Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional kompetensförsörjning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional kompetensförsörjning"— Presentationens avskrift:

1 Regional kompetensförsörjning
En kartläggning i den sydöstra sjukvårdsregionen Analys och åtgärder

2 Disposition – RSN den 27:e sep
Bakgrund 1, Personalgrupper där åtgärder speciellt behöver vidtas 2, Utbildningsutbudet 3, Åtgärder för att stimulera medarbetare 4, Behov och kapacitet av handledare och randning 5, Övrigt Regionalt koncept med traineeprogram för svenska läkarstudenter utomlands. Det finns ett stort antal svenskar, ca 3000, som studerar till läkare i andra länder. På flera av utbildningarna är de studerande legitimerade läkare efter examen och kan enligt EU-regler söka direkt till specialistutbildning (ST) i Sverige. Ett trainee program skulle erbjuda möjligheter till ökad erfarenhet i klinisk tjänstgöring i olika verksamheter och kunskap i det svenska sjukvårdssystemet vilket förbättrar utsikterna till anställning såväl för ST-läkaren som för arbetsgivaren. Regionalt program för förberedande ST. Om pågående utredning av ny läkarutbildning antas kan regionen samverka kring nya utbildningsformer för att förbereda läkarstuderande till ST-läkare. Ett sätt kan vara att koppla ihop det med ett traineeprogram som ovan och inte göra någon skillnad mellan läkarstuderande i Sverige eller annat land inom EU. Utveckla introduktionen av utländska läkare. I regionen finns flera goda exempel på hur vi introducerar läkare från andra länder. Vi borde ta del av varandras erfarenheter och utveckla introduktionen till mer likartat sätt i hela regionen. Bland annat genom utbildning i det svenska språket kopplat till utvecklingsinsatser i det svenska sjukvårdssystemet och god och säker vård. Utökning av antal AT. Har genomförts men finns det skäl att öka ytterligare? Dialog kan föras i respektive ledningsgrupp. Utveckla samverkan och kompetensutbyte mellan regionens verksamheter. Ett exempel på utbyte är ST-läkarstödet och dess möjlighet till att skapa nätverk i regionen med gemensamma utbildningsaktiviteter.

3 Bakgrund - uppdrag Del 1 Förslag till åtgärder Del 2 3

4 HR-statistik Utveckling av antal anställda historik 2009 – 2012
Förväntat antal pensionsavgångar (65 år) Enbart för läkargruppen redovisas förväntad ST som inflöde Index Pensionsavgångar För E-län redovisas även landstingsfinansierad privat verksamhet

5 Utbildningsväsendet

6 Bakgrund - uppdrag Del 1 Förslag till åtgärder Del 2 6

7 Personalgrupper där åtgärder speciellt behöver vidtas för att säkra framtida kompetenser
1, Läkare små sårbara specialiteter och volymmässigt stora som allmänspecialister och psykiatri. 2, Sjuksköterskor op/iva/an, psykiatri, onkologi, geriatrik, distrikt, barn och ungdom och radiologi 3, Annan hälso- och sjukvårdspersonal BMA, cytodiagnostiker, audionomer och logopeder Regionalt koncept med traineeprogram för svenska läkarstudenter utomlands. Det finns ett stort antal svenskar, ca 3000, som studerar till läkare i andra länder. På flera av utbildningarna är de studerande legitimerade läkare efter examen och kan enligt EU-regler söka direkt till specialistutbildning (ST) i Sverige. Ett trainee program skulle erbjuda möjligheter till ökad erfarenhet i klinisk tjänstgöring i olika verksamheter och kunskap i det svenska sjukvårdssystemet vilket förbättrar utsikterna till anställning såväl för ST-läkaren som för arbetsgivaren. Regionalt program för förberedande ST. Om pågående utredning av ny läkarutbildning antas kan regionen samverka kring nya utbildningsformer för att förbereda läkarstuderande till ST-läkare. Ett sätt kan vara att koppla ihop det med ett traineeprogram som ovan och inte göra någon skillnad mellan läkarstuderande i Sverige eller annat land inom EU. Utveckla introduktionen av utländska läkare. I regionen finns flera goda exempel på hur vi introducerar läkare från andra länder. Vi borde ta del av varandras erfarenheter och utveckla introduktionen till mer likartat sätt i hela regionen. Bland annat genom utbildning i det svenska språket kopplat till utvecklingsinsatser i det svenska sjukvårdssystemet och god och säker vård. Utökning av antal AT/trainee. Har genomförts men finns det skäl att öka ytterligare? Dialog kan föras i respektive ledningsgrupp. Utveckla samverkan och kompetensutbyte mellan regionens verksamheter. Ett exempel på utbyte är ST-läkarstödet och dess möjlighet till att skapa nätverk i regionen med gemensamma utbildningsaktiviteter.

