Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Egenlärarträff 5.5.2011. Dagens program  Aktuellt från studiekansliet  Utvärdering av PK-studieorientering (5 sp)  Utvärdering av EK-gulisegenlärarsystemet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Egenlärarträff 5.5.2011. Dagens program  Aktuellt från studiekansliet  Utvärdering av PK-studieorientering (5 sp)  Utvärdering av EK-gulisegenlärarsystemet."— Presentationens avskrift:

1 Egenlärarträff 5.5.2011

2 Dagens program  Aktuellt från studiekansliet  Utvärdering av PK-studieorientering (5 sp)  Utvärdering av EK-gulisegenlärarsystemet –PK-gulisegenlärare borde också finnas!  Att tänka på inför granskningen av studieplaner i maj/juni  Aktuellt från lärcentret –Kurser i allmänfärdigheter, e-tent, tillgänglighet, studieklimatundersökningen

3 Information från studiekansliet  Ny examensstadga: –systematisk studentrespons, –erkännande av tidigare yrkeserfarenhet –examensbestämmelser => verksamhetshandbok

4 Information från studiekansliet  Val av huvudämne 2011  Nya biämnen; informationsledning, finansiering  Informationsförvaltning byter namn till informationsvetenskap  Webbsidorna  Antagningen 2011  Studiepsykolog anställs vid ÅA fr.o.m. 1.1.2012

5 PK-studieorientering 5 sp HT 2010  Introduktion till studierna 2 sp (56 GK) –Praktisk information om studierna och studiemiljön, akademiska studier, studieteknik, tidsplanering  Informationskompetens, grundkurs 1 sp (Åbo resp Vasa) (17 GK i Åbo) –Informationssökning: allmänna grunder, grundtekniker, centrala informationskällor och bibliotekstjänster, etiska riktlinjer för användning av material  Kvalitet 1 sp (45 GK) –Etik och förebyggande av fusk, ÅAs organisation och beslutsfattande, kvalitet och kvalitetshantering, utvärdering

6 Vilken nytta hade du av kursen Introduktion till studierna? ‘Den gav mig….’ Tot. 58 svarade. Bra betyg för studieteknik-modulen (41 % gav betyget 8); inkluderade även ämnesspecifik studieteknik.

7 Fria kommentarer från kursutvärderingarna Introduktion till studierna 2 sp Det är bra att ha en individuell egenlärare, tröskeln till att fråga hjälp blir lägre. Vissa [egenlärare] kallar till möten, andra inte, svårt att våga ta kontakt själv. Mycket bra med egenlärare, har fått bra hjälp av henne. Vi har inte fått någon egenlärare än, vilket jag tycker är jättetråkigt eftersom man borde få en egenlärare redan i första början av studierna och inte ett halvt år senare då man redan har varit tvungen att lägga någon slags studieplan även om man inte har en blekaste aning om vad man egentligen har valt.

8 …forts… Kvalitet 1 sp Personligen skulle jag föredra en endagsföreläsning som skulle vara obligatorisk, men utan studiepoäng och test. [---] Dock tycker jag det var intressant att lära mig om plagiering. Jag tycker att kursens innehåll var intressant. Det bästa med kursen var enligt mig informationen gällande referenstekniken i olika ämnen. Jag tycker denna kurs samt de andra obligatoriska studieorienteringskurserna har varit bra, man har läst mycket material som man kanske annars inte hade brytt sig om att läsa.

9 Utvärdering av gulisegenlärarskapet inom ekonomutbildningen  Infördes 1.8.2010  Alla gulnäbbar inom ekonomutbildningen får en egenlärare direkt från studiestarten  Egenläraren byts ut till en lärare inom huvudämnet efter att val av huvudämne görs i mars  2010-2011: Eerika Saaristo, 2011-2012: Tuija-Lisa Pohja  Träff mellan gulisegenlärare och gulisar på hösten –Studenterna får ett ”ansikte” på sin egenlärare och vet redan från början vad egenlärarverksamheten går ut på –Uppskattades av årets gulnäbbar

10 Gulisegenlärare inom PK-utbildningen  För tillfället ingen egenlärare för gulnäbbarna före de har valt sitt huvudämne  PK-studerande är de enda studenterna vid ÅA som inte genast från studiestarten har en egenlärare  Studenter som av någon orsak inte väljer huvudämne på våren har ingen egenlärare som kan granska deras planer  Studenterna har svårt att greppa vad egenlärar- verksamheten går ut på då de inte genast kommer i kontakt med den och känner sig också vilsna: ” Vi har inte fått någon egenlärare än, vilket jag tycker är jättetråkigt eftersom man borde få en egenlärare redan i första början av studierna och inte ett halvt år senare då man redan har varit tvungen att lägga någon slags studieplan även om man inte har en blekaste aning om vad man egentligen har valt.”  Gulisegenlärarskap inom PK-utbildningen borde införas!

