Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 1 Riktvärden för jord - NVs generella - beräkning av platsspecifika Maria Carling, SGI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 1 Riktvärden för jord - NVs generella - beräkning av platsspecifika Maria Carling, SGI."— Presentationens avskrift:

1 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 1 Riktvärden för jord - NVs generella - beräkning av platsspecifika Maria Carling, SGI

2 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 2 Riktvärden för förorenad mark Vad ska de skydda? Skydd av människors hälsa Skydd av markmiljön Skydd av grundvatten Skydd av ytvatten

3 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 3 NVs generella riktvärden – vilka begränsningar finns ? Ej direkt avsedda för - Miljökvalitetsmål för storskalig påverkan -Bedöma påverkan från luftburna diffusa föroreningar -Nivå upp till vilken det är acceptabelt att förorena -Kriterier för återanvändning av avfall -Mätbara åtgärdsmål -Andra typer av media, t ex sediment, byggmaterial

4 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 4 Generella riktvärden – viktiga förutsättningar Baserar sig på förekomstform i jord och störst risk Tar ej hänsyn till synergieffekter Baserar sig på normaltäta jordar och mark ovan gvy Vissa ämnen - stor andel i ångfas ►analys av luft ► riskbedömning Vissa ämnen – stor andel i grundvatten ►analys av grundvatten ► riskbedömning

5 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 5 Två generella scenarier KM – Känslig Markanvändning MKM- Mindre Känslig Markanvändning SkyddsobjektKMMKM MänniskorVistelse heltidVistelse deltid MarkmiljöSkydd av ekologisk funktionBegränsat skydd av ekologisk funktion GrundvattenSkydd invid områdetSkydd 200 m nedströms området YtvattenSkydd

6 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 6 Maximal exponering från förorenat område Riktvärdena baserar sig på: 50 % av TDI för flertalet ämnen 20 % av TDI för Pb, Cd, Hg 10 % av TDI för dioxiner, PCB

7 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 7 När kan generella riktvärden användas? Riktvärde finns för aktuell förorening Halten organiskt kol i jorden > 2 % Markens pH mellan 5-7 Mark ovan grundvattenytan ”normal” skyddsvärde och känslighet Markanvändning MKM el KM Om ovanstående ej är uppfyllt ►PLATSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN

8 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 8 Platsspecifika förhållanden Spridningsförhållanden (jordart, hydraulisk konduktivitet, över/under gvy) Exponeringsvägar Lokala bakgrundshalter Grundvattenskydd Storleken på förorenat område

9 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 9 Hälsoriskbedömning – exponeringsvägar i NV-modellen Exponeringsvägar som beaktas i riktvärdesmodellen Matematiska modeller för varje exponeringsväg

10 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 10 Naturvårdsverkets modell för riktvärden Modellen svarar på frågan: Hur mycket förorening kan finnas i jord utan att hälso- eller miljörisken blir oacceptabelt hög? Beräkningsverktyget (EXCEL) finns på NVs hemsida: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978- 91-620-5976- 7_Nv_beräkningsprogram%20rv%20mark_version%201 %2000.xls Finns möjlighet till viss teknisk support via mail

11 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 11 Beräkning av riktvärden Sammanvägning av hälsobaserat riktvärde och miljöbaserat riktvärde (markmiljö o spridning), d.v.s. integrerat riktvärde – lägsta av dessa Hälsobaserat: - sammanvägning av exponeringsvägar, justering för exponering fr andra källor, justering för akuttoxicitet Justering för bakgrundshalt och fri fas OBS! Osäkerheter indata, beräkningsmodeller

12 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 12 NVs beräkningsmodell Vad kan man få ut? Platsspecifikt riktvärde! Styrande för riktvärde – hälsa alt. miljö? Vilka exponeringsvägar är styrande? Exponeringsvägarnas påverkan på hälso-riktvärdet Inmatning faktiska halter i jord - transportmodell – beräkning av halter i andra media

13 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 13 Exempel – platsspecifikt riktvärde Konceptuell modell Inmatning av ämne, exponeringsvägar, exp. parametrar, jord- och gvparametrar, transportmodell (ånga, gv), storlek förorenat område

14 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 14 Beräkningsverktyg Excel Finns handledning för beräkningsverktyget (bilaga 4 i NV rapport 5976) Nio olika kalkylblad: inmatning - uttagsrapport Färgkoder i olika celler: Vita celler – celler för inmatning Brungula celler – data för jämförelse Gula celler – presentation av beräkningsresultat Röda celler – varning för orealistiska värden på inmatad data Cerise celler – ändringar sker i bladet ”konceptuell modell”

15 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 15 Lessebo – konceptuell modell

16 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 16 Exempel Lessebo Andra geohydrologiska förhållanden: –Hydraulisk konduktivitet, 5*10 -6 m/s –Grundvattnets gradient 0,005 –Akvifärens mäktighet 5 m Annan exponering: intag av grönsaker/bär ca 400 g/år

17 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 17 Resultat – hälsoriktvärde resp. miljöriktvärde

18 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 18 Lessebo – resultat platsspecifika riktvärden

19 Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 19 Vilken exponeringsväg är viktigast? Exponeringsvägarnas påverkan på hälsoriskbaserat riktvärde Påverkan på ojusterat hälsoriskbaserat riktvärde ÄmneIntag avHudkontaktInandning Intag av jordjord/dammdammångadricksvattenväxter Arsenik45,3%14,2%0,8%0,0% 39,8% Krom tot78,1%3,9%7,6%0,0% 10,4% Koppar14,2%0,7%27,5%0,0% 57,5% Kadmium28,6%0,1%4,4%0,0% 66,9%


Ladda ner ppt "Seminarium Länsstyrelsen Västmanland 2010-04-22 1 Riktvärden för jord - NVs generella - beräkning av platsspecifika Maria Carling, SGI."

Liknande presentationer


Google-annonser