Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© FINLANDS AKADEMI 1 Forskning och utveckling Finlands Akademi Finansieringsformer Bedömnings- och beslutsprocessen Finansieringsbeslut Finlands Akademi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© FINLANDS AKADEMI 1 Forskning och utveckling Finlands Akademi Finansieringsformer Bedömnings- och beslutsprocessen Finansieringsbeslut Finlands Akademi."— Presentationens avskrift:

1 © FINLANDS AKADEMI 1 Forskning och utveckling Finlands Akademi Finansieringsformer Bedömnings- och beslutsprocessen Finansieringsbeslut Finlands Akademi 2012: Forskningen känner inga gränser

2 © FINLANDS AKADEMI 2 De offentliga forskningsfinansiärerna i Finland

3 © FINLANDS AKADEMI 3 Forskning och utveckling i Finland FoU sysselsätter ca 80 000 personer proportionellt mer än i något annat land omkring 21 personer per tusen anställda FoU-finansieringen totalt 7,2 miljarder euro år 2011 företagens andel 69 % Statens FoU-finansiering 2,0 miljarder euro år 2012 en minskning med 55 miljoner euro jämfört med föregående år FoU-insatsen 3,73 % av BNP år 2011 offentliga sektorns andel 1 % av BNP 16 universitet och 27 yrkeshögskolor Drygt 1 600 nya doktorer per år från universiteten

4 © FINLANDS AKADEMI 4 FoU-utgifter i Finland sektorsvis 1991–2011 Totalt 7,2 miljarder euro Källa: Statistikcentralen 2012

5 © FINLANDS AKADEMI 5 Statens FoU-utgifter 2012 Totalt 2,065 miljarder euro Källa: Statistikcentralen 2012

6 © FINLANDS AKADEMI 6 FoU-insats i vissa OECD-länder samt i Kina och Ryssland (FoU-utgifter som andel av BNP) Källa: OECD Main Science and Technology Indicators (Feb 2012), Statistikcentralen 2012

7 © FINLANDS AKADEMI 7 Internationella vetenskapliga artiklar av finländska forskare 1991–2011 Källa: Thomson Reuters, Web of science (Feb 2012): SCI, SSCI, A&HCI

8 © FINLANDS AKADEMI 8 Finlands Akademi Främjar den vetenskapliga forskningen och utnyttjandet av den beviljar finansiering för vetenskaplig forskning, forskarutbildning och utveckling av forskningsförutsättningar: 327 miljoner euro år 2012 deltar aktivt i internationellt vetenskapligt samarbete är sakkunnig i frågor som gäller forskningspolitiken utför andra forskningspolitiska sakkunniguppgifter Har fyra forskningsråd vars verksamhet omspänner alla vetenskapliga discipliner Sysselsätter årligen ca 5 000 personer med sin finansiering Har en personal på ca 150 medarbetare

9 © FINLANDS AKADEMI 9 Vår vision och våra mål Vision: Den viktigaste finansiären av vetenskaplig forskning i Finland En central och aktiv påverkare inom det nationella forsknings- och innovationssystemet En stark aktör inom internationell forskningspolitik Strategiska mål: Förbättra forskningens kvalitet och genomslag Stärka den vetenskapliga forskningens ställning inom det nationella forsknings- och innovationssystemet Förbättra den finländska vetenskapens internationella ställning och genomslag

10 © FINLANDS AKADEMI 10 Vår strategi Stärka forskningens kvalitet och genomslag Främja internationellt högklassig och etiskt hållbar forskning samt skapande av attraktiva forskningsmiljöer Främja möjligheterna att göra vetenskapliga genombrott Främja forskning som tar sikte på nya mångvetenskapliga och interdisciplinära teman och infallsvinklar Stärka den vetenskapliga forskningens ställning Främja den högklassiga vetenskapliga forskningens roll i utvecklingen av innovationer Förbättra möjligheterna att inom såväl det offentliga som det privata beslutsfattandet nyttiggöra de rön och den expertis som den akademifinansierade forskningen genererar Stärka välfärden, bildningen, kulturen och den ekonomiska konkurrenskraften Förbättra den finländska vetenskapens internationella ställning och genomslag Betona den vetenskapliga forskningens roll i att lösa mänsklighetens stora utmaningar Aktivt delta i bygget av det europeiska forskningsområdet inom Finlands starka forskningsområden Öppna internationella samarbetsmöjligheter för finländska forskare

11 © FINLANDS AKADEMI 11 Akademin som expert inom vetenskap och forskningspolitik Forskningspolitiska linjer och ställningstaganden, aktivt deltagande i den forskningspolitiska debatten Bedömning av ansökningar Utvärdering av forskning forskningsprogram vetenskapen, forskningen och enskilda vetenskapsgrenar Framsynsarbete inom vetenskap och forskning samt analyser av genomslag vetenskapsindikatorer Inflytande på europeisk och nordisk forskningspolitik