11 Att tänka på inför granskningen av studieplanerna i maj/juni  Studenterna lämnar in sina planer inom maj, deadline 31.5.  Egenlärarna ska granska planerna senast 15.6.  E-post med instruktioner till studenterna skickades 3.5 –Har skickat en kopia till alla egenlärare  MinPlan-tillfällen i Gripens datorklass för studerande –Må 9.5 kl. 9-10 –Ti 10.5 kl. 12-13 –On 11.5 kl. 15-16  Instruktioner på webben för studerande och egenlärare: https://www.abo.fi/student/samfakomrstudieplan https://www.abo.fi/student/samfakomrstudieplan  MinPlan-manualer och e-guider: https://www.abo.fi/student/minplanmanualer https://www.abo.fi/student/minplanmanualer

12 Anvisningar för studerande  välj in biämnen och fritt valbara studier  kontrollera eventuella ersättningar (nya kurser som ersätter gamla kurser) och nya studiehelheter (ny sammansättning av grund-, ämnes- eller fördjupade studier) för huvudämnet  kontrollera ifall det finns en nyare version av ditt biämne om du ännu inte har avlagt alla kurser  stryk bort de valbara kurser som du inte har tänkt läsa  kontrollera att inga kurser lyser röda. Alla röda kurser ska strykas, annars kan planen inte godkännas  tidsbestäm kurser till en omfattning av ca 60 sp  använd fritextfältet för att förklara för egenläraren om något i planen är avvikande, t.ex. kurser och biämnen från andra universitet och högskolor som inte syns i planen, orsak till färre antal tidsbestämda kurser än 60 sp o.s.v.

13 Anvisningar för egenlärare  kontrollera att studenten har tidsbestämt kurser till en omfattning av ca 60 sp –studenter som kommer att vara utomlands ett halvår behöver bara tidsbestämma 30 sp  kontrollera att inga kurser lyser röda i planen (röda kurser förhindrar det slutgiltiga godkännandet av studieplanen)  kontrollera att studenten har valt eventuellt biämne och fritt valbara studier. Första årets studerande behöver ännu inte veta vilket biämne de tänker läsa, men det är bra om egenläraren påminner om att valet ska göras i något skede. Studerandes planer kan godkännas utan att biämne eller fritt valbara studier har valts in så länge som studenten har tillräckligt många kurser/studiepoäng i sin studieplan för att kunna tidsbestämma ca 60 sp.  kontrollera fritextrutan i slutet av studieplanen ifall studenten har förklarat sitt val av biämne eller fritt valbara studier eller om det finns en förklaring till att för lite antal kurser är tidsbestämda (t.ex. studentutbyte utomlands, frånvaro p.g.a. militär etc.)

14 Anvisningar för egenlärare (forts.)  studieplaner ska lämnas in för granskning för terminsanmälan, men ibland lämnar studenten felaktigt in sin plan för rådgivning. Behandla också dessa planer, d.v.s. skicka tillbaka planen och påpeka att planen är inlämnad för fel typ av granskning, annars blir planerna hängande  observera dock att studenter som kommer att ta ut sin kandidatexamen i maj-juni eller som planerar ta ut kandidatexamen tidigt nästa höst, d.v.s. som inte har många kurser kvar på kandidatnivån kan istället lämna in sin magisterplan till egenläraren och där tidsbestämma de kurser som man avser avlägga följande läsår. Planen kan bara lämnas in för rådgivning och i dessa fall är det ok att göra så.  om den inlämnade studieplanen inte är i skick och kan godkännas bör du returnera planen till studenten och tydligt ange vad du förväntar dig att studenten ska uppdatera eller ändra på. Skicka också gärna ett e-post till studenten och meddela att du har returnerat planen, så vet han/hon att han/hon borde gå in i MinPlan och göra uppdateringar och ändringar.

15 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo15 Aktuellt från Lärcentret

16 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo16 Kurser i allmänfärdigheter www.abo.fi/student/akadstudkurs Kurser i allmänfärdigheter www.abo.fi/student/akadstudkurs (under Forskning & utbildning i MinPlan)www.abo.fi/student/akadstudkurs  Akademiska studiefärdigheter (ASF) 1-8 sp –Akademiska studier 1 sp (nätkurs) –Studieteknik 1 sp (nätkurs) –Informationskompetens, grundkurs 1 sp (nätkurs) –Informationskompetens, forts.kurs 1 sp (nätkurs) (för åk 3) –Kvalitet 1 sp (nätkurs) –IT-basfärdigheter, grundkurs 1 sp –IT-basfärdigheter, forts.kurs 1 sp –Allmänna kandidatfärdigheter 1 sp (nätkurs) (för åk 3)  Målgrupper: –Valfria kurser + ersättande kurser för studieorienteringskurserna vid HF & IPL, PF, ekonom- och pol.kand-utbildningarna

17 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo17  Arbetsforum –Arbetslivskompetens 2 sp  Internationella enheten –Interkulturell kännedom 1, 2 sp –Interkulturell kännedom 11, 4 sp Kurser i allmänfärdigheter forts.

