Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."— Presentationens avskrift:

1 Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

2 Scenarioöversikt – 1 Syfte Detta scenario beskriver ett verksamhetsflöde som är typiskt för företag med partistorleksorienterad produktion. Produktionsscenariot producerar en slutprodukt och alla beroende komponenter i produktion mot lager (MTS). Dessutom stöds scenariot av de viktigaste nödvändiga controllingfunktionerna för kostnadsbärare, t.ex. förkalkyl och periodbokslut. Fördelar Produktion utlöst av en produktionsplan Inklusive serienummer och partihantering Valfritt med: Kvalitetsstyrning, konsignationslager, extern bearbetning Nyckelprocessflöden Skapa planerade oberoende behov Materialbehovsplanering på PE-nivå Egen tillverkning (delmontage) Egen slutmontering (slutprodukt) Kapacitetsutjämning Bekräftelse av monteringsaktiviteter Syfte och fördelar:

3 Scenarioöversikt – 2 Krav SAP enhancement package 4 för SAP ERP 6.0 Företagsroller som deltar i processflöden Produktionsplanerare Tillverkning Lagerhandläggare Produktionsenhetscontroller Inköpare SAP-applikationskrav:

4 Scenarioöversikt – 3 Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri Detta scenario beskriver ett verksamhetsflöde som är typiskt för företag med partistorleksorienterad produktion. Produktionsscenarier består av både materialrörelser (godsuttag och -mottagning) och bekräftelse av slutförande av produktionsorder. Dessutom stöds scenariot av de viktigaste nödvändiga controllingfunktionerna för kostnadsbärare, t.ex. förkalkyl och periodbokslut. En typisk planeringsprocess börjar med försäljningskvantitetsplanering. Föregående periods faktiska försäljningssiffror kan användas som underlag för framtida planering. För att säkerställa att produktionen sker i takt med försäljningen kan du skapa en produktionsplan i Sälj- och verksamhetsplaneringen som är synkroniserad med försäljningen. Planeringsdata överförs från SOP till efterfrågeadministration. Efterfrågeadministrationen genererar oberoende behov som används i den efterföljande MRP-körningen. Vid materialbehovsplanering bryts stycklistan ned för materialbehovet på övre nivå och planering av produktionen utförs ända ned på komponentnivå. MRP resulterar i generering av planorder för det material som ska produceras. Om det inte finns tillräckligt med råmaterial i lager skapas beställningsanmodanden för detta. När ordern skapas beräknas målkostnader för orderns partistorlek (förkalkyl). Under produktionsprocessen uppdateras ordern med kostnader som har uppstått, vilket gör det möjligt för dig att spåra och jämföra målkostnader och verkliga kostnader när du vill. Periodbokslutsaktiviteter utförs på ordern. Detta inkluderar beräkning av produkter i arbete och variansberäkning. Efter detta avräknas produkter i arbete mot redovisning, och produktionsavvikelser avräknas mot administration och redovisning. Detaljerad processbeskrivning:

5 Processflödesdiagram Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri Tillverkning Händ- else Prod.-enh.- controller Periodbokslut “allmän” prod- uktionsenhet (181) Materialbehovs- planering på PE-nivå samt lagervärdering/ behovslista Start av planerings- cykel Beställ- ningsan- modan MRP-lista Lager @ standard. Kostnad Produktionsplanerare Periodisk planerings- översyn Frisläpp produktions- order Kapacitets- utjämning Materialsamman- ställning för planorder Bekräfta monterings- aktiviteter/ slutrapportering Gods- mottagning halvfabrikat Godsuttag/ automatisk lageravräkning Uppdatera kapacitet Gods- mottagnings- dokument Plocklista Orderutskrift Planorde r Kapacitet s- utjämning OK? Material tillgäng- ligt? Inköpare Lagerhand- läggare Gods- mottagnings- dokument Anskaffning av lagermaterial med kvalitets- styrning (127) Anskaffning och förbrukning av konsignations -lager (139) Strategisk planerare Skapa planerade oberoende behov Omvandla planorder till produktions- order Lagerförbrukning @ standard. Kostnad Anskaffning utan kvalitets- styrning (130) Gods- mottagning slutprodukt MM-legobear- betning (138) PP-legobear- betning (extern bear- betning) (150) Nej Ja Nej Ja Logistik- planering (144)

6 Omvandla Planerad Order Beroende behov Reservationer Lager Material Behov Planering Materialbehovsplanering - MRP Planerat oberoende behov Produktions- order

7 Alternativa planeringsstrategier för slutprodukt StrategiPlanering av nettobehov (10) Planering med slutmontering (40) Kundbehov överförda till produktion NejJa Detta betyder...... kundorder påverkar inte produktionen... kundorder som överskrider planerade oberoende behov kan påverka produktionen... huvudmålsättningen är att säkra smidig produktion... den viktigaste faktorn är förmågan att reagera flexibelt på kundbehov Planerade oberoende behov allokerade och minskade under kundorderbearbetning NejJa Planerade oberoende behov minskade vid godsuttag för leverans JaNej

8 Produktionsgrupp Produktionsgrupp: Montage Operations- listor Kalkyl Tidplanering och kapacitet 1010,- 2150,- 3160,- Standardvärden Operationslistor Kalkyldata Leveransindeln.data Kapacitetsdata

9 Operationslista för produktionsgrupp / operation Operations- listehuvud Operation 10: Slutmontering Materialkomponenter Produktionsgrupp Styrnyckel Standardv ä rden Aktivitetstyper Beskrivning....

