Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxenpedagogisk forskning Lory Strengell 29.4.2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxenpedagogisk forskning Lory Strengell 29.4.2009."— Presentationens avskrift:

1 Vuxenpedagogisk forskning Lory Strengell 29.4.2009

2 Hur påverkar fortbildning arbetsmotivationen? - olika yrkesgrupper - doktorsavhandlingar - magister- och kandidatatavhandlingar - sammandrag från seminarium - pågående kohortstudie

3 Sandén, T. 2007. Lust att leda i lust och leda. Om rektorers arbete under en tid av förändring - resurser - framgång och resultat - arbetets mening och karaktär - feedback - utbildning - arbetsmiljö - önskan om kollegialitet

4 Rhenqvist, T. & Sahlin, M. 2008. Motivation och lönsamhet. En studie om motivationshöjande åtgärder och effekter på lönsamheten Bra utgångspunkter för motivaton: - ledarskap, arbetsplats och möjligheter - utveckling kan ske bl a genom att erbjuda utbildning på eller utanför arbetsplatsen

5 Tuominen. H. 2002. Jaksaako opettaja kehittyä? : Ammatillisen kehityksen ja täydennyskoulutuksen merkitys opettajien työssä jaksamisessa - fortbildning var ett av de medel som bidrar till att orka

6 Hintikka, J. 2008. Maatalousyrittäjän lisäopinnot - jordbrukarna var inte speciellt intresserade att delta i fortbildningen

7 Laitinen, E.,Rantanen, L. & Tarvainen, M. 2007. Tarvitaanko täydennyskoulutusta? : Keski-Suomen keskussairaalan teho- osaston sairaanhoitajien täydennyskoulutuksen tarve i.v. - lääkehoidon ja siihen liittyvien aihealueiden osalta - behövlig fortbildning kan nu ordnas enligt de behov som finns bland sjukskötarna utgående från undersökningsresultatet

8 Gabriel, U., 2007. Kan faktorerna KASAM, flow samt prestationsbehov predicera arbetstillfredsställelse? KASAM och särskilt meningsfullhet, var en stark prediktor av arbetstillfredsställelse. Även flow, och särskilt inomboende arbetsmotivation, hade ett starkt prediktionsvärde. Prestationsbehov predicerade inte arbetstillfredsställelse.

9 Bolik, C.,& Orantes, M. 2006. Motivera personalen i tjänsteföretag – En studie om svenska bankers arbete med att motivera sin personal - interna utbildningar - kontinuerlig uppföljning - utvecklingssamtal - delaktiga i banken aktiviteter

10 Lindgren, S., Egidus, H., Måre, K., Petersson, G., & Hammar, M. 2001. Fortbildning ska utgå från den kliniska verksamheten. Det krävs mod att både se de starka och de svaga sidorna i yrkessituationen.

11 Fakta 1 Effektiv klinisk fortbildnig ska vara: - meningsfull och patientcentrerad - deltagaraktiverande - inriktad mot tydliga mål, beskrivna så att de kräver tillämpning - del i en större utbildningsplan för hela verksamheten - fokuserad på utbildning av hela teamet - baserad på tidigare kunskaper, färdigheter och erfarenheter

12 Fakta2 En personlig fortbildningsplan identifierar - vad du behöver lära dig - varför du behöver lära dig detta - hur inlärningen ska gå till - hur du kan veta att inlärningen är klar - hur mycket tid du behöver använda - vilka resurser du behöver använda - hur dina aktuella intentioner hänger samman med dina tidigare och kommande läranden - hur uppföljningen ska ske

13 Fakta 3 - flexibel fortbildning på distans möjlig - modern informations- och kommunikiationsteknik ger stora möjligheter att variera metod, plats, tidpunkt och tempo för lärandet mot bakgrund av individens skiftande behov

14 Fakta 4 ”Bättre fortbildning i fyra steg” - analysera behovet av professionell kompetensutveckling och starta en process - dokumentera i en personlig fortbildningsplan - utveckla stödfunktioner - samverka - följ upp och utvärdera

15 Wikman, A. 2005. Om arbetsengagemang och andra motiv för arbetet än ekonomiska Arbetslivsinstitutet Studien stöder inte att människorna i allmänhet har tappat intresset för arbetet utan visar att arbetsmotivationen är mycket stark.

16 Smith, Charles A. 2006. Staying current in a changing profession: evaluating perceived change resulting from continuing professional education Den självuppfattade förändringen var signifikant högre för informell än för formell fortbildning.

17 Sammanfattande resultat: Det är inte en självklarhet att fortbildning alltid är till nytta, men en väl igenomtänkt och på alla sätt ändåmålsenlig fortbildning är en viktig faktor för arbetsmotivationen.


Ladda ner ppt "Vuxenpedagogisk forskning Lory Strengell 29.4.2009."

Liknande presentationer


Google-annonser