Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering av effekten och användningen av utlåtanden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering av effekten och användningen av utlåtanden"— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering av effekten och användningen av utlåtanden
Åse Rislund Utvärdering av effekten och användningen av utlåtanden Underlättar utlåtanden av akademisk utbildning etableringen på arbetsmarknaden för akademiker med utländsk utbildning?

2 Uppdraget Utreda och analysera effekten och användningen av utlåtanden avseende utländsk högskoleutbildning Beakta om utlåtandet fyller syftet att underlätta målgruppens inträde på arbetsmarknaden. Uppdraget ska avse bedömningar utförda de senaste 5 åren. UHR har valt perioden Utvärderingen ska göras ur såväl ett arbetsgivarsperspektiv som ett individperspektiv uppdelat på vistelsetid i Sverige. Slutrapport 31 okt 2014

3 Bedömning av utländsk akademisk utbildning – bakgrund
Övergripande syfte med verksamheten är att bidra till målet att underlätta etableringen av utländska akademiker på arbetsmarknaden och att förkorta tiden från ankomst till arbete på rätt nivå Bedömningsverksamheten påverkas av vad som händer i omvärlden och vad som sker i Sverige. Det krävs kunskap om båda sidor för att säkerställa att utlåtandet som bedömningen leder till ska bli så korrekt och rättvisande som möjligt Metodik och innehåll i utlåtandet har utvecklats bland annat med syfte att förenkla processen och underlätta för arbetsgivare att förstå innebörden

4 Ramverk och metodik Som stöd i erkännandearbetet används
Lissabonkonventionen och Bolognadeklarationen Bilagan till examensbevis (Diploma Supplement) Kvalifikationsramverk och en gemensam manual för rättvist erkännande som utarbetats av ENIC- och NARIC-nätverken (EAR- manualen) Egen utvecklad metodik grundad på ovanstående Omvärldsbevakning och väl utvecklat nätverksarbete med kontakter i varje enskilt land Upparbetad kompetens om samtliga utbildningssystem i världen (den aktuella perioden inkom ansökningar om bedömning från 162 länder)

5 Utlåtandet visar att en person har en utbildning avslutad med examen från ett erkänt universitet, och vilken svensk examen utbildningen närmast kan jämföras med. Jämförelsen innebär att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och har motsvarande syfte och plats i det utländska utbildningssystemet som den svenska examen. Det kan dock finnas skillnader i innehållet.

6 Rapport 2012:20 R Resultat av enkät i samband med Rapporten Bedömning av utländsk utbildning – gör den nytta?: De sökande är unga och har många yrkesverksamma år framför sig Utbildning från olika länder Kandidatexamen är vanligast Utlåtandet används för att planera den fortsatta karriären Utlåtandet har en bredare användning Olika förväntningar och uppfattningar om utlåtandet … det är inte bara utlåtandet som avgör om man får arbete

7 Enkät till sökande 2012 ja! jag känner mig väldigt glad och lycklig för mina studier innan är värdefull i Sverige! Yes, as it helped me to answer questions about my education/qualification from my Swedish surrounding in a correct and understandable way. As well as it established trust that my qualifications are serious and trustworthy. Furthermore it helped me to see to which job opportunities I meet the requirements. Utlåtandet har haft ett stort betydelse för mig till att söka jobb. Arbetsgivarna var mer intresserade vid en jobbintervju Har hjälpt mig styrka min kompetens och hjälp mig personligen att upskatta "mitt värde" på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna har förtroende i utlåtandet.

8 Enkät till sökande 2012 Ja. Men i Sverige, man tänker alltid att alla betyg som kommer från utomlandet har mindre värde. Därför det ger inte så stor chans att få jobb med den, eller att läsa vidare. Jag förstod att mitt före detta utbildning behövs inte i Sverige så jag började studera i Sverige till andra yrke. Not really! Since I got the statement, I used it several times to look for professional jobs. Infortunately I am still working like diskare and städare.

