Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 EPUB5 TEXTUALITET 021022 Veronica Johansson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 EPUB5 TEXTUALITET 021022 Veronica Johansson"— Presentationens avskrift:

1 1 EPUB5 TEXTUALITET 021022 Veronica Johansson Veronica.Johansson@hb.se

2 2 Terminologi Textualitet: perspektiv på text, till exempel meta-, para, inter-, intra-, hyper- Inter-: Julia Kristeva, 1969. Relationsnät, läsaren aktiv i intertextuell dialog Hyper-: (grek: över), över, utöver, bortom; förhöjd (alltför stegrad); i hög grad, överdrivet

3 3 Hypertext: kort historik Vannevar Bush – Memex (1945) Theodor Nelson – hypertext, Xanadu (1960) Brown University, Intermedia Project, (1985) Apples HyperCard, (1987) Tim Berners-Lee, World Wide Web, CERN, (1989/-92)

4 4 Historik, forts. Webben lanseras på http-server vid CERN 1991 Mosaic tillgänglig 1993 StorySpace

5 5 Visionär 1 Vannevar Bush, ”As We May Think”, The Atlantic Monthly, juli, 1945 http://www.theatlantic.com/unbound/flas hbks/computer/bushf.htm Hypertext som koncept Mekaniskt länkade IR-maskiner Problem: information overload/matter of selection

6 6 Bushs tre innovationer 1) Ny syn på läsande och skrivande – aktiviteterna närmar sig varandra 2) Förutsättning: virtuell textualitet 3) Associativ indexering, ”länkvägar” och uppsättningar eller ”webbar” av dessa Resultat: Memex. Flexibel, användar- vänlig text och skapande av konceptet multipel textualitet

7 7 Memex och textbegreppet Inom memex kan text stå för: Individuella ”läsenheter” (delar i klassiska ”verk”/”lexia”) Dessa verk i sin helhet Sammankopplade dokumentgrupper (av ”länkvägar”) Länkvägarna i sig själva (utan tillhörande dokument)

8 8 Visionär 2: Theodor Nelson Project Xanadu Inspiration www Hypertext (idé - 1960, term - 1963/65) http://xanadu.com ”Docuverse”/”transclusion” Copyright, ”obrytbara” och dubbel- riktade länkar, ”deep version management”...

9 9 Vad är hypertext? L: text bestående av ”textblock” (lexia) och elektroniska länkar som sammankopplar (synliggjord intertextualitet) Öppen, oavslutad textualitet, flera ingångar, ingen ”huvuddel” Val och alternativ, interaktivitet Elektroniska länkar kopplar både interna och externa lexia: multi-sekventiell… Inuti lexia – konventionell läsning; utanför/ bortom enheten - nya lagar och upplevelser

10 10 Landows 5 typer av elektronisk textualitet Grafisk representation av text - kan förändra storlek, animera etc, men svårligen göras sökbar (ex: pdf-filer, inscannad text) Enkel alfanumerisk digital text (ASCII/Unicode) Simulation: text i simulerade miljöer eller virtual reality

11 11 Landows 5... forts. Icke-linjär text (som till skillnad från hypertext inte är möjlig att läsa multisekventiellt)  datorspel  textbaserade kollaborativa miljöer (MUDs, MOOs)  cybertext (i betydelsen datorgenererad text) Hypertext

12 12 Länkar Hypertextens bidrag till läsande och skrivande Länkar i HTML-dokument ”dubbel-riktade” i praktiken genom return-funktionen i webbläsaren Dubbelriktade länkar underlättar navigering i hyperspace Komplexa: både överbryggar och accentuerar skillnader

13 13 Hierarkier L: Noter och referenser: ej nummer, förevisas i ”sin egen rätt”, oberoende Kompletta hypertextsystem erbjuder läsare och författare samma möjligheter – dock ej inkräktande Även mellan ”primär-” och ”sekundär- material”, bokstäver, bilder, ljud, sidföljd, början, slut med mera Demokratisering och decentralisering

14 14 Läsaren/författaren Landow: hypertexten suddar gränsen Barthes ”readerly” vs. ”writerly” text återspeglar ”tryckt” vs. ”elektronisk hyper-” text Läsaren från konsument till producent, från passiv till aktiv ”Wreader” och ”procumer”

15 15 Från bläck till elektronisk kod Från taktil till digital - till vilket ”pris”? Läsaren-författaren möter virtuell text på skärmen ”Text” och ”originalitet” omöjliga begrepp? Textens bitar ej på mänsklig skala Elektronisk teknologi abstraherar läsaren/ författaren från texten?

