Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldreguiden 2012 Klippans kommun. Hemtjänst 2012 Kommu ner/ sta dsd elar 1. Be möt and e 2. Hänsyn till äldres åsikter och önskem ål 3. Aktuell geno mföra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldreguiden 2012 Klippans kommun. Hemtjänst 2012 Kommu ner/ sta dsd elar 1. Be möt and e 2. Hänsyn till äldres åsikter och önskem ål 3. Aktuell geno mföra."— Presentationens avskrift:

1 Äldreguiden 2012 Klippans kommun

2 Hemtjänst 2012 Kommu ner/ sta dsd elar 1. Be möt and e 2. Hänsyn till äldres åsikter och önskem ål 3. Aktuell geno mföra ndepla n 4. Del akti ghe t 5. Try gg het 6. Samar bete för att föreby gga under näring 7. Tillgång till rutiner för att förebyg ga undern äring Klippan 8476 6179Ja100 Skåne län 7460706875 83 Sverig e 7763747178 74

3 Boende omsorg Kommun er/sta dsdel ar 8. Bem ötand e 9. Hänsyn till åsikte r och önske mål 10. Aktuell genom förand eplan 11. Delak tighet 12. Tryg ghet 13. Mat 14. Ut evi ste lse 15. A kt iv it et Klippan 69598378816240 Skåne län 6651908575523338 Sverige 6650878175503137

4 Boende vård Kommune r/stadsdel ar 16. Riskbe döm. fall 17. Plan för att före- bygga fall 18. Riskbed öm. trycksår 19. Plan för att förebygg a trycksår 20. Riskbe dömnin g undern äring 21. Plan före- bygga undernäri ng 22. Läkeme delsgen omgån g 23. Riskfylld läkemede lsbehandl ing, psykofar maka 24. Riskfylld läkemed elsbehan dling, olämplig a läkemed el 25. Riskfylld läkemed elsbehan dling, olämplig a läkemed elskombi nationer Klippan 53100361006189961820 ** Uppgift saknas Skåne län 5485489554955917143 Sverige 6187569160916716 2


Ladda ner ppt "Äldreguiden 2012 Klippans kommun. Hemtjänst 2012 Kommu ner/ sta dsd elar 1. Be möt and e 2. Hänsyn till äldres åsikter och önskem ål 3. Aktuell geno mföra."

Liknande presentationer


Google-annonser