8 1, Läkare Traineeprogram för svenska läkarstudenter utomlands.
Förberedande ST. Utveckla introduktionen av utländska läkare. Utökning av antal AT-läkare. Utveckla samverkan och kompetensutbyte mellan regionens verksamheter. Regionalt koncept med traineeprogram för svenska läkarstudenter utomlands. Det finns ett stort antal svenskar, ca 3000, som studerar till läkare i andra länder. På flera av utbildningarna är de studerande legitimerade läkare efter examen och kan enligt EU-regler söka direkt till specialistutbildning (ST) i Sverige. Ett trainee program skulle erbjuda möjligheter till ökad erfarenhet i klinisk tjänstgöring i olika verksamheter och kunskap i det svenska sjukvårdssystemet vilket förbättrar utsikterna till anställning såväl för ST-läkaren som för arbetsgivaren. Regionalt program för förberedande ST. Om pågående utredning av ny läkarutbildning antas kan regionen samverka kring nya utbildningsformer för att förbereda läkarstuderande till ST-läkare. Ett sätt kan vara att koppla ihop det med ett traineeprogram som ovan och inte göra någon skillnad mellan läkarstuderande i Sverige eller annat land inom EU. Utveckla introduktionen av utländska läkare. I regionen finns flera goda exempel på hur vi introducerar läkare från andra länder. Vi borde ta del av varandras erfarenheter och utveckla introduktionen till mer likartat sätt i hela regionen. Bland annat genom utbildning i det svenska språket kopplat till utvecklingsinsatser i det svenska sjukvårdssystemet och god och säker vård. Utökning av antal AT. Har genomförts men finns det skäl att öka ytterligare? Dialog kan föras i respektive ledningsgrupp. Utveckla samverkan och kompetensutbyte mellan regionens verksamheter. Ett exempel på utbyte är ST-läkarstödet och dess möjlighet till att skapa nätverk i regionen med gemensamma utbildningsaktiviteter. 8

9 2, Specialistutbildade sjuksköterskor
Kartlägga behov av andel specialistutbildade sjuksköterskor. Säkra tillgången av utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor. Följa utvecklingen i regionen av avancerade specialistsjuksköterskor (NP). Följa utvecklingen av nya funktioner som ex; kontaktsjuksköterskor, rehabinstruktörer, aktivitets- och rehabiliteringssamordnare. Kartlägga behov av andel specialistutbildade sjuksköterskor. Kunskap om kommande behov av specialistsjuksköterskor är en förutsättning för dialog med lärosätena. Speciellt nämns i RMPG:s svar att andelen äldre sjuka kommer att öka. Hur möter vi det behovet? Säkra tillgången av utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor Tillgången till utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor som bör säkras. Följa utvecklingen av NP. I regionen finns ett fåtal sjuksköterskor som utbildar sig till avancerad specialistsjuksköterska (nurse practitionar NP). Följa utvecklingen av nya funktioner som ex; kontaktsjuksköterskor, rehabinstruktörer, aktivitets- och rehabiliteringssamordnare. Vilket behov finns? På vilket sätt effektiviseras och kvalitetssäkras arbetet?

