Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens hälso- och sjukvård 2025

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens hälso- och sjukvård 2025"— Presentationens avskrift:

1 Framtidens hälso- och sjukvård 2025
DET GODA LIVET MED SVERIGES BÄSTA HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

2 Agenda

3 Tidplan 30 maj HSU Seminarium 1 juni Seminarium ledningsgrupper
22 augusti HSU Beslut 27 augusti RS Fackliga förhandling 4 september RS Beslut 18 september RF Beslut

4 Bilagor 1.Demografi  - denna är fortfarande preliminär och kommer att vara klar först i augusti . 2. Målbilden - som den togs fram i september 2011 3.Texter från arbetsgrupper - oredigerat material från de arbetsgrupper som tagit fram underlag till rapporten. 4.Vårdplatsutredningen - Mc Kinsey som den presenterades i september 2011. 5.Handlingsplan sjuka äldre - Enligt det uppdrag  hälso- och sjukvårdsdirektören har från HSU. Planen fastställs i början av juni 2012. 6.Uppföljning - Styrtal - redovisar tankar bakom index för uppföljning

5 Rapporten Uppdraget 3 Demografi 3 Utmaningar och utvecklingsfaktorer 7
Arbetssätt 8 Målbild 9 Kulturresan 10 Insatsområden 11 - Vårdplatser 11 - Akutflöden 12 - Mest sjuka äldre 13 - Sjukhusens roll 14 - Hälso- och sjukvård nära invånaren 15 - Hälsofrämjande och förebyggande vård 17 - Patientsäkerhet 18 - Delaktighet 19 - Egenvård 20 - Kompetensförsörjning 21 - Vårdmiljö 22 - Bemötande och service 22 - E-hälsa 23 - Ersättningsmodeller 24 - Patientprocesser 25 Uppföljning 30

6 Disposition rapport Sammanfattning
Bakgrund, upptakt, bakgrundsdokument Demografi & epidemiologi sjukvårdsbehov Arbetssätt, (metod) Fokusgrupper Flygningar Målbild Kulturresan Insatsområden Styrtal

7 Höftplastik exkl. frakturer

8 Höftplastik exkl. frakturer

9 Antal individer med diabetes

10 Antal individer med diabetes

11 Läkarbesök, specialiserad vård

12 Läkarbesök, specialiserad vård

13 Framtidens Hälso- och sjukvård
Målbild Insatsområden: Vårdplatser Akutflöden Äldresjukvård Sjukhusens roll Närsjukvård Hälsofrämjande Patientsäkerhet Egenvård Kompetens Vårdmiljöer Serviceguide Patientprocess E-hälsa Ersättning Styrtal Etc K U L T U R R E S A

14 Kulturresan Värderingar Ledarskap & Medarbetarskap Nya arbetssätt
Kontinuerligt förbättringsarbete. patientens behov i centrum smidighet – sömlöshet gott bemötande hälsofrämjande Varumärkeslojalitet Alla ska med, inte valbart Första steg: Servicepolicy

15 Framtidens Hälso- och sjukvård
Målbild Insatsområden: Vårdplatser Akutflöden Äldresjukvård Sjukhusens roll Närsjukvård Hälsofrämjande Patientsäkerhet Egenvård Kompetensförs Vårdmiljöer Serviceguide Patientprocesser E-hälsa Ersättningmodeller Styrtal Etc K U L T U R R E S A

16 Överbeläggningar Ett system för att likformigt och kontinuerligt följa beläggningen på regionens sjukhus tas fram baserat på registreringar i Elvis På basen av de mätningar som redovisas i McKinseyrapporten tar samtliga sjukhus fram handlingsplaner för att eliminera regelmässiga överbeläggningar

17 Akutflöden Fortsatt pilotförsök med aktiv hälsostyrning
Pilotprojekt kring samlokalisering av jourmottagning och sjukhusbunden akutmottagning Pilotförsök med remisskrav på någon akutmottagning Ökat öppethållande på de kvälls- och helgöppna vårdcentralerna

18 Mest sjuka äldre Tillgänglig och samordnad information, 1177 är vårdens callcenter för dessa patienter Alla enheter i Västra Götalandsregionen har en funktion som erbjuder personer 65 år och äldre att på ett strukturerat sätt ha kontroll över sin hälsa och en fast namngiven vårdkontakt. Identifiering av patienter med risk. Riskpatienter identifieras och erbjuds proaktiv vårdplanering. Sammanhållen nära vård med insatser i samverkan mellan kommun och primärvård dygnet runt Mest sjuka äldre erbjuds direktinläggning på sjukhus Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) utvecklas för mest sjuka

19 Mest sjuka äldre 2 Mest sjuka äldre skall erbjudas direktinläggning på sjukhus Ålder är en riskfaktor och prioriteras högt vid triagering om dessa patienter hamnar på akuten Uppgifter om vårdtagare/ patienter, kan nås av alla berörda dygnet runt genom IT-lösningar. ASIH utvecklas för mest sjuka äldre.

