Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Utveckla sjukskrivnings- processen inom hälso- och sjukvården Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL) Anna Östbom –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Utveckla sjukskrivnings- processen inom hälso- och sjukvården Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL) Anna Östbom –"— Presentationens avskrift:

1 1 Utveckla sjukskrivnings- processen inom hälso- och sjukvården Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL) www.skl.se/sjukskrivningar Anna Östbom – anna.ostbom@skl.seanna.ostbom@skl.se Rehabliliteringsgarantin, Miljarden, Finsam, Nationellt Försäkringsmedicinskt forum, Företagshälsovård Cecilia Unge, cecilia.unge@skl.se Miljarden, Ledning och Styrning Ulrika Eklund – ulrika.eklund@skl.se Jämställdhet och sjukskrivningulrika.eklund@skl.se

2 2 Innehåll Miljardsatsningen – nu och framtid Socialstyrelsen tillsyn av sjukskrivningsprocessen Försäkringsmedicinska beslutstödet Rehabiliteringsgarantin

3 3 Utvecklingen av ohälsotalet i Riket 200112 tom 200903 22,0 27,0 32,0 37,0 42,0 47,0 52,0 200112200206200212200306200312200406200412200506200512200606200612200706200712200806200812200906200912 Senaste värde: Kvinnor 42,0 Samtliga 35,1 Män 28,3

4 4

5 5

6 6 Regeringsuppdrag Socialstyrelsen ” att bedriva tillsynsaktiviteter som, utifrån ett patientperspektiv, skall bidra till att förbättra kvaliteten i sjukskrivningsprocessen” Januari 2003-2007

7 7 Tillsyn av sjukskrivningsprocessen Utgångspunkter Sjukskrivning är en del av vården och behandlingen av patienten, bör vara aktiv del Tillsyn utifrån följsamhet till lagar och föreskrifter Sjukskrivningsprocessen måste, som alla vårdprocesser, kvalitetssäkras

8 8 Tillsynen 2003-2007 Vårdcentraler 2004 företagshälsovård och privatläkare 2005, psykiatrisk öppenvård och vårdcentraler 2006-2007 Granskat 3000 journaler Besökt 540 enheter

9 9 Slutsatser av tillsynen Saknas ledningssystem som omfattar mål, uppföljning, rutiner och kvalitetssäkring – trots att vårdgivaren har ansvar Tid måste avsättas för kvalitetsarbete av sjukskrivningsprocessen Vårdgivaren måste följa upp arbetet All berörd personal måste ha utbildning i försäkringsmedicin och tillräcklig kompetens

10 10 Slutsatser av tillsynen Samverkan inom hälso- och sjukvården och med externa rehabiliteringsaktörer måste förbättras -säkerställa att patienterna får god och säker vård samt relevanta rehabiliteringsåtgärder i rätt tid - undvika passiva sjukskrivningsperioder Dokumentation: av journalen ska bl a framgå: - anledning till sjukskrivningen och omfattning - längd, syfte och förväntad effekt - utvärdering av sjukskrivningen, vidtagna och planerade åtgärder Det finns stöd för kvalitetsarbete i Försäkringsmedicinskt beslutstöd

11 11 Vad innebär åtagandet av ”sjukskrivningsmiljarden” 2009 ? Strukturella åtgärder Åtgärder inom områdena -Ledning/styrning -Kompetens -Samverkan – internt/externt -Kvinnors sjukskrivning -Vidta åtgärder för att öka användandet Försäkringsmedicinskt beslutstöd -Bidra med underlag för att få rehabiliteringskedjan att fungera -identifiera förekomst av missbruk

12 12

13 13

14 14 Försäkringsmedicinskt beslutstöd Vägledning för sjukskrivning Gemensam referensram i landet Samma utgångspunkt för hälso- och sjukvården och Försäkringskassan Stöd i dialog med patient

15 15 Beslutstödets utformning Övergripande principer Specifika rekommendationer www.socialstyrelsen.se/sjukskrivning

16 16 Övergripande principer Som stöd för att utveckla ledningssystemet Bedömning och beslut Ett verktyg vid vård och behandling - en aktiv åtgärd Individuell bedömning Tidigt engagemang Kontakt med arbetsplatsen Bedömning av arbetsförmåga Uppföljning och kvalitetssäkring

17 17 Rehabiliteringskedjan Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 0123456789101112 månader ***

18 18 Rehabiliteringsgaranti 2009-2010 Evidensbaserad medicinska behandling/rehabiliteringsinsatser i syfte att åstadkomma en återgång i arbete Garantin ska inriktas på stora diagnosgrupper när det gäller sjukskrivningar sjukdomar i rörelseorgangen och lättare psykiska problem -Smärta i axlar, nacke och rygg -Depressioner, ångestsyndrom och stress 2008 175 miljoner 2009 560 miljoner 2010 960 miljoner

19 19

20 20 Pågående sjukskrivningar rörelseapparaten

21 21 Garantin ska avse tillgänglighet enligt följande steg 1.Medicinsk bedömning och ställningstagande om patientens är i behov av medicinsk behandling/rehabilitering 2.Påbörja och genomföra behandling/rehabilitering Behandling /rehabilitering omfattar KBT vid lättare/medelsvåra ångest, depression och stress Multimodal rehabilitering vid smärta i axlar nacke och rygg

22 22 SBU:s metoder för behandling av långvarig smärta Multimodal rehabilitering En kombination åtgärder som är välplanerade och synkroniserade och består av psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning eller sjukgymnastik, undervisning om smärta, stärka den drabbade individens handlingskraft och ansvarstagande Insatser sker under en längre tid med personal som arbetar i team. Teamet består av flera professioner t ex. läkare, sjukgymnast, kurator, psykolog arbetsterapeut och sjuksköterska.

23 23 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Rehabiliteringsgarantin 2009-2010 Evidens enligt SBU rapporter Försäkringsmedicinskt beslutstöd Socialstyrelsens nationella riktlinjer -behandling av depression och ångestsjukdom -vård av rörelseorganens sjukdomar

24 24 Depression Enligt Försäkringsmedicinska beslutstödet Lindrig förstagångsdepression kräver ofta inte sjukskrivning. Arbetsförmågan kan vara nedsatt 1-3 månader

25 25 Ångesttillstånd Enligt Försäkringsmedicinska beslutstödet Sjukskrivning kan i många fall undvikas Sjukskrivningstiden bör vara kort, 2- 4 veckor, kombineras m. aktiverande behandl.

26 26 Stressrelaterade tillstånd Enligt Försäkringsmedicinska beslutstödet F43.0, F43.1 Akut stressreaktion, PTSD – sjukskrivning bör undvikas F43.2 Anpassningsstörning – sjukskrivning som regel ej aktuell – psykologiskt stöd F43.9 Stressreaktion/krisrektion – risk för allvarliga tillstånd – 2-6 veckors sjukskrivn. bla KBT F43.8 Utmattningssyndrom – arb.förm. kan vara nedsatt upp till 6 månader, psykologiskt stöd

27 27 Rörelseorganen, naturalförlopp Enligt Försäkringsmedicinska beslutstödet Lumbago – 2 veckor Lumbago-ischias, diskbråck – 3 veckor Cervikal rizopati, cervikalt diskbråck 1 -2 måna Kalkaxel och Supraspinatustendinit 1 – 2 veckor Frozen shoulder, impigmentssyndrom – långvariga besvär

28 28 Smärta Enligt Försäkringsmedicinska beslutstödet RISK FÖR Snabb utredning m. smärtdiagnostik och funktionsbedömning Sjukskrivning kopplad till aktiva åtgärder Rehabiliteringsplan bör följas konsekvent ETABLERAD Smärtbehandling och smärthantering Multiprofessionellt arbetsinriktat rehabiliteringsprogram Åter i arbete några månader – ett år, svårare fall 1- 2 år.

29 29 Vad säger cheferna på vårdcentralerna vad som finns att erbjuda att leva upp till en rehabiliteringsgaranti för psykiska diagnoser? 80-85 % uppger att man behandlar patienterna för depression, ångest och stress på egen enhet 84 % kan ge samtalsbehandling på egen enhet 68 % kan erbjuda KBT och 36 % KPT 45 % att man remitterar till annan verksamhet i landstingen

30 30 Vad säger cheferna på vårdcentralerna behövs för att leva upp till en rehabiliteringsgaranti för psykiska diagnoser? 55 % uppger att man behöver utveckla rutiner/program för behandling/rehabilitering ångest, depression och stress 51 % kompetensutveckling av befintlig personal 38 % fler aktörer att remitterar till 36 % rekrytera mer personal

31 31 LandstingKBT 2009 KBT KV 1 MMR 2009 MMR KV 1 Blekinge50021815087 Dalarna47722222- Gotland1602430- Gävleborg725-230- Halland86211632 Jämtland397673459 Jönköping68016832575 Kalmar4846223029 Kronoberg5004910510 Norrbotten4219619536 Skåne1000429957 Stockholm15185491771294 Sörmland13708636044 Uppsala103917318137 Värmland500200 Västmanland194559831991 Västerbotten2052428541 Västernorrlan d 300- 18 Västra Götaland 1400027352000221 Örebro5608227130 Östergötland130011918061 Totalt28 943 506981611142

32 32 Hur hänger det ihop? BeslutsstödMiljarden Rehab garanti Finsam Rehab kedjan

33 33 Regeringens åtgärdspaket Budgetpropositionen hösten 2007 1. Rehabiliterings- kedja 2. Vidareutvecklad företags- hälsovård 3. Rehabiliterings- garanti 5. Tidsgräns för sjukpenning & förlängd sjukpenning 4. Riktlinjer för arbetsförmåge- bedömningar 6. Steglös avtrappning (sjukersättning) 12. Förlängt arbetsliv för vilande S/A 8. SGI utreds 11. Parlamentarisk socialförsäkrings- utredning 15. Nyfriskjobb 18. Finsam ökad flexibilitet 17. Reducerad avgift a-kassa arbetslösa/sjuka 14. Arbetsmarknads- politiska åtgärder 13. Alternativa insatser för långtidssjuk- skrivna 10. Tillfällig resursförstärkning Försäkringskassan 9. Aktivitets- ersättning utreds 7. Korrigering av historisk SGI 16. Halvfartsjobb


Ladda ner ppt "1 Utveckla sjukskrivnings- processen inom hälso- och sjukvården Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL) Anna Östbom –"

Liknande presentationer


Google-annonser