9 Etablering på arbetsmarknaden
2009 efter examen 2007/08 Procent Yrkesexamen Generell examen Konstnärliga examina Redovisas inte per examen 66.0 Totalt Högskoleverket Rapport 2011:16 R

10 Andel etablerade efter ämnesområde
Ämnesområde Andel etablerade Humaniora och teologi Juridik och samhällsvetenskap 78.7 Undervisning Naturvetenskap Teknik Lant- och skogsbruk Vård och omsorg Konstnärligt område

11 De sökande – vilka är de? 2007 2008 2009 2010 2011 Hela perioden Irak
Ryssland Iran Ryssland Polen Iran USA Storbritannien Polen Rumänien USA Tyskland Storbritannien Ukraina Tyskland Thailand Rumänien Thailand Serbien Frankrike Ukraina 777 222 146 125 115 104 100 77 73 71

12 De sökande – vilka är de? Högskoleexamen 1380 Kandidatexamen 7590
Antal Högskoleexamen 1380 Kandidatexamen 7590 Magisterexamen med ämnesbredd 150 Magisterexamen med ämnesdjup 810 Magisterexamen 2360 Masterexamen 800 Licentiatexamen 30 Doktorsexamen 330 Konstnärliga examina (alla nivåer) 510 Arkitektexamen 200 Högskoleingenjörsexamen 1700 Civilingenjörsexamen 840 Juristexamen/juris kandidatexamen 220 Lärarexamina mm. 770 Examina enligt SLU:s examensordning 130

13 De sökande – vilka är de? Exempel från 2009
Fler kvinnor än män Ekonomer, ingenjörer, agronomer, sociologer, lärare, språkvetare, naturvetare… Några har fler än en utbildningar Några har utbildningar från flera länder Några är nyutexaminerade (2008) – andra har 20 års arbetslivserfarenhet Uppvuxna i Sverige, flyktingar, EU- medborgare, masterstudenter, familjebildare

14 De sökande – vilka är de? Vid ansökningstillfället boende i storstadsregionerna Stockholm Region Skåne (Malmö) Västra Götaland (Göteborg)

15 Ålder vid ansökningstillfället

16 Effektstudien Effekter och användning på individnivå, på arbetsmarknadsnivå och på samhällsekonomisk nivå Effekter och användningen av utlåtanden fångas genom ett antal delstudier: Registerstudie Enkätundersökning till sökande Enkätundersökning och intervjuer med arbetsgivare Kvantitativa och kvalitativa delstudier; intervjuer, enkäter och en registerstudie

17 Vad säger de sökande? Vad har utlåtandet gett individen? Personligt och i relation till arbetsmarknaden? Vilka skickar vi enkäten till? De som fått ett utlåtande De som ansökt om utlåtande men ej fått ett utfärdat, exkl. dem som inte fullföljt ansökan samt de som ansökt med falska meriter Webbenkät, svensk och engelsk version Exempel på frågor: Hur man tänkte använda utlåtandet, hur det användes och hur den sökande tyckte att det fungerade Vilken arbetslivseraferenhet har de sökande och hur ställer sig arbetsgivare till utländsk arbetsliveerfarenhet?

18 Vad säger arbetsgivarna?
Fokusgrupper och individuella intervjuer Enkät till arbetsgivare Exempel på frågor Hur ser man på själva dokumentet, utlåtandet; vad uppfattar arbetsgivaren att hon/han får tack vare dokumentet? Vad anses vara viktigt med dokumentet och med UHR:s bedömningsverksamhet? Ev. hinder vid anställningsförfarandet T.ex. utl. referenser kontra svenska, kunskaper i svenska språket, vet inte hur universitetet eller personens meriter står sig i jämförelse, etc.

19 Registerstudie Statistisk totalundersökning baserad på data om de som ansökt om att få sin utländska utbildning bedömd och på SCB-data för både de som ansökt och för jämförelsegrupper i befolkningen. Data ur vårt befintliga register och data som samlas in i den sk Sökandeenkäten kan samanalyseras med SCB-data Delstudien förväntas bidra med resultat när det gäller Samhällsekonomiska konsekvenser Arbetsmarknadskonsekvenser Konsekvenser på individnivå, som individers integrering på arbetsmarknaden och möjligheter att försörja sig.

20 Utmaningar i uppdraget
Komplexa samband Är det de som har den svagaste ställning på arbetsmarknaden som ansöker om bedömning av sin utländska akademiska examen? De som klarar sig utan en bedömning, kommer deras karriärer att vara ”bättre” än karriärerna för de som ansökt om bedömning? Är det vissa typer av utbildningar som invandrade akademiker inte ansöker om bedömning av?

21 När kommer resultaten? Enkäterna går ut hösten/vintern
Data från registerstudie under april 2014 Slutrapport hösten 2014 på

22


Ladda ner ppt "Utvärdering av effekten och användningen av utlåtanden"

Liknande presentationer


Google-annonser