12 © FINLANDS AKADEMI 12 Utvärdering och framsyn (1) Vetenskapens tillstånd och nivå i Finland Vart tredje år, "Vetenskapens tillstånd 2012" färdig i oktober 2012 Utvärderingen av vetenskapens tillstånd analyserar vetenskapsgrenarnas kvalitet på lång sikt och tar fram rekommendationer för beslutsfattare undersöker forskningssystemets genomslag med hjälp av olika indikatorer identifierar vetenskapsgrenarnas styrkor och föreslår utvecklingsriktningar för framtiden innehåller en tematisk översikt över vetenskapens tillstånd i Finland inom utvalda forskningsområden som anknyter till samhällets och mänsklighetens stora utmaningar Utveckling av genomslagsutvärdering och indikatorer Akademin och Tekes fortsätter utvecklingsarbetet på basis av projektet VINDI (2011) ger en översikt över de mest centrala fenomenen och indikatorerna inom FoU- och innovationsverksamheten i Finland

13 © FINLANDS AKADEMI 13 Utvärdering och framsyn (2) Utvärdering av vetenskapsgrenar och forskningsområden Internationell panel utvärderar ett forskningsområdes tillstånd och kvalitet Varje år några utvärderingar inom områden utvalda av forskningsråden Utvärdering av forskningsprogram Varje år utvärderas de program som avslutas Utvärdering av strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation Färdig i slutet av 2012 Internationell utvärdering av Finlands Akademi Undervisnings- och kulturministeriet, färdig 2013 Framtidsredogörelsen om Finlands hållbara utveckling och medborgarnas välfärd Statsrådets kansli, lämnas till riksdagen hösten 2013 nationell framsynsprocess: Statsrådets kansli har huvudansvaret, Finlands Akademi, Sitra, Tekes och arbets- och näringsministeriet deltar, färdig i början av 2013 internationell jämförelse: delfinansiering av Akademin, färdig i början av 2014

14 © FINLANDS AKADEMI 14 Organisation

15 © FINLANDS AKADEMI 15 Organisation

16 © FINLANDS AKADEMI 16 Akademins forskningsfinansiering Öppen konkurrens, tidsbunden finansiering Finansieringsbeslut för ca 327 miljoner euro år 2012 2011: ca 3 400 ansökningar om totalt 1,5 miljarder euro under 20 % av alla ansökningar kan beviljas finansiering Finansieringen riktas till de bästa forskarna och de mest lovande unga forskarna för att de ska genomföra vetenskapligt ambitiösa forskningsprojekt Besluten bygger på styrelsens forskningspolitiska linjer dokumentet "Grunderna för forskningsfinansieringsbeslut" en inomvetenskaplig kollegial bedömning av forskningsplanen och de sökande (obunden och sakkunnig bedömning) öppenhet och transparens (offentliga kriterier, processer och beslut) lika behandling av sökande

17 © FINLANDS AKADEMI 17 Finansiering för olika faser av forskarkarriären Akademiprofessorer uppgifterna är ytterst omfattande och inbegriper de mest krävande forsknings- och undervisningsuppgifterna ledande vetenskapsidkare inom sina fält främjar forskningen inom sin egen disciplin forskaranställningen beviljas för högst fem år i taget Akademiforskare självständiga experter inom forskning och utbildning som kan kvalificera sig till akademiska ledningsuppdrag framgångsrikt och högklassigt vetenskapligt arbete forskaranställningen beviljas för fem år Forskardoktorer ska ha nyligen doktorerat finansieringen för forskardoktorer beviljas för tre år

18 © FINLANDS AKADEMI 18 Akademins finansieringsmöjligheter

19 © FINLANDS AKADEMI 19 Akademiprojekt Akademins största och främsta finansieringsinstrument Främjar forskningens kvalitet, mångfald och förmåga till förnyelse genom att erbjuda möjligheter till vetenskapligt ambitiös forskning Finansieringen beviljas till högklassiga forskare och forskargrupper primärt till grupper av disputerade forskare löner anskaffning av material och forskningsredskap resekostnader internationellt samarbete

20 © FINLANDS AKADEMI 20 Forskningsprogram Består av flera forskningsprojekt som koncentreras till ett visst ämnes- eller problemområde, beviljas finansiering för en viss tid och genomförs under en gemensam ledning Ger mervärde jämfört med finansiering av enskilda projekt Forskningspolitiska mål: höja den vetenskapliga nivån på forskningen inom ett område som är viktigt ur vetenskaplig eller samhällelig synvinkel utveckla en vetenskapsgren eller ett forskningsområde föra samman spridda forskningskapaciteter främja mångvetenskaplig och interdisciplinär forskning förbättra samarbetet mellan forskare, finansiärer och de som utnyttjar forskningens resultat Främjar internationellt samarbete internationella nätverk samfinansierade internationella program

