Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upplägg Tidplan och förhandlingsläget övergripande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upplägg Tidplan och förhandlingsläget övergripande"— Presentationens avskrift:

1

2 Upplägg Tidplan och förhandlingsläget övergripande
Redogörelse för parternas yrkanden områdesvis Fortsatt process lokalt Kommentar Det är vad parterna gick in med i utgångsläget. Nu pågår förhandlingar och i vissa frågor har vi el AG rört på sig.

3 Tidplan för Avtal 2010

4 Förhandlingsläget STs avtalsområden
Avtal klart inom bransch Spårtrafiken, Teracom Lernia – förhandlingar avslutade men avtal ej underskrivet Förhandlingar pågår inom bransch Kommunikation och med Arbetsgivarverket Hur ser ”märket” ut? Avtalslängd Siffror Övrigt som kan ses som ett ”märke” Bransch Spårtrafik Spårtrafikavtalet ger 3,5% på 24 månader. I övrigt har man nått förbättringar avseende hot & våld och ensamarbete samt ”loss of license” frågan. Lernia Förhandlingar klara men avtalet ej underskrivet. Bransch kommunikation Växlade av avtalskrav 3 sept, Genomförande av förhandlingar sept-okt Arbetsgivarverket Växlade av avtalskrav 16 juni, Genomförande av förhandlingar sept-okt. Poängtera att det vi går igenom idag är respektive parts grundyrkanden. I dagsläget kan en del ha förändrats i och med de pågående förhandlingarna. Vad är märket? Siffror: Ca 0,14% per månad. Eller 1,7 % per år eller ca 3,4 på 24 månader Tidsperiod: Avtalsperiodens längd varierar mellan 18 och 24 månader. Övrigt: Bemanningsfrågan, lösningen ser olika ut på olika avtalsområden men grunden för alla lösningar är ett försvårande för AG att ta in inhyrd personal efter att ha sagt upp personal pga arbetsbrist.

5 Förhandlingsläget - Lön
Våra krav Individgaranti och årligt lägstutrymme för löneökningar Rätt till årligt lönesamtal Förbättrat förberedande arbetet på lokal nivå Långtidssjukskrivnas löneutveckling ska säkerställas Arbetsgivarnas krav Lönesättande samtal som huvudmodell. Tillsvidareavtal utan siffror och individgaranti och utan centrala revisions-tidpunkter och vid oenighet lokalt om revisionstidpunkt beslutar arbetsgivaren OFR Individgaranti och årligt lägstutrymme för löneökningar – Kronor och % i det centrala avtalet. Förbättrat förberedande arbetet – i god tid ha sakliga kriterier, diskuterat lönebild och lönekartläggning ska vara en del av det lokala lönebildningsarbetet Långtidssjukskrivna ska garanteras samma hantering som gäller för föräldralediga när det gäller löneutveckling – idag finns lagstöd för föräldraledigas rätt till löneutveckling men inte för långtidssjukskrivna bör detta säkerställas i avtal. AGV Lönerevision ska ske genom lönesättande samtal i samtliga ramavtal, avvikelse får göras genom lokal överenskommelse. Inga centrala revisionstidpunkter och vid oenighet lokalt om revisionstidpunkt beslutar arbetsgivaren – Tillsvidareavtalen ska ha en ömsesidig uppsägningstid om nio kalendermånader. Avtalen kan enbart sägas upp med verkan från och med den 1 oktober varje år. Den första möjliga tidpunkten som samtliga tillsvidareavtal kan upphöra att gälla är från den 1 oktober 2013. Kommentar Det här är det område som diskuteras mest. Det vi beskriver är ursprungsyrkandet och nu pågår dragkamp för att få motparten att förflytta sig. AGV driver hårt för att OFR ska röra sig i någon av dessa frågor men inser att det nog blir svårt att få igenom något annat än marginella justeringar. Viss splittring mot Saco-S som köper Ags ingångar i större utsträckning. Smärre korrigeringar kan bli aktuella.

