Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REVISIONEN – för resultat och utveckling Seminarium kring styrning och ansvarsutkrävande 20 oktober 2006 Välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REVISIONEN – för resultat och utveckling Seminarium kring styrning och ansvarsutkrävande 20 oktober 2006 Välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 REVISIONEN – för resultat och utveckling Seminarium kring styrning och ansvarsutkrävande 20 oktober 2006 Välkomna!

2 REVISIONEN – för resultat och utveckling KENT inleder med att hälsa alla välkomna och passar på att kortfattat påminna om revisionens lagstadgade uppdrag (5-10 min)

3 REVISIONEN – för resultat och utveckling Revisionsuppdraget enligt kap 9 § 9 KL (1) Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt 3 kap. 17 och 18 §§, även verksamheten i de företagen. (Detta definierar OBJEKTEN för och OMFATTNINGEN på granskningen, dvs ”nämnder styrelser och bolag” samt ”all verksamhet årligen”.

4 REVISIONEN – för resultat och utveckling Revisionsuppdraget enligt kap 9 § 9 KL (2) Revisorerna prövar  om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt  om verksamhetens ekonomi är tillfredsställande  om räkenskaperna är rättvisande  om den interna kontrollen som sker inom nämnderna är tillräcklig (Detta definierar DIMENSIONERINGEN och INRIKTNINGEN på granskningen)

5 REVISIONEN – för resultat och utveckling NPM fortsätter med att sätta in dagens seminarium i ett revisionellt sammanhang med betoning på utveckling och avslutar med en genomgång av programmet (10-15 min)

6 REVISIONEN – för resultat och utveckling

7 Att på olika sätt granska och pröva samt verka för 1.Ändamålsenlig verksamhet 2.Ekonomiskt tillfredsställande verksamhet 3.Rättvisande räkenskaper 4.Tillräcklig intern kontroll är något som, utifrån resonemang med utgångspunkt från en intressentmodell, gynnar alla parter (politiker, allmänhet, anställda, brukare, leverantörer osv)

8 REVISIONEN – för resultat och utveckling REVISIONEN bidrar till RESULTAT OCH UTVECKLING genom att Granska verksamheten och pröva ansvar vilket verkar både förebyggande och främjande. (Den främjande delen måste hela tiden tillse att synpunkter, råd och idéer hanteras inom ramen för revisionens oberoende)

9 REVISIONEN – för resultat och utveckling RE - VISION RE – delen Granska verksamheten och pröva ansvar (bakåtblickande) VISION - delen (Förebyggande och främjande genom att att synpunkter, råd och idéer,inom ramen för revisionens oberoende, lyfts fram)

10 REVISIONEN – för resultat och utveckling REVISIONSPROCESSEN – DEL I

11 REVISIONEN – för resultat och utveckling REVISIONSPROCESSEN – DEL II

12 REVISIONEN – för resultat och utveckling REVISIONSPROCESSEN – DEL III

13 REVISIONEN – för resultat och utveckling Viktiga frågor för Revisionen att inhämta synpunkter kring: Hur tar vi vara på revisionsrapporterna? Vad är lämpliga former för kommunikation och dialog kring olika typer av rapporter? Hur uppfattas revisionsrapporterna av mottagarna?

14 REVISIONEN – för resultat och utveckling Program 061020 – Förmiddagen kl 9-12  Granskning av kvalitet, kvantitet och samhällsnytta – Rapport nr 62,63,70 och 71 1.Inledning – Kent Ericson och NP Magnusson 2.Ulf-Johan Olson redovisar rapporterna 3.Lars-Åke Rudin redovisar regionens syn på ersättningssystemets utveckling 4.Fredrik Fexner redovisar Trelleborgs lasaretts´ syn på styrningen 5.Rita Jedlert redovisar hälso- och sjukvårdsledningens strategi för att utveckla och styra den regiongemensamma vården 6.Gemensam reflektion och diskussion. Först i smågrupper, därefter i plenum

15 REVISIONEN – för resultat och utveckling Program 061020 – Eftermiddagen kl 13-15  Granskning av gränssnitt mellan administration och politik – Rapport nr 73 1. Jan von Heland presenterar och ger sin syn på granskningen 2. Gemensam reflektion och diskussion. 3. Enkät för utvärdering av dagen 4. Avslutning – Kent Ericson och NP Magnusson

16 REVISIONEN – för resultat och utveckling KENT och NPM avslutar dagen med en kort övergripande sammanfattning på temat ”hur man drar nytta av revisionsrapporterna” och framför tack för dagens insatser

17 REVISIONEN – för resultat och utveckling Viktiga frågor för Revisionen att inhämta synpunkter kring: Hur tar vi vara på revisionsrapporterna? Vad är lämpliga former för kommunikation och dialog kring olika typer av rapporter? Hur uppfattas revisionsrapporterna av mottagarna?

18 REVISIONEN – för resultat och utveckling Hur tar vi vara på revisionsrapporterna? Mycket fokus har traditionellt lagts på att bemöta kritiken i revisionsrapporterna, mera energi kan läggas på att ta sikte på förbättringsmöjligheter! Bara för att man undviker anmärkning i revisionsberättelsen har man ju inte lyckats – målet bör vara att flytta fokus från problem till möjligheter när man tar emot en revisionsrapport

19 REVISIONEN – för resultat och utveckling Vad är lämpliga former för kommunikation och dialog kring olika typer av rapporter? Seminarier i enlighet med dagens upplägg kan utgöra ett alternativ när det gäller övergripande granskningar och generella frågeställningar Revisorerna kan kanske besöka verksamheten och föredra granskningsresultat för att öka förståelsen?

20 REVISIONEN – för resultat och utveckling Hur uppfattas revisionsrapporterna av mottagarna? Varierande, och man kan inte komma ifrån att vi har olika roller och uppdrag och därigenom ser saker och ting från olika utgångspunkter. Det är inte ofta vi träffas och får möjlighet att titta in i ”varandras världar” Diskussion kring generella frågeställning i rapporterna kan tas upp vid möten mellan HSN/HSL och förvaltningscheferna Visionsfrågorna – de främjande och förebyggande delarna – kan lyftas fram tydligare ( Jfr RE – VISION)

21 REVISIONEN – för resultat och utveckling RÄNTAN SOVER ALDRIG


Ladda ner ppt "REVISIONEN – för resultat och utveckling Seminarium kring styrning och ansvarsutkrävande 20 oktober 2006 Välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser