Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri SAP Best Practices.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri SAP Best Practices."— Presentationens avskrift:

1 Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri SAP Best Practices

2 ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Syfte och fördelar och huvudprocesser Syfte  Detta scenario beskriver ett verksamhetsflöde som är typiskt för företag med partistorleksorienterad produktion.  Produktionsscenariot producerar en slutprodukt och alla beroende komponenter i produktion mot lager (MTS).  Dessutom stöds scenariot av de viktigaste nödvändiga controllingfunktionerna för kostnadsbärare, t.ex. förkalkyl och periodbokslut. Fördelar  Produktion utlöst av en produktionsplan  Inklusive serienummer och partihantering  Valfritt med: Kvalitetsstyrning, konsignationslager, extern bearbetning Huvudprocesser  Skapa planerade oberoende behov  Materialbehovsplanering på PE-nivå  Egen tillverkning (delmontage)  Egen slutmontering (slutprodukt)  Kapacitetsutjämning  Bekräftelse av monteringsaktiviteter

3 ©2012 SAP AG. All rights reserved.3 SAP-applikationskrav och företagsroller SAP-applikationskrav  SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller  Produktionsplanerare  Produktionsansvarig  Verkstadsspecialist  Lagerhandläggare  Strategisk planerare  Konstruktör

4 ©2012 SAP AG. All rights reserved.4 Detaljerad processbeskrivning Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri Detta scenario beskriver ett verksamhetsflöde som är typiskt för företag med partistorleksorienterad produktion. Produktionsscenarier består av både materialrörelser (godsuttag och -mottagning) och bekräftelse av slutförande av produktionsorder.  Dessutom stöds scenariot av de viktigaste nödvändiga controllingfunktionerna för kostnadsbärare, t.ex. förkalkyl och periodbokslut.  En typisk planeringsprocess börjar med försäljningskvantitetsplanering. Föregående periods faktiska försäljningssiffror kan användas som underlag för framtida planering.  För att säkerställa att produktionen sker i takt med försäljningen kan du skapa en produktionsplan i Sälj- och verksamhetsplaneringen som är synkroniserad med försäljningen. Planeringsdata överförs från SOP till efterfrågeadministration. Efterfrågeadministrationen genererar oberoende behov som används i den efterföljande MRP- körningen.  Vid materialbehovsplanering bryts stycklistan ned för materialbehovet på övre nivå och planering av produktionen utförs ända ned på komponentnivå. MRP resulterar i generering av planorder för det material som ska produceras.  Om det inte finns tillräckligt med råmaterial i lager skapas beställningsanmodanden för detta. När ordern skapas beräknas målkostnader för orderns partistorlek (förkalkyl).  Under produktionsprocessen uppdateras ordern med kostnader som har uppstått, vilket gör det möjligt för dig att spåra och jämföra målkostnader och verkliga kostnader när du vill.  Periodbokslutsaktiviteter utförs på ordern. Detta inkluderar beräkning av produkter i arbete och variansberäkning.  Efter detta avräknas produkter i arbete mot redovisning, och produktionsavvikelser avräknas mot administration och redovisning.

5 ©2012 SAP AG. All rights reserved.5 Processflödesdiagram Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri Tillverkning Händ-else Prod.- enh.- controller Periodbokslut “allmän” prod- uktionsenhet (181) Materialbehovs- planering på PE-nivå samt lagervärdering/ behovslista Start av planerings- cykel Beställ- ningsan- modan MRP-lista Lager @ standard. Kostnad Produktionsplanerare Periodisk planerings- översyn Frisläpp produktions- order Kapacitets- utjämning Materialsamman- ställning för planorder Bekräfta monterings- aktiviteter/ slutrapportering Gods- mottagning halvfabrikat Godsuttag/ automatisk lageravräkning Uppdatera kapacitet Gods- mottagnings- dokument Plocklista Orderutskrift Planord er Kapacitet s- utjämnin g OK? Materia l tillgäng -ligt? Inköpare Lagerhand- läggare Gods- mottagnings- dokument Anskaffning av lagermaterial med kvalitets- styrning (127) Anskaffning och förbrukning av konsignations- lager (139) Strategisk planerare Skapa planerade oberoende behov Omvandla planorder till produktions- order Lagerförbruknin g @ standard. Kostnad Anskaffning utan kvalitets- styrning (130) Gods- mottagning slutprodukt MM- legobear- betning (138) PP-legobear- betning (extern bear-betning) (150) Nej Ja Ne j Ja Logistik- planerin g (144) 1

