Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till en förmiddag i Göteborg!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till en förmiddag i Göteborg!"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till en förmiddag i Göteborg!

2 Varutillsyn på kommunal nivå
Erfarenheter från Göteborg

3 Mål och syfte Är det så viktigt? KemI, men kommunerna då?
Giftfritt Göteborgs historia Vad händer i Göteborg nu? Erfarenheter och verktyg Några tips

4 Miljömål Riksdagen säger:
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.” Utvärdering 2013 säger:

5 Projekt Giftfritt Göteborg
Victoria Lind Magnusson Karin Kruse

6 Tennorganiska föreningar
Giftfritt Göteborg Miljöproblem Problemämnen Sprida kunskap Tillämpning i tillsynen Många rapporter Pb Cd Hg CMR Triclosan Tennorganiska föreningar PFOS ämnen

7 Lagstiftaren ger tydligt mandat
Hänsynsregler Substitution Bild på riksdagshuset i Stockholm Miljöbalken (1998:808) Produktsäkerhetslagen (2004:451) Konsumentköpslagen (1990:932) Förvaltningslagen (1986:223) Reach Sveriges miljömål

8 Kommunal varutillsyn? Varor innebär diffusa utsläpp
Bild på Kemikalieinspektionens ”Handlingsplan för en giftfri vardag Skydda barnen bättre”. Varor innebär diffusa utsläpp Komplement på lokal nivå till KemI

9 Kommunfullmäktige 2009 Giftfritt-mål: ”Göteborg ska vara så giftfritt att inte människor eller miljö påverkas negativt”. Delmål: ”Minskad förekomst av miljögifter i barns vardag”. ”Utfasningsämnen ska inte användas eller släppas ut i Göteborg”.

10 Vårt uppdrag som kommunal tillsynsmyndighet
Vad betyder det vi kräver konkret för VU? Hur hjälper vi VU att följa lagen? Kan vi påverka beteenden? Vilka råd ska vi ge? Vilka ska vi samarbeta med? Vad ger effekt?

11 Hur tänker företagen? Vårkollektionen! Nu ska vi bara titta på kemikalierna också. - Kemikalierna? Men det är ju skor vi säljer.

12 Newtons tredje lag, reaktionslagen
När ett föremål påverkas av en kraft från ett annat föremål, svarar alltid föremålet med lika stor kraft fast motriktad (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 1687) Sir Isaac Newton

13 Yttre tryck - inre balans
Företag agerar logiskt enligt yttre krav En inre balans mellan försäljning och produktsäkerhet Yttre tryck kan förskjuta den inre balansen Ett kundklagomål eller en negativ artikel kan få stor påverkan om frågan inte bedöms blåsa över Företagen verkställer planer och omfördelar sina resurser när yttre tryck i form av media, kunder och myndigheter är starkt

14 Utfasningsämnen och riskminskningsämnen
Bly, kadmium och kvicksilver Långlivade, svårnedbrytbara Bioackumulerande CMR (cancerogena, mutagena, reproduktionstoxiska) Hormonstörande Allergiframkallande

15 Vad är en vara? En vara definieras i Reach som ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. Artikel 33

16 Informationskravet 0,1 % i varor, om de finns på kandidatlistan, SVHC-ämnen CMR (cancerogent, mutagent, reproduktionstoxiskt) PBT (persistenta, bioackumulerande och toxiska) vPvB (very persistant very bioackumulative) Ämnen som kan ge motsvarande grad av oro t ex hormonstörande ämnen

17 Innerstaden 2010 KemI inspirerade 123 besök Om Reach Barnfokus
Annat resultat ”Vi är för små” Bild från GP.se ”Hundratals kemikalier i kläder”

18 Problemet tydligt Kunskap finns men inte spridd
Branschorganisationer bidrar olika Myndigheter har info Företag vill ha info Kunder har rätt till info Ingen ska börja från noll

19 Vi har olika ingångar Kunderna; vad stoppar du i mitt hår?
Företagen; hur gör man rätt då? Myndigheterna; hur kan samverkan och varutillsyn utvecklas?

