemsstaterna måste införa effektiva system för förvaltning, styrkande och kontroll av utgifter Operativa program: Förvaltningsmyndigheten ska genomföra programmet, ett attesterande organ styrka utgifterna, och kontrollmyndigheten genomföra revisioner enligt internationell standard Kommissionen: behåller ansvaret för genomförandet av den allmänna budgeten som innefattar egna revisioner Proportionalitet: om andelen medfinansiering från EU understiger 33 % eller 250 miljoner euro är vissa av bestämmelserna inte tillämpliga Art. 12, 57-59 och 69-73 i allmänna förordningen

19 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 19 Anpassning av gemenskapens bidragsandel Stödandelen varierar beroende på ekonomiska, sociala och territoriella problem och beräknas som en andel av de offentliga utgifterna: 85 % för sammanhållningsfonden; de yttersta randområdena och avlägset belägna grekiska öar 75 % för programmen under “konvergens” (undantag: 80 % för medlemsstater med sammanhållningsfonden) 50 % för programmen under ”regional konkurrenskraft och sysselsättning” 75 % för programmen under ”europeiskt territoriellt samarbete” +10 %för interregionalt samarbete +5 % (maximalt 60 %) för program under ”regional konkurrenskraft och sysselsättning” i områden med naturbetingade svårigheter (öar, berg, tätbefolkade områden samt regioner som hade yttre gränser före den 30 april 2004) Art. 51-52 i allmänna förordningen

20 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 20 Konvergens och regional konkurrenskraft(1) Konvergens och regional konkurrenskraft (1) Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) stödjer insatser inom ramarna för målet “konvergens”: forskning och teknisk utveckling, innovation och entreprenörskap; informationssamhället; miljö; riskförebyggande åtgärder; turism; transportnät/TEN; energinät och förnyelsebar energi; investeringar i utbildning och hälsovård; direkt stöd till SMF målet “regional konkurrenskraft och sysselsättning”: Innovation och kunskapsekonomin (FTU, tekniköverföring, innovation hos SMF) Miljö och riskförebyggande åtgärder (NATURA 2000 sanering av förorenad mark, främjande av energieffektivitet och förnyelsebar energi) Tillgång till transport- och telekommunikationstjänster av allmänt ekonomiskt intresse utanför stadsområden Art. 4-5 i förordningen om ERUF

21 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 21 gränsöverskridande ekonomisk och social verksamhet entreprenörskap och utveckling av SMF, turism och kultur; miljöskydd; bättre tillgång till transport-, informations- och kommunikationsnät och tjänster samt vatten- och energisystem; social och kulturell infrastruktur i synnerhet inom sektorerna hälsovård och utbildning; transnationellt samarbete, integrerad territoriell utveckling: förvaltning av vatten och kustområden, tillgänglighet, avancerad kommunikations- och informationsteknik; sjösäkerhet; riskförebyggande åtgärder; FTU och nätverk för teknisk utveckling etc.; nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte mellan regionala och lokala myndigheter: program för samarbetsnätverk, studier, datainsamling samt observation och analys av utvecklingstendenser i unionen (studier, datainsamling och analys av trender inom EU). Art. 5 ERDF Reg. Europeiskt territoriellt samarbete Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) stöder insatser inom ramarna för Art. 6 i förordningen om ERUF

22 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 22 Inriktning på sysselsättning Europeiska socialfonden (ESF) finansierar inom ramen för målen ”konvergens” och “regional konkurrenskraft och sysselsättning”: Ökad anpassningsbarhet för arbetstagare och företag; förbättra tillgång till sysselsättning och deltagande i arbetsmarknaden; förstärka social integration av missgynnade människor och bekämpa diskriminering; mobilisera för reformer inom områdena sysselsättning och integration (pakter och partnerskap). målet “regional konkurrenskraft och sysselsättning”: utöka och förbättra investeringarna i humankapitalet (utbildning, forskarutbildning); stärka den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos offentliga förvaltningar och andra organisationer (studier, utbildning för strukturfondsaktörer). Art. 2 ESF Reg. Art. 3 i förordningen om ESF

23 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 23 Inriktning på transport- och miljöinfrastruktur: Sammanhållningsfonden Flerårig programplanering: sammanhållningsfonden kommer nu att planeras tillsammans med ERUF i operativa program för transport- och miljöinfrastruktur Projekt med rätt till samfinansiering: Transeuropeiska transportnät, prioriterade projekt inom områdena miljö och hållbar utveckling som främjar järnvägs-, sjö-, multimodala och hållbara transportförbindelser samt energieffektivitet och förnyelsebar energi Villkorat stöd: stödet beror på medlemsstatens hantering av budgetunderskottet Art. 2 - 3 CF Reg. Art. 3 i allmänna förordningen och art. 5 i förordningen om sammanhållningsfonden

24 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 24 Europeiska grupperingar för gräns- överskridande samarbete (EGCC) Bakgrund: problem med genomförandet av gränsöverskridande, transnationella och interregionala program och projekt p.g.a. olikheter i nationella lagstiftningar och förfaranden Strategi: en institution med status som juridisk person och som är baserad på en frivillig ”konvention” mellan medlemsstaterna och/eller regionerna genomför gränsöverskridande, transnationella och interregionala program och projekt enligt art. 159.3 i FEG Inget ekonomiskt ansvar för EU:s fonder kan delegeras till EGCC Art. 1-3 i förordningen om EGCC

25 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 25 Kommande steg Slutet av 2005: Beslut av rådet och Europaparlamentet Början av 2006: Rådet antar gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållning 2006: Förberedelse av program för perioden 2007-2013 1 jan 2007: Genomförandet inleds


Ladda ner ppt "Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV Förordningar 1 Sammanhållningspolitiken 2007 - 2013 Kommissionens förslag till nya regler 14 juli."

Liknande presentationer


Google-annonser