Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DEPARTEMENT Bearbetar betänkande och remissvar. Skriver remiss till lagrådet. Bearbetar lagrådets yttrande. Skriver proposition. Skickar betänkandet på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DEPARTEMENT Bearbetar betänkande och remissvar. Skriver remiss till lagrådet. Bearbetar lagrådets yttrande. Skriver proposition. Skickar betänkandet på."— Presentationens avskrift:

1 DEPARTEMENT Bearbetar betänkande och remissvar. Skriver remiss till lagrådet. Bearbetar lagrådets yttrande. Skriver proposition. Skickar betänkandet på remiss. Skriver direktiv och tillsätter utredning. LAGRÅDREGERING RIKSDAG Myndigheter Organisationer Privata organisationer Kommuner UTREDNING Sekretariat Experter Lämnar betänkande. SFS 1 2 34 567 8 UTSKOTT 9 10 11 LAGSTIFTNINGS- PROCESSEN

2 Lagstiftningsprocess – kommentar Utgångspunkt är RF 1:4 – Riksdagen stiftar lag. Innan vi hamnar i skissen kan t ex följande ha inträffat:. En riksdagsman anser att en ny lag bör skapas för att reglera en speciell fråga. Han skriver en motion som behandlas av Riksdagens utskott. Utskottet avger ett betänkande (som behandlas i Riksdagen). Därefter meddelar Riksdagen Regeringen att man bifallit förslaget i betänkandet. Därmed går ärendet över till rätt departement och vi hamnar i skissens punkt 1. 1. Utredningskommitén tillkallas efter Regeringens bemyndi- gande. Utredningsdirektiven publiceras i en för alla departe- ment gemensam serie, Kommittédirektien (förk Dir jämte år och nr). Ett register över direktiv finns i den s k kommitte- berättelsen. Ev experter/sakkunniga utses av departements- chefen. Utredningen genomförs på det sätt man funnit lämpligt. (Ofta tillsätts en parlamentarisk kommitté.) 2. Utredningen sammanställer sina överväganden och resultat i ett s k betänkande eller promemoria med lagförslag. Det pu- bliceras i statens offentliga utredningar, SOU-serien. SOU innehåller ofta bra beskrivningar av gällande rätt. Ibland görs utredningar internt inom departementen. Deras resultat har publicerats departementsvis fram till 1992 i den s k departe- mentsserien, DS Ju 1991:1 (dvs Justitiedepartementet nr 1 1991). Numera publiceras dessa betänkanden som DS 2002:1 etc utan angivande av departement. Betänkandet överlämnas till departementet för vidare behandling. 3-4. Betänkandet sänds på remiss (se RF 7:2) till olika myndig- heter och organisationer som kan beröras av förslaget och som kan ha synpunkter. Dessa utarbetar remissvar som bear- betas inom departementet. De leder ibland till ändringar i förslaget. Alternativ till detta är s k ”hearing” som departe- mentet ibland anordnar. 5-8. Innan Regeringen beslutar om att avlämna proposition till Riksdagen, kan lagrådets synpunkter inhämtas (se RF 8:18), vilket främst görs i fråga om viktigare lagförslag. Yttrande begärs in genom s k lagrådsremiss. Deras yttrande leder ofta till ändringar i lagförslaget; yttrandet redovisas i propositionen. När yttrandet kommit departementet tillhanda färdigställer de en proposition till Riksdagen. Propositionen anges med riks- mötets kalenderår och nummer. Det är en del av Riksdags- trycket trots att det upprättats inom Regeringskansliet (dvs departementet).

3 forts kommentar 7-8. Propositionen, betänkandet och ev motioner som väckts i anslutning till propositionen (s k följdmotioner) lämnas till Riksdagen. 9. Innan propositionen behandlas av Riksdagen bereds den i ett av Riksdagens utskott. Utskottet kan rekommendera Riks- dagen att anta förslaget helt eller med vissa modifikationer (eller att kanske helt avstå förslaget). Utskottets mening redovisas i det s k utskottsutlåtandet. 10. Riksdagen behandlar propositionen och utskottsutlåtan- det. Av Riksdagens protokoll framgår om man följt utskottets rekommendationer eller om fler ändringar föranletts av Riks- dagens debatt. Regeringen underrättas om Riksdagens beslut genom Riksdagens skrivelse (rskr). 11. Då lagförslaget antagits kungörs den genom publicering i svensk Författningssamling (SFS). Beslut om publicering fattas samtidigt med beslutet om att lagen/förordningen utfärdas (s k promulgation). Kungörandet samt promulgationen är villkor för att en författning ska vara gällande. De nämnda publikationerna är utgivna av staten. I den privata publikationen Nytt Juridiskt Arkiv, avd II (NJA II), skrivs i efterhand en redogörelse för hela lagstiftningsärendet i ett sammanhang. (Fritt avskrivet från Riksdagens hemsida, äldre sida)


Ladda ner ppt "DEPARTEMENT Bearbetar betänkande och remissvar. Skriver remiss till lagrådet. Bearbetar lagrådets yttrande. Skriver proposition. Skickar betänkandet på."

Liknande presentationer


Google-annonser