20 Faktaruta Närsjukvård – Närsjukvårdscentrum
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Vårdcentraler Specialistmottagningar Dagkirurgi Regiongemensamma uppdrag Jourcentraler Slutenvård (primärvård-/ kommunal verksamhet) 5-dygnsvård Annan Primärvård Samverkan med kommunal verksamhet Anpassad laboratorie och radiologisk verksamhet

21 Hälso- och sjukvård nära invånaren
Öka andelen vård i hemmet Låt vårdtagarna äga sin egen information Arbeta proaktivt med information och uppföljning av riskfaktorer Utveckla egenvård och screena för riskfaktorer Utveckla forskningen om boende och teknik för att möta att mer vård och omsorg kan ske i hemmet Vårdgivare har tillgång till information om vårdtagaren med dess tillåtelse, oavsett var vårdtagaren befinner sig i vårdsystemet Öka kunskapen hos vårdtagare och anhöriga om dess sjukdom Bidra till att möjliggöra sociala nätverkstrukturer för vårdtagare/anhöriga Ta fram planer för gemensam kompetensutveckling som stödjer möjlighet till vård i hemmet.

22 Hälsofrämjande & förebyggande
Västra Götalandsregionen ska förtydliga de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande uppdragen. Årsredovisningar och regionala jämförelser ska omfatta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser inom vården Sektorsrådens uppdrag samt framtida riktlinjer ska innefatta hälsofrämjande såväl som sjukdomsförebyggande insatser. Vårdens journalsystem ska utvecklas så att det blir enkelt att genom indikatorer göra uppföljning. Avtal/ersättningsformer och hälsoekonomiska analyser utgör styrinstrument mot en mer hälsoorienterad hälso- och sjukvård.

23 Hälsofrämjande & förebyggande
Implementering av Socialstyrelsens nya riktlinjer Såväl medarbetare som chefer ska de närmast följande åren ges en generell kunskaps- och kompetenshöjning om effekterna av hälsofrämjande insatser.  Basutbildning och vidareutbildning skall erbjudas. Regionen ska tillhandahålla utbildningar i Motiverande samtalsteknik

24 Hälsofrämjande & förebyggande
Alla patienter med indikation för fysisk aktivitet som behandlande eller preventiv åtgärd, enligt senast kända kunskap, får utskrivet FaR . Rökstopp innan operation skall vara rutin vid alla opererande vårdenheter Av de patienter som screenats med AUDIT, och fallit ut i kategorierna litet, måttligt riskbruk av alkohol, har 90% minskat sin alkoholkonsumtion vid uppföljningskontakt. I den nationella patientenkäten svarar 90% av patienterna att de upplevt ett bra- mycket bra bemötande och 80% hög- mycket hög delaktighet i sin vård. 95% av regionens medarbetare inom hälso- och sjukvård har deltagit vid informationstillfällen om Socialstyrelsens riktlinjer avseende sjukdomsförebyggande metoder

25 Patientsäkerhet Infektionsverktyget skall tas i bruk för registrering av vårdrelaterade infektioner på alla regionens sjukhus Förekomst av trycksår skall registreras med punktprevalensmätning minst en gång per år. Mätning av vårdskadeförekomst med hjälp av journalgranskning skall göras på alla regionens sjukhus Ovanstående mätningar skall samordnas och följas upp av patientsäkerhetsenheten som också blir systemägare för Infektionsverktyget Vid upphandling av externa vårdgivare skall om möjligt krav ställas på att motsvarande mätningar görs. Fortsatt arbete med att ta fram ytterligare mätmetoder skall bedrivas i nationellt samarbete

