Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Primärvården VGR Riskbruk - Vad görs idag?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Primärvården VGR Riskbruk - Vad görs idag?"— Presentationens avskrift:

1 Primärvården VGR Riskbruk - Vad görs idag?
Riskbruk - Vad görs idag? Göran Eriksson, distriktsläkare, Projektledare Riskbruksprojekt VG-regionen

2 Behandlingsnivåer ”Normalbruk” 1,1 miljoner Riskbruk Skadligt bruk/
”Normalbruk” 1,1 miljoner (Efter Ågren 1991) Primärvård Tidig upptäckt Rådgivning Enkel intervention Riskbruk pers Primärvård / åter-fallsprevention. Längre insatser: Specialistvård Självhjälpsgrupper Skadligt bruk/ Beroende 40 – Av VGR:s 1, 27 milj invånare åå har 14% (18% män, 10% kvinnor) ett problematiskt förhållande till alkohol. Den stora gruppen har sk riskbruk och en mindre del skadligt bruk/beroende. Alla behöver hanteras på vårdcentralen i vårdkedjan. På en normalstor vårdcentral med listade invånare finns personer med alkoholproblem i någon mån. Dessa söker för tex ångest, depression, sömnsvårigheter, blodtrycksförhöjning mm. Svårt alkoholberoende Specialistvård Stöd och omvårdnad personer i ”Tratten” = 14%

3 Riskbruksprojekt VGR för tidig uppmärksamhet
studera / utveckla Metoder / arbetssätt - VC, BVC, MVC för tidig uppmärksamhet Koppling symtom - levnadssvanor Arbetssätt som motiverar till förändring Team, läkare / sköterska m fl Riskbruksprojektet som arbetat i VGR sedan 2006 och avslutas vid årsskiftet är inriktat på att studera, utveckla metoder och arbetssätt för vårdcentraler, barnavårdscentraler och mödravårdscentraler. Målet är tidig uppmärksamhet av alkoholriskbruk för tidig intervention, att i arbetet på vårdcentraler i samtalet koppla symtom till levnadsvanor. Att verka för arbetssätt som motiverar patienter till förändring samt att vårdpersonalen arbetar i team.

4 Stöd under projekttiden
Stöd under projekttiden För stöd och stimulering av det lokala arbetet Riskbrukscoacher/handledare För att få: Lokala kontaktpersoner / team - läkare, sjuksköterskor m fl samverkar I projektet arbetar under 2010 på deltid mot vårdcentraler 3 coacher (om 2 tjänster) samt 1 ST-läkare på 20% samt mot MVC/BVC 7 coacher (0,6 tjänst). Totalt inkl projektledare på deltid ca 3 tjänster. Målsättning att det på varje enhet vårdcentral finns lokala kontaktpersoner/team i samverkan och att lokal kontaktperson arbetar för att håla arbetssätt mm levande och aktuella.

5 Intentioner Naturligt att ta upp frågan om alkohol !
Naturligt att ta upp frågan om alkohol ! Screening / kort samtal Metoder och redskap för arbete med livsstilsfrågor (levnadsvanor) Målet är att det blir naturligt att lyfta frågan om alkohol samt att använda effektiva metoder för detta för att screena och lyfta det på ett naturligt sätt i samtalet med patienten. Till hjälp för detta finns utvecklade metoder och redskap. Exempel på detta är motiverande samtal, 10-frågeformuläret AUDIT, en sk Alkonacka mm.

6 Erfarenheter MVC, BVC MVC - förändrat arbetssätt
Erfarenheter MVC, BVC Implementering: MVC - förändrat arbetssätt Modeller för stöd i BVC:s riskbruksarbete har anpassats lokalt För MVC har vi idag ett förändrat arbetssätt med levnadsvanesamtalet inkl AUDIT på MVC redan en vecka efter konstaterad graviditet. För BVC finns en strukturerad modell för arbetet som anpassas lokalt i VGR.