18 18 Nätföreläsningar – videomaterial www.abo.fi/student/allmkompvideomaterial www.abo.fi/student/allmkompvideomaterial

19 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo19 E-tent  Tentutrymme där studerandena kan tentera via dator under videoövervakning vardagar kl. 8-22 (1-,2- eller 4 h- tenter) –I PharmaCity i Åbo (gemensamt med TY), under planering i Vasa Academill –Programvara: tilläggsfunktion till moodle gjord vid Tammerfors universitet  Läraren beställer tentbotten eller tent från Lärcentret (på blankett)  Generellt passar e-tent särskilt bra för tenter där det inte är viktigt att alla får samma frågor och skriver tenten samtidigt –s ommartent –mognadsprov –läskurser www.abo.fi/personal/etent

20 Tillgänglighet vid ÅA Information & resurser  www.abo.fi/personal/tillganglighet_lc www.abo.fi/personal/tillganglighet_lc –Handlingsplan för bemötande av studerande med funktionsnedsättning –ESOK-projektets broschyrer ‘Mångfalden av studenter’ –Dyslexiseminarium – ppt-presentation –Tillgänglighetsnätverket för högskolorna i Åbo- regionen – kontakt ÅA: johanna.hedenborg@abo.fi johanna.hedenborg@abo.fi

21  Lärandekliniken; smågruppsträffar kring tidsplanering, stresshantering, studieteknik, läs- och skrivsvårigheter www.abo.fi/student/klinikverksamhet www.abo.fi/student/klinikverksamhet  Förutom e-tent: flexibel tentamen –möjlighet att tentera på Lärcentret t.ex. om tent längre än 4 t; finns tillgång till ‘tom’ dator

22 Processer  Intyg på funktionsnedsättning  stödåtgärder  Studierådgivaren (studiekansliet) tar emot intyg och vidareförmedlar informationen enligt relevans –egenläraren, ämnesansvarig, biblioteket, Språkcentret

23 Stöd  Förlängd tentamenstid  Rätt att använda dator vid tentamen (t.ex. med stavningskontroll för dyslektiker)  Förlängd lånetid på biblioteket  Celia – inläst litteratur  Kompensatoriska hjälpmedel (skannerpenna, talsyntesprogramvara, rättstavningsprogram)

24 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo24 Ur studieklimatundersökningen 2010 Rapporten tillgänglig på kvalitetsenhetens sidor: www.abo.fi/personal/kvalitet_dokument www.abo.fi/personal/kvalitet_dokument

25 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo25 Orsaker som försvårat studiernas framskridande GulnäbbarTredje åretFemte året Brister i tidsplanering 46 %4844 Bristande studieteknik3734 Bristande motivation445245 Lönearbete213153 Förtroendeuppdrag/ föreningsverksamhet183626 Familjeskäl1923 Tabellen visar andelen studerande (%) som ansåg att orsaken påverkat studierna Tredje årets studerande bedömer hela studietiden, femte årets de två senaste läsåren 25

26 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo26 Atmosfären GulnäbbarTredje åretFemte året Studerandenas utveckling intresserar personalen 857973 God stämning mellan personal och studerande 9085 God stämning mellan studerandena 859694 Studerandena har lätt att känna sig hemma 90 81 Studerandena behandlas jämlikt877062 Studerandena är representerade i beslutsf. organ och arb.grupper 888570 26 Tabellen visar andelen studerande (%) som helt eller delvis höll med påståendet

27 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo27 Osund stresskänsla, många gånger eller under en längre period 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo27 GulnäbbarTredje åretFemte året Tentamina 20 % 236 Inlämningsarbete24 3013 Presentation eller annat framträdande 12 11 Grupparbete6 75 Tabellen visar andelen studerande (%) som valt svarsalternativet bland - ingen åsikt - en eller ett par gånger - många gånger eller under en längre period - nej Tredje årets studerande bedömer hela studietiden, femte årets de två senaste läsåren

28 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo28 Studiernas arbetsbörda är GulnäbbarTredje åretFemte året Alltför liten 0 %10 Ganska liten6,543 Lämplig3647,554,5 Ganska stor53,53841,5 Alltför stor49,51 Tabellen visar den procentuella fördelningen exkl. alternativet ’ingen åsikt’ Tredje årets studerande bedömer hela studietiden, femte årets de två senaste läsåren

29 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo29 Gulnäbbsenkäten  Studerandena kommer bra in i studiemiljön  Tutorverksamheten fungerar  Egenlärarverksamheten fungerar mindre bra –förväntningar och verklighet möts inte

30 FrequencyPercent ValidJa, en g å ng4531,9 Ja, flera g å nger5841,1 Nej, jag har inte haft behov att tr ä ffa egenl ä raren 128,5 Nej, jag har inte kontaktats av en egenl ä rare 2618,4 Total141100,0 Ur Studieklimatundersökningen 2010/ gulnäbbsenkäten (utan andra fak.området)

31 Egenlärarträffarna Ur Studieklimatundersökningen 2010/ gulnäbbsenkäten (utan andra fak.området)


Ladda ner ppt "Egenlärarträff 5.5.2011. Dagens program  Aktuellt från studiekansliet  Utvärdering av PK-studieorientering (5 sp)  Utvärdering av EK-gulisegenlärarsystemet."

Liknande presentationer


Google-annonser