16 16 Från bläck… forts. Var finns texten över huvud taget? (Materiellt) (Abstrakt): Mona Lisa vs. Hamlet

17 17 Men vad nytt under solen? Biblioteket i Babel/Alexandria (Borges) Laurence Sterne Raymond Queneau Sven Lindqvist I Ching Solo-serien (rollspelsböcker) Styrka eller svaghet för hypertextteori?

18 18 Finns hypertext? Pang ifrågasätter Icke-existerande teknologi WWW och specialprogram begränsade Premisser för hypertextteori Överdriver skillnader, stereotyp bestämning av ”tryck”

19 19 Behov (Pang) Andra generationens hypertextteori Science and Technology Studies (STS) Interaktion teknologi – innehåll Undvika skillnadens retorik Undersöka kontinuiteten Multimedias ”materialitet” ”Moral economies”

20 20 Revolution eller evolution? Tryckt/pappersbunden hypertext? Vetenskapliga tidskrifter – fotnoter, citat Temporala/spatiala skillnader Landow: det elektroniska förändrar upplevelsen och väsendet Ett nytt sammanhang (väv) med förändrade gränser och stärkt kontext?

21 21 ”Hysteria”? (hypertext/historia) Paralleller manuskript-hypertext  Versioner, varianter, kollektiva läsupplevelser, författarens auktoritet… Exempel: Casablanca, Star Trek Hypertext och digitalisering som historiskt verktyg/hjälpmedel  Stemma, The Wife of Bath’s Tale, Storyspaces ”The Victorian Web”…

22 22 Relation till cyberbegreppet Cyber (grek. kybern; styrman, ledare) 1948, Norbert Wiener: cybernetik Återkoppling (feedback) Organiska och oorganiska system – alla system som kännetecknas av en ”information feedback loop” Föregångare till AI Cyberspace, cyberpunk, cyborger...

23 23 Aarseth: Cybertext Läsaren fullbordar texten ”A cybertext is a machine for the production of variety of expression” ”Non-trivial effort” ”... not a difference between games and literature but rather between games and narratives”

24 24 Aarseth, forts. ”... the user of cybertext... performs in an extranoematic sense” Ergodisk litteratur ergon - arbete; hodos - stig

25 25 Textbegreppet, Svedjedal Brett = allt som kan tolkas, allt människoskapat är ett ”flow of signs” Barthes: work vs. text (one is displayed, the other demonstrated; the Text is experienced only in an activity of production) Work vs. text: abstract artistic entity vs. its appearance or realization Versioner av verk kan manifesteras i olika texter

26 26 Svedjedal, forts. Hypertext i detta sammanhang: en viss typ av text, manifesterande en viss typ av verk ”... hypertext as a certain structural form, possible to achieve in any medium, but nevertheless best realized when texts are digitized and available in computer networks.”

27 27 Dokumentsociologi Brown och Duguid: socialt vs. ”informationellt” ”... a powerful resource for constructing and negotiating social space” Conduit metaphor (framhäver & döljer) Inte bara möjliggör utan också skapar nya ”communities”? (Imagined vs. imaginary) Ex: (fan)zines, kortvågsradio, blog, US, EFF - John Perry Barlow Underlättar även ”upplösning”, ”sub-worlds” (404)

28 28 Exempel på ”hyperfiktion” TRIP - http://raven.ubalt.edu/guests/trip/ 253 - http://www.ryman-novel.com/ Hegirascope - http://raven.ubalt.edu/staff/moulthrop/hypertexts/HGS/ The Confessional - http://www.tufts.edu/departments/confessional/index.html Click Me - http://www.dadaNetCircus.org/clarage/clickme/fullnotext.html


Ladda ner ppt "1 EPUB5 TEXTUALITET 021022 Veronica Johansson"

Liknande presentationer


Google-annonser