10 Enskild konvertering Planerade order Produktions- order Samlad konvertering Konvertering av planorder Produktions- order Planerade order

11 Ange ordertyp Definiera orderposition Kopiera operationslista Ledtidsplanering Kopiera stycklista Valfria ändringar Spara produktionsorder Fr 25 jan 2008 Ti 15 jul 2008BehovsplaneringBehovsplaneringManuelltManuellt Tillgänglighetskontroll AutomatisktAutomatiskt Valfritt (anpassa) Skapa produktionsorder

12 Orderförslag (planorder) Skapa order Tillgänglighets- kontroll Orderfrisläppning och partibestämning för komponenter OrderavräkningOrderhuvud Operationer Komponenter Kostnader 20 50 100 Materialuttag Godsmottagning Produktionsorderhantering Produktionsorder Bekräftelser

13 Material Materialrörelse Material- dokument Redovisnings- dokument Lager Operation Mat. komp. Prod. order Kostnader  Uppdatera lagerkvantiteter  Uppdatera lagervärden  material kan partikontrolleras Materialrörelse

14 Godsuttags- bokning Material- dokument Bokf.- dokument  Uppdatera lagerkvantiteter  Uppdatera lagervärden  Reducera reservationer  Beräkna verkliga kostnader och uppdatera ordern Godsuttag

15 Orderbekräftelse...... Manuell inmatning Återraporteringar av produktionsorder Produktions- order Operation 0010 Operation 0020 Operation 0030 Operation....

16 Kalkylvariant Visa planerade/verkliga kostnader Kostnadsslag Kostnadsspecifikation Kostnadsuppdelning Planerade kostnader Material kostnader Kostnader för extern anskaffning Produktions- kostnader Material indirekta kostnader Indirekta produktions- kostnader Kostnader för externa bearbetning Kostnadsslag : : Faser Gen. operationsvärden Standardvärden Styrnyckel ” kalkyl- indikator ” Resurser Formelnyckel för kalkyl Kostnadsställe Aktivitetstyp Formelkonstanter Kostnadsberäk- ningslogg Ind. “ Rel. till kalkyl ” Pris Materialkomponenter Ordertyp/produktionsenhet Produktionsorder - förkalkyl

17 Kostnader för produktionsorder Beräkning av indirekta kostnader - Produktionsgrupp - Standardvärde - Kvantiteter - Kostnadsställe - Aktivitetstyper - Formler - Aktivitetstyper Operation Interna aktivitetskostnader Materialkostnader Kostnad för produktionsorder - Kvantiteter - Priser Produktions- grupp Kostnadsst ä lle Material- komponenter - Perioder Aktivitets- kostnader

18 Order- status Preliminärt frisläppt eller frisläpptDelvis levereradSlutlevererad eller tekniskt slutförd Avvikelser Leverans- värde Verkliga kostnader PIA för Verkliga kostnader = PIA för Verkliga kostnader = - Leverans- värde = - PREL REL PDLV DLV TECO PIA och differensanalys i partibaserad analys av kostnadsbärare Verkliga kostnader

19 Material 600 Produktkostnadsplanering Partistorlek 1 st CO-PC Produktionsorder Mat. F126 800 1.200 400 2.400 -2.000 400 Material Produktion Pålägg GM Avvikelser Verkliga kostnader CO- PC Materialbasdata Standardpris = 2 000 Målversion 0 Pris 150 Kvantitet 150 Struktur 100 Kassation 0 Partistorlek 0 Produktion 1100 Pålägg 300 LagerPrisdifferens Redovisning 2000400 Avräkning FI CO- PA Avräkning av order (exempel)

20 Förklaring SymbolBeskrivningAnvändningsk ommentarer Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie- process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings- punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. SymbolBeskrivningAnvändningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Extern till SAP Aff ä rsaktivite / h ä ndelse Enhetsprocess Process- referens Delproces s-referens Proces s- beslut Diagram- länk Utskrift/ dokument Redovisnings- data Budget- planering Manuell proces s Befintlig version/dat a System -beslut godk./e j godk.

21 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Ladda ner ppt "Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."

Liknande presentationer


Google-annonser