21 © FINLANDS AKADEMI 21 Pågående forskningsprogram Barns och ungdomars välfärd och hälsa (SKIDI-KIDS, 2010–2014) Beräkningsvetenskaper (LASTU, 2010–2015) Fotonik och moderna avbildningsmetoder (FOTONIIKKA, 2010–2013) Framtidens boende (ASU, 2011–2015) Hållbar energi (SusEn, 2008–2012) *) Hållbar produktion, hållbara produkter (KETJU, 2006–2013) *) Klimatförändringen (FICCA, 2011–2014) Näring, livsmedel och hälsa (ELVIRA, 2006–2014) *) Ubicom och kommunikationens mångfald (MOTIVE, 2009–2012) Utmaningar för folkhälsan (SALVE, 2009–2012) *) internationell finansiering fortsätter Öppna för ansökan: Det mänskliga medvetandet (MIND) Hållbar hantering av akvatiska naturresurser (AKVA) Programmerbara material (OMA) Syntetisk biologi (FinSynbio)

22 © FINLANDS AKADEMI 22 Spetsforskningsenheter Mål Höja kvaliteten på forskningen och stärka forskningens internationella konkurrenskraft Öka forskningens synlighet och prestige Integrera spetsforskningen i den finländska forsknings-, utbildnings- och teknologipolitiken Bilda högklassiga, kreativa och effektiva forsknings- och utbildningsmiljöer Förutsättningar Består av en eller flera forskningsgrupper av hög standard Representerar internationell toppnivå inom sitt område Har uttalade gemensamma mål och en gemensam ledning Spetsforskningsprogram sedan år 2000 2000–2005 (26 enheter) 2002–2007 (16 enheter) 2006–2011 (23 enheter) 2008–2013 (18 enheter) 2012–2017 (15 enheter) 2014–2019 (utlysning pågår) Två nordiska spetsforskningsprogram

23 © FINLANDS AKADEMI 23 Spetsforskningsenheter 2008–2013

24 © FINLANDS AKADEMI 24 Spetsforskningsenheter 2012–2017

25 © FINLANDS AKADEMI 25 Spetsforskningsenheter inom området biovetenskap och miljö

26 © FINLANDS AKADEMI 26 Spetsforskningsenheter inom området kultur och samhälle

27 © FINLANDS AKADEMI 27 Spetsforskningsenheter inom området naturvetenskap och teknik

28 © FINLANDS AKADEMI 28 Spetsforskningsenheter inom området hälsa

29 © FINLANDS AKADEMI 29 Internationellt samarbete och forskarmobilitet Stöds inom alla finansieringsmöjligheter, såsom: Akademiprojekt Forskningsprogram och program för spetsforskningsenheter: gemensamma utlysningar, nätverk Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro) Akademiforskare och forskardoktorer Stipendier för forskarutbildning vid EUI, forskardoktor vid EUI ERA-NET-utlysningar Forskarmobilitet och annat samarbete som bygger på bilaterala avtal Internationella utlysningar tillsammans med utländska finansieringsorganisationer

30 © FINLANDS AKADEMI 30 Akademiprofessorer och akademiforskare Akademiprofessorer (40) toppforskare som främjar forskningen inom sin egen disciplin arbetar enligt sin egen forskningsplan, leder sin forskargrupp ger handledning till unga forskare och undervisar i anslutning till forskningen forskaranställningen beviljas för högst fem år i taget Akademiforskare (296) tidsbunden anställning, ger möjlighet att kvalificera sig till mycket krävande forskar- eller andra sakkunniguppgifter framgångsrik publikationsverksamhet och annat vetenskapligt arbete efter avlagd doktorsexamen självständigt vetenskapligt arbete enligt en plan handledning av lärdomsprov och undervisning inom eget område forskaranställningen beviljas för högst fem år

31 © FINLANDS AKADEMI 31 Forskardoktorer Har nyligen doktorerat och som ska kvalificera sig som yrkesforskare Högst fyra år sedan doktorsexamen Genomför sin egen forskningsplan, handleder lärdomsprov, undervisar I finansieringen ingår avlönings- och forsknings- kostnader Tre år

32 © FINLANDS AKADEMI 32 Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro) Akademins och Tekes gemensamma finansieringsprogram för att rekrytera utländska eller utomfinländska toppforskare till Finland Mål: stärka det vetenskapliga och teknologiska kunnandet i Finland göra det finländska forskningssystemet mera internationellt producera mervärde för det nationella innovationssystemet stödja den forskningsmässiga profileringen av universitet och forskningsinstitut Placeras på vetenskapligt, teknologiskt och industriellt sett viktiga områden Finländska universitet eller forskningsinstitut fungerar som sökande Konkurrensutsatt och tidsbunden finansiering Akademin har finansierat 35 FiDiPro-professorer, Tekes 40 FiDiPro-professorer och 12 FiDiPro-forskare.

