Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

In a time of drastic change, it is the learners who inherit the future. The learned find themselves equipped to live in a world that no longer exists Eric.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "In a time of drastic change, it is the learners who inherit the future. The learned find themselves equipped to live in a world that no longer exists Eric."— Presentationens avskrift:

1 In a time of drastic change, it is the learners who inherit the future. The learned find themselves equipped to live in a world that no longer exists Eric J. Hoffer

2 Regionalt förbättringsarbete inom cancervårdkedjor Brigaden Restaurang & Konferens, Linköping 2011-02-09

3 Program och hålltider 9 februari 09.15 Kaffe och posteruppsättning 09.40 Vad underlättar och vad motverkar hög kvalitet i cancersjukvården? – Rune Sjödahl Vernissage – presentation av respektive teams/läns nuläge Våra olika kunskapsområden - prevention och folkhälsa - patientinvolvering - tidig upptäckt - vård och behandling - palliation Gruppsamtal i mixade grupper Det nationella perspektivet 2011 – Gunilla Gunnarsson

4 12.10 Lunch 13.00 Regionala och gemensamma initiativ Tre parallella workshops: - Hur integrera kvalitetsregister i vardagsarbete - Journalgranskningar med fokus på GTT - Patientenkät En gemensam värdekompass och handlingsplan – länsperspektivet Kontinuitet och kvalitetskoncept Vad har vi lärt oss? Mina starkaste intryck under resan? 16.00Slut för dagen Vi ses 25 maj!

5 Ny temaavdelning om cancer på 1177.se [2011-02-03] Tema cancer kombinerar faktatexter med reportage och filmer där personer med egna erfarenheter av cancer berättar. Främsta syftet med avdelningen är att vara en plats där cancerpatienter och deras närstående kan få kunskap, råd och stöd men även att öka människors kännedom om cancersjukdomar. Tema cancer är en del av regeringens nationella cancerstrategi och har tagits fram i nära samverkan med bland andra patientföreningar, Cancerfonden och Barncancerfonden. Projektet startade i januari 2010 och nu har temaavdelningen publicerats på 1177.se. - Vi tror att tjänsten kommer att göra mest nytta för den som ganska nyligen har fått ett cancerbesked, säger projektledare Maria Ekendahl. - Då har man många frågor och känner ofta stor oro, men har inte alltid hunnit få de vårdkontakter som man sedan kommer att träffa mer regelbundet. Då kan en webbplats ge stöd och information när man behöver den. Många faktaartiklar Tema cancer innehåller faktaartiklar om cancerdiagnoser, undersökningar och behandlingar men även artiklar om att få ett cancerbesked, rehabilitering och om ekonomisk ersättning. Alla texter är skrivna och faktagranskade av sjukvårdspersonal som läkare, sjuksköterskor, kuratorer och andra sakkunniga samt språkligt bearbetade av redaktionen på 1177.se. Personliga berättelser 1177.se/cancer innehåller också reportage, krönikor och filmer med ett personligt perspektiv. Patienter och närstående delar med sig av sina erfarenheter, till exempel hur man berättar för sina barn att man har fått cancer, hur sexualitet och fertilitet påverkas av behandlingen, hur det känns att tappa håret och hur man ekonomiskt har hanterat sjukdomstiden. Det finns också filmer där psykoterapeuten Patricia Tudor Sandahl, prästen Olle Carlsson och cancerläkaren Stefan Einhorn pratar om de existentiella frågor som väcks när man får en allvarlig sjukdom. På andra språk På Tema cancer finns också information om viktiga undersökningar och behandlingar som mammografi, cellprovtagning, cytostatika- och strålbehandling. Dessa texter är även översatta till flera språk. För ytterligare information, kontakta: Maria Ekendahl, projektledare 08-452 7365 maria.ekendahl@inera.se maria.ekendahl@inera.se www.1177.se/cancer

6 Vi har påbörjat ett arbete… Utvecklar stöd för patienten och närståendes så möjligheter ökar att involveras i sin process Ser över våra processer för att omöjligt finna bättra arbetssätt som i sin tur skall ge bättre resultat Påbörjat vår förståelse för populations baserad service och se om vi kan anpassa behov och kapacitet Kostnadskontroll? Systemintegration genom nya stödstrukturer och återkopplings ssytem

7 Grundläggande utgångspunkter Patienten/Kunden är utgångspunkten I allt vårt arbete Historien analyseras och framtiden designas Processer kan designas och förändras Vård och omsorg är system som består av en mängd mindre system

