Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statens Geotekn Institut

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statens Geotekn Institut"— Presentationens avskrift:

1

2 Statens Geotekn Institut
Vi har bestämt oss! Vi vill förnya anläggningsbranschen ELU Skanska Kvalitets- asfalt WSP NCC Peab Lemcon Oden Anläggn Nynäs SwePro Sandahls Borlänge kommun SVEAB Carl Bro Deltagare i förnyelse i anläggningsbranschen Aktiv och direkt verksam aktör i Svensk anläggningsbransch Instämmer i den aktuella problembilden för anläggningsbranschen och har en uttalad vilja att bidra till förändringar till det bättre är beredd att ställa såväl egna erfarenheter som resurser till förfogande för att branschens aktörer gemensamt skall åstadkomma önskade förändringar till det bättre Är beredd att i sin verksamhet pröva/implementera de relevanta resultat som framkommer inom ramen för förändringsarbetet Statens Geotekn Institut Göteborgs kommun Widmark & Platzer Tyréns Geo-sigma Hifab Veidekke Bygg analys ÅF- Infrastruktur AB IVL Bergab ASFAB SWECO VBB AB Ramböll

3 Vårt gemensamma ansvar!
[Alltför teknikorienterad bild, behöver nytt utseende.] Med fokus på anläggningar i ett helhetsperspektiv

4 Vision 2010 ”Anläggningssektorn är, och upplevs som, en viktig och respekterad samhällsbyggare, vilken i en gemensam, innovativ och lärande process, på ett kostnadseffektivt sätt utvecklar väg- och baninfrastrukturen för att tillfredställa samhälls- och (slut)kundbehoven. Anläggningsbranschen har jämfört med dagens situation uppnått dels markant höjd effektivitet, dels kraftigt minskad felfrekvens.” [Betona accelerationen – snabbare utvecklingstakt nödvändig]

5

6 Industriellt tänkande inkl aktiv design
Funktionskrav Ökad kunskap och erfarenhet Systematisk kravhantering Förbättrat samspel Ökad konkurrens Affärsmässighet och god etik Implementering och tillämpning Ledarskap och engagerat med-arbetarskap Rätta till och förbättra

7 SÄNKTA KOSTNADER MED1/3 TILLSTÅNDSPROCESSEN 10-20 %
- Krav - Kravhantering Planeringsprocessen PROJEKTERING och PRODUKTION % - Produktivitet - Inköp - Spill Hälsa och säkerhet FELKOSTNADER % - Synliga fel - Dolda fel - Kontroller och besiktningar - Stölder och skadegörelser

8 FIA:s arbetsmetodik [Denna bild slås ihop med nästa, samt med bild nr 13; ”Modell för förbättringar”.]

9 Kritiska framgångsfaktorer i FIA:s arbetsmetodik
1. Att identifiera ”rätt” områden och prioritera problemen. 3. Att få alla aktörer att implementera lösningen i sin organisation. 4. Att mäta och beskriva effekten. 2. Att skapa öppna forum för att formulera problem och hitta lösningar.

10 FIA:s organisation [Ta bort förbättringsområden. Lägg till cirkel för medlemsforum. Sekretariatet är bara stöd till förnyelseforum, illustrera detta. Ta bort pratbubblor.]

11 Rekommendationer Program för effektiv asfaltbeläggningsverksamhet
Program för effektivt byggande av väg- och järnvägstunnlar i berg Överprövningar av upphandlingar Tillhandahållande av ballast Tillhandahållande bitumen Produktrevisioner Erfarenhetsöverföring – bilderböcker för drift, beläggning och vägbyggande Samverkan

12 Ansökningar om överprövningar – rekommenderat förhållningssätt
Fel och brister i förfrågningsunderlag eller i andra upphandlingsdokument ska meddelas till upphandlande enhet så snart de upptäcks och normalt inte anföras som motiv för ansökan om överprövning av tilldelningsbeslut Ansökan om överprövning bör ske om anbudsgivare, anbudssökande eller anbud inte behandlas lika eller om affärsmässigheten i övrigt åsidosätts Utvärderingskriterier utöver pris såsom kompetens, innovativt tänkande och nya lösningar bör användas för att stimulera anläggningsbranschens utveckling Vid avbruten upphandling och tilldelning till egen enhet skall samma grad av transparens råda som i det fall en upphandling fullföljs i dess helhet

13 Samverkan Beställarens instrument för effektiva projekt

14 Asfaltbeläggningsverksamheten – åtgärderna beräknas få följande effekter:
Ökad konkurrens Effektivare resursutnyttjande/bättre produktivitetsutveckling Fortsatt produktutveckling Tryggad (slut)kundnytta Tryggare arbetsmiljö

15 Tillhandahållande av bitumen – risker som förts fram
Tillgodogörande av rabatter på marknaden Bitumen utgör en komponent i en kemisk process Varje asfaltverk betjänar fler kunder Alternativa utföranden enbart baserade på tillhandahållen bitumen

16 Pågående projekt Systematisk kravhantering Funktionskrav generellt
Funktionskrav för underhållsbeläggningar Industriellt tänkande inklusive aktiv design Konsultuppdragsformer Kompetensförsörjning FIA-priset 2006 FIA Dagen 2007 Funktionsentreprenad Upphandling Norrortsleden Konfliktlösning Riskhantering Erfarenhetsöverföring bilderbok bergbyggande


Ladda ner ppt "Statens Geotekn Institut"

Liknande presentationer


Google-annonser