Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BEGRÄNSNINGSVÄRDE i villkor enligt 9 kap MB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BEGRÄNSNINGSVÄRDE i villkor enligt 9 kap MB"— Presentationens avskrift:

1 BEGRÄNSNINGSVÄRDE i villkor enligt 9 kap MB
Maria Bouvin Miljöprövningsdelegationen I Skåne

2 MPD i Skåne Cecilia Giese Hagberg (70%) Ann Westerdahl (40%)
Anna Månsson (30%) Göran Fagerström (30%) Jolanta Green (30%) Maria Bouvin (90%)

3 BEGRÄNSNINGSVÄRDE av MÖD jan 2009
M Växjö Energi; Me i avloppsvatten - prövotid M , Kalmar Industries AB; buller - se villkor nedan

4 Enligt MÖD: gräns- och riktvärde bör från bland annat rättssäkerhetssynpunkt inte användas som begränsningsvärden i villkor villkor bör preciseras genom att kontrollen av dem fastställs i villkoret så att minst kraven i 22 kap 25 § miljöbalken uppfylls. ett tillstånd ska i förekommande fall innehålla bestämmelser om tillsyn, besiktning och kontroll såsom utsläppskontroll med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. tillsynsmyndigheten kan vid behov besluta om ytterligare kontroll. OK med riktvärde i provisoriska föreskrifter

5 MÖD:s argument varken rikt- eller gränsvärde får överskridas
praxis lett till att straffsanktioner av rv kommit att avse underlåtelse att vidta åtgärder dålig rättssäkerhet med rv då ingen tid finns preciserad när åtgärderna senast ska vara vidtagna villkor är förenade med stränga sanktioner (HD; T 2303, NJA 2006, sid 310) exv återkallelse av tillståndet och straffansvar för otillåten miljöverksamhet

6 i EG-rätten förutsätts att begränsningsvärden preciseras genom föreskrifter om kontroll.
i IPPC- direktivet (artikel 9) anges att tillståndet ska innehålla lämpliga krav på utsläppskontroll med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod implementerats i MB 22 kap. 25 § första stycket

7 Naturvårdsverket: delar MÖD:s uppfattning att rv är tveksamt ur rättssäkerhetssynpunkt. Svagheten är att det inte med tillräcklig säkerhet går att förutse vilka åtgärder VU måste vidta. sällan utsläpp under kortare tid som kan få akuta hälso- eller miljöeffekter långgående detaljreglering medger inte flexibilitet av kontrollbehov efter resultat rv ger tidigt signal om det finns risk för överskridande av gv

8 Utformning av villkor: det går att formulera rättssäkra villkor med samma syfte som dagens rv: VU ska meddela inom bestämd tid TM om utsläppet överstiger en viss nivå och underrätta om skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som vidtagits och kommer att vidtas för att undvika ett upprepande. + delegera till TM besluta om åtgärder. Villkoren samma status, blir en del av beslutet och därmed straffsanktionerade. Kontroll: hänvisar till NV föreskrifter (NFS 2000:15) där det finns regler om mätning och provtagning som ska utföras vid kontroll av efterlevnaden av bl. a villkor.

9 Vatten – Knauf Danogips MÖD 2009-06-18, M 7933-08
”Utsläppen till Göta älv av organisk substans, mätt som COD, från verksamheten får inte överstiga 1600 kg/d som månadsmedelvärde. Utsläppet ska kontrolleras efter kontinuerlig tids- eller flödesstyrd provtagning”.

10 Bullervillkor enligt MÖD:
Inte överstiga ekvivalent ljudnivå 50/45/40 Kontroll genom immissions- eller närfältsmätningar och beräkningar Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer/befogade klagomål, dock minst en gång vart tredje år Ekvivalentvärden över de tidsperioder som anges; dag-, kvälls- och övrig!! En viss utformning har utkristalliserats Vissa MPD/MD: Om ett värde överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet kan klaras senast vid den tidpunkt som TM bestämmer (VG) NV förslag på nya riktlinjer: ekvivalent över den/de timmar som har högst värden/är mest störande.

11 Luft: MÖD hänvisar i domarna till NV:s föreskrifter
om VOC , NFS 2001:11 och om avfallsförbränning, NFS 2002:28 Om förbränningsanl > 50 MW, NFS 2002:26 NV:S föreskrifter

12 I föreskrifterna om avfallsförbränning anges
Utsläppsgränsvärde ex: mg/m3, mg/l Mätkrav ex: periodisk/kontinuerlig mätning Uppfyllande ex: minst 97% av dygnsmedelvärdena understiger utsläppsgränsvärdet, validerade värden Har vi gjort i skärpande riktning

13 Annan reglering MB 26:19-20 om VU:s kontroll och MR
Fo (1998:901) om VU:s egenkontroll Allm. råd, NFS 2001:2 om egenkontroll NFS 2000:15 om genomförande av mätningar och provtagning

14 MB 26:19 och 20 VU ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att hindra olägenheter fö människor och miljön. Lämna in MR till TM. MR ska redovisa åtgärder som vidtagits för att uppfylla villkoren i tillståndet och resultaten av åtgärderna

15 Fo (1998:901) om VU:s egenkontroll
Innebär ingen inskränkning för TM att ställa krav om kontroll VU ska ha ansvarsfördelning för kontroll VU ska undersöka och bedöma risk med verksamheten från hälsa miljösynpunkt VU ska omgående underrätta TM vid driftstörning eller liknande som kan leda till olägenheter för hälsa eller milljö

16 Tillägg till villkor enl MÖD ?
Varningsvärde enl NV eller ingår i ek Tid för att meddela TM +åtgärder enl NV Tid för att göra tillräckliga åtgärder så att villkoren innehålls Kontroll : ramar enl MÖD eller inte enl NV ?


Ladda ner ppt "BEGRÄNSNINGSVÄRDE i villkor enligt 9 kap MB"

Liknande presentationer


Google-annonser