Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jonny Karlsson 14.10.2005 INTRODUKTION TILL PROGRAMMERING Föreläsning 2 (14.11.2005) INNEHÅLL: -Variabler och datatyper -Tilldelning av variabler -Aritmetiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jonny Karlsson 14.10.2005 INTRODUKTION TILL PROGRAMMERING Föreläsning 2 (14.11.2005) INNEHÅLL: -Variabler och datatyper -Tilldelning av variabler -Aritmetiska."— Presentationens avskrift:

1 Jonny Karlsson 14.10.2005 INTRODUKTION TILL PROGRAMMERING Föreläsning 2 (14.11.2005) INNEHÅLL: -Variabler och datatyper -Tilldelning av variabler -Aritmetiska uttryck -Matematiska standardfunktioner -Utmatning av variabelvärden -Inmatning av data från tangentbordet

2 Jonny Karlsson 14.10.2005 Variabler Vad är en variabel? Ett utrymme i datorns arbetsminne som används av ett program under programmets exekvering. Det data som lagras i en variabel kallas för variabelns värde Varje variabel som används i C har ett unikt namn.

3 Jonny Karlsson 14.10.2005 Datatyper Varje variabel i C skall vara av en viss datatyp. Nedan en lista på vanliga datatyper i C: DatatypBeskrivnig Utrymme i minnet Värden intheltal/integer 4 byte -2 31 till 2 31 -1 floatdecimaltal/flyttal 4 byte -2 31 till 2 31 -1 doubledecimaltal/flyttal 8 byte -2 63 till 2 63 -1 long double decimaltal/flyttal 12 byte -2 95 till 2 95 -1 chartecken 1 byte ett ASCII tecken

4 Jonny Karlsson 14.10.2005 Variabeldeklarationer För att kunna använda variabler i C-koden måste man först reservera en plats i minnet för variabeln och ge den ett unikt namn. Detta kallas för en variabeldeklaration. Exempel: Deklarera ett heltal och ge detta namnet ”mittTal”: int mittTal; /* Detta reserverar en plats i minnet (4 byte) för variabeln ”mittTal” */ /* som är av typen integer/heltal */ Variabeldeklarationer placeras i början av huvudfunktionen (main) före utförandet av övriga operationer.

5 Jonny Karlsson 14.10.2005 Variabeldeklarationer............main(){ int heltal; /* deklarerar ett heltal */ int heltal; /* deklarerar ett heltal */ float flyttal; /* deklarerar ett flyttal/decimaltal */ float flyttal; /* deklarerar ett flyttal/decimaltal */ char tecken; /* deklarerar ett tecken */ char tecken; /* deklarerar ett tecken */.......... }

6 Jonny Karlsson 14.10.2005 Tilldelningssatser I en tilldelningssats ger man ett värde åt en variabel. En tilldelningssats på en variabel kan utföras först efter att variabeln är deklarerad, ex: float flyttal;/* deklarerar en flyttalsvariabel */ flyttal = 5.5;/* tilldelar flyttalsvariabeln ”flyttal” värdet 5.5 */ OBS! i C använder man ”.” för kommatecken, inte ”,”. En tilldelning kan även utföras i samband med variabeldeklarationen. Detta kallas för att initialisera en variabel, ex: int heltal = 5.5;/* deklarerar en flyttalsvariabel och initialiserar den till */ /* 0 /*

7 Jonny Karlsson 14.10.2005 Aritmetiska uttryck Med aritmetiska uttryck menas uttryck som har operander av aritmetisk typ och som ger ett resultat av aritmetisk typ. Exempel på operander är: +addition -subtraktion *mutiplikation /division Exempel på aritmetiska uttryck: int heltalA = 2; /* deklarerar ett heltal som initialiseras till 2 */ int heltalB = 3;/* deklarerar ett heltal som initialiseras till 4 */ heltalA + heltalB /* utför ett aritmetiskt uttryck/aritmetisk operation */ /* som beräknar summan av värdena i heltalA och heltalB */

8 Jonny Karlsson 14.10.2005 Aritmetiska uttryck Operatorprioriteten är lika som i matematiken, dvs. * / % har högre prioritet än + - Detta betyder att om man vill utföra t.ex. addition före multiplikation måste man använda parenteser. Exempel: (heltalA + heltalB) * (heltalA – heltalB)/* beräknar summan av heltalA och */ /* heltalB multiplicerat med */ /* subtratktionen av heltalA */ /* och heltalB */ Resultatet av ett aritmetiskt uttryck kan användas för att tilldela en operator. Exempel: int tal = heltalA – heltalB;

9 Jonny Karlsson 14.10.2005 Sammansatta tilldelningsoperationer Exempel: int tal = 0;/* deklarerar ett heltal som initialiseras till 0 */ tal = tal + 5;/* ökar värdet i variabeln tal med 5 */ Ovanstående exempel kan också skrivas om på följande sätt: int tal = 0; tal += 5;

