Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandling, inköp och LOU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandling, inköp och LOU"— Presentationens avskrift:

1 Upphandling, inköp och LOU

2 Upphandling, vem bryr sig?

3 Upphandlarens vardag Varor LOU Beställarens verklighet EKU Miljö Politiska visioner Jurister Rättsärende Entreprenader Tjänster

4 Sexigare upphandlingar…
”..Offentlig upphandling börjar bli spännande. Frågan har ansetts osexig tidigare, nu håller det på att svänga.” (Dan Konrad Ericsson, statssekreterare finansdepartementet.)

5 UPPHANDLINGSREGLER EN ÄNDLÖS HISTORIA
Början 1900-talet, första steget 1952- affärsmässighet, svensk vara, sysselsättning 1973- upphandlingskungörelsen, tjänster 1986- upphandlingsförordning uppgradering 1992- LOU, utarbetad efter EU direktiv

6 En bra upphandling kännetecknas av:
Kunskap om marknaden och konkurrenssituationen Verksamhetens behov Kvalitetskrav Avtal som ger uppföljningsmöjligheter

7 Affärsmetodik Strategi Upphandling Beställning Uppföljning

8 Framgångsfaktorer vid upphandling
Arbeta strukturerat och metodiskt Ha hög och bred beställarkompetens Var tydlig i kvalitetskrav, förfrågningsunderlag, kontrakt. Bestäm innan hur ni ska följa upp och utvärdera Redovisa resultaten/återkoppling

9 Bärande principer under hela upphandlingsprocessen
Likabehandlingsprincipen (alla leverantörer skall ges samma förutsättningar) Proportionalitetsprincipen (kraven som ställs måste vara rimliga i relation till det som skall upphandlas) Transparensprincipen (Upphandlingen skall vara förutsägbar och kraven tydliga) Ömsesidigt erkännande av standarder och villkor från andra medlemsländer.

10 Kvalificering av leverantör
Uteslutningsgrunder som anges i LOU Tekniska förmåga och kapacitet Finansiell ekonomisk ställning Enheten skall ange vilka certifikat och intyg som skall användas för att styrka leverantörernas förhållanden. Krav i samband med och rimliga i förhållande till det som upphandlas.

11 Omständigheter som skall medföra uteslutning av leverantörer
En upphandlande myndighet skall utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling, om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom har dömts för brott som innefattar 1. deltagande i en kriminell organisation 2. bedrägeri 3 penningtvätt. Om leverantören är en juridisk person, skall leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet.

12 Tilldelningskriterier
Lägsta pris Skallkrav + lägsta pris Ekonomiskt mest fördelaktigt Kriterier + kostnader

13 Tilldelning av kontrakt -en tvåstegsraket.
Kvalificering av leverantörer och utvärdering av anbud skall ske i två skilda moment och får inte sammanblandas eftersom de styrs av olika regler Distinktionen mellan kvalificeringsfasen och utvärderingsfasen medför att en upphandlande enhet skall välja det ekonomiskt mest förmånliga anbudet från de leverantörer som har kvalificerat sig och uppfyller samtliga i förfrågningsunderlaget uppställda krav. (Beentjes 31/87 NOU 2002/ )

14 Att tänka på Kriterier är hänförbara till det direkta uppdraget
Kriterier måste viktas Alla underkriterier måste viktas lika, om inte måste detta redovisas

15 Sammanfattning, innan upphandling:
Offentliga inköpare är skyldiga att få bästa möjliga valuta för pengarna och agera rätt-vist. (Hållbar utveckling, lagliga hänsyn) Förberedelsefasen är avgörande, om målen skall kunna nås krävs grundlig analys och planering innan upphandlingen inleds. Analysera de exakta behoven!

16 Upphandlingsformer och avtal
Annons på EU-nivå över tröskelvärdet. För varor/tjänster (Öppen, selektiv, förhandlad) Annons inom Sverige från ”lågt värde” till tröskelvärde. (Förenklad och urvalsupphandling) Direkt upphandling under lågt värde. (några få basbelopp, inget exakt värde i lagen)

17 Tröskelvärden Avgör om direktiven skall användas eller ej.
Summan är exkl. moms, men inkl. andra avgifter. Summan beräknas efter avtalstiden inkl. eventuella förlängningsperioder Euro räknas om till nationell valuta vartannat år. Härefter utfärdar regeringen en förordning med de uträknade värdena.

18 Ramavtal Avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given period. (def. kap. 2 LOU) Max. fyra år. Dock längre om det finns särskilda skäl. Överensstämmelse mellan ffu-ramavtal-kontrakt

19 Modeller för ramavtal En leverantör
Upphandling-Ramavtal-Kontraktstilldelning Varje kontraktstilldelning kan föregås av skriftligt samråd med den leverantör som är part i ramavtalet. Vid behov kan leverantören uppmanas att komplettera sitt anbud. Praktisk lösning?

20 Modeller för ramavtal Rangordning
2.Flera leverantörer (minst tre) Urvalskriterier (leverantör) Tilldelningskriterier (utvärderingskriterier) Rangordningsregel. Ok. tilldela kontrakt utan förnyad inbjudan. Praktiska problem?

21 Modeller för ramavtal forts. Förnyad konkurrensutsättning
3.Ramavtalet innehåller inte samtliga villkor: Parterna skall ges möjlighet att lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet och vid behov kompletteras med andra villkor som angetts i förfrågningsunderlaget. (evig överprövningsfrist?)

22 Tack för uppmärksamheten
Sanny Hell


Ladda ner ppt "Upphandling, inköp och LOU"

Liknande presentationer


Google-annonser