26 Delaktighet Utveckla kvalitetssäkrad information, främst genom 1177.se, till invånare/patienter Erbjuda patienter/invånare e-hälsotjänster som stärker patienternas delaktighet, trygghet och kontroll över sin situation Erbjuda patienter med långvariga sjukdomar och deras närstående patientutbildningar om den aktuella sjukdomen och hur de själva genom egenvård kan underlätta att leva med sin sjukdom. Involvera patienter i utvecklingsarbetet både vad gäller att förmedla vilka behov och förväntningar som patienter har på vården och att direkt medverka i att utforma vårdmiljö och verktyg för att förbättra vårdens kvalitet Utveckla indikatorer för att mäta delaktighet

27 Egenvård Utveckla patientens och vårdteamets roller och samarbete
Utveckling av egenvårdsråd Utveckling av E-hälsotjänster som stöd till egenvård Egenvård bör integreras i alla vårdprocesser i regionen All vårdpersonal och alla vårdstuderande bör utbildas i hur de kan stödja egenvård på bästa möjliga sätt Ett virtuellt kunskapscentrum för egenvård bör etableras i regionen

28 Systemhållare kompetens
Upprätta en krav- och kvalitetsbok för kompetens inom hälso- och sjukvård inkl tandvård Inrätta en revisionsenhet som granskar att krav- och kvalitetsboken för kompetens efterlevs. Utveckla ett gemensamt måldokument tillsammans med andra aktörer t ex kommunerna, kring synen på kompetens och kompetensförsörjning Utveckla samverkan med utbildare och lärosäten för att säkra tillgången på den kompetens som möjliggör Sveriges bästa hälso- och sjukvård Ha en samlad bild av det totala kompetensbehovet inom Västra Götalands hälso- och sjukvård och tillsammans med övriga aktörer verka för att hälso- och sjukvården är en attraktiv arbetsplats för de medarbetare som krävs för att kunna utföra uppdraget på bästa sätt.

29 Vårdmiljö Arbetet med att ta fram allmänna riktlinjer för regionens vårdmiljöer bör ledas från Regionkansliet En regiongemensam arbetsgrupp i samverkan med Sahlgrenska akademin och Chalmers arbetar fram riktlinjerna I en första fas arbetas de allmänna riktlinjerna fram I nästa fas ska dessa riktlinjer börja tillämpas överallt där de är relevanta

30 Serviceguide Ta fram en servicepolicy med utgångspunkt från Västra Götalandsregionens värdegrund. Ett gemensamt och tydligt förhållningssätt för hur medarbetarna ska uppträda i kontakten med våra kunder/patienter och samarbetspartners. Arbetet med att ta fram en servicepolicy bör ledas av en styrgrupp med representation från regionkansliet och berörda förvaltningschefer. En projektledare tillsätts tillsammans med en arbetsgrupp med chefer och medarbetare med olika erfarenheter och kompetenser från olika förvaltningar. Externt stöd kan behövas i vissa delar, till exempel inom service management och förändringsstrategier. Ett andra steg innebär att ta fram utbildningsmaterial, utbilda och implementera Serviceguiden hos alla chefer och medarbetare i alla förvaltningar

31 E-hälsa Stärka och stödja invånarnas samspel med hälso- och sjukvården
Stödja en gränsöverskridande vårdprocess, regionalt, nationellt och globalt Ge beslutsfattare rätt informationsstöd för att styra, utveckla och förbättra vården Ge forskningen tillgång till strukturerat dataunderlag av hög kvalitet

32 Ersättningsmodeller enhetliga styrsignaler i ett regionövergripande ledningssystem för hälso- och sjukvård, där ledarskap, uppdrag, värdegrund, förhållningssätt och ersättning går hand i hand ersättningsmodeller som stödjer och styr mot önskvärd utveckling, vilket innefattar sammanhållna vårdkedjor, samverkan och tillgänglighet ersättningsmodeller som stödjer både hälsofrämjande insatser och sjukvård robusta beskrivningssystem, vilka så långt möjligt bygger på nationell standard och som innehåller data av god kvalitet

33 Utveckla och införa en standardiserad process för att kvalitetssäkra framtagandet av nya ersättningsmodeller med tillhörande regelverk, inklusive krav på följsamhet till nationella eller regionala beskrivningssystem Föreslå förändringar i regiongemensamma ersättningsmodeller, inklusive tillfälliga riktade regionala uppdrag Föreslå regiongemensamma principer för de ersättningsmodeller som idag är lokalt styrda

34 Föreslå regiongemensamma principer samt vara remissinstans för ersättningsmodeller som konstrueras för hantering av statliga satsningar med finansiering Delta i arbetet med översyn av kostnadsansvar på olika vårdnivåer samt föreslå eventuella justeringar i ersättningsmodellerna till följd av detta Fundera över vilken styreffekt patientavgifter kan ge och förmedla synpunkter till den del i organisationen som arbetar med frågan Förmedla eventuella synpunkter på gällande bokslutsprinciper till den del i organisationen som arbetar med frågan

35 Framtidens Hälso- och sjukvård
Målbild Insatsområden: Vårdplatser Akutflöden Äldresjukvård Sjukhusens roll Närsjukvård Hälsofrämjande Patientsäkerhet Egenvård Kompetens Vårdmiljöer Serviceguide Patientprocess E-hälsa Ersättning Styrtal Etc K U L T U R R E S A

36 Tidplan 19 april Koncernledning 25 april HSU Seminarium
30 maj HSU Seminarium 1 juni Seminarium ledningsgrupper 22 augusti HSU Beslut 27 augusti RS Fackliga grupp info/förhandling 4 september RS Beslut 18 september RF Beslut

37 Patientprocesser Förebyggande insatser och tidig upptäckt
Patientfokuserad vård och tillgänglighet Effektiva och säkra vårdprocesser Arbetsfördelning och kompetensförsörjning

38 Förebyggande insatser och tidig upptäckt
Ökad kunskap hos invånarna om hälsa och sjukdomar och om sjukvårdsorganisationen. Ökat fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser, inklusive rökstopp, fysisk aktivitet. Tidig upptäckt i primärvården och bättre samverkan primärvård - specialiserad vård. Effektivare screeningmetoder och utökning av screening till fler diagnoser. Skärpt efterlevnad av sekundärprevention hos riskgrupper med till exempel diabetes, över­vikt, högt blodtryck via krav på dokumentation.

39 Patientfokuserad vård och tillgänglighet
Stärkt och moderniserad patientutbildning. Besökstider anpassade till patienternas behov. Regelbundna och öppna redovisningar av vårdens kvalitet. Kvalitetsuppföljning via register intensifieras. Utveckling av hemtandvård. Nivåstrukturering inom tandvården. Utveckling av personcentrerad vård.

40 Effektiva och säkra vårdprocesser
Utveckling av elektroniska journaler så att patientdata är lätt och säkert till­gängliga för alla aktörer som kan ha nytta av dem. Det ekonomiska styrsystemet ska stödja föreslagna processer och arbetsmetoder. Ersättningsmodeller i vårdöverenskommelser ska stödja enhetliga uppdrag till tandvården i hela regionen. Säkring av elektiva vårdkedjor inom bland annat ortopedin. Gemensam kompetensutveckling mellan kommun, primärvård, specialiserad vård et cetera.

41 Arbetsfördelning och kompetensförsörjning
Forsknings-/kunskapsnätverk inrättas. Tydlig ansvarsfördelning mellan omsorgen, sjukvården och tandvården för gruppen sköra och sjuka äldre. Tandvården för denna patientgrupp behöver också förbättras. En systemfunktion inrättas för att bedöma kommande utbildningsbehov för hela tandvårdsbranschen i Västra Götaland. Krav på enheter som ger cancersjukvård ska vara uppfyllda. Större rotation av personal mellan sjukhusen i regionen.

42 Styrtal Öppna jämförelseindexet används för att mäta Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård 2025 i relation till övriga landsting och regionen. Västra Götalandsregionen stödjer detta arbete så att Indexet blir årligen återkommande. Redovisningen av Öppna Jämförelseindex kompletteras med resultat från patientenkäter för att säkerställa invånarnas uppfattning om vården

43 Kartlägga och beskriva centrala processer inom hälso- och sjukvård för att hitta relevanta mått för strategi, prioritering och målformulering Den för hälso- och sjukvården sammankopplade vårdinformationen är lätt att använda, ändamålsenlig och strukturerad Möjliggöra direktöverföring av vårdinformation till kvalitetsregister, vilket leder till hög rapporteringsgrad. Det finns en redovisningsstruktur som, baserat på nationellt jämförbara data, redovisar kvalitets- och resultatmått för olika organisatoriska nivåer och med olika detaljrikedom. Säkerställa chefers och medarbetares förbättringskunskap så att mätdata efterfrågas och används till kontinuerliga


Ladda ner ppt "Framtidens hälso- och sjukvård 2025"

Liknande presentationer


Google-annonser