Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intern produktutveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intern produktutveckling"— Presentationens avskrift:

1 Intern produktutveckling
SAP Best Practices

2 Syfte och fördelar och huvudprocesser
Verksamhetsflödet omfattar alla steg som behövs för att sätta upp och bearbeta ett projekt för att utveckla en ny produkt. Dessutom stöds scenariot av de viktigaste nödvändiga controllingfunktionerna för kostnadsbärare, t.ex. förkalkyl och periodbokslut. Fördelar Projektstrukturering Förenklad förkalkyl för komplexa projekt Revisionsnivåer säkerställer datakonsistens Huvudprocesser Dokumenthantering (SAP Easy Document Management) Allokera ett dokument (KPR) till materialbasdata för den färdiga produkten Projektstyrning Skapa ett projekt baserat på en mall Produktdatahantering med konstruktion CM Skapa ett ändringsnummer för konstruktionsprojektet Visa stycklistan för den nya produkten Visa stycklistan igen (resultat av ändringsnummer) Stycklistestatushantering Allokera revisionsnivå till materialbasdata för den nya produkten Produktkalkylcontrolling Materialkalkyl för den nya produkten före och efter stycklisteändringar (resultat av prisändring visas) Beräkning av material Stängning av projektet Registrera utvecklings(konstruktions)aktiviteter Stängning och avräkning av projekt

3 SAP-applikationskrav och företagsroller
SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller Projektledare Konstruktör Anställd (Specialist) Företagscontroller Controller för produktionskostnader Anläggning bokförare

4 Detaljerad processbeskrivning
Intern produktutveckling Detta scenario understödjer företag vid framtagning av nya produkter. SAP Product Lifecycle Management levererar projektstyrningsfunktionerna för att samla alla kostnader och dokument för produktutveckling. Projektet tillhandahåller en central struktur för samling av kostnader och dokumenthantering. Transparenta funktioner för stycklistehantering och produktdatahantering hjälper till att omvandla en produktspecifikation till en konstruktionsstycklista som kan kopieras för att skapa produktionsstycklistan. Alla projektaktiviteter registreras. Den interna konstruktionsavdelningen tar fram ett konstruktionsförslag för den nya produkten, vilket fungerar som grund för produktspecifikationen. Nya materialbasdata och materialstycklista skapas i backend-systemet. Produktionsplaneraren skapar senare en operationslista som grund för produktion och beräkning av produkten. För att kontrollera prisnivån som har angetts från marknadsföringsavdelningen för den nya produkten beräknar produktkostnadscontrollern materialkostnader genom att använda stycklista och operationslista. Eftersom det beräknade priset överstiger den angivna prisgränsen, byts en komponent i den nya produktstycklistan mot en billigare komponent genom att använda ändringshanteringen. Konstruktionsavdelningen utfärdar en konstruktionsändringsbaspost för att samla och dokumentera alla ändringar enligt specifikationsdokumentet. Enligt en andra kalkylkörning (kostnadsuppskattning) stämmer priset överens med budgeten. Nu kan utvecklingsstatusen för den nya produkten fixeras genom att allokera en revisionsnivå. I slutet av scenariot registrerar den interna konstruktionsavdelningen aktiviteterna den utförde under projektet och stänger slutligen projektet. Tillverkaren skapar en produktionsstycklista (genom att kopiera konstruktionsstycklistan (användningstyp 2) till produktionsstycklistan (användningstyp 1). QM i produktion, kreditövervakning och produktionsenhets- och företagsbokslut.

5 Processflödesdiagram
Intern produktutveckling Mark-nads-förings-avd. Begäran om framtagning av en ny produkt Projekt-ledare Ta emot begäran om produktframtagning från din interna marknadsföringsavdelning Ta emot specifikation från intern marknadsföringsavdelning och skapa dokumentinfopost Godkänn arbetstid Generera avräknings-regel Överföra registrerade data till controlling Slutföra projekt tekniskt Projektav-räkning mot CO-PA Stänga slutfört projekt Skapa ett konstruktionsprojekt Frisläppa projekt Teknikspecialist Skapa konstruktionsänd-ringsbaspost (ECH) för CAD-ritning Allokera revisionsnivå till huvudmaterial för ny produkt Skapa ny konstruktionsändrings-baspost (ECH) Spärra konstruktions-ändringsbasdata Registrera arbetstid Produktframtagnings-process CAD-gränssnitt Skapa materialstycklista (155.37) Uppdatera dok.användning CAD-dokument och allokera till huvudmaterial för ny produkt Aktivera ändringsnummer Skapa operations-lista (155.39) Skapa dokument-infopost Skapa materialbasdata för huvudmaterial Allokera revisionsnivå Skapa produktions-stycklista från konstruktions-stycklista Spärra konstruktions-ändringsbasdata Ändra stycklista och visa stycklista Koppla dokumentinfopost till huvudmaterial och frisläppa dokument Aktivera ändringsnummer Göra stycklista kalkylrelevant Produktkostnads-uppskattning för hög Produktkalkyl-controller Komponent och simulerings-kalkyl (187) Skapa kalkyl med kvantitetsstruktur Utföra standard-kostnads-beräkning (154) Kalkyl Företags-controller Periodbokslut "allmän" (181) BOM = Stycklista, DM = Dokumenthantering

6 Förklaring Symbol Beskrivning Användningsk ommentarer Symbol
Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie-process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings-punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. Symbol Beskrivning Användningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts-steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Diagram-länk <Funktion> Utskrift/ dokument Extern till SAP Redovisnings-data Affärsaktivite / händelse Budget-planering Enhetsprocess Manuell process Process-referens Befintlig version/data Delprocess-referens System-beslut godk./ej godk. Process-beslut

7


Ladda ner ppt "Intern produktutveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser