Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna ! Välkomna ! till Informationsmöte om detaljplanering av Nyfors.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna ! Välkomna ! till Informationsmöte om detaljplanering av Nyfors."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna ! Välkomna ! till Informationsmöte om detaljplanering av Nyfors

2 Program för dagens möte Inledning av Åke Skoglund, samhällsbyggnadschef Presentation av projektet och deltagare Detaljplaneprocessen Syftet med detaljplanen Markfrågor och gatukostnader Ekonomi Frågor

3

4

5 Göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. Bygga ut kommunalt vatten och avlopp och förbättra vägstandarden Bevara och tillgängliggöra områdets kulturhistoria för Tyresöbor och besökare Bevara områdets naturvärden Planlägga de kommunägda fastigheterna för tätare småskalig bostadsbebyggelse Kommunens intentioner

6

7 Genomförande Laga kraft Översiktsplan Samråd Granskning Antagande Laga kraft tidigast sommar 2013 (om överklagad sommar 2014 eller 2015) Detaljplaneprocessen Plan- och bygglagen, PBL

8 Tidplan Startmöte 16 februari 2012 Samråd sommar / höst 2012 Utställning vinter 2012/13 Antagande vår 2013 Laga kraft sommar 2013 Utbyggnad av gata samt VA ca 2 år Bygglov kan ges tidigast sommar 2015 Planarbete Genomförande

9 Förändringar i området? Översiktsplanen ger riktlinjer för planläggningen Byggrätter för permanent boende Förändrad befolkningssammansättning Förtätningar i området? Kommunens fastigheter, avstyckningar Kommunalt vatten och avlopp Vägstandard Hänsyn tas till områdets kulturhistoria Naturvärden och värden för rekreation och friluftsliv ska bevaras

10 Markfrågor Markinlösen, tomtanläggningar Tillköp av mark Servitut och rättigheter

11 Gatukostnader och detaljplan – två parallella utredningar GatukostnaderDetaljplanSamrådUtställningAntagande

12 Gatukostnader Debitering när gatorna är färdigbyggda och slutbesiktigade Betalning direkt, inom 60 dagar Lån för gatukostnader, 10 år, ref + 2 procentenheter.

13 Anläggningsavgift för V/A Anläggningsavgiften är en engångskostnad - Gällande V/A-taxa vid debiteringstillfället - Beror på fastighetens storlek - Dagens taxa har ett tak på 300 000 kr inkl. moms Brukningsavgift är en årlig avgift

14 Anläggningsavgift V/A När? Bebyggd fastighet debiteras när gatorna är färdigställda och slutbesiktade. Fritidshus = Bebyggd fastighet. Obebyggd fastighet debiteras när den bebyggs. Hur? Betalning direkt, inom 60 dagar efter debitering. Lån för V/A, 10 år, ref + 2 procentenheter.

15 Kontaktpersoner i projektgruppen Sophia Norrman Winter, planarkitekt, projektledare, tel. 5782 9202 Karl Hallgren, exploateringsingenjör, gatukostnader, 5782 91 25 Kent Wiklund, bygglovshandläggare, 5782 9328 Regina Lindberg, projekteringsingenjör gator och VA, 5782 9599 Göran Bardun, kommunekolog, tel. 5782 9351 Viviana Munoz, kart- och mätingenjör, tel. 5782 9283

16 www.tyreso.se

17


Ladda ner ppt "Välkomna ! Välkomna ! till Informationsmöte om detaljplanering av Nyfors."

Liknande presentationer


Google-annonser