6 Förhandlingsläget ALFA/AVA
Våra krav Bättre ersättning för sjukvård Blivande föräldrar ska ha rätt till ledighet utan löneavdrag vid besök på mödravårdscentral Föräldrapenningtillägg för de tio ”pappadagarna” vid barns födelse Kompletterande ersättning fr o m dag 91 t o m 360 sjukskrivningsdagen Arbetsgivarnas krav Enskilda överenskommelser för alla Helt slopad ersättning för sjukvård och läkemedel m.m Föräldraledighet ska ej vara semesterlönegrundande utöver lagen Arbetsgivaren beslutar om arbetstidsvillkoren vid oenighet Krav på att söka föräldraledighet i samband med semesteransökan Fyrdubblad begränsningsperiod i AVA gällande arbetstiden OFR Kostn ersätts även för undersökn och behandl som ges vid sjukdom av annan behörig vårdpersonal än läkare - idag ersätts bara kostnader om det är läkare som ger behandlingen. Blivande föräldrar ska ha rätt till ledighet utan löneavdrag vid besök på mödravårdscentral – idag bara blivande mamman. Kompletterande ersättning ska även utgå fr o m dag 91 t o m 360 sjukskrivningsdagen - för lönedelar upp till basbeloppstaket AGV Enskilda ö.k. för alla – Sacomodellen ska gälla för alla, 1 kap 8 § ALFA, 1 a § AVA och 11 § PA 03 Slopad ersättning för sjukv och läkemedel m.m. – Reglerna föreslås upphöra att gälla från den 1 januari De som 30 sept 2010 fortf tillämpar bestämmelserna ska senast den 31 dec 2011 ha träffat ö.k. om hur det värde som ev frigörs ska användas. Om parterna inte inom angiven tid kommer överens om hur det värdet ska användas ska det fördelas på lönen för de som är anställda per den 1 jan 2012. ALFA och AVA ska ändras så att nuvarande särreglering vad gäller semesterlönegrundande frånvaro vid föräldraledighet utgår. – Vill bara ha det man har rätt till enligt lagen. Idag är samtliga 450 ( ) dagar semesterlönegrundande och enligt lagen är bara 120 dagar det. Taket för antalet sparade semesterdagar ska ändras så att ingen får ha fler sparade dagar än 35. ALFA och AVA ska tillföras en bestämmelse som innebär att ansökan om föräldraledighet under semesterperioden ska ske senast i samband med att huvudsemestern planeras. Förhandlingsordningen enligt bilaga 2 till ALFA ändras så att AG beslutar om arbetstidsvillkoren om oenighet fortfarande råder efter det att lokal arbetstidsnämnd lämnat rekommendation till lokala parter. AVA ska ändras så att begränsningsperioden är fyra månader vid förläggning av den ordinarie veckoarbetstiden. (idag 4 veckor) Kommentar Antalet sparade semesterdagar kan vi möjligen ha förståelse för. När det gäller OFRs yrkanden om föräldrapenningtillägg för de tio pappadagarna och rätt för blivande föräldrar till ledighet utan löneavdrag att besöka mödravårdscentral så hoppas vi nå framgång. I övrigt ser det tuffare ut men beroende på vad vi får finns ev kompromissmöjligheter.