33 © FINLANDS AKADEMI 33 Forskningsinfrastrukturer Forskningens infrastrukturer en viktig reserv av forskningsredskap, -apparatur, -material och -tjänster som möjliggör högklassig forskning och utveckling i innovationsverksamhetens olika stadier stöder organiserat forskningsarbete Den europeiska strategin och uppdaterade vägvisaren för forskningens infrastrukturer (ESFRI 2010) Finlands nationella vägvisare 2009, uppdatering 2013 Finansiering ca 28 miljoner euro åren 2010–2011 (FIRI-utlysningen, ICOS samt EATRIS, BBMRI och ELIXIR) 6,45 miljoner euro år 2012 för den nationella vägvisarens infrastrukturer (ICOS samt EATRIS, BBMRI och ELIXIR)

34 © FINLANDS AKADEMI 34 Strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation Akademin deltar i verksamheten genom att finansiera den toppforskning som bedrivs inom de strategiska centren (alla finansieringsinstrument) År 2011: Akademin finansierade projekt med anknytning till strategiska center med omkring 24,3 miljoner euro Teman för 2011: Datalager - metoder och tillämpningar, Individens infektionsbenägenhet och biomarkörer. Finansiering: 7,2 miljoner euro. Teman för 2012: Nya typers styrmetoder och användargränssnitt, Nya kemikalier, material och produktionstekniker för en bioekonomi som bygger på innovativ användning av skogsbiomassa temana kan gälla samtliga forskningsråd vid Akademin Utvecklingsarbetet, finansieringen och uppföljningen sker tillsammans med Tekes

35 © FINLANDS AKADEMI 35 Bedömning och utvärdering

36 © FINLANDS AKADEMI 36 Bedömnings- och beslutsprocessen

37 © FINLANDS AKADEMI 37 Akademins bedömningskriterier Forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och innovativitet Den sökandes/forskargruppens kompetens Forskningsplanens genomförbarhet Forskningsmiljöns kvalitet och stärkande av den Forskningens samarbetskontakter i Finland och utomlands samt forskarmobilitet Forskningsprojektets betydelse för främjandet av en professionell forskarkarriär och forskarutbildning Akademins övriga forskningspolitiska mål

38 © FINLANDS AKADEMI 38 Övriga kriterier vid finansieringsbeslut Vetenskaplig kvalitet Akademins forskningspolitiska mål främja internationellt forskningssamarbete främja mångvetenskaplig och interdisciplinär forskning genomföra mer omfattande forskningshelheter främja ungas och kvinnors forskarkarriärer främja jämställdheten mellan könen inom forskningen främja sådan forskning som betjänar strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation Finansieringsspecifika mål särskilda mål för forskningsprogram stöd för spetsforskningsenheter Övrigt övrig finansiering från Akademin eller någon annan källa den sökandes förmåga att förvalta beviljade forskningsmedel god vetenskaplig praxis (inkl. etiska frågor) och immateriella rättigheter

39 © FINLANDS AKADEMI 39 Akademins finansieringsbeslut 1995–2011

40 © FINLANDS AKADEMI 40 Akademins finansieringsbeslut 1995–2011, enligt forskningsråd

41 © FINLANDS AKADEMI 41 Akademins finansieringsbeslut 2011, enligt forskningsråd

42 © FINLANDS AKADEMI 42 Akademins finansieringsbeslut 2011 Totalt 341 miljoner euro

43 © FINLANDS AKADEMI 43 Akademins finansieringsbeslut 2011, enligt forskningsplats Totalt 341 miljoner €

44 © FINLANDS AKADEMI 44 Akademins finansieringsbeslut 2011, enligt universitet *

45 © FINLANDS AKADEMI 45 Andelen bifall (fall: utlysningen av allmänna forskningsbidrag 2000–2011, %)

46 © FINLANDS AKADEMI 46 Vi arbetar för vetenskapens bästa Läs mer på webben: Om Akademin: www.aka.fi/sv Om forskningspolitiken: www.research.fi/sv Om forskarmobilitet: www.euraxess.fi Twitter, Facebook, YouTube, SlideShare TACK!


Ladda ner ppt "© FINLANDS AKADEMI 1 Forskning och utveckling Finlands Akademi Finansieringsformer Bedömnings- och beslutsprocessen Finansieringsbeslut Finlands Akademi."

Liknande presentationer


Google-annonser