Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan – hindrande och främjande förhållanden Örebro 27 januari 2012 Berth Danermark

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan – hindrande och främjande förhållanden Örebro 27 januari 2012 Berth Danermark"— Presentationens avskrift:

1

2

3 Samverkan – hindrande och främjande förhållanden Örebro 27 januari 2012 Berth Danermark berth.danermark@oru.se

4 Samverka!

5 Tre delar Bakgrund, utgångspunkter och teoretiska aspekter Några forskningsresultat från samverkansprojekt Främjande faktorer

6 Bakgrund, utgångspunkter och teoretiska aspekter

7 RRV:s senaste rapport om samverkan bristande förankring uppåt i organisationer som förutsätts samverkan ingen känner sig ha huvudansvaret för samverkan helhetsbild över individens situation saknas att verksamheter styrs av olika budgetar att prestationsbaserade ersättningssystem missgynnar samverkan (Regeringens skrivelse Skr. 2011/12:23)

8 Grundläggande orsak: den ökande sektoriseringen Motkrafter Interprofessionell och interorganisatorisk samverkan

9 Huvudbudskap Skapa strukturella betingelser för samverkan Skapa förståelse och respekt

10 Ideal vs verklighet? Brukarens bästa Konsensus Jämlikhet Delat ansvar Tillit Professionalism Utveckling Ökad effektivitet Organisationens intresse Personliga intressen Maktförhållanden Prestigehierarkier Motverkande belöningssystem Gruppmotsättningar Brister i upphandling Co-ocracy

11 Samverkan: ett samspel mellan olika dimensioner R egelverk O rganisation S ynsätt

12 Skilda synsätt (olika diskurser) Människan är en helhet (ett bio-psyko-socialt synsätt) Olika kunskapsområden möts Oenighet om vad som är ”sanning” Skillnader i makt (vem definierar problemet?) Skillnader i språk

13 Sociala representationer

14 Socio-centrerad kunskap Piaget: Vår kunskap betingas av våra behov, begär och intressen Kunskapen är ändamålsenlig

15 Ändamålsenligheten Förvanskning Tillägg Utelämning

16 Administrativa rutiner och regelverk Ekonomi/budget Ansvar och makt (delegation) Formella och informella regler

17 Organisatoriska förhållanden Uppdrag Resurser Grad av politisk styrning Struktur Utbredning Upphandling

18 Några forskningsresultat från samverkansprojekt

19 Andel i anställning vid Supported Employment

20 Andel i anställning vid Supported Employment, psykiatrisk diagnos

21 Utveckling av disponibel inkomst vid Supported Employment

22 Utveckling av disponibel inkomst vid Supported Employment, psykiatrisk diagnos

23 Förändringar i samverkan (Barn som far illa-projekten)

24 Förändringar i samverkan i projekt om svårt funktionshindrade barn (organisation)

25 Projekt om ”Barn som far illa eller riskerar att fara illa”

26 Pedagogers upplevelse av hinder för samverkan (% n=94)

27 Exempel på utveckling av samverkan

28 Främjande och hindrande förhållanden Stabilitet i organisation vs omorganisationer och hög personalomsättning God förankring i organisationens olika nivåer vs okunskap/ointresse på politisk nivå och chefsnivåer Resurser för att bygga samverkansstrukturer vs ”inom befintliga resursramar” God kunskap om varandra vs bristande insikt och förståelse för andras villkor Rutiner för att dela information vs ej löst frågan om sekretess Föräldramedverkan v s föräldrar ej med

29 Resultat Öka närvaron: förbättring i 2 områden ingen förändring i 2 områden oklart i 1 område Tidig upptäckt: målen delvis uppnådda Utveckla arbetssätt: målen delvis uppnådda

30 Sidoeffekter (andra resultat inom målområdet) ökat fokus på barnet faller ej mellan stolarna ökad intern samverkan ökat informationsutbyte förbättrad struktur i arbetet ett gemensamt förhållningssätt ökat förtroende från föräldrar ökad kunskap om varandra

31 Främjande faktorer

32 Främjande faktorer: operativt perspektiv Tid för samverkan Kunskap om varandra och det man samverkar om Ledningens stöd Respektfullt bemötande

33 Främjande faktorer: ledningsperspektiv Kunskap om samverkan Samverkan mellan ”ledningarna” Engagemang och delaktighet Klarlägg regelverk och undanröja hinder Tillse att resurser för samverkan finns Involvera samtliga berörda parter Skapa mötesplatser


Ladda ner ppt "Samverkan – hindrande och främjande förhållanden Örebro 27 januari 2012 Berth Danermark"

Liknande presentationer


Google-annonser