10 Jonny Karlsson 14.10.2005 Matematiska standardfunktioner Matematiska standardfunktioner kan användas i aritmetiska uttryck för att utföra matematiska beräkningar. Inkluderingsfilen math.h innehåller bl.a. följande matematiska standardfunktioner: sin(x)Beräknar sinusvärdet av variabeln x som är ett flyttal angett i radianer cos(x)Beräknar cosinusvärdet av variabeln x som är ett flyttal angett i radianer tan(x)Beräknar tangenten av variableln x som... sqrt(x)Beräknar kvadratroten av variabeln x pow(x, y)Beräknar variabeln x upphöjt i variabeln y För mera information om funktionerna i math.h se t.ex: http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/node17.html

11 Jonny Karlsson 14.10.2005 Matematiska standardfunktioner Exempel på användning av matematiska standardfunktioner: #include #include main(){ int heltalA = 4; int heltalB = 2; double resultat = 0; resultat = pow(heltalA, heltalB); /* beräknar heltalA upphöjt i heltalB och */ resultat = pow(heltalA, heltalB); /* beräknar heltalA upphöjt i heltalB och */ /* resultat tilldelas variabeln resultat */ /* resultat tilldelas variabeln resultat */}

12 Jonny Karlsson 14.10.2005 Utmatning av variabelvärden Datavärden som finns lagrade i olika variabler kan skrivas ut på bildskärmen bl.a. med funktionen printf printf-funktionen kan användas i två olika former: printf(”teckensträng”)skriver ut den teckensträng som finns mellan ”” på bildskärmen eller printf(”formatsträng”, uttryck1, uttryck2,...,uttryckN); där formatsträng = Vilka/vilken datatyper/datatyp som kommer att visas på skärmen och i vilken ordning Utrryck =Den variabel vars värde skall visas på skärmen. Uttrycken sätts i samma ordning som formatsträngen.

13 Jonny Karlsson 14.10.2005 Utmatning av variabelvärden I formatsträngen kan man bl.a. använda följande betäckningar för att ange vilken datatyp som skall skrivas ut på bildskärmen: %dheltal (int) %fflyttal (float) Exempel: int heltal = 3; float flyttal = 5.56; printf(”Heltalet är: %d och flyttalet är: %f”, heltal, flyttal); Kodexemplet ovan skulle resultera i följande skärmutskrift: Heltalet är: 3 och flyttalet är: 5.56

14 Jonny Karlsson 14.10.2005 Inmatning av data Funktionen scanf kan användas föra att läsa in data som skrivs från tangentbordet och spara det inlästa datat i en variabel. Denna funktion finns, liksom printf, i inkluderingsfilen stdio.h. Funktionen scanf används enligt följande: scanf(”formatsträng”, &variabel1, &variabel2,....&variabelN); formatsträng = Vilka/vilken datatyper/datatyp som skall läsas in från tangentbordet och i vilken ordning variabel =Den variabeln dit man vill spara det data som lästs in från tangentbordet. Vid inläsning av flera datavärden med samma scanf- sats anges variablerna i den ordning man vill läsa in dem från tangentbordet och i samma ordning som de angetts i formatsträngen. OBS! vid inläsning av tal bör tecknet ’&’ alltid sättas framför variabelnamnet i scanf- satsen. Tecknet ’&’ betyder här att man läser in till minnesadressen för angiven variabel.

15 Jonny Karlsson 14.10.2005 Inmatning av data Exempel: int heltal; float flyttal; scanf(”%d”, &heltal); /*läser in ett heltal från tangentbordet och*/ /*sparar detta heltalsvärde i heltalsvariabeln tal*/ scanf(”%f”, &flyttal);/*läser in ett flyttal från tangentbordet och */ /*sparar detta flyttalsvärde i variabeln flyttal*/ Exemplet ovan kan skrivas om på följande sätt: int tal; float flyttal; scanf(”%d %f”, &heltal, &flyttal); /*läser frånt tangentbordet först ett heltal, sedan ett flyttal och dessa värden */ /* lagras i variabeln tal och i variabeln flyttal*/

16 Jonny Karlsson 14.10.2005 Inmatning av data scanf-satsen läser in data från tangentbordet ända tills man trycker på ”enter” tangenten eller ”space” tangenten. Exempel: Om man kör ett program som innehåller följande kodrad: scanf(”%d %f”, &heltal, &flyttal); och trycker på följande tangeter på tangentbordet: 4 4 5 4. 5 4 4 5 4. 5 tilldelas variabeln ’heltal’ heltalet 445 och varabeln ’flyttal’ flyttalet 4.5


Ladda ner ppt "Jonny Karlsson 14.10.2005 INTRODUKTION TILL PROGRAMMERING Föreläsning 2 (14.11.2005) INNEHÅLL: -Variabler och datatyper -Tilldelning av variabler -Aritmetiska."

Liknande presentationer


Google-annonser