Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Underlag för utvärdering av penningpolitiken – 2005-2007 2008-02-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Underlag för utvärdering av penningpolitiken – 2005-2007 2008-02-18."— Presentationens avskrift:

1 Underlag för utvärdering av penningpolitiken – 2005-2007 2008-02-18

2 Diagram 1. BNP i USA, Euroområdet och världen Årlig procentuell förändring Källor: Eurostat, IMF och US Department of Commerce

3 Diagram 2. KPI-inflation i USA, euroområdet och världen Årlig procentuell förändring Källor: Bureau of Labor Statistics, Eurostat och IMF Anm. För euroområdet är det HIKP som visas.

4 Diagram 3. Styrräntor Procent Källor: Bank of England, ECB och the Federal Open Market Committee

5 Diagram 4. Skillnad mellan interbankräntor och statspappersräntor under 2007 Procentenheter Källa: Riksbanken

6 Diagram 5. BNP för Sverige Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

7 Diagram 6. Arbetskraft och sysselsatta Tusentals personer, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

8 Diagram 7. Arbetsproduktivitet i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

9 Diagram 8. Enhetsarbetskostnader i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

10 Diagram 9. KPI, KPIX och KPIX exklusive energi Årlig procentuell förändring Källa: Riksbanken

11 Diagram 10. Småhuspriser och total utlåning till svenska hushåll Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

12 Diagram 11. KPI och KPIX Årlig procentuell förändring Källa: Riksbanken

13 Diagram 12. Energipriser i KPI rensat för effekter av förändrade indirekta skatter Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Inom parentes anges vikter i KPIX.

14 Diagram 13. KPIX exklusive energi uppdelat i varor, tjänster och livsmedel Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Inom parentes anges vikterna i KPIX

15 Diagram 14. Olika aktörers inflationsförväntningar för 2009 under 2007 Procent Källa: Prospera Research AB

16 Diagram 15. Faktisk inflation och hushållens inflationsförväntningar på ett års sikt Årlig procentuell förändring Källor: Konjunkturinstitutet och Riksbanken Anm. Kurvorna har förskjutits framåt 12 månader för att motsvara den tidpunkt som inflationsförväntningarna avser.

17 Diagram 16. Arbetskraft, sysselsatta och öppet arbetslösa Årlig procentuell förändring och procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken.

18 Diagram 17. Produktivitetsscenario, KPIX beräknat med långsiktig produktivitestillväxt jämfört med utfall för KPIX Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

19 Diagram 18. Produktivitetsscenario, tillväxten i BNP beräknat med långsiktig produktivitetstillväxt jämfört med utfall för tillväxten i BNP Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerad Källor: SCB och Riksbanken

20 Tabell 1. Inflationsutfall 2005, 2006 och 2007 Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

21 Diagram 19. KPI-prognoser Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

22 Diagram 20. KPIX-prognoser Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

23 Diagram 21. BNP-prognoser Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

24 Diagram 22. Prognoser för antalet sysselsatta Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

25 Diagram 23. Prognoser för KPI-inflationen 2007 gjorda vid olika tidpunkter, Riksbanken och andra prognosmakare Årsgenomsnitt Källor: Consensus Economics Inc, Finansdepartementet, LO, SCB och Riksbanken

26 Diagram 24. Rangordning av KPI-prognoser, 50% Procent Källor: Consensus Economics Inc., Finansdepartementet, LO och Riksbanken

27 Diagram 25. Rangordning av KPI-prognoser, 25% Procent Källor: Consensus Economics Inc., Finandepartementet, LO och Riksbanken

28 Diagram 26. Prognoser för BNP-tillväxten 2006 gjorda vid olika tidpunkter, Riksbanken och andra prognosmakare Årsgenomsnitt Källor: Consensus Economics Inc., Finansdepartementet, LO, SCB och Riksbanken

29 Diagram 27. Prognoser för BNP-tillväxten 2007 gjorda vid olika tidpunkter av Riksbanken och andra prognosmakare Årsgenomsnitt Källor: Consnensus Economics Inc., Finansdepartemnetet, LO och Riksbanken

30 Inflationsprognoser 2005, 2006 och 2007 Årsgenomsnitt Källor: SCB och Riksbanken Anm. *Tolvmånaderstal Prognossiffrorna i gråmarkerade fält är huvudscenariot i rapporterna IR05:1, IR05:2 vilka bygger på antagandet om att reporäntan utvecklas konstant under prognosperioden. Prognossiffrorna i vitt fält för IR05:1 och IR05:2 bygger på antagandet om att reporäntan utvecklas i linje med ett 15-dagars genomsnitt av de s.k. implicita terminsräntorna. Prognossiffrorna från IR05:3, IR05:4, IR06.1, IR06:2 och IR06:3 bygger på antagandet om att reporäntan utvecklas linje med ett 15-dagars genomsnitt av de s.k. implicita terminsräntorna, i dessa rapporter var detta huvudscenario. Prognossiffrorna från PPR07:1, PPR07:2, PPR07:3 och PPU:dec bygger på antagandet att reporäntan utvecklas i linje med den reporänteprognos som presenterades i respektive rapport.

31 Diagram 28. Reporänteutfall och implicita terminsräntor 2005 Procent Källa: Riksbanken

32 Diagram 29. Reporänteutfall och implicita terminsräntor 2006 Procent Källa: Riksbanken

33 Diagram 30. Reporänteprognoser vid olika tillfällen 2007 Procent Källa: Riksbanken

34 Diagram 31. Reporänteutfall, ränteprognoser och implicita terminsräntor vid vissa tidpunkter under 2007 Procent Källa: Riksbanken

35 Tabell 3. Utfall och prognoser gjorda under 2005, 2006 och 2007 för olika variabler Årsgenomsnitt om inget annat anges Källor: OECD, SCB och Riksbanken Anm. 1)Tolvmånaderstal, 2)i näringslivet, 3)hela OECD, 4)procent av arbetskraften. Prognossiffrorna i gråmarkerade fält är huvudscenariot i rapporterna IR05:1, IR05:2 vilka bygger på antagandet om att reporäntan utvecklas konstant under prognosperioden. Prognossiffrorna i vitt fält för IR05:1 och IR05:2 bygger på antagandet om att reporäntan utvecklas i linje med ett 15-dagars genomsnitt av de s.k. implicita terminsräntorna. Prognossiffrorna från IR05:3, IR05:4, IR06.1, IR06:2 och IR06:3 bygger på antagandet om att reporäntan utvecklas linje med ett 15-dagars genomsnitt av de s.k. implicita terminsräntorna, i dessa rapporter var detta huvudscenario. Prognossiffrorna från PPR07:1, PPR07:2, PPR07:3 och PPU:dec bygger på antagandet att reporäntan utvecklas i linje med den reporänteprognos som presenterades i respektive rapport.


Ladda ner ppt "Underlag för utvärdering av penningpolitiken – 2005-2007 2008-02-18."

Liknande presentationer


Google-annonser