7 Erfarenheter vårdcentraler
Erfarenheter vårdcentraler Acceptans ta upp frågan! Alla levnadsvanor - betoning på alkohol Stor spridning i aktivitet Riskbrukssköterskor / team Behov inre / yttre strukturer o stödfunktion RB- proj, SoS Nat Riktlinjer (missbr/ber) samt SKL:s "Kunskap till praktik” - Ömsesidig draghjälp Soc tjänst intresse för ”riskbruk” - samverkan! ”Marken förberedd" - arbetet tappat fart i Vårdvalet Det finns idag överlag en acceptans för frågan där alla levnadsfrågor tas upp även om det finns en stor spridning i aktivitet. Vissa vårdcentraler har sk riskbrukssköterska andra har sk livsstilssköterska, en del har utvecklat teamarbete. Alla gör något. Det finns behov av såväl inre som yttre stödfunktioner. RB-projektet har under ett par år samverkat med det sk RIS-projektet (Riktlinjer i Samverkan) i VGR för implementering av Socialstyrelsen Nationella Riktlinjer för Missbruks och beroendevård som kom I arbetet med detta finns även koppling till SKL:s arb ete ”Kunskap till praktik” Här ser vi ömsedig draghjälp. Roligt att konstatera är socialtjänstens ökade intresse för riskbruk, vilket är pos för samverkan. Marken förb eredd men tyvärr har arbetet tappat fart i vårdvalet.

8 Nationell 3-års uppföljning FHI
Nationell 3-års uppföljning FHI Enkät – Distr läk/ST och Dsk PV vgr / riket 2006, 2009 Enligt resultat från en nationell 3-årsuppföljning från Folkhälsoinstitutet 2006 resp 2009, med enkäter till såväl distriktsläkare och ST-läkare samt distriktssköterskor på vårdcentraler kan vi för VGR:s del se att det skett en ökning av andelen som alltid/ofta diskuterar alkohol med sina patienter , för distr läk/ST från 46% 2006 till 56% 2009 (rel lika jfrt med riket). För distr sköterskor ser vi en ökning från 30% till 56%, en ökning som överstiger riksnivån.

9 Framgångsfaktorer Stöd av chef/er Alla levnadsvanor tas upp
Stöd av chef/er Alla levnadsvanor tas upp Lokalt förankrade kontaktpersoner och handledare/coacher Nätverk Utbildning, fortbildning Rutiner för vårdkedjan Framgångsfaktorer är stöd av chefer, att alla levnadsvanor tas upp, att det finns lokalt förankrade handledare/coacher, nätverk, utbildning/fortbildning samt bra rutiner i vårdkedjan.

10 Resurser 5 års erfarenhet med ”Riskbrukscoacher” för VC, BVC, MVC
5 års erfarenhet med ”Riskbrukscoacher” för VC, BVC, MVC MI - lärarkompetens (MI=Motivational Interviewing) Föreläsningskompetens riskbruk / levnadsvanor Läkare som är utbildare i hälsoarbete och levnadsvanor Nätverk över hela VGR har börjat byggas upp mellan primärvård / socialtjänst och beroendevård Detta finns – Hur tas det tillvara from 2011? Vi har idag 5-års erfarenhet med riskbrukscoacher . Dessa coacher har MI-lärarkompetens. Det finns god föreläsningsvana. Vi har idag via projektet ordnat att 3 ST-läkare vara 2 nu är specialister i allmänmedicin fått en specialutbildning i att vara utbildare i levnadsvanor. Till detta finns flera läkare som är utbildare i riskbruk och arbetat aktivt med frågan. Vi har idag ett nätverk över hela VGR med ca personer som har intresse för riskbruk. I detta finns samverkanskopplingar med socialtjänst och beroendevård.


Ladda ner ppt "Primärvården VGR Riskbruk - Vad görs idag?"

Liknande presentationer


Google-annonser