20 Inspektörens ABC Bevisbörderegeln Egenkontroll Försiktighetskravet
Hushållningsreglerna Kunskapskravet Substitutionskravet

21 Kommunikationsplan 2011 Vad vill vi? Hur ska vi göra det? Med vem?
Framgångsfaktorer? Vad ger effekt? Nämndens prioriterade område Omvärldsanalys Kommunikationsmål Målgruppsanalys Huvudbudskap Kanaler, medier, aktiviteter Aktivitetsplan Utvärdering

22 Vi måste hjälpas åt

23 Våra rapporter Använd befintlig kunskap mera
Ingress och sammanfattning! Lägg på hemsidan

24 Systemperspektiv Vilka kan och måste bidra?
Hur ser balansen ut idag, är alla med? Finns kunskap på rätt ställen? Utveckla mer stöd i varuflödets olika led

25 Prioriterade varugrupper, barnperspektiv
Byggprodukter och inredningar Elektriska och elektroniska produkter Kläder och skor Leksaker och andra varor/produkter avsedda för barn

26 Tips till företagen - 8 steg
Vad blir egenkontroll på företagarlingo? Bästa reklamen! Minskar ekonomiska risker! Alla vinner! Lagkrav!

27 1. Ledningen Lägsta nivå = lagkrav Högre nivå = miljömärken Policy
Fördela ansvar Tillsätt resurser Gör uppföljning Förbättra

28 2. Skaffa kunskap Produktgrupper Riskanalys Leverantörsnät
Branschorganisationer Hur ser avtalen ut?

29 3. Kemikaliekrav Hur gör de duktiga? Miljöbalkens krav
Lägsta nivå = lagkrav Hög nivå = miljömärkning Miljöbalkens krav Reach bilaga XVII Produktsäkerhetslagen Reach Kandidatförteckningen Hur gör de duktiga? Företagets ambitioner? Miljömärkenas kriterier? Framtidens krav?

30 4. Prioritera bland varorna
Ingen har tid eller resurser att göra allt direkt Känsliga grupper, barn och äldre Produktion utan kunskap om EU:s krav

31 5. Leverantörerna - Våra kunder har krav på oss, så vi vill bara beställa av de här gröna!

32 6. Rutiner behövs Stickprov Personalutbildning Myndighetskontakter
Kundbemötande

33 7. Testa och kontrollera Stickprov ihop med leverans – på leverantörens bekostnad Stickprov från hyllan – på butikens bekostnad (avvikelser kan vara reglarade genom avtal)

34 8. Informera - Nu vet vi. Våra leksaker innehåller inga farliga kemikalier! - Fantastiskt. Då kan vi svara på kundens frågor!

35 Våga fråga –tips till konsumenten
Alla varor innehåller kemiska ämnen. De ingår i de material och komponenter som varorna tillverkas av. De är tillsatta för att ge vissa eftertraktade egenskaper. Exempelvis göra ett tyg mjukt, en plast böjlig, en duk avtorkningsbar eller en dator brandskyddad. Det gäller att välja både en funktionell och säker kemikalie.

36

37 Frölunda köpcentrum 2012 200 butiker 400 flyers 30 besök Infomöte
Bild från GP.se ”Vet lite om kemikalier”

38 Farlig vara och Rapex Återkallelse i en omfattning rimlig med hänsyn till behovet att förebygga skador (exempelvis kemisk risk) Informations- och varningssystem inom EU Lämna andra myndigheter hjälp enligt Förvaltningslagen?

39 Storstadsgemensam tillsyn
Chefsmöte 2009 gav formaliserat tre-årigt projekt mellan Stockholm, Malmö och Göteborg Det finns rapporter Skor, möbler och byggvaror 2012 Smycken, leksaker och ytterplagg Vem har tillsynen? Hur går man vidare? Vem ska man informera?

40 Hur kollar man egenkontroll?
Checklista utifrån 8 steg kan vara ett sätt

41 Kemikalieplan för Göteborg
Miljö- och klimatnämnden beslut 2011 Stadens egen verksamhet Kemiska produkter och varor Stockholm beslut 2012 Föregångare Stockholms landsting och Västra Götalandsregionen

42 Verktyg vi tagit fram Faktablad om 8 steg Mall kommunikationsplan
Checklista varutillsyn Formulär för kundfråga i butik Våga fråga - blankett och faktablad Sammanfattande pdf till företagare

43 Sammanfattning Nådde vi målet? Bra tips? Bra verktyg? Frågor?

44 Kemikalie-inspektionens rapport nr 4/07 ”Miljöledning och giftfri miljö-kemikaliefrågorna i teori och praktik”

45 Stockholm Stad - Kemikalieplan för Stockholm ute på remiss okt 2013


Ladda ner ppt "Välkomna till en förmiddag i Göteborg!"

Liknande presentationer


Google-annonser