8 Mål RCC Sydöst VI LOVAR ATT:MÅLMÅL 2012b Du inte behöver vänta mer än högst 4 veckor på utredning och adekvat behandling för cancer Sjukvårdskontakt - diagnos 2 veckor Diagnos – behandling 2 veckor T ½ Du erbjuds diagnostik och behandling för din cancer enligt ”best practice” Vårdprogram (VP) skall finnas för 90 % av tumörer. Följsamhet till befintliga VP 80% T ½ Du är välinformerad / delaktig i hela vårdkedjan Tidsplan inför nästa steg ska erbjudas vid varje sjukvårdskontakt 80 % Du i livets slutskede får lika god vård oavsett bostadsort i regionen Tillgänglighet till palliativ vård. 1 dygn efter brytpunkt T ½ Ingen skillnad i cancerinsjuknade hos olika medborgargrupper i regionen Rökning reduceras i ungdoms- grupper Täckningsgrad screenings- program X % T ½ Sjukvården prioriterar patientnära forskning inom cancerområdet. Andel cancerpatienter som ska ingå i forskningsprojekt T ½ T½= Halvera gapet från dagens resultat till målet. Ex nuläge 30 d, mål 14 d. T½ =22 dagar tom 2012.

9 RCC utfästelser Utfästelserna till patienterna är: - Ingen cancerpatient i regionen har väntat mer än fyra veckor på adekvat behandling - Alla cancerpatienter i regionen erbjuds diagnostik och behandling enligt ”Best Practice” - Alla cancerpatienter är välinformerade/delaktiga i hela vårdkedjan - Alla patienter i livets slutskede får lika god palliativ vård oavsett bostadsort - Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningsprogram - Prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

10 Diagnos Recidiv/generalisering Avlida i cancer Frisk Leva med cancer Frisk Prevention i befolkning Ruta = delprojekt inom området i cirkeln Rosa ruta = E - Östergötlands läns delprojekt Grön ruta = F - Jönköpings läns läns delprojekt Ljusblå ruta = H - Kalmar läns delprojekt E Palliativa fasen E Utredningsfasen F - Prevention E Patient- och anhörigupplevelser Försämring Symtom hos individ H Utredningsfasen H Patient- och anhörigupplevelser H Palliativa fasen

11 Innovations kultur They say that good things take time but I say the realy great things happens in a blink of an eye Miley Cyrus Hur kan ledning och ledarskap stödja en kultur för förnyelse redo för innovationer?

12 Innovations are depending on quickness, flow of information and network where the social part to meet people are just as important as writing businessplans…..innovations makes ideas comes to reality Karin Havemose (2006, page 50 and 53)

13 För att åstadkomma varaktig förändring och förbättring krävs Change Company Culture Change Individual Attitudes Change Behavior Structure & Methods Normann, API

14 Förbättra överallt på en gång

15 Dvs. Makro och mikrointegration på samma gång

16 Register

17

18 Stadium at diagnos (TNM, 2009)

19 Hej Här kommer reviderat underlag till testenkäten. Frågorna svarar upp till identifierade resultatmått i värdekompassen avseende funktionsstatus och patientupplevelse. Frågorna är hämtade ur ESAS, EQ-5D och Nationell patientenkät. Det tidigare valda instrumentet EQ-5D motsvarar inte på ett bra sätt de frågor vi vill få svar på. Jag har diskuterat valda frågor med erfarna statistiker. Viktigt är att vi nu har som mål att få en "baslinje" i dessa perspektiv (i dagsläget har vi ingen aning) och utifrån resultat gå vidare med mål att ha bra valida frågor som kan inkluderas i kvalitetsregistrering och utgöra underlag i vårddokumentation. Enkäten kommer att presenteras i en workshop under morgondagen och därefter fastställas för en första test. Ni får här en länk till inrapporteringsunderlaget. Förslaget är att patient fyller i enkäten vid första vårdkontakt efter diagnos samt första vårdkontakt efter påbörjad behandling (operation, cytostatikabehandling, palliation). Morgondagens workshop kommer att ge underlag för en bra utformning i pappersenkäten och frågeunderlaget... http://www.esmaker.net/nx2/Public/SurveyNX.aspx?Pid=fe3f6f3a-5729-4e77-afc4-48068272ac46 Hälsningar Mari


Ladda ner ppt "In a time of drastic change, it is the learners who inherit the future. The learned find themselves equipped to live in a world that no longer exists Eric."

Liknande presentationer


Google-annonser