Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intern produktutveckling SAP Best Practices. ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Syfte och fördelar och huvudprocesser Syfte  Verksamhetsflödet omfattar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intern produktutveckling SAP Best Practices. ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Syfte och fördelar och huvudprocesser Syfte  Verksamhetsflödet omfattar."— Presentationens avskrift:

1 Intern produktutveckling SAP Best Practices

2 ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Syfte och fördelar och huvudprocesser Syfte  Verksamhetsflödet omfattar alla steg som behövs för att sätta upp och bearbeta ett projekt för att utveckla en ny produkt.  Dessutom stöds scenariot av de viktigaste nödvändiga controllingfunktionerna för kostnadsbärare, t.ex. förkalkyl och periodbokslut. Fördelar  Projektstrukturering  Förenklad förkalkyl för komplexa projekt  Revisionsnivåer säkerställer datakonsistens Huvudprocesser  Dokumenthantering (SAP Easy Document Management) o Allokera ett dokument (KPR) till materialbasdata för den färdiga produkten  Projektstyrning o Skapa ett projekt baserat på en mall  Produktdatahantering med konstruktion CM o Skapa ett ändringsnummer för konstruktionsprojektet o Visa stycklistan för den nya produkten o Visa stycklistan igen (resultat av ändringsnummer) o Stycklistestatushantering o Allokera revisionsnivå till materialbasdata för den nya produkten  Produktkalkylcontrolling o Materialkalkyl för den nya produkten före och efter stycklisteändringar (resultat av prisändring visas) o Beräkning av material  Stängning av projektet o Registrera utvecklings(konstruktions)aktiviteter o Stängning och avräkning av projekt

3 ©2012 SAP AG. All rights reserved.3 SAP-applikationskrav och företagsroller SAP-applikationskrav  SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller  Projektledare  Konstruktör  Anställd (Specialist)  Företagscontroller  Controller för produktionskostnader  Anläggning bokförare

4 ©2012 SAP AG. All rights reserved.4 Detaljerad processbeskrivning Intern produktutveckling Detta scenario understödjer företag vid framtagning av nya produkter. SAP Product Lifecycle Management levererar projektstyrningsfunktionerna för att samla alla kostnader och dokument för produktutveckling. Projektet tillhandahåller en central struktur för samling av kostnader och dokumenthantering. Transparenta funktioner för stycklistehantering och produktdatahantering hjälper till att omvandla en produktspecifikation till en konstruktionsstycklista som kan kopieras för att skapa produktionsstycklistan. Alla projektaktiviteter registreras.  Den interna konstruktionsavdelningen tar fram ett konstruktionsförslag för den nya produkten, vilket fungerar som grund för produktspecifikationen.  Nya materialbasdata och materialstycklista skapas i backend-systemet. Produktionsplaneraren skapar senare en operationslista som grund för produktion och beräkning av produkten.  För att kontrollera prisnivån som har angetts från marknadsföringsavdelningen för den nya produkten beräknar produktkostnadscontrollern materialkostnader genom att använda stycklista och operationslista. Eftersom det beräknade priset överstiger den angivna prisgränsen, byts en komponent i den nya produktstycklistan mot en billigare komponent genom att använda ändringshanteringen. Konstruktionsavdelningen utfärdar en konstruktionsändringsbaspost för att samla och dokumentera alla ändringar enligt specifikationsdokumentet.  Enligt en andra kalkylkörning (kostnadsuppskattning) stämmer priset överens med budgeten. Nu kan utvecklingsstatusen för den nya produkten fixeras genom att allokera en revisionsnivå.  I slutet av scenariot registrerar den interna konstruktionsavdelningen aktiviteterna den utförde under projektet och stänger slutligen projektet.  Tillverkaren skapar en produktionsstycklista (genom att kopiera konstruktionsstycklistan (användningstyp 2) till produktionsstycklistan (användningstyp 1). QM i produktion, kreditövervakning och produktionsenhets- och företagsbokslut.