10 3, Annan hälso- och sjukvårdspersonal
Regional samverkan för utbildning av cytodiagnostiker och audionomer. Undersöka behov av specialistutbildade undersköterskor och barnsköterskor. Undersöka möjlighet för princip-överenskommelser för regional utbildning. Regional samverkan för utbildning av cytodiagnostiker och audionomer. En samlad begäran från regionsjukvårdsledningen kan på ett kraftfullt sätt kommunicera regionens utbildnings- och kompetensbehov för lärosätena, såsom cytodiagnostiker och innehåll mot informatik och äldre. Undersöka behov av specialistutbildade undersköterskor och barnsköterskor. Vidareutbildning för undersköterskor och barnsköterskor bör utredas, vilket innebär en höjning av den formella kompetensen och vårdkvaliteten. Undersöka möjlighet för principöverenskommelser för regional utbildning Finns det fler professioners utbildningsinsatser där vi kan ha principöverenskommelser för ökad samverkan?

11 Utbildningsutbud avseende grundutbildningar och specialist utbildningar i regionen
Workshop mellan regionens landsting och lärosäten med syfte att nå bättre samverkan och kommunikation kring regionens behov av kompetens. Ett första område kan vara med fokus på multisjuka äldre. Workshop med regionens landsting och lärosäten med särskild inriktning mot multisjuka äldre. För att tydliggöra kommande kompetensbehov finns skäl till ökad samverkan mellan landstingens medicinska programgrupper och HR-funktioner. En ökad samverkan kvalitetssäkrar landstingens kommunikation med regionens lärosäten.

12 Åtgärder för att stimulera medarbetare och studenter att fullfölja utbildningar
Dialog med lärosäten angående anpassning av studieformer - Anpassning av studieformer till vårdens behov - Erfarenhetsutbyte av stimulansåtgärder mellan landstingen. Anpassning av studieformer till vårdens behov Det finns efterfrågan av studier på halvfart för att underlätta att medarbetare söker och fullföljer utbildningarna.

13 Behov och kapacitet av handledare och randningsutbildning
Fortsatt satsning för att höja den akademiska nivån på handledare. Erfarenhetsutbyte mellan landstingen kring handledarutbildning och utbildningsplatser. Samverka kring gemensamma delar i en regional ST-utbildning. Fortsatt satsning för att höja den akademiska nivån på handledning. En utveckling som samtliga landsting arbetar med. Erfarenhetsutbyte mellan landstingen kring handledarutbildning och utbildningsplatser. Handledarutbildningarna ser olika ut i våra tre landsting och med tanke på ett ökat behov av handledare och utbildningsplatser är frågan viktig. Samverka kring gemensamma delar i en regional ST-utbildning Utveckla den principöverenskommelse som finns i regionen för att verka mer gemensamt kring ST-utbildning

14 Öka regional samverkan kring interprofessionellt lärande.
Övriga synpunkter Påbörja en gemensam regional dialog om behov av kompetensförskjutning inom vissa verksamheter för att möta framtida behov av kompetens. Ex vårdadministration. Öka regional samverkan kring interprofessionellt lärande. Påbörja en gemensam regional dialog om behov av kompetensförskjutning inom vissa verksamheter för att möta framtida behov av kompetens. Ex vårdadministration. Flera RMPG har lyft frågan om att överföra arbetsuppgifter till annan vårdpersonal. Speciellt inom områden där det råder brist på kompetens. Ex att frigöra tid för läkare till mer klinisk tjänstgöring. Öka regional samverkan kring interprofessionellt lärande. Utveckla och utarbeta former och metoder för kompetensöverföring genom interprofessionellt lärande mellan olika yrkesgrupper – t ex vårdadministration och viss behandlingsarbete.


Ladda ner ppt "Regional kompetensförsörjning"

Liknande presentationer


Google-annonser