Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 1 Professionell EBM En kritisk granskning Susanne V Allander specialistläkare, med dr, MBA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 1 Professionell EBM En kritisk granskning Susanne V Allander specialistläkare, med dr, MBA."— Presentationens avskrift:

1 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 1 Professionell EBM En kritisk granskning Susanne V Allander specialistläkare, med dr, MBA

2 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 2 Patientens unika situation och upplevelse Läkarens kliniska erfarenhet Evidens för olika åtgärder Evidensbaserad medicin ”Bästa tillgängliga evidens” för sjukvård av bästa möjliga standard

3 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 3 Regeringen inrättade 1987 SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som en del av regeringskansliet. Sedan 1992 är SBU en fristående myndighet som granskar de metoder som används i vården för att upptäcka och behandla sjukdom. SBU

4 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 4 SBU har till uppgift att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder ur ett medicinskt, ekonomiskt, socialt och etiskt perspektiv SBU skall sprida rapporterna så att vårdgivare och andra berörda skall kunna tillägna sig den kunskap som vunnits. SBU skall utvärdera hur kunskapen har använts och vilka resultat som nåtts. SBU nationellt kunskapscentrum för hälso- och sjukvården

5 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 5 Rapporter från SBU www.sbu.se

6 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 6 Evidensbaserade underlag är ett stöd för att… Utrangera metoder som inte är vetenskapligt underbyggda Snabbare införa nya metoder som är effektiva och kostnadseffektiva Välja bästa möjliga behandling för patienten och därmed förbättra hälsa och livskvalitet för befolkningen.

7 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 7 Röntgenundersökningar av hjärta och lungor bör inte företas rutinmässigt EKG bör inte utföras annat än på särskilda indikationer Kliniskt kemiska undersökningar bör endast företas på speciell indikation Fler patienter kan tas in på operationsdagen SBU- rapport: Preoperativa rutiner

8 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 8 Andel av annars friska personer som undersöktes preoperativt med röntgen, EKG och laboratorieprover, samt andelen patienter som intogs på operationsdagen - före och efter SBU- rapporten Läkartidningen 2002;99(46):4628-9, 4632-4

9 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 9 Dagens Medicin 49/2004

10 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 10 SBU gav stöd för att hörselscreening förbättrade språkutvecklingen hos barn => Hörselscreening ökade från 25 % till 75 % i landet Nyttan med SBU

11 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 11 Stor betydelse för liv & hälsa Berör många – vanligt hälsoproblem Stor praxisvariation Oklarhet om bevisläge Stora ekonomiska konsekvenser Viktig etisk betydelse Stor betydelse för organisation eller personal Kontroversiellt eller uppmärksammat Kriterier för nya SBU-projekt

12 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 12 Health Technology Assessment Systematisk(a) översikt(er), effekt och risker Analys, sociala faktorer Hälsoekonomisk analys Etisk analys Konsekvens för samhället/sjukvården?

13 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 13 SBU strävar efter att minimera snedfördelning i kunskaps- sammanställningen Systematiskt arbete Allsidig projektgrupp Reproducerbar och transparent process för att ta fram underlagen Granskning av oberoende experter Tydlig jävsdeklaration

14 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 14 Vad skiljer en systematisk översikt från en ”review”? Minimum av bias Transparent procedur Systematisk sökning urval granskning analys

15 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 15 Systematisk sökning Elektroniska databaser gör det möjligt! PICO

16 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 16 Systematiskt urval Förebyggande åtgärder mot fetma (173, 2004)

17 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 17 Systematisk granskning och analys Kvalitetsgranskning Checklistor Två oberoende granskare

18 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 18 Att granska systematiska översikter och HTA-rapporter Susanne Vilhelmsdotter Allander

19 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 19 Börja med: FRÅGORNA Har översikten ställt de frågor vi är intresserade av? POPULATION EFFEKTMÅTTEN Har man använt effektmått som är kliniskt relevant?

20 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 20 Titta särskilt på: LITTERATURSÖKNINGEN INKLUSIONS- och EXKLUSIONSKRITERIER KVALITETSGRANSKNING TABELLER

21 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 21 Finns risk att viktiga studier inte har inkluderats? ÄR DATABASERNA RELEVANT VALDA? ÄR SÖKSTRATEGIN RELEVANT? RISK FÖR PUBLIKATIONS-BIAS? –Undersök vilka studier som startats i www.clinicaltrials.gov –Funnel plot

22 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 22 Sammanvägd effektstorlek Kontroll> experiment Experiment > kontroll Utfallsmått Precision Större studier tenderar att ligga närmare den sammanvägda effekten Bedömning av publikationsbias – funnel plot

23 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 23 Ex. Publikationsbias publicerade opublicerade negativa negativa med ”positiv vinkel” positiva Turner EH, NEJM 2008 Effektstorleken av antidepressiva läkemedel ökade med 32 %

24 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 24 Resultaten HAR RESULTATEN ANALYSERATS MED LÄMPLIGA METODER?

25 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 25 Metaanalys En statistisk analys som kombinerar data från flera behandlingsstudier Likartad population! Samma effektmått! Likartad duration! Kvalitetsgranskade studier Statistisk metod Ger ett mått på den genomsnittliga effekten beräknad som relativ risk

26 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 26 Sammanvägt Studie A Studie B Studie C Studie D Studie A Studie B Studie C Studie D Sammanvägt = Ingående studier bör vara så homogena som möjligt Man kan INTE alltid väga samman resultaten

27 SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 27 Kom ihåg SBU-rapporter är medicinska utvärderingar om metoders värde i ett svenskt sammanhang Cochranerapporter är systematiska översikter som fokuserar på effekt


Ladda ner ppt "SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se 1 Professionell EBM En kritisk granskning Susanne V Allander specialistläkare, med dr, MBA."

Liknande presentationer


Google-annonser