Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 1 Riktvärden för jord - NVs generella - beräkning av platsspecifika Maria Carling, SGI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 1 Riktvärden för jord - NVs generella - beräkning av platsspecifika Maria Carling, SGI."— Presentationens avskrift:

1 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland Riktvärden för jord - NVs generella - beräkning av platsspecifika Maria Carling, SGI

2 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland Riktvärden för förorenad mark Vad ska de skydda? Skydd av människors hälsa Skydd av markmiljön Skydd av grundvatten Skydd av ytvatten

3 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland NVs generella riktvärden – vilka begränsningar finns ? Ej direkt avsedda för - Miljökvalitetsmål för storskalig påverkan -Bedöma påverkan från luftburna diffusa föroreningar -Nivå upp till vilken det är acceptabelt att förorena -Kriterier för återanvändning av avfall -Mätbara åtgärdsmål -Andra typer av media, t ex sediment, byggmaterial

4 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland Generella riktvärden – viktiga förutsättningar Baserar sig på förekomstform i jord och störst risk Tar ej hänsyn till synergieffekter Baserar sig på normaltäta jordar och mark ovan gvy Vissa ämnen - stor andel i ångfas ►analys av luft ► riskbedömning Vissa ämnen – stor andel i grundvatten ►analys av grundvatten ► riskbedömning

5 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland Två generella scenarier KM – Känslig Markanvändning MKM- Mindre Känslig Markanvändning SkyddsobjektKMMKM MänniskorVistelse heltidVistelse deltid MarkmiljöSkydd av ekologisk funktionBegränsat skydd av ekologisk funktion GrundvattenSkydd invid områdetSkydd 200 m nedströms området YtvattenSkydd

6 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland Maximal exponering från förorenat område Riktvärdena baserar sig på: 50 % av TDI för flertalet ämnen 20 % av TDI för Pb, Cd, Hg 10 % av TDI för dioxiner, PCB

7 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland När kan generella riktvärden användas? Riktvärde finns för aktuell förorening Halten organiskt kol i jorden > 2 % Markens pH mellan 5-7 Mark ovan grundvattenytan ”normal” skyddsvärde och känslighet Markanvändning MKM el KM Om ovanstående ej är uppfyllt ►PLATSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN

8 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland Platsspecifika förhållanden Spridningsförhållanden (jordart, hydraulisk konduktivitet, över/under gvy) Exponeringsvägar Lokala bakgrundshalter Grundvattenskydd Storleken på förorenat område

9 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland Hälsoriskbedömning – exponeringsvägar i NV-modellen Exponeringsvägar som beaktas i riktvärdesmodellen Matematiska modeller för varje exponeringsväg

10 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland Naturvårdsverkets modell för riktvärden Modellen svarar på frågan: Hur mycket förorening kan finnas i jord utan att hälso- eller miljörisken blir oacceptabelt hög? Beräkningsverktyget (EXCEL) finns på NVs hemsida: _Nv_beräkningsprogram%20rv%20mark_version%201 %2000.xls Finns möjlighet till viss teknisk support via mail

11 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland Beräkning av riktvärden Sammanvägning av hälsobaserat riktvärde och miljöbaserat riktvärde (markmiljö o spridning), d.v.s. integrerat riktvärde – lägsta av dessa Hälsobaserat: - sammanvägning av exponeringsvägar, justering för exponering fr andra källor, justering för akuttoxicitet Justering för bakgrundshalt och fri fas OBS! Osäkerheter indata, beräkningsmodeller

12 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland NVs beräkningsmodell Vad kan man få ut? Platsspecifikt riktvärde! Styrande för riktvärde – hälsa alt. miljö? Vilka exponeringsvägar är styrande? Exponeringsvägarnas påverkan på hälso-riktvärdet Inmatning faktiska halter i jord - transportmodell – beräkning av halter i andra media

13 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland Exempel – platsspecifikt riktvärde Konceptuell modell Inmatning av ämne, exponeringsvägar, exp. parametrar, jord- och gvparametrar, transportmodell (ånga, gv), storlek förorenat område

14 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland Beräkningsverktyg Excel Finns handledning för beräkningsverktyget (bilaga 4 i NV rapport 5976) Nio olika kalkylblad: inmatning - uttagsrapport Färgkoder i olika celler: Vita celler – celler för inmatning Brungula celler – data för jämförelse Gula celler – presentation av beräkningsresultat Röda celler – varning för orealistiska värden på inmatad data Cerise celler – ändringar sker i bladet ”konceptuell modell”

15 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland Lessebo – konceptuell modell

16 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland Exempel Lessebo Andra geohydrologiska förhållanden: –Hydraulisk konduktivitet, 5*10 -6 m/s –Grundvattnets gradient 0,005 –Akvifärens mäktighet 5 m Annan exponering: intag av grönsaker/bär ca 400 g/år

17 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland Resultat – hälsoriktvärde resp. miljöriktvärde

18 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland Lessebo – resultat platsspecifika riktvärden

19 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland Vilken exponeringsväg är viktigast? Exponeringsvägarnas påverkan på hälsoriskbaserat riktvärde Påverkan på ojusterat hälsoriskbaserat riktvärde ÄmneIntag avHudkontaktInandning Intag av jordjord/dammdammångadricksvattenväxter Arsenik45,3%14,2%0,8%0,0% 39,8% Krom tot78,1%3,9%7,6%0,0% 10,4% Koppar14,2%0,7%27,5%0,0% 57,5% Kadmium28,6%0,1%4,4%0,0% 66,9%


Ladda ner ppt "Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 1 Riktvärden för jord - NVs generella - beräkning av platsspecifika Maria Carling, SGI."

Liknande presentationer


Google-annonser