6 ©2011 SAP AG. All rights reserved.6 Processflödesdiagram Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri Produktions- ansvarig 1 Granska orderoperationer Händ-else

7 ©2011 SAP AG. All rights reserved.7 Förklaring SymbolBeskrivningAnvändningsk ommentarer Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie- process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings- punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. SymbolBeskrivningAnvändningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Externtill SAP Aff ä rsaktivite / h ä ndelse Enhetsprocess Process- referens Delprocess -referens Process- beslut Diagram- länk Utskrift/ dokument Redovisnings- data Budget- planering Manuell process Befintlig version/data System -beslut godk./e j godk.

8 ©2012 SAP AG. All rights reserved.8 Omvandla Planerad Order Beroende behov Reservationer Lager Material Behov Planering Materialbehovsplanering - MRP Planerat oberoende behov Produktions- order

9 ©2012 SAP AG. All rights reserved.9 Alternativa planeringsstrategier för slutprodukt StrategiPlanering av nettobehov (10) Planering med slutmontering (40) Kundbehov överförda till produktion NejJa Detta betyder...... kundorder påverkar inte produktionen... kundorder som överskrider planerade oberoende behov kan påverka produktionen... huvudmålsättningen är att säkra smidig produktion... den viktigaste faktorn är förmågan att reagera flexibelt på kundbehov Planerade oberoende behov allokerade och minskade under kundorderbearbetning NejJa Planerade oberoende behov minskade vid godsuttag för leverans JaNej

10 ©2012 SAP AG. All rights reserved.10 Produktionsgrupp Produktionsgrupp: Montage Operations- listor Kalkyl Tidplanering och kapacitet 1010,- 2150,- 3160,- Standardvärden Operationslistor Kalkyldata Leveransindeln.data Kapacitetsdata

11 ©2012 SAP AG. All rights reserved.11 Operationslista för produktionsgrupp / operation Operations- listehuvud Operation 10: Slutmontering Materialkomponenter Produktionsgrupp Styrnyckel Standardv ä rden Aktivitetstyper Beskrivning....

12 ©2012 SAP AG. All rights reserved.12 Enskild konvertering Planerade order Produktions- order Samlad konvertering Konvertering av planorder Produktions- order Planerade order

13 ©2012 SAP AG. All rights reserved.13 Ange ordertyp Definiera orderposition Kopiera operationslista Ledtidsplanering Kopiera stycklista Valfria ändringar Spara produktionsorder Fr 25 jan 2008 Ti 15 jul 2008BehovsplaneringBehovsplaneringManuelltManuellt Tillgänglighetskontroll AutomatisktAutomatiskt Valfritt (anpassa) Skapa produktionsorder

14 ©2012 SAP AG. All rights reserved.14 Orderförslag (planorder) Skapa order Tillgänglighets- kontroll Orderfrisläppning och partibestämning för komponenter OrderavräkningOrderhuvud Operationer Komponenter Kostnader 20 50 100 Materialuttag Godsmottagning Produktionsorderhantering Produktionsorder Bekräftelser

15 ©2012 SAP AG. All rights reserved.15 Material Materialrörelse Material- dokument Redovisnings- dokument Lager Operation Mat. komp. Prod. order Kostnader  Uppdatera lagerkvantiteter  Uppdatera lagervärden  material kan partikontrolleras Materialrörelse

16 ©2012 SAP AG. All rights reserved.16 Godsuttags- bokning Material- dokument Bokf.- dokument Godsuttag  Uppdatera lagerkvantiteter  Uppdatera lagervärden  Reducera reservationer  Beräkna verkliga kostnader och uppdatera ordern

17 ©2012 SAP AG. All rights reserved.17 Orderbekräftelse...... Manuell inmatning Återraporteringar av produktionsorder Produktions- order Operation 0010 Operation 0020 Operation 0030 Operation....

