Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AVTAL OM ELEVDATOR 2010-09-21. Avtalet Genom detta avtal regleras parternas inbördes förhållande avseende ovanstående dator.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AVTAL OM ELEVDATOR 2010-09-21. Avtalet Genom detta avtal regleras parternas inbördes förhållande avseende ovanstående dator."— Presentationens avskrift:

1 AVTAL OM ELEVDATOR 2010-09-21

2 Avtalet Genom detta avtal regleras parternas inbördes förhållande avseende ovanstående dator.

3 Äganderätt Datorn är under hela utbildningstiden Skolans egendom! Ägare!

4 Inlösen av dator Sedan eleven har fullföljt sin utbildning på Skolan (3 eller 4 läsår), har eleven möjlighet att lösa ut datorn. Vill eleven inte behålla datorn skall datorn återlämnas till skolan.

5 Avbruten utbildning Om eleven inte fullföljer utbildningen skall datorn lämnas tillbaka till skolan. Till mig!

6 Ansvar Eleven har personligt ansvar för datorn. Datorn skall hållas under uppsikt, förvaras på säkert sätt och hanteras varsamt.

7 D atorn skall tas med hem efter skoldagens slut, den får ej lämnas kvar i skolan. Eleven har möjlighet att använda datorn för privat bruk.

8 Genom undertecknande av detta avtal förbinder du dig att följa skolans IT regler och proAros riktlinjer för elevernas IT-användning och är medveten om att vid regelöverträdelser förbehåller sig skolan rätten att återta lånedatorn, alternativt stänga av dig från vissa tjänster.

9 Ansvar Skolan förbehåller sig även rätten att övervaka din kommunikation på nätverket och vid misstanke om brott mot gällande lagstiftning/regler kontrollera innehållet på datorns hårddisk.

10 Begränsningar i användningen Datorn skall användas med aktsamhet och skötas i enlighet med de anvisningar och råd som lämnas. Eleven får inte utan skolans skriftliga medgivande överlåta eller på annat sätt överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan.

11 Begränsningar i användningen Datorns återställningsbarhet som finns i grundkonfigurationen får inte ändras eller manipuleras. Eleven får inte manipulera eller sprida den av skolan tillhandahållna programvaran.

12 För program som installeras av eleven utöver grundinstallationen har innehavaren skyldighet att anskaffa legala licenser. Som ”datornamn” skall det på stöldmärkningen angivna numret + elevens förnamn anges. Stöldmärknings etiketten får inte ändras eller avlägsnas från datorn.

13 Skadeståndsanspråk! Om datorn på grund av oaktsamhet, vårdslöshet, skadas eller förloras kan eleven bli skyldig att ersätta skolan för skadan med skäligt belopp, beräknat utifrån datorns marknadsvärde i oskadat skick.

14 Försäkring En allriskförsäkring finns tecknad av skolan som gäller både i skolan och på fritiden. Se bilagda 3, försäkringsvillkor.

15 Slut!

16 Allriskförsäkring För elevdatorer inom proAros

17 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för bärbar elevdator reglerat i särskilt avtal, Avtal om elevdator, med skolan överenskommit att disponera under den tid elev är inskriven i skolans verksamhet.

18 När försäkringen gäller Försäkringen gäller från och med den dag elev mottagit datorn och upphör att gälla 36 månader senare (följer leasingavtalet som skolan har).

19 Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i hela världen.

20 Försäkrad egendom Specificerad dator enligt särskilt avtal, avtal om elevdator. För datorer uttagna under 2009 tillämpas gällande försäkring från leverantören. I de fall 2009 års försäkring begränsar möjlighet till ersättning tillämpas 2010 års interna försäkring.

21 Undantagen egendom Tillbehör samt program eller annan mjukvara som ej fanns med vid leverans Förbrukningsmaterial Ersättning lämnas ej för:

22 Vad gäller försäkringen för Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av försäkrad egendom.

23 AktsamhetskravAktsamhetskrav Om datorn lämnas utan uppsikt skall den förvaras i låst utrymme För försäkringen gäller följande aktsamhetskrav: datorn får ej förvaras i nattparkerat fordon (med nattparkering avses tiden mellan kl. 20.00 - 08.00). Vid tillfällig förvaring i fordon under övrig tid måste datorn låsas in i insynsskyddat utrymme. datorn får ej lämnas synligt kvar i tillfällig bostad (t ex lägenhet, hotellrum, passagerarhytt m m), utan måste låsas in i resväska, skåp, låda eller liknande när elev/medarbetare lämnar den tillfälliga bostaden. Även den tillfälliga bostaden skall vara låst. Om aktsamhetskraven vid inträffad skada inte är uppfyllda gäller försäkringen endast om elev/medarbetare kan visa att skadan skulle ha inträffat och fått samma omfattning även om kraven uppfyllts.

24 UndantagUndantag Försäkringen gäller under förutsättning att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållanden i övrigt.

25 UndantagUndantag som kan ersättas genom garantiåtaganden, reklamation eller dylikt. Försäkringen gäller inte för skada eller förlust: genom handhavande fel vid användande av program som installerats eller var under installation som kan avhjälpas genom normal service, justering eller skada som beror på felaktig installation eller reparation följdskada som orsakats av försäkrad dator följdskada som orsakats av försäkrad dator skada p g a bristande emballering vid transport skada till följd av datavirus

26 ErsättningsreglerErsättningsregler skadad dator ersätts med reparation eller likvärdigt dator, med likvärdig avses en dator med ålder, skick och prestanda motsvarande det som anges i särskilt avtal, avtal om elevdator. ersättning är maximerad till datorns nyanskaffningsvärde ersatt dator är Västerås stads egendom

27 ErsättningsreglerErsättningsregler Genom slitage, repor, korrosion, förbrukning, förbrukning,åldersförändring, försummat underhåll eller beläggning

28 SjälvriskSjälvrisk Självrisken är 10% av nyanskaffningsvärdet för likvärdig dator. Alltså inte en ny dator!

29 SkaderapporteringSkaderapportering Anmälan om förlust eller skada görs omedelbart till den av skolan utsedd kontaktperson. Vid stöld eller förlust av datorn skall detta polisanmälas. Skolan ansvarar för polisanmälan och skaderapportering i enlighet med gällande rutiner.

30 Kontaktpersoner Skaderapportering Dennis Larsson 021-394274 dennis1.larsson@vasteras.se dennis1.larsson@vasteras.se Roger Johansson 021-394254 roger.johansson@vasteras.se roger.johansson@vasteras.se


Ladda ner ppt "AVTAL OM ELEVDATOR 2010-09-21. Avtalet Genom detta avtal regleras parternas inbördes förhållande avseende ovanstående dator."

Liknande presentationer


Google-annonser