Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt serviceprogram- Jämtlands län 2009-2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt serviceprogram- Jämtlands län 2009-2013."— Presentationens avskrift:

1 Regionalt serviceprogram- Jämtlands län 2009-2013

2 Uppdraget från KO Effektivare insatser i de strategiskt viktigaste serviceorterna Motverka utglesning av drivmedelsstationer God tillgång till kommersiell service för - Medborgare - Näringsliv Breddat perspektiv Ökad tillgänglighet Strategiska butiker och stationer

3 Belysa regionala tillväxtförutsättningar Samordnade och lokalt anpassade servicelösningar Analysera behov av service Geografisk analys Möjligheter och problem, målkonflikter, villkor

4 ”POLITIK” NATIONELLA STRATEGIER FÖR REGIONAL UTVECKLING REGIONALT MÅL 2- PROGRAM FÖR KONKURRENS OCH SYSSELSÄTTNING 2007-2013 LANDSBYGDSPROGRAM INTERREGPROGRAM ANSLAGET FÖR REGIONALA TILLVÄXTÅTGÄRDER EU:S STRATEGISKA RIKTLINJER FÖR SAMMANHÅLLNING "FINANSIERING” SVENSKA EU-FINANS- IERADE STRUKUTFONDS- PROGRAM EU:s FONDER REGIONAL NIVÅ EU NATIONELL NIVÅ HÅLLBARTILLVÄXTHÅLLBARTILLVÄXT RTP 2008-2013, MFL LÄNSTRAN SPORTPLA N, TRAFIK- FÖRS. PLAN MFL. FOU- STRATEGI MFL. SERVICE- PROGRAM 2009-2013 ENERGI OCH KLIMAT- STRATEGI

5 Avgränsning Jämtlands län med undantag för Östersunds tätort. Dagligvaror och drivmedel samt service som kan stärka dessa serviceslag.

6 Styrkor  Drivkraft och engagemang hos befolkningen i landsbygden  Flera samordnade servicelösningar  Omfattande turism ger förutsättningar för service  Postens servicenät inkl. lantbreväringen  Väl förgrenat butiksnät Svagheter  Befolkningsminskning och åldersstruktur  Stark central styrning av villkoren för service  Stora säsongsvariationer  Dålig samordning av offentlig och kommersiell service  Sårbara butiker, på grund av storlek och kunskapsnivå  Kontanthantering för företagare i glesare strukturer  Kapitalförsörjningen  Bristande mobil och bredbandstäckning Möjligheter  Utveckla strategiska centra  Vilja till samverkan mellan olika aktörer  Strategisk serviceförsörjningsplanering  Ny teknik  Nya betalningsformer  Nya logistiklösningar  Nya och otraditionella servicelösningar  Nya samverkansformer  Ökad invandring  Ökad kunskap och kompetens  Ökad lokal upphandling  Ökad turism ger förutsättningar för service Hot  Fortsatt befolkningsminskning  Ökad centralisering  Ökade transportkostnader  Särintresse styr bland aktörer  Inbyggda normer och referenser  Lågpristrender  Minskat lokalt engagemang, kultur och föreningsliv

7

8

9 Övergripande Mål – En god service kan erbjudas alla invånare Målbild 2020 Goda kommunikationer, god offentlig och kommersiell service samt ett rikt kultur- och idrottsutbud är viktiga beståndsdelar i länets attraktionskraft, likväl som tillgången till en ren och vacker natur, attraktiva bostadsmiljöer och närheten till fjällvärden. Nya former för god service Genom att utgå från funktion istället för befintlig form ska god service av olika slag erbjudas i såväl tätorter som i mer glest befolkade områden. En väl tillgänglig service, i form av barnomsorg, skolor, butiker med mera, är en av förutsättningarna för ett bra boende på landsbygden. Nya former för att ge service av olika slag ska utvecklas.

10 Programmets mål för perioden Minst 95% av befolkningen ska ha ett avstånd som är mindre än 15 km till närmsta serviceställe med dagligvaror Minst x% av befolkningen ska ha ett avstånd som är mindre än 30 km till närmsta serviceställe med drivmedel Alla delar av länet har tillgänglighetsanpassade serviceställen.

11 Möjligheter/Problem Hitta nya former för service Nya former av tjänsteutbud Möjligheter till lokal upphandling Befolkningsstruktur Kundunderlag

12 Mål Ökad lokal köptrohet Konkurrenskraftiga butiker Stärkt service på landsbygden Ökad kunskapsnivå i länets serviceföretag och offentliga myndigheter Ökad samverkan mellan länets serviceföretag och offentliga myndigheter Utveckla nya tjänstebranscher, tjänsteutbud, inom serviceområdet

13 Åtgärder Informations- och utbildningsinsatser Investeringar för en mer attraktiv butik Ytterligare serviceslag till butiken Investeringar för alternativa drivmedel Samordning av serviceslagen Samordnade transporter Tillgänglighetsanpassning Fördjupat analysunderlag

14 Hinder för måluppfyllelse Finansiering Uppföljning och utvärdering

15 Frågeställningar/Feedback Stämmer underlaget? Kartmaterialet SWOT Mål? Mål, Åtgärder och Insatsområden Hinder för måluppfyllelse? Analys av behov Kön, ålder, funktionshinder Analys problemområden geografiskt/verksamhet


Ladda ner ppt "Regionalt serviceprogram- Jämtlands län 2009-2013."

Liknande presentationer


Google-annonser