Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader?"— Presentationens avskrift:

1 Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader?

2 Boverket – var och vad? Placerad i Karlskrona och Stockholm.
~240 anställda; exempelvis civilingenjörer, arkitekter, jurister och ekonomer. Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. 08/04/2017

3 Boverket – forts. Boverkets arbeten fastställs av ministeriet för hälsa och sociala frågor, till exempel: Utvärderingar och utredningar på uppdrag av ministeriet. Tillsyn och utveckling av byggsubventioner. Tolkning av lagstiftningen i utvecklingen av bestämmelser och standarder. 08/04/2017

4 Boverket – forts. Nationellt ansvar för EU: s direktiv inom kompetensområdet, t.ex. direktivet och förordningen om byggprodukter, CPD/CPR, byggnaders energiprestanda direktivet, EPBD. 08/04/2017

5 Boverket – forts. Boverket gör inte stadsplaner eller konstruktionsritningar, och det finns inget laboratorium för mätningar eller analyser, men vi gör Ge expertråd till regeringen och juridiska domstolar. Råd till regeringen, lokala och regionala myndigheter, och allmänheten. 08/04/2017

6 Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och byggregler, BBR
PBL: Byggnaders ändamål är att ge möjligheter till god hygien, en god arbetsmiljö och ett tillfredsställande inomhusklimat för användare/boende. BBR 6:1: Byggnader och deras installationer ska utformas så att luft- och vattenkvalitet samt ljus-, fukt-, temperatur- och hygien-förhållanden blir tillfredsställande under byggnadens livslängd och därmed olägenheter för människors hälsa kan undvikas. 08/04/2017

7 Byggregler, BBR 20 Regler för nybyggnad och ändring i byggnad (1/7-13)
08/04/2017

8 Klimatskärmens lufttäthet i BBR
Byggnadens klimatskärm ska vara så tätt att krav på byggnadens specifika energi-användning och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls. Allmänt råd Ytterligare regler om klimatskärmens lufttäthet ur fukt- och ventilations- synpunkt framgår av avsnitten 6:255 Täthet och 6:531 Lufttäthet. Regler om täthet mot brandspridning, finns i avsnitt 5 Brandskydd. 08/04/2017

9 Klimatskärmens lufttäthet i BBR, forts.
9:4 Alternativt krav på byggnadens energianvändning (Atemp max 100 m2) Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att det genomsnittliga luftläckaget vid + 50 Pa tryckskillnad inte överstiger 0,6 l/s m2. 08/04/2017

10 Radon i Boverkets byggregler (BBR)
6:23 Radon i inomhusluften Årsmedelvärdet av den joniserande strålningen från radongas får inte överstiga 200 Bq/m3. Allmänt råd Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder ges ut av Strålsäkerhetsmyndigheten. Vid hög förekomst av markradon bör åtgärder för att förhindra inläckage av radon utföras. Exempelvis kan tätning av genomföringar i byggnaden vara en sådan åtgärd. Radonboken – Förebyggande åtgärder i nya byggnader, Formas, kan användas som vägledning. 08/04/2017

11 Radonsaneringsbidrag
Bidrag till åtgärder mot radon i egnahem, (SFS 1988:372), lämnas till egnahem för att sänka radonhalten. 50% av den godkända kostnaden, dock högst kr. Rambegränsat - bidrag kan endast ges så länge det finns tillgänglig medel. Kan kombineras med ROT-avdrag 08/04/2017

12 Nationellt mål God bebyggd miljö (GBM)
Människor ska inte utsättas för skadliga luftföroreningar, buller och radonhalter eller oacceptabla hälso- och säkerhetsrisker. 08/04/2017

13 Radon inomhus I Sverige finns det 3 olika källor för radon inomhus: - marken (jord och berggrund), - byggmaterialet, - hushållsvatten 08/04/2017

14 Radon inomhus, forts. Marken kan ge inomhus radonnivåer långt över 200 Bq/m3, som är åtgärdsnivån i Sverige baserat på långsiktiga mätningar i vinter. 08/04/2017

15 Byggnaders fundament Det finns olika typer av fundament som används i svenska hus. Två typer finns i huvudsak: A. Hus med källare och betonggolv B. Hus med kryputrymme under, naturligt ventilerade 08/04/2017

16 Byggnad typ A 08/04/2017

17 Byggnad typ A, forts. Eftersom radon kan diffundera genom sprickor i betonggolv, ett enkelt sätt att stoppa gasen är att täcka golvet med en limmad skikt (plast eller linoleum). 08/04/2017

18 Byggnad typ A, forts. Om mattan är minst 1 mm tjock, spridning av radongas genom mattan tar så lång tid att gasen sönderfaller innan den når inomhusluften. Halveringstiden för radongas (222Rn) är 3,82 dagar. 08/04/2017

19 Byggnad typ A, forts. Det kan dock vara ett fukt-problem under mattan, inom några få år, speciellt om temperaturen i källaren är låg. Därför måste betonggolvet vara täckt med material som kan stoppa radongas men låter fukten att gå ut igenom. 08/04/2017

20 Byggnad typ A, forts. Ett sådant material är klinker. Golvet kan andas genom skarvarna. Tjockleken av klinker och underliggande bruk ger en alltför lång diffusionstid för radongas. 08/04/2017

21 Byggnad typ B 08/04/2017

22 Byggnad typ B, forts. Många hus i Sverige med kryputrymme, byggda under de senaste 50 åren, har problem med fukt och mögel. En möjlighet är då att stänga utrymme för inkommande luft och sätta en avfuktare där. 08/04/2017

23 Byggnad typ B, forts. Vid radonrik jord, kommer radonnivån öka i kryputrymmet och läcka in i inomhusluften genom olika öppningar. En möjlighet är att öka temperaturen i den krypande utrymmet till en nivå över daggpunkten, och utrymmet måste ventileras. 08/04/2017

24 Byggnad typ B, forts. En annan möjlighet är att anordna en mekanisk ventilation i utrymmet och undvika att nå så låga temperaturer som möjligt och utan risk för frost. 08/04/2017

25 Mekanisk till- och frånluftsventilation (FT, FTX-ventilation)
08/04/2017

26 Åtgärder mot radon i bostäder Boverkets broschyr (rev. 2013) www
Åtgärder mot radon i bostäder Boverkets broschyr (rev. 2013) 08/04/2017

27 Radon inomhus Källa: Boverkets BETSI undersökning
08/04/2017

28 Myndighetssamverkan i radonfrågor Vilka är med?
Strålsäkerhetsmyndigheten Sveriges Geologiska Undersökning Sveriges kommuner och landsting Folkhälsoinstitutet Livsmedelsverket Arbetsmiljöverket Socialstyrelsen Länsstyrelsen Swedac Boverket (sammankallande, men värdsskapet är roterande) 08/04/2017


Ladda ner ppt "Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader?"

Liknande presentationer


Google-annonser