18 ©2012 SAP AG. All rights reserved.18 Kalkylvariant Visa planerade/verkliga kostnader Kostnadsslag Kostnadsspecifikation Kostnadsuppdelning Planerade kostnader Material kostnader Kostnader för extern anskaffning Produktions- kostnader Material indirekta kostnader Indirekta produktions- kostnader Kostnader för externa bearbetning Kostnadsslag : : Faser Gen. operationsvärden Standardvärden Styrnyckel ” kalkyl- indikator ” Resurser Formelnyckel för kalkyl Kostnadsställe Aktivitetstyp Formelkonstanter Kostnadsberäk- ningslogg Ind. “ Rel. till kalkyl ” Pris Materialkomponenter Ordertyp/produktionsenhet Produktionsorder - förkalkyl

19 ©2012 SAP AG. All rights reserved.19 Kostnader för produktionsorder Beräkning av indirekta kostnader - Produktionsgrupp - Standardvärde - Kvantiteter - Kostnadsställe - Aktivitetstyper - Formler - Aktivitetstyper Operation Interna aktivitetskostnaderMaterialkostnader Kostnad för produktionsorder - Kvantiteter - Priser Produktions- grupp Kostnadsst ä ll e Material- komponenter - Perioder Aktivitets- kostnader

20 ©2012 SAP AG. All rights reserved.20 Order- status Preliminärt frisläppt eller frisläpptDelvis levereradSlutlevererad eller tekniskt slutförd Avvikelser Leverans- värde Verkliga kostnader PIA för Verkliga kostnader = PIA för Verkliga kostnader = - Leverans- värde = - PREL REL PDLV DLV TECO PIA och differensanalys i partibaserad analys av kostnadsbärare Verkliga kostnader Verkliga kostnader

21 ©2012 SAP AG. All rights reserved.21 Material 600 Produktkostnadsplanering Partistorlek 1 st CO-PC Produktionsorder Mat. F126 800 1.200 400 2.400 -2.000 400 Material Produktion Pålägg GM Avvikelser Verkliga kostnader CO- PC Materialbasdata Standardpris = 2 000 Målversion 0 Pris 150 Kvantitet 150 Struktur 100 Kassation 0 Partistorlek 0 Produktion 1100 Pålägg 300 LagerPrisdifferens Redovisning 2000400 Avräkning FI CO- PA Avräkning av order (exempel)

22 ©2012 SAP AG. All rights reserved.22 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight, and Visual Studio are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, z10, z/VM, z/OS, OS/390, zEnterprise, PowerVM, Power Architecture, Power Systems, POWER7, POWER6+, POWER6, POWER, PowerHA, pureScale, PowerPC, BladeCenter, System Storage, Storwize, XIV, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Tivoli, Informix, and Smarter Planet are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries. Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and its affiliates. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems Inc. HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Apple, App Store, iBooks, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Multi-Touch, Objective-C, Retina, Safari, Siri, and Xcode are trademarks or registered trademarks of Apple Inc. IOS is a registered trademark of Cisco Systems Inc. RIM, BlackBerry, BBM, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl, BlackBerry Torch, BlackBerry Storm, BlackBerry Storm2, BlackBerry PlayBook, and BlackBerry App World are trademarks or registered trademarks of Research in Motion Limited. Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps, Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync, Google Updater, Google Voice, Google Mail, Gmail, YouTube, Dalvik and Android are trademarks or registered trademarks of Google Inc. © 2012 SAP AG. All rights reserved INTERMEC is a registered trademark of Intermec Technologies Corporation. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. Motorola is a registered trademark of Motorola Trademark Holdings LLC. Computop is a registered trademark of Computop Wirtschaftsinformatik GmbH. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.


Ladda ner ppt "Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri SAP Best Practices."

Liknande presentationer


Google-annonser