Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014 Forskning och utveckling för säkert och gott dricksvatten 30 september kl 14.00 -16:30 Desinfektionseffekt med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014 Forskning och utveckling för säkert och gott dricksvatten 30 september kl 14.00 -16:30 Desinfektionseffekt med."— Presentationens avskrift:

1 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014 Forskning och utveckling för säkert och gott dricksvatten 30 september kl 14.00 -16:30 Desinfektionseffekt med avseende på virus? henrik.rydberg@kretsloppochvatten.goteborg.se olof.bergstedt@kretsloppochvatten.goteborg.se Hur har vi det med virus idag? Bra, jag ser inga i alla fall.

2 Utgör ”brunifieringen” en risk för dricksvattenkvaliteten? Grov praktisk nulägesanalys: virus utgör sannolikt en ökande risk i förändrat klimat virus är ofta dimensionerande för desinfektionsbarriärer virus kan svårligen kvantifieras ens i ytvatten och analyserna har begränsad praktisk tillgänglighet …med denna kunskap, hur bedöms desinfektionseffektivitet?

3 Utgör ”brunifieringen” en risk för dricksvattenkvaliteten? Ja, särskilt om färgtalet dubbleras på några timmar

4 Ct för 3log virusreduktion enligt GDP (NV 169/2009) t varierar TOC varierar Ct värde klordioxid ändras i ny GDP-version

5 On-line övervakning av Ct-värde kan säga mer än 3log virusreduktion. Stämmer det nu när vi har mer organiskt material? Men cellerna är ju bakterier. Vad säger de om virus?

6 ”Utnyttja naturligt förekommande fager för att säkerställa desinfektionseffekten” / Emma Forsberg Processoptimering i lab- och pilotskala: att isolera klortåliga kolifager ur avloppsvatten och sedan använda dem i desinfektionsförsök. Förhoppningen var att en sådan ”modellfag” skulle kunna ha en klorresistens likvärdig med vad som predikteras av GDP (virusinaktivering) och därmed användas som beredningsindikator för virusinaktivering. Diftkontroll i fullskala: att utreda om analysen av Levande bakterieceller (Live/Dead count) är mer konservativ än vad som predikteras av GDP (virusinaktivering) och därmed kan användas som indikator på driftförhållanden med nedsatt virusdesinfektion.

7 Optimering och driftkontroll kräver analysverktyg! Somatiska kolifagerBakterieceller med intakt cellmembran ISO 10705-2:2000 LIVE/DEAD® BacLight™ Bacterial Viability Kit

8 Resultatexempel Figur 5.1 Försök med natriumhypoklorit, kolifagstam nummer 1, pH 7,9 och initial halt fritt klor på 0,20 mg/l

9 Figur 6.3 Försök med kolifagstam 2 och levande bakterieceller efter 45 minuters hypokloritdesinfektion med initialhalt fritt klor 0,19 – 0,24 mg/l. Fagresultat markerade med initialt pH-värde. Diskussions- exempel

10 Hur bra är modellfagerna för att beskriva desinfektionseffekt? Propageras och renas till 10 10 pfu/ml, mätbar inaktivering >8 log. Lytiska, bestämning med plaque-assay ISO 10705-2:2000 och möjliga att färga som VLP Mycket god stabilitet, inaktiverades ej spontant Generellt klortåliga, avsevärt tåligare än phix174 God respons mot Ct med natriumhypoklorit och något tåligare än predikterat av GDP, vilket möjliggjorde studier upp till 90 min kontakttid. Inaktiveringen tycktes pH beroende. Respons mot Ct med klor/klordioxid men var avsevärt mindre tålig än predikterat enligt GDP. Inaktiveringsförloppet skedde inom 15 minuter och något pH-beroende kunde ej iakttas. Tre klortåliga modellfager som beredningsindikatorer i lab-/pilotskala!

11 Hur bra är bakterieceller med intakt membran för att kontrollera desinfektionseffekt? Den celltyp med naturligt högst halt före desinfektion, kan förväntas i tillräckliga halter ut från sand-/kolfilter för att bestämma 2-3 log reduktion Bör ses som en driftkontrollparameter för identifiering av nedsatt bakterie-/virusinaktivering, men alltså ej för att prediktera den sanna virusdesinfektionen Delar ej samma svaghet som odlingsbara mikroorganismer 3d, långsamväxande bakterier 7d och fekala indikatorbakterier vilka är för desinfektionskänsliga för att utgöra goda indikatorer på bristande barriärverkan även vid kraftigt nedsatt desinfektionseffekt Resultat klara inom ett par timmar från provtagningstillfället En fullskaleindikator på driftförhållanden med nedsatt virusdesinfektion!

12 Tack och fortsatt arbete Bidrag från SVU gjorde det möjligt att gå vidare från Emma Forsbergs examensarbete vid GU mot användbara tillämpningar. Försöken genomfördes av Emma Forsberg och Annette Hansen, med stöd av övriga medarbetare vid kretslopp och vattens laboratorium. Kate Murphy/Mohanna Heibati i forskargruppen DRICKS har hjälpt till med slutbearbetningen av rapporten som efter revidering nu skickas till SVU. Fler försök med inriktning på publicering? Nyttja provvatten med högre halter av organiskt material? Avskiljningsegenskaper? En ideal indikator bör ha likartad isoelektrisk punkt som de humanpatogena virus som studeras. Det ter sig fullt möjligt att tillämpa metodiken för försök med UV-desinfektion.

13 Tack för uppmärksamheten!

14 Det krävs ofta högre halter av klor än de 1,0 mg/l som den svenska lagstiftningen tillåter för att få tillräckligt mycket fritt klor i ytvattnet. De halter som nämns i Keswicks experiment nedan, under rubriken kemisk behandling, är därför mycket svåra (omöjliga) att uppnå i dricksvatten från ytvattenverk. Nej och ja

15 Nej: Keswick et al (1985) hade för just Norwalk (norovirus) ingen fri klor efter kontakttiden. Ett rimligt antagande är att de därför att näringslösningen resulterade i ett mycket lågt Ct-värde. Ja: Utan koll på fritt klor efter aktuell kontakttid vet vi inget och Utan en fungerande avskiljning efter avföringspåverkan kan Virus vara aggregerade.


Ladda ner ppt "Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014 Forskning och utveckling för säkert och gott dricksvatten 30 september kl 14.00 -16:30 Desinfektionseffekt med."

Liknande presentationer


Google-annonser