5 ©2012 SAP AG. All rights reserved.5 Processflödesdiagram Intern produktutveckling Projekt- ledare Teknikspecialist Företags- controller Mark-nads-förings-avd. Skapa materialstycklis ta (155.37) Ta emot begäran om produktframtagning från din interna marknadsföringsavdelning Begäran om framtagning av en ny produkt BOM = Stycklista, DM = Dokumenthantering Frisläppa projekt Ta emot specifikation från intern marknadsföringsavdelning och skapa dokumentinfopost Skapa ett konstruktionsprojekt Allokera revisionsnivå till huvudmaterial för ny produkt Skapa materialbasdata för huvudmaterial Skapa konstruktionsänd- ringsbaspost (ECH) för CAD-ritning Skapa dokument- infopost Skapa produktions- stycklista från konstruktions- stycklista Koppla dokumentinfopost till huvudmaterial och frisläppa dokument Aktivera ändringsnummer Skapa operations- lista (155.39) Uppdatera dok.användning CAD- dokument och allokera till huvudmaterial för ny produkt Skapa ny konstruktionsändrings- baspost (ECH) Ändra stycklista och visa stycklista Allokera revisionsnivå Registrera arbetstid Godkänn arbetstid Spärra konstruktions- ändringsbasdata Produktframtagnings- process CAD-gränssnitt Produktkostnads- uppskattning för hög Aktivera ändringsnumme r Kalkyl Generera avräknings- regel Göra stycklista kalkylrelevant Produktkalkyl -controller Periodbokslut "allmän" (181) Utföra standard- kostnads- beräkning (154) Komponent och simulerings- kalkyl (187) Skapa kalkyl med kvantitetsstruktur Överföra registrerade data till controlling Slutföra projekt tekniskt Projektav- räkning mot CO-PA Stänga slutfört projekt

6 ©2012 SAP AG. All rights reserved.6 Förklaring SymbolBeskrivningAnvändningsk ommentarer Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie- process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings- punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. SymbolBeskrivningAnvändningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Externtill SAP Aff ä rsaktivite / h ä ndelse Enhetsprocess Process- referens Delprocess -referens Process- beslut Diagram- länk Utskrift/ dokument Redovisnings- data Budget- planering Manuell process Befintlig version/data System -beslut godk./e j godk.

7 ©2012 SAP AG. All rights reserved.7 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight, and Visual Studio are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, z10, z/VM, z/OS, OS/390, zEnterprise, PowerVM, Power Architecture, Power Systems, POWER7, POWER6+, POWER6, POWER, PowerHA, pureScale, PowerPC, BladeCenter, System Storage, Storwize, XIV, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Tivoli, Informix, and Smarter Planet are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries. Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and its affiliates. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems Inc. HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Apple, App Store, iBooks, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Multi-Touch, Objective-C, Retina, Safari, Siri, and Xcode are trademarks or registered trademarks of Apple Inc. IOS is a registered trademark of Cisco Systems Inc. RIM, BlackBerry, BBM, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl, BlackBerry Torch, BlackBerry Storm, BlackBerry Storm2, BlackBerry PlayBook, and BlackBerry App World are trademarks or registered trademarks of Research in Motion Limited. Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps, Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync, Google Updater, Google Voice, Google Mail, Gmail, YouTube, Dalvik and Android are trademarks or registered trademarks of Google Inc. © 2012 SAP AG. All rights reserved INTERMEC is a registered trademark of Intermec Technologies Corporation. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. Motorola is a registered trademark of Motorola Trademark Holdings LLC. Computop is a registered trademark of Computop Wirtschaftsinformatik GmbH. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.


Ladda ner ppt "Intern produktutveckling SAP Best Practices. ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Syfte och fördelar och huvudprocesser Syfte  Verksamhetsflödet omfattar."

Liknande presentationer


Google-annonser