Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Bättre företagsklimat 26 november Renée Berglund, Sveriges kommuner och landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Bättre företagsklimat 26 november Renée Berglund, Sveriges kommuner och landsting."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Bättre företagsklimat 26 november Renée Berglund, Sveriges kommuner och landsting

2 2 Kvalitativ livsmiljö Kompetensförsörjning Kommunikationer Kommunens attityder, service och tillgänglighet Krångel (lagar och regler) Kapital Kontakter (myndighets) Företagsklimatet påverkas bl.a. av…

3 3 Bättre företagsklimat – en prioriterad fråga Tre spår: ”Bäst i test” Analysera och göra jämförelser/rankningar av företagsklimatet ”Raka puckar” Identifiera och sprida framgångsexempel för att minska regelkrångel för företag service och tillgänglighet Mötesplatser Tillhandahålla mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsutbyte

4 4 Bäst i test! (2009 och framåt) Fördjupad kunskap om olika mått på företagsklimat – dialog med Svenskt Näringsliv Rapport om olika undersökningar – hur värdera resultat? Klar dec Ny modell? –Pilotstudie 2009 Undersökning Info till företag –Webb –Telefon och E-post

5 5 Raka Puckar (2009 och framåt) Kunskapsunderlag – företagsservice, regelkrångel –Kommunchefsenkät Kommunen gör skillnad Goda exempel –Idébank på SKL:s webb –Inspirationsskrift Hur gör framgångsrika kommuner? (samarbete Tillväxtverket) –Bemötande och attityder –Sektorsövergripande arbete –Tjänstemannens roll –Effektivare ärendehantering mm Utbildningspaket enligt konceptet ”Den företagsamma förvaltningen” ?

6 6  Genomfört en enkätundersökning – till samtliga kommundirektörer – för att få ett kunskapsunderlag.  Totalt 26 frågor med fokus på kommunens tillgänglighet och service till företagen.  Ca 61 procents svarsfrekvens. Enkätundersökning till kommuncheferna

7 7 Vad är viktigast i kommunens arbete med tillgänglighet och service till företagen?

8 8 Företagsklimatundersökningarnas betydelse i kommunerna Svenskt Näringslivs undersökning anses vara viktigast

9 9 Har kommunen en näringslivsstrategi/policy eller policy för konkurrens? Näringslivsstrategier, policys och garantier

10 10 Bemötande och attityder

11 11 Effektivare ärendehantering och kortare handläggningstider

12 12 Tjänstegaranti, kvalitetsdeklarationer

13 13 Tillväxt och företagsklimat – en fråga för hela förvaltningen

14 14 Effektivare ärendehantering och kortare handläggningstider

15 15 Dialogen med företagen

16 16 Kommunens webbplats Har kommunen på sin hemsida:

17 17 Slutsatser/iakttagelser  Kommunerna arbetar alltså en del med dessa frågor.  Attityder oerhört viktiga.  Liksom samarbetet mellan förvaltningarna.  Men, det finns mera att göra och ledar- skapet är avgörande.  Inte minst tjänstedirektivet ställer krav, liksom en allt mer konkurrensutsatt värld.

18 18 Varför ett Tjänstedirektiv? – en del av EU:s tillväxtstrategi Huvudsyfte: Öka tjänstehandeln inom EU för ökad tillväxt och sysselsättning (en av fyra friheter, 1957, 2004, 2006 …2009!) Ett instrument för att nå målen i Lissabonstrategin: Världens mest konkurrenskraftiga ekonomi 2010! Ligger i linje med regelförenklingsarbetet: – 25% EU 2012, - 25% Sverige 2010

19 19 Tjänstedirektivet – en del av EU:s tillväxtstrategi Tjänstesektorn 75–80 % av produktionsvärdet – men endast 20-25 procent av handeln Stor potential, ökad konkurrens kan ge fler företag, ökad sysselsättning, förbättrade tjänster och lägre kostnader Hinder finns kvar i medlemsländerna: olika tillståndskrav, osäkerhet hur systemet är uppbyggt m.m. bristande förtroende för utländska leverantörer

20 20 Vad innebär TD i korthet? Syftet: enklare för tjänsteföretag att: - etablera sig - utföra tillfälliga tjänster (obs: skilj på dessa två!) Hur? 1. Ta bort onödiga regler, otillåtna krav, förenkla den administrativa processen (t.ex. kortare handläggningstider, mottagningsbevis) 2. Anslutning till GKP – Gemensam kontaktpunkt 3. Anslutning till IMI – Internal Market information System När? 28 december 2009…

21 21 Vad betyder tjänstedirektivet för kommuner och landsting? Kommunala föreskrifter och riktlinjer för tillstånd får inte innehålla något som strider mot art. 9 – 15 (etableringsfrihet) eller art. 16 (fri rörlighet för tjänster) Kommuner och landsting ska vara anslutna till en gemensam kontaktpunkt ”GKP” i Sverige att användas av leverantörer och tjänstemottagare Kommuner och landsting ska vara anslutna till Internal Market Information System (IMI) hos kommissionen. Nås via Internet.

22 22 Endast tillståndskrav som är: Icke-diskriminerande (varken direkt eller indirekt diskriminering p.g.a. nationalitet) Motiverade av allmänintresset (bl.a. allmän säkerhet, folkhälsa och miljöskydd) Proportionerliga (det eftersträvade målet kan inte uppnås med en mindre begränsande åtgärd)

23 23 Tjänstedirektivet och elektroniskt förfarande GKP och IMI GKP Gemensam kontaktpunkt Information Ansökan/tillstånd Anmälan Identifiering ? identifiering Internal Market Information system - IMI – Kontrollsystem mellan Behöriga Myndigheter Statliga myndigheter Länsstyrelser Kommuner Tjänsteleverantör Behörig myndighet


Ladda ner ppt "Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Bättre företagsklimat 26 november Renée Berglund, Sveriges kommuner och landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser