Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsregister för ECT Regionmöte 140903. Nationella kvalitetsregister Ett Nationellt Kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om problem,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsregister för ECT Regionmöte 140903. Nationella kvalitetsregister Ett Nationellt Kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om problem,"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsregister för ECT Regionmöte 140903

2 Nationella kvalitetsregister Ett Nationellt Kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg.  Lärande och förbättringsarbete Mål: nytta i yrkesvardag  Möjliggör analys av vad som åstadkoms i sjukvården, uppföljning, jämförelser inom och mellan enheter (ledning och kunskapsstyrning)

3 2014: 81 olika register Byggs upp av professionen Ekonomiskt stöd och styrning via central organisation (stat, kommun, landsting) http://www.kvalitetsregister.se

4 Kvalitetsregister ECT – historik 2008 –Regionalt register Uppsala-Örebro regionen 2011 –Nationellt register, Nationell styrgrupp –Registerhållare prof Lars von Knorring 2012: –Avsiktsförklaring eller inledd rapportering vid 53 av 56 enheter i landet –Vissa enheter rapporterar direkt till ReQua utan utdata-möjlighet –De flesta enheter rapporterar fortfarande på pappersblanketter –Stockholm och Gotland använder journalkoppling sedan 2012 2013: –första årsrapporten med hög täckningsgrad, KCP och ReQua läggs ned. Alla enheter i Sydöstra registrerar nu aktivt! 2014: –INCA tas i bruk, Västra Götalandsregionen har huvudansvar.

5

6 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring lars.von_knorring@neuro.uu.se 018-611-52 43 Akademiska sjukhuset Inst. för Neurovetenskap, Psykiatri 751 85 Uppsala Registerkoordinator Tove Elvin ect@psykiatriregister.se 019-602 58 84

7 Styrgrupp Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Axel Nordenskjöld, Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro, Överläkare, Norra sjukvårdsregionen Tonny Andersen, Norrlands universitetssjukhus, Överläkare Stockholms sjukvårdsregion Johan Lundberg, St. Görans sjukhus, Stockholm, Överläkare Ullvi Båve, St. Görans sjukhus, Stockholm, Överläkare (suppleant) Västra sjukvårdsregionen Mikael Landén, Göteborgs universitet, Överläkare Kristoffer Södersten (suppl.), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Sydöstra sjukvårdsregionen Pia Nordanskog Psykiatriska kliniken, Linköping Södra sjukvårdsregionen Martin Hulten, Psykiatriska kliniken, Trelleborg, Chefsöverläkare ECT-sjuksköterska Niclas Bengtsson, sjuksköterska, Norrlands universitetssjukhus Regionala samordnare Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Ann-Charlotte Fridenberger Norra sjukvårdsregionen Tage Johansson Stockholms sjukvårdsregion Ulrica Fagerberg-Lavén Västra sjukvårdsregionen Christina Edvardsson Sydöstra sjukvårdsregionen Anna Jakobsson, Linköping Södra sjukvårdsregionen Kristina Duberg

8 Regionalt arbete – regionmöten för ECT-personal och registrare 5 regionmöten sedan våren 2012. Deltagare från alla 8 kliniker. 20-25 deltagare vid varje möte Konkret arbete med registreringen, uppstart, fortlöpande arbete, Återkopplingar statistik med efterföljande diskussion. Föreläsare från Umeå, Örebro, jurist, forskningsansvarig PREFECT-studien, koppling Cosmic – register (Kalmar pilot) mm ECT-fortbildning

9 Regional arbete - övrigt Ssk Anna deltar i regelbundna telefonmöten med övriga samordnare i landet och delger information samt är ”bollplank” för era medarbetare via telefon, mail mm Jag deltar i styrgruppsmöten ca 1 g/termin med efterföljande arbete vad gäller revideringar av frågebank, sprida information mm Vår målsättning har varit att vi som samordnare har en stödjande funktion

10 Resurser I nuläget ingen central ersättning eller samordnad resursfördelning inom regionen. Kostnad för tex regionmöten, arbetstid för registrering på varje enhet och regional samordningsfunktion går på respektive klinikbudget.

11 Staten riktar stimulansmedel för att möjliggöra arbetet med kvalitetsregister Jönköping ca 6,6 miljoner Kalmar Östergötland ca 8,4 miljoner

12 Men landstingen beslutar själva hur de använder dessa medel Från: Lundgren Lena Skickat: den 15 januari 2013 20:31 Till: Bengtsson Bengt-Olof; Röst Jan-Erik; Kristiansen Elisabeth Kopia: Forsmark Anna-Karin; Bjäresten Josefin; Svahn Sebastian; Gustafsson Jaan; Sand Henning Ämne: statsbidrag avseende bla nationella kvalitetsregister Hej Ni har skickat en fråga om hur ovan nämnda statsbidrag hanteras av LiÖ. Så gott som samtliga statsbidrag som vi kan förvänta oss få till LiÖ hamnar på Finansförvaltningen och tas med i beräkningarna i treårsbudget och finansplan. Statsbidragen är alltså inräknade i de medel som bl a hälso- och sjukvårdsnämnden får att fördela inkluderande de medel som de senaste åren används för att stärka prioriterade områden. Inom Barn- och ungdomspsykiatrin har det möjliggjort engångssatsning med 7,5 mkr under 2012 för Barnhälsor och från 2013 har det tillförts 7,5 mkr i ramhöjande ersättning för Barnhälsor samt ytterligare 10 mkr till mellanvård för unga upp till 25 år. Vänliga Hälsningar Lena

13 Vad kan vi läsa ut av registret? Indikationer, antal ECT, kön och åldersfördelning, effektskattningar med MADRS och CGI, livskvalitetsmätning med EQ-5D, biverkningsrapportering inkl subjektiv minnespåverkan, laddningsdoser, elektrodplaceringar, samtidig medicinering, vårdform under ECT (öppen/sluten, HSL/LPT), index respektive fortsättnings- och underhållsECT mm

14 Lite statistik och återkoppling Egen kliniks statistik via INCA Årsrapporter

15 Hur vi registrerar Pappersblanketter går fortfarande bra, men INCA är ett enkelt sätt och vi kan få statistik direkt, på enhetsnivå på fråga Utveckling av sammankopplade registersystem och datajournal pågår Vid varje enhet tar detta arbetstid för någon/några som ska sköta registreringarna

16 Vad behöver vi utveckla? Uppföljning med skattningar. Vi ligger fortfarande för lågt. Några enheter rapporterar stora svårigheter att hinna med registrering öht. Organisationsfråga Indikationer – rätt ECT till rätt patient (vi ligger rel högt på ”icke etablerad indikation”), bz efter ECT, vidmakthållande av effekt efter ECT – litium Implementering i klinisk vardag

17 Hur når vi medicinskt ansvariga avseende det vi kan lära av registret för att förbättra medicinsk kvalitet? –Deltagande i regionmöten? –Spridning av årsrapporter och diskussion? –Organisation av ECT-verksamhet och medicinskt ansvar? (se SPF´s kliniska riktlinjer)

18 Vad behöver vi hantera ytterligare framöver? Sexmånadersuppföljning – kommer att införas –SoS ”Vägledning kring minnesstörningar vid ECT” kommer att inverka här SPF kliniska riktlinjer ska omsättas i praktiken PREFECTstudien

19 Retrospektiv studie – kontaktar patienter som finns i registret, telefonintervju + blodprover Prospektiv studie –Blodprov före, före 6:e behandlingstillfället och i uppföljningsfas Serum – inflammatoriska markörer – centrifugering Helblod – DNA Finns i en kortare variant, ”Lite”, ett prov i samband med ECT, DNA.

20 Frågor Vad kan verksamhetsledning bidra med för att underlätta fortsatt aktivt deltagande i kvalitetsregister ECT? Vad gäller uppföljning/skattningar - Östergötland Vad behöver ni i er verksamhet för att få en 6- månadersuppföljning att fungera? Hur skulle den bäst se ut? Hur ska vi som regionsamordnare arbeta fortsatt –Samordnad finansiering eller fortsatt Linköpingsansvar? –Regionmöten med högre deltagande från medicinskt ansvariga för att nå implementering av förbättringsområden? Deltagande i PREFECT. Vilja? Hur sprida informationen?

21 Unika individer Täta serier Glesa serier 201220132012201320122013 Stockholms läns landsting650661825848113134 Västra Götalandsregionen37459043966322114 Region Skåne3033433353853548 Landstinget i Östergötland2172192352457092 Landstinget i Jönköpings län8115180164820 Landstinget i Dalarna1221411481681926 Landstinget i Gävleborg1651382051613037 Landstinget i Uppsala län8511610013632 Landstinget i Sörmland951111051202735 Region Halland1201071341162531 Västerbottens läns landsting96 1241301319 Örebro läns landsting758280931611 Landstinget i Värmland846977731812 Landstinget i Västmanland5965717665 Landstinget Västernorrland6361 6368 Landstinget i Kronoberg58 726114 Landstinget i Kalmar län485755642231 Landstinget i Blekinge2043215023 Norrbottens läns landsting783682331711 Jämtlands läns landsting39344035615 Region Gotland231623137 Riket2855319633123701508711 1.1 Antal unika patienter och täta och glesa serier

22 Antal täta ECT Antal glesa ECT 2012201320122013 Stockholms läns landsting619965628351822 Västra Götalandsregionen321649992111176 Region Skåne28582985297353 Landstinget i Östergötland18551558515527 Landstinget i Jönköpings län6031310187228 Landstinget i Uppsala län8651310254235 Landstinget i Gävleborg14481164213260 Landstinget i Dalarna10771132157181 Region Halland1057972210416 Västerbottens läns landsting9729399691 Landstinget i Sörmland837923258382 Landstinget Västernorrland6806978845 Örebro läns landsting60769212967 Landstinget i Kalmar län496603179264 Landstinget i Kronoberg5705325999 Landstinget i Värmland484517302100 Landstinget i Västmanland4435145136 Landstinget i Blekinge140363119 Norrbottens läns landsting592267104239 Jämtlands läns landsting42124839102 Region Gotland1348730160 Riket255542840242256792 1.2 Antal täta och glesa ECT

23 2012 2013 Landstinget i Uppsala län85%13297%168 Landstinget i Gävleborg88%23591%198 Region Skåne88%37086%433 Landstinget i Dalarna52%16786%194 Landstinget Västernorrland81%6785%71 Landstinget i Östergötland82%30583%337 Landstinget i Jönköpings län81%8883%184 Landstinget i Kalmar län77%7782%95 Stockholms läns landsting69%93880%982 Örebro läns landsting73%9680%104 Landstinget i Blekinge91%2379%53 Landstinget i Värmland63%9578%85 Västra Götalandsregionen84%46176%777 Landstinget i Västmanland62%7774%81 Region Halland57%15971%147 Landstinget i Kronoberg66%8657%75 Norrbottens läns landsting61%9952%44 Region Gotland63%3050%26 Jämtlands läns landsting59%4647%51 Västerbottens läns landsting53%13746%149 Landstinget i Sörmland47%13240%155 RIKET73%382077%4409 2.2 Andel av ECT-serier där en etablerad indikation dokumenterats, tabell

24 2012 2013 Landstinget i Blekinge96%23100%53 Region Halland99%159100%147 Landstinget i Gävleborg96%235100%198 Jämtlands läns landsting78%46100%51 Norrbottens läns landsting100%99100%44 Landstinget i Sörmland96%13299%155 Landstinget i Östergötland97%30599%337 Landstinget i Värmland99%9599%85 Landstinget i Uppsala län96%13298%168 Region Skåne93%37097%433 Landstinget i Dalarna86%16797%194 Västerbottens läns landsting93%13797%149 Landstinget i Kronoberg95%8696%75 Västra Götalandsregionen89%46196%777 Landstinget Västernorrland100%6796%71 Landstinget i Jönköpings län93%8895%184 Örebro läns landsting78%9695%104 Region Gotland60%3092%26 Landstinget i Kalmar län92%7789%95 Stockholms läns landsting69%93869%982 Landstinget i Västmanland40%775%81 RIKET86%382089%4409 2.4 Andel serier där uppföljning vad gäller förekomst av biverkningar, komplikationer eller händelser i samband med ECT är dokumenterat, tabell

25 3.1 Andel täta behandlingsserier där fortsättnings- eller underhålls-ECT planeras

26 4.1 Andel täta serier, med indikation F331-333 eller F313-315, där man planerar litium-behandling efter ECT

27 4.3 Andel täta serier där man planerar bensodiazepin-behandling efter ECT

28 5.1 Andel täta serier där man har skattat CPRS-minne före och efter ECT

29 Förändring i CPRS-minne efter ECT 20122013

30 Andel där minst 20 sek anfall utlöses

31 2012 2013 Landstinget Västernorrland56%2773%22 Västerbottens läns landsting55%4068%66 Region Halland55%4961%54 Örebro läns landsting68%3759%49 Landstinget i Gävleborg29%1459%51 Landstinget i Dalarna62%10950%120 Västra Götalandsregionen45%13049%193 Landstinget i Sörmland43%3549%55 Landstinget i Östergötland47%3248%23 Stockholms läns landsting44%32143%484 Landstinget i Uppsala län26%6940%98 Landstinget i Jönköpings län37%4338%80 Region Skåne49%15234%144 Landstinget i Kalmar län40%3027%41 Riket47%113846%1537 7.4 Andel av dem som skattat MADRS eller MADRS-S efter ECT som har fått 10 poäng eller mindre, tabell


Ladda ner ppt "Kvalitetsregister för ECT Regionmöte 140903. Nationella kvalitetsregister Ett Nationellt Kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om problem,"

Liknande presentationer


Google-annonser