7 Trygghet Våra krav Utökat stöd i arbetet med rehabilitering av långtidssjuka samt vid andra behov av karriärväxling. Rätt till tjänstledighet för deltagande i ”Arbetslivsintroduktion” för sjukskrivna. Arbetsgivarnas krav Svårare att omfattas av Trygghetsavtalets åtgärder. Förstärkt arbetsskyldighet när man sagts upp Kortare uppsägningstider när arbetsgivaren säger upp Svårare att få tjänstledigt för att prova annan tjänst OFR Lokala AG ska kunna få tillgång till metodstöd och kompetens från Trygghetsstiftelsen i arbetet med rehabilitering av långtidssjuka samt vid andra behov av karriärväxling. Det skrivs in en rättighet i villkorsavtalen till tjänstledighet för deltagande i ”Arbetslivsintroduktion” för sjukskrivna vars sjukpenningdagar tagit slut eller vars tidsbegr sjukers upphört. AGV Det i Trygghetsavtalets 3 § ska framgå att en medarbetare inte kan avvisa ett skäligt erbjudande om fortsatt anställning och fortfarande omfattas av Trygghetsavtalets åtgärder. I 9 § framgår att medarbetarens arbetsskyldighet ska, i första hand, ställas mot verksamhetens behov när denne omfattas av Trygghetsstiftelsens åtgärder. Uppsägningstidens längd (enligt 10 § tillsammans med LAS) ska begränsas till högst sex månader. – Idag upp till 12 månader. Uppsägningstiderna, för en medarbetare, i ALFA respektive AVA ska ändras så att de är en månad för medarbetare med kortare anställningstid är ett år och därefter två månader. I 10 och 13 §§ finns regler som ger en tillsvidareanställd medarbetare dels rätt till ledigt upp till tre år för att ha en tidsbegränsad anställning enligt ALFA, dels rätt till ledigt för att ha en anställning som sakkunnig i Regeringskansliet. Kommentar AG menar att det vi yrkar på bör man kunna lösa lokalt och vi är i stort inte intresserade av de förändringar AG föreslår. Vissa smärre justeringar kan komma att göras beroende på vad vi får för det.

8 Anställningsformer Våra krav
Alla anställningar ska vara heltid och tillsvidare Tidsbegränsade anställningar endast när det är väl motiverat från verksamhetssynpunkt. Anlitandet av bemanningsföretag för enskilda uppdrag ska begränsas. Arbetsgivarnas krav Inga yrkanden kring detta OFR/S,P,O Huvudprincipen ska vara att alla anställningar ska vara heltid och tillsvidare och att tidsbegränsade anställningar endast ska förekomma där det är väl motiverat från verksamhetssynpunkt. Anlitandet av bemanningsföretag för enskilda uppdrag begränsas. Lokala parter ska komma överens om formerna och omfattningen. Kommentar Användandet av visstidsanställningar ser väldigt olika ut på olika myndigheter. Vi jobbar för att få bättre koll på hur det ser ut framöver. Idag ser provanställda ut som visstider i statistiken och det är ju inte det vi är ute efter. När det gäller anlitandet av bemanningsföretag för att kringgå LAS så är det inte ett så stort problem inom staten men vi anser principen som viktig. Vi fokuserar på slentrianmässigt användande av visstidsanställningar.

9 Arbetstid Våra krav Arbetsgivarnas krav
Medarbetarens möjligheter att påverka omfattning och förläggning av arbetstider öka ska öka genom att: Rätt till heltid och rätt att arbeta deltid under hela arbetslivet Arbetstidsregler ska säkerställa balans mellan yrkesliv och privatliv. All tid som ställs till arbetsgivarens förfogande ska likställas med arbetstid. Arbetsgivarnas krav Inga yrkanden kring detta OFR Rätt till heltid samt en rätt att arbeta deltid under hela arbetslivet regleras i villkorsavtalen. Lokala parter avtalar om arbetstidsregleringar som säkerställer balans mellan yrkesliv och privatliv. Härvid ska hänsyn även tas till medlemmars olika önskemål utgående från t ex religion eller etnicitet. All tid som ställs till arbetsgivarens förfogande ska likställas med arbetstid. Kommentar Eftersom det ser olika ut på olika myndighet hur dessa frågor är reglerade blir det svårt att hitta en central reglering som inte riskerar att påverka någon negativt. Men ev kan centrala parter arbeta fram stöd för lokala ang hur de ska arbeta med frågorna. Det viktiga vi vill poängtera är att LIVSANPASSA arbetstiden medan arbetsgivarna vill VERKSAMHETSANPASSA arbetstiden.

10 Arbetsmiljö Våra krav Arbetsmiljöarbetet ska förbättras genom att:
Förbättrad dialog chef/medarbetare på alla nivåer. Förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbetet. Rätt till kvalificerad företagshälsovård Arbetsgivarnas krav Inga yrkanden kring detta OFR Arbetsmiljöarbetet förbättras i enlighet med avtalet Samverkan för utveckling genom att: Dialog mellan chef och medarbetare kvalitetssäkras genom att lokala parter avtalar om hur dialogen ska genomföras på alla nivåer. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kvalitetssäkras genom att lokala parter avtalar om hur det ska gå till. – gäller både utvecklingssamtal och dialog i form av arbetsplatsträffar. Avtalet ska också innehålla tydliga planer för hur arbetet med att åtgärda brister i arbetsmiljön ska bedrivas. Alla anställda ges rätt till en kvalitetssäkrad företagshälsovård. Kommentar AG är rädd att få in skrivningar i avtalet som kan leda till tvister, t ex om dialog är genomförd enligt avtalet eller inte. Men om vi inte når det så ger centrala parter idag stöd till lokal samverkan genom Partsrådet och en annan möjlighet är att detta uppdrag breddas så att dessa frågor bättre tas omhand.

11 Samverkan, ledarskap och kompetensutveckling
Våra krav Fortsatt stöd till lokal samverkan Karriärväxlingsmöjligheter för chefer Alla medlemmar ska ha en personlig kompetens-utvecklingsplan Förbättrat arbete med kompetensutveckling Arbetsgivarnas krav Ständig förändring ett normalt tillstånd OFR Partsrådets arbetsområde Stöd till lokal samverkan ska bestå även under nästa avtalsperiod. Fokus i arbetet ska ligga på utveckling av stöd till lokala och lokal-lokala parter avseende den återkommande dialogen, förutsättningarna för chefer att leda och utveckla verksamheten och medarbetarna och samverkan för en god arbetsmiljö Centrala parter ska ta fram en struktur för karriärväxling för chefer. Lokala parter ska omsätta detta till karriärväxlingsplaner som blir en del av den individuella utvecklingsplanen. Alla medlemmar ska ha en personlig kompetensutvecklingsplan. Lokala parter ska avtala om genomförande av den årliga kompetensutveckling som behövs för att klara det ordinarie arbetet. AGV Ständig förändring – ett normalt tillstånd. Något oklart vad AG är ute efter men de verkar vara inne på att nå acceptans för snabba förändringar av verksamheten, både i form av omorganisationer och ”ned/uppskalningar”. Kommentar Parterna överens om fortsatt stöd till lokal samverkan. Exakt hur det ska utvecklas diskuteras nu. Men även här är AG motståndare till att tvinga fram lokala avtal.

12 Facklig arbete Våra krav
Viktigt att förtroendevalda får tillräckligt med tid Synliggör värdet av det fackliga arbetet Arbetsgivarnas krav Inga yrkanden kring detta Kommentar Det har blivit allt vanligare att AG ifrågasätter den tid som våra FV lägger ner. Både vi och Saco uppmärksammar detta och vill ha till en attitydförändring gällande detta.

13 Fortsatt process - Lokalt
Insamling av krav till lokala yrkande Formulera yrkanden Samordning med andra lokala fack Inleda förhandlingsarbetet – höst 2010 Kommentar På lokal nivå fortsätter och avslutas insamling och formulering av lokala yranden. Och så påbörjas det förberedande arbetet med arbetsgivaren om aktuell och önskvärd lönebild och om ev behov av att utveckla lönekriterierna. Även på lokal nivå krävs samordning inom OFR/S, P, O , vilka av de 7 förbunden som vi samordnar oss med lokalt beror på vilka som finns på respektive myndighet. Lokalt är det också att rekommendera att försöka prata ihop sig med Saco-S och SEKO för om vi kan driva gemensamma frågor med dom så ökar vår styrka.


Ladda ner ppt "Upplägg Tidplan och förhandlingsläget övergripande"

Liknande presentationer


Google-annonser