Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, kapitel 8.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, kapitel 8."— Presentationens avskrift:

1 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, kapitel 8

2 Elevbedömningen inledas i 1) bedömning under studiernas gång 2) slutbedömning 1) Bedömning under studiernas gång Uppgiften: - att handleda och sporra eleven - att beskriva hur väl eleven har nått de som ställts för fostran och lärande Syfte: - att hjälpa eleven att bilda sig en realistisk uppfattning om sitt lärande och sin utveckling  stödja personlighetens tillväxt

3 Principerna för denna bedömning sanningsenlig och grunda sig på mångsidiga prov omfatta elevens lärande och framsteg på lärandets olika delområden elevbedömningen utgör en helhet där en kontinuerlig respons från läraren är viktig med hjälp av bedömningen leder läraren eleven att bli medveten om sitt tänkande handlingssätt om hur han eller hon lär sig

4 Elevens framsteg, arbete och uppförande skall bedömas i förhållande till målen i läroplanen och till profilen för goda kunskaper (nivån för vitsordet 8) I läroplanen skall de allmänna och läroämnesspecifika principerna för bedömningen fastställas Information om bedömningsprinciperna skall ges till eleven och vårdnadshavaren i förväg  och på begäran skall i efterhand en utredning ges över hur principerna har tillämpats vid bedömningen

5 Bedömningen av arbetet i läroämnet religion Utgör en del av bedömningen av elevens förmåga att lära sig Den skall byggas på de mål som uppställts Gäller elevens förmåga att planera, reglera, genomföra och bedöma sitt arbete Hur ansvarsfullt eleven arbetar och hur han eller hon fungerar i samarbete med andra beaktas också Bedömningen av arbetet ingår i bedömningen av läroämnet Arbetet kan också bedömas separat

6 Elevens självvärdering Syftet är att ge stöd för ökad självkännedom och utveckling av studieförmågan Målet är att elevens självkänsla och positiva bild av sig själv som elev och känslan av delaktighet förstärks Eleven lär sig att bli medveten om sina framsteg och om de mål som ställts upp för lärandet och att själv ställa upp mål för sina studier och styra sin inlärningsprocess Eleven skall ledas och uppmuntras till att bedöma sina kunskaper och sitt lärande på ett mångsidigt sätt

7 Bedömning av elever som är i behov av särskilt stöd Vid bedömningen bör användas sådana metoder genom vilka eleven på bästa möjliga sätt kan påvisa sina kunskaper Grunderna för bedömningen fastställs i den individuella planen (IP) Bedömning av elever med invandrarbakgrund Elevens bakgrund och kunskaper i svenska skall beaktas Mångsidiga och flexibla bedömningsmetoder anpassade till elevens situation Bedömningen kan vara verbal under hela den grundläggande utbildningen med undantag av slutbedömning

8 2) Slutbedömning Syftet är att fastställa hur väl eleven har nått målen i läroämnet religion i den grundläggande utbildningens lärokurs då studierna avslutas Principer: Slutbedömningen skall vara nationellt jämförbar och behandla eleverna på lika villkor Slutvitsordet skall grunda sig på elevens kunskaper i slutskedet av årskurserna 8-9 I slutbedömningen ingår bedömningen av arbetet i vitsordet


Ladda ner ppt "Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, kapitel 8